Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства (181, ЛІЕТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812Паук О. Є.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ГрХЛ-41сПаук О. Є.

Опис курсу

Метою вивчення варіативної дисципліни «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства» є формування у студентів вмінь та навичок з основ дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства, щодо інтер’єрів приміщень закладів ресторанного господарства та готелів, ознайомлення зі стилями в архітектурі та мистецтві; загальними правилами та етапами розробки дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства, принципами побудови інтер’єру та засобами спеціалізованого програмного забезпечення.

Завдання та цілі дисципліни “Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства”:

 • ознайомлення зпослідовністю розробки дизайну інтер’єрів сучасних готельно-ресторанних  підприємств, зважаючи на багато різних факторів, у тому числі психологічний вплив кольорів на людину та ґрунтуючись на історичному та світовому досвіді;
 • систематизація підбору основних складових інтер’єру, оздоблювальних матеріалів та меблів відповідно до їхніх екологічних та ергономічних якостей;
 • набуття вмінь створювати комфортні умови праці та прийому відвідувачів використовуючи основні стилі архітектури та інтер’єру;
 • мати здатність планувати та моделювати види декоративного оздоблення службових приміщеньресторанного господарства із заданими властивостями при використанні сучасних технологічних засобів;
 • мати здатність планувати та моделювати меблювання офісів та рекреаційних закладів;
 • мати вміння підбирати варіанти зовнішнього та внутрішнього озеленення.

Після завершення курсу студент буде :

знати:

 • знання спеціалізованих програм розроблення інтер’єрів приміщень закладів готельно- ресторанного господарства, засобами спеціалізованого програмного забезпечення
 • загальні правила та етапи розробки дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства;
 • основні види дизайну інтер’єрів;
 • загальні принципи створення різних типів інтер’єрів закладів готельно-ресторанного господарства за стилями в архітектурі та мистецтві;
 • принципи підбору меблів, обладнання, оздоблювальних матеріалів за кольоровою гамою та згідно стилю і брендінгу закладів готельно-ресторанного господарства;
 • принципи озеленення закладів готельно-ресторанного господарства.

вміти:

 • аналізувати види дизайну інтер’єру закладів готельно-ресторанної сфери;
 • використовувати оптимальні рішення з підбору програмного забезпечення для розробки дизайну закладів готельно-ресторанного господарства;
 • використовувати принципи планування приміщень, для більшої привабливості закладів готельно-ресторанного господарства;
 • забезпечувати планування оздоблення приміщень відповідно до завдань, що поставлені перед менеджерами у готельно-ресторанних підприємствах, орієнтованих на певні сегменти ринку;
 • приймати принципові рішення щодо інтер’єрів приміщень закладів ресторанного господарства та готелів.

Рекомендована література

Основна 

 • Апонін В.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг. Навч. посібник за редакцією професора В.В. Апонія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 311 с.
 • Банько В.Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів  та їх експлуатація: навч. посібник / В.Г. Бунько. – К., 2006. – 291 с.
 • Білик Е.В.Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005.
 • Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2006. – 448 с.
 • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 • Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудованние гостиниц и ресторанов.(2-е изд.) / Серия «Высшее профессиональное образование». – Рстов-на-Дону: Феникс, 2004.
 • Денисова Н. Ресторанный интерьер: идеи и дизайн / Н. Денисова. – М.: Ресторанные ведомости, 2006, вып. 3. – 192 с.
 • Дьяченко Р. В. Готельно-ресторанні заклади Києва епохи Модерну: культурно-мистецький контекст / Р. В. Дьяченко // Актуальні проблеми теорії та історії культури: зб. наук. праць. – Вип. ХХХІІІ. – К., 2014. – С. 171-180.
 • Дьяченко Р. В. Дизайн інтер’єру ресторанних закладів як простір візуальної комунікації / Р. В. Дьяченко // Вісник КНУКіМ: зб. наук. праць. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2011. – Вип.24. – С. 81-90.
 • Дьяченко Р. В. Культура використання національних стилів в інтер’єрі ресторанних закладів / Р. В. Дьяченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2012. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 198-204.
 • Дьяченко Р. В. Функциональная типология и интерьер современных предприятий ресторанного бизнеса при гостиницах в столице и провинции / Р. В. Дьяченко // Zeszyty naukowe: Uczelni Warszawskiej im. Marii SktodowskiejCurie: Kwartalnik. – Warszawa, 2014. – 1(43) / 2014. – С. 143-157.
 • Дьяченко Р. В. Художньо-естетичні особливості закладів харчування як осередків дозвілля і розваг / Р. В. Дьяченко // Вісник НАКККіМ: Науковий журнал. – №1. – 2015. – С. 132-136.
 • Дьяченко Р. В. Архітектура споруд та інтер’єр приміщень підприємств громадського харчування за часів Радянського Союзу / Р. В. Дьяченко // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 21. – С. 174-181.
 • ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт, 2002. – 33 с.
 • ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. – К.: Держбуд України, 2005. – 36 с.
 • ДБН В.2.2-9-99. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К. : Держбуд України, 1999. – 47 с.
 • Дизайн архитектурной среды : Учеб. для вузов / [Г.Б. Минервин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко и др.] ; под ред. А.В. Ефимова. – М. : Архитектура-С, 2007 – 504 с.
 • Кучерявий В.П. Озеленення населених  місць: Підручник для студентів вищих навч. закладів / В. П. Кучерявий. – Л.: Світ, 2005. – 455 с.
 • Лукьянова Л.Г.Интерьер гостиниц. – К.: Вища шк., 1991.
 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. осіб.-2-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006.
 • Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом: Навч.посіб. / За ред. Дорогунцова С.І. – К.: Ліра-К, 2005. – 236 с.
 • Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму / Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2005.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
 • Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие / Шимко В.Т.- М. : Архитектура, 2004. – 296с.
 • Яковлев М.І. Геометричні принципи художнього формоутворення: Дис. д-ра техн.наук: 05.01.03. / КНУБА. – К., 1999. – 352 с.
 • Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія / А.П. Осітнянко. –Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2001. – 460 с.
 • Пузанов В. Японский дизайн: современность без традиций / Пузанов В. –Художник, вещь, мода. – М., 1988. – С. 337–344.
 • Тейлор Д.Д. Рестораны, бары, кафе: лучшие мировые интерьеры. – М.,: Изд. Дом Ресторанные ведомости», 2004. – 192 с.