Проектування об’єктів ресторанного господарства (181) ЛІЕТ

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Вівчарук О. М.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГрХЛ-41сдоцент Вівчарук О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Проектування об’єктів ресторанного господарства” складена відповідно до стандарту освітньої діяльності бакалавра галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектування об’єктів ресторанного господарства» є техніко-економічне обгрунтування проекту і завдання на проектування об’єкта готельно-ресторанного господарства, методика моделювання сервісно-виробничих процесів закладів готельно-ресторанного господарства та забезпечення їх апаратного оформлення.

Вивчення курсу базується, насамперед, на знаннях з таких дисциплін: «Організація ресторанної справи», «Організація готельної справи», «Безпека життєдіяльності і охорона праці», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Громадське будівництво», «Стандартизація, сертифікація і метрологія».

Програма навчальної дисципліни «Проектування об’єктів ресторанного господарства» розрахована на один семестр і складається із восьми тем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування об’єктів ресторанного господарства” є реалізація змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; у засвоєнні студентами обсягу знань, необхідних у подальшій професійній діяльності; у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань у галузі проектування і будівництва, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться для впровадження інновацій в сфері проектування, будівництва та експлуатації будівель готельно-ресторанного господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування об’єктів ресторанного господарства” є систематизоване ознайомлення з конструкцією апаратів і машин, процесами, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічним обслуговуванням, методами ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методами проведення розрахунків окремих вузлів та апаратів.

Після завершення курсу студент буде:

знати:

 • теоретичні основи проектування готелів та ресторанів;
 • нормативні документи з питань будівництва і проектування підприємств (ДБН, ДСТУБ, ГОСТи, СНиП);
 • Склад приміщень закладів готельно-ресторанного господарства.
 • Вимоги до компоновки приміщень.
 • схеми розміщення технологічного обладнання
 • вимоги і схеми об’ємно-просторового компонування виробничих, адміністративних і житлових приміщень готелів та ресторанів.
 • організацію проектування і будівництва закладів готельно-ресторанного господарства.

вміти:

 • розробляти техніко-економічне обгрунтування проекту і завдання на проектування готелів та ресторанів;
 • користуватися нормативними документами з питань будівництва і проектування підприємств (ДБН, ДСТУБ, ГОСТи, СНиП);
 • виконувати технологічні розрахунки виробничих цехів підприємства;
 • розраховувати площу торгових і виробничих приміщень закладів харчування.
 • користуватися і використовувати нормативні документи при компонуванні виробничих, адміністративних і житлових приміщень готелів та ресторанів.
 • на основі розрахунків проводити підбір та розміщення обладнання.

розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій

Рекомендована література

Література:

 • ДСТУ 4281:2004. Класифікація, Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.
 • Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №483.
 • Положення про ескізний архітектурний проект : наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. № 51/-839/1.
 • ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 • ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009.
 • ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 • ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації.
 • ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.
 • СНиП ІІ-Л8-71. Предприятия общественного питания. Нормы проектирования.
 • Правила робота закладів (підприємств) громадського харчування : наказ М-ва еконо­міки та з питань європ. інтегр. України від 24.07.2002 р. № 219.
 • Канчі В.В., Томишин-Лелекач М.М., Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування, Ужгород, Вид-во Подяка, 2002.
 • Карсекін В.І., Бердичевський В.Х., Проектування підприємств громадського харчування, К., Вища школа, 1992
 • Клименко C.B. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Є.В. Клименко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.
 • Проектування готелів : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2012. – 340 с.
 • Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.
 • Проектування курортів : навч. посіб. / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 304 с.
 • Щодо порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів: Лист Держбуду України від 02.07.2004. №8/4-702.
 • Про  забезпечення виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 01.03.04 №100-р «Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд»: Наказ від 4 березня 2004 р. №39.