Вівчарук Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0972460899

Електронна пошта: olha.vivcharuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Ресторанна справа;
 • гастрономія;
 • індустрія гостинності;
 • ресторанне господарство України та світу.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • Васильчак С.В., Ільчук О.О., Стручок Н.М., Фурсіна О.В., Вівчарук О.М. Маркетинг в  туризмі: навч. посіб. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2021., 302 с.
 • Васильчак С.В. Світова та європейська  законодавчо-правова база адаптивного туризму : Колективна монографія/ С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, О. М. Вівчарук // Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально- економічний стан Західного регіону України. – Львів, 2017. — Львів : ЛІЕТ, 2017.— C. 37-45.

Статті та матеріли конференцій

 • С. В. Майкова, І. С. Ромашко, О. М. Вівчарук, Н. П. Шемедюк/ Каротинвмісні біойогурти та їх використання для розроблення біологічно цінних ресторанних страв. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Food Technologies, 2022, vol. 24, no 97. р. 27-33. doi: 10.32718/nvlvet‐f9705  ISSN2707‐5885 оnline                                                           https://nvlvet.com.ua/index.php/food
 • Майкова С. В., Джурик Н.Р.-Й., Вівчарук О. М. Використання безвідходних технологій у ресторанному бізнесі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв» 21 грудня 2021 року : Полтава, 2021. с.61-66. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11626/1/Матеріали%20Всеукр.%20наук.-практич.%20конф.%20Інноваційні%20та%20РзбТХВ.pdf
 • Майкова С.В., Джурик Н.Р.-Й., Вівчарук О.М. Сучасні тренди в ресторанному бізнесі. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» : Старобільськ, 2021. с.178-180. Главная (luguniv.edu.ua)
 • Майкова С.В., Вівчарук О.М., Бомба М.Я. Перспективи вигoтoвлення страв із профілактичними властивостями введенням нетрадиційної сировини. Журнал «Інновації та технології в сфері послуг і харчування». Print ISSN 2708-4949 (print), ISSN 2709-9776 (Online), №1-2 (3-4). 2021. С.66-75.  http://itsf.chdtu.edu.ua/article/view/242689
 • Васильчак С.В. Маркетингові інструменти економічного розвитку малого підприємництва Івано-Франківської області в умовах пандемії / С.В. Васильчак, Л.М. Лояк, О.М. Вівчарук, У.Я. Петриняк // Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 5 (240). – С. 74-81. ISSN 2522-1620    http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%9E$
 • Oleksii Prokhorenko, Olga Martyn, Olga Vivcharuk, Mykola Zos-Kior, Iryna Hnatenko /«Models of state clustering management, marketing and labor market management in the context of globalization, bankruptcy risk and services market development» , Міжнародний журнал компютерних наук і мереживої безпеки,2021,21(12),228-234. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.12.34 (Scopus)
 • Сусол Н. Я., Методологія розробки та інжиніринг меню «A LA СARTE» закладів ресторанного господарства  /Сусол Н. Я., Джурик Н.Р-Й., Вівчарук О. М.//Вісник Львівського інституту економіки і туризму.2020.№ 15.С.112-119.
 • Майкова С. В. Удосконалення національних страв та їх адаптація для сучасних закладів ресторанного господарства/Майкова С.В., Вівчарук О.М., Ромашко І.С. //Вісник Львівського інституту економіки і туризму.2020.№ 15.С.120-128.
 • Вівчарук О.М., Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні /Вівчарук О.М.,Майкова С. В. // VІІ  Міжнародної науково-практичної  конференції«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: Проблеми розвитку та регулювання.»Т.1 Черкаси  2020. – С.25-29. https://chdtu.edu.ua/media/k2/attachments/Матеріали_XI_Міжнародної_науково-практичної_конференції_Том_1_2020.pdf
 • Вівчарук О. М. Якість та безпечність харчових продуктів у закладах ресторанного господарства.Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: Зб. матер. всеукрнаук.-практ. інтернетконф. Львів: ЛІЕТ, 2020.С.76-793.
 • Вівчарук О. М. Наукові підходи дослідження етнічних ЗРГ: «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»/Вівчарук О. М.,Голощапова А. А.// [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної  конференції (Львів, 6 березня 2019 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ
 • Вівчарук О.М. Світовий досвід інноваційного розвитку закладів ресторанного господарства: «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»/Вівчарук О.М., Даниляк Ю. І. //: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції (Львів, 6 березня 2019 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ
 • Васильчак С.В. Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості / Васильчак С.В., Дубина М.П., Вівчарук О.М.,  Петриняк У.Я.  // Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні» – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 63-69. ISSN 2522–1620 Index Copernicus (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_5_11)
 •  Васильчак С.В. Мотиваційні процеси в агропідприємствах  / Васильчак С.В., Дубина М.П., Вівчарук О.М., Данило О.А. // Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні» – Київ, 2018. – №6 (205). С.47-53. ISSN 2522–1620 Index Copernicus http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2018_6_9
 • Васильчак С.В. Зарубіжний досвід мотивації персоналу підприємства / Васильчак С.В., Дубина М.П., Вівчарук О. М., Соловій С.Б. // Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні» – Київ, 2018. – № 10 (209). – С.69-75. ISSN 2522–1620 Index Copernicus http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2018_10_12
 • Стручок Н.М. Інструменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств туристичної індустрії / Стручок Н.М,.Вівчарук О.М.,Удуд І.Р./ Збірник наукових праць «Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».- 2018.- № 4, с.56-81 ( Web of Science, Index Copernicus (Польща) DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154203
 • Vivcharuk O.Influence of the direct foreign investment on the sustainable development of regional economy/Vivcharuk O.,Vasylchak S., Dubyna M., Solovii S.// Influence of the Direct Foreign Investment on the Sustainable Development of RegionalEconomy (MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL) –Єреван,2018.-№11(29).- С.6-12.
 • Вівчарук О.М. Застосування інновацій  в закладах ресторанного господарства / Вівчарук О.М., СенчакЮ.Д. // Перспективи розвитку закладів торгівлі України в умовах глобалізації : Зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції. (Львів, 02 грудня 2018 р.). – Львів, 2018. – Режим доступу: http:// www.lute.lviv.ua
 • Вівчарук О.М.Механізми формування економічної безпеки підприємств готельного бізнесу на основі маркетингових інструментів/ВівчарукО.М., Фурсіна О.В. //Зб. наук. праць “Формування ринкових відносин в  Україні”  –  Київ, 2017. – № 12 (199). –С.75-79.
 • Вівчарук О.М. Світовий досвід управління розвитком ресторанних підприємств /ВівчарукО.М., Бурса О.В.// Вісник Львівського інституту економіки і туризму.2017.№ 12.С.150-155
 • Миськів Г.В. Інноваційний розвиток закладів ресторанного господарства з орієнтацією на ринкові потреби/Миськів Г.В.,Вівчарук О.М.,// Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Курортна і готельно-ресторання справа Українських Карпат: історія та сьогодення” ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» 5-6 грудня 2017 р.
 • Вівчарук О.М. Передумови розвитку санаторно-курортних закладів України в регіональному аспекті / Вівчарук О.М., Галаченко О.О. // Зб. наук. праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – 2016. – № 4 (120). – С.53-55. Index Copernicus ISSN 2071–465
 • Вівчарук О.М. Застосування інноваційного менеджменту в управлінні закладами ресторанного господарства /ВівчарукО.М., Бурса О.В. //  Матеріали VІІ  Міжнародної науково-практичної  конференції«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: Проблеми розвитку та регулювання.», Т.1 Черкаси,24-25 березня 2016. – С.137-140.
 • Вівчарук О.М. Інноваційний менеджмент в закладах ресторанного господарства / ВівчарукО.М., Бурса О.В. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку» 31 березня 2016. Львів–С.169-172.
 • Тринько Р.І Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування / Тринько Р.І., Бомба М.Я., Вівчарук О.М. [ та ін.] // Вісник аграрної освіти, Львів: 2015. – С.63-68.
 • Бомба М.Я. Удосконалення технологій дієтичних страв для хворих на серцево-судинні захворювання / Бомба М.Я. , Івашків Л.Я.,Вівчарук О.М. [ та ін .] // сб. нуч. труд. SWorld, вип. 1. Т. 6 – Иваново ; МАРКОВА АД, 2015. – С.55-60 https://www.sworld.com.ua/konfer38/287.pdf
 • ВівчарукО.М. Сучасний стан розвитку підприємств громадського харчування Львівської області в змінних умовах функціонування./ВівчарукО.М. //Вісник лісотехнічного університету [Текст]: зб. наук. ст : Львів: 2013. – № 23. – С. 219-222.
 • ІвашківЛ.Я. Аналіз вмісту харчових добавок у продуктах харчування та їх небезпеки для здоровя споживачів / ІвашківЛ.Я., Бомба М.Я.,Вівчарук О.М.,[ та ін .] // сб. нуч. труд. SWorld, вип. 4. – Т. 50. – Иваново; МАРКОВА АД, 2013. – С.21-28. https://www.sworld.com.ua/index.php/biology-413/ecology-and-biotechnology-413/19789-413-1213
 • Вівчарук О.М. Елементи комунікаційної політики в структурі системи менеджменту підприємств ресторанного бізнесу./ Вівчарук О.М. // Науково-виробничий журнал-Бізнес – навігатор. – Херсон, 2013– №1(30). – С. 230-234. – Фахове видання.
 • Вівчарук О.М.   Інвестиційний клімат підприємств ресторанного господарства Львівської області./ ВівчарукО.М.//Науково-виробничий журнал-Бізнес – навігатор. – Херсон, 2013– №2(31). – С. 122-125.
 • Вівчарук О.М. Сучасний стан розвитку підприємств громадського харчування Львівської області в змінних умовах функціонування / Вівчарук О.М. //Вісник лісотехнічного університету [Текст]: зб. наук. ст : Львів: 2013. – № 23. – С. 219-222.
 • Вівчарук О.М. Стратегічне управління як джерело інноваційного розвитку підприємств ресторанного господарства/ ВівчарукО.М.//Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: IМіжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2013р.– Полтава, 2013. – С. 7-9
 • Вівчарук О.М. Структура інноваційного менеджменту на підприємствах ресторанного господарства господарства/ Вівчарук О.М . // Роль творчої молоді в індустрії готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.ІІ Всеукр. Міжвуз. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів 21-23 лютого 2013р. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2013. – С. 21-24. –
 • Вівчарук О.М. Організація ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства / Вівчарук О.М. //Матеріали Всеукраїнської . наук.-практ. конф., 21 березня 2013- Рівне, 2013.с. 31-34.
 • Вівчарук О.М. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства у м. Львові / Вівчарук О.М. // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів. VВсеукр. наук.-практ. конф. 10-11 квітня 2013р. Львів: ЛІЕТ, 2013. – С.131-136.
 • Вівчарук О.М. Підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства Львівської області. /Вівчарук О.М. //Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. Львів : ЛІЕТ, ТзОВ «Ліга-Прес», 2013. – С. 215-220.

Біографія

Народилася 26.02.1966 р., в м. Львові.

1984-1987 рр.  – навчання у Львівському технікумі громадського харчування (здобула кваліфікацію техніка-технолога),

1992-1998 рр.  – навчання у Київському державному торгово-економічному університеті, диплом (інженер-технолог),

2003-2004 рр. – навчання у Київському університеті туризму, економіки і права, диплом  (менеджер-економіст),

У  2013 р.  – захистила  кандидатську дисертацію у вищому навчальному закладі «Міжнародному університеті бізнесу і права» на тему «Механізми управління інноваційним розвитком підприємств громадського харчування», здобула ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності).

З 1996 р. старший викладач кафедри харчових технологій та ресторанної справи, а також обіймала посаду методиста вищої категорії заочного відділення у Львівському інституті економіки і туризму.

У 2019 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри харчових технологій та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму.

З 2021 – доцентка кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.  Здійснювала керівництво студентських наукових робіт, переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Дмитрів Н.В. зайняла  3-тє місце на ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, яка отримала диплом ІІІ ступеня в Одеській академії харчових технологій,   квітень 2020 рік. Одружена.

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Майкова С.В., Маслійчук О.Б., Вівчарук О.В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 53 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки до державної атестації бакалаврів у 2022 році галузь знань 18 «Виробництво та технології» напрям  підготовки (спеціальність) 181 «Харчові технології»,форма навчання:  денна,  заочна. [уклад. Майкова С.В., Бомба М.Я., Вівчарук О.М, Максимець О.Б., Шах А.Є]. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2022.  30 с.
 • Методичні вказівки для виконання практичних (семінарських) робіт з дисципліни «Організація ресторанної справи» , для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання ОПП Бакалавр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». . [уклад. Вівчарук О.М. ] Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2021. – 99с.
 • Методичні рекомендації і завдання для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» , для студентів ІУ курсу денної та заочної форм навчання ОПП Бакалавр , спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [уклад. Вівчарук О.М, Шах А.Є] Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2021. – 50 c.
 • Методичні вказівки для виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанної справи» , студентами ІІІ курсу денної та заочної форми навчання  ОПП Бакалавр спеціальності 181 «Харчові технології». . [уклад. Вівчарук О.М, Маслійчук О.Б.] Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2021. – 26 c.
 • Методичні рекомендації і завдання для проведення семінарських занять з дисципліни «Організація ресторанної справи»,метод. РозробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. – 12 с.
 • Методичні рекомендації і завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Організація ресторанної справи»  метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. – 85 с.
 • Методичні рекомендації і завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Проектування об’єктів гот. рест. господарства»  метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. –2 с.
 • Методичні матеріали та завдання до проведення інтегрованого заняття з дисциплін «Організація ресторанної справи» метод. розробка  Львів : ЛІЕТ, 2019. – 54 с.
 • Методичні вказівки та вимоги щодо підготовки курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанної справи»  метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. – 36 с.
 • Методичні вказівки для семінарських і практичних занять з дисципліни «Організація ресторанної справи» метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. – 34 с.
 • Методичні вказівки та ситуаційні завдання для  практичних занять з «Організація ресторанної справи»  метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 20198. – 36 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація ресторанної справи»  метод. розробкаЛьвів : ЛІЕТ, 2019. – 20 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!