Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства (242, ЛІЕТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Вівчарук О. М.ГрТЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрТЛ-41сдоцент Вівчарук О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” складена відповідно до стандарту освітньої діяльності бакалавра галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» є техніко-економічне обгрунтування проекту і завдання на проектування об’єкта готельно-ресторанного господарства, методика моделювання сервісно-виробничих процесів закладів готельно-ресторанного господарства та забезпечення їх апаратного оформлення.

Вивчення курсу базується, насамперед, на знаннях з таких дисциплін: «Організація ресторанної справи», «Організація готельної справи», «Безпека життєдіяльності і охорона праці», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Стандартизація, сертифікація і метрологія».

Програма навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» розрахована на один семестр і складається із восьми тем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” є реалізація змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; у засвоєнні студентами обсягу знань, необхідних у подальшій професійній діяльності; у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань у галузі проектування і будівництва, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться для впровадження інновацій в сфері проектування, будівництва та експлуатації будівель готельно-ресторанного господарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” є систематизоване ознайомлення з конструкцією апаратів і машин, процесами, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічним обслуговуванням, методами ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методами проведення розрахунків окремих вузлів та апаратів.\

Після завершення курсу студент буде:

знати:

 • теоретичні основи проектування готелів та ресторанів;
 • нормативні документи з питань будівництва і проектування підприємств (ДБН, ДСТУБ, ГОСТи, СНиП);
 • Склад приміщень закладів готельно-ресторанного господарства.
 • Вимоги до компоновки приміщень.
 • схеми розміщення технологічного обладнання
 • вимоги і схеми об’ємно-просторового компонування виробничих, адміністративних і житлових приміщень готелів та ресторанів.
 • організацію проектування і будівництва закладів готельно-ресторанного господарства.

вміти:

 • розробляти техніко-економічне обгрунтування проекту і завдання на проектування готелів та ресторанів;
 • користуватися нормативними документами з питань будівництва і проектування підприємств (ДБН, ДСТУБ, ГОСТи, СНиП);
 • виконувати технологічні розрахунки виробничих цехів підприємства;
 • розраховувати площу торгових і виробничих приміщень закладів харчування.
 • користуватися і використовувати нормативні документи при компонуванні виробничих, адміністративних і житлових приміщень готелів та ресторанів.
 • на основі розрахунків проводити підбір та розміщення обладнання.

розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій.

Рекомендована література

Література:

 • ДСТУ 4281:2004. Класифікація, Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.
 • Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №483.
 • Положення про ескізний архітектурний проект : наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. № 51/-839/1.
 • ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 • ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009.
 • ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 • ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації.
 • ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.
 • СНиП ІІ-Л8-71. Предприятия общественного питания. Нормы проектирования.
 • Правила робота закладів (підприємств) громадського харчування : наказ М-ва еконо­міки та з питань європ. інтегр. України від 24.07.2002 р. № 219.
 • Канчі В.В., Томишин-Лелекач М.М., Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування, Ужгород, Вид-во Подяка, 2002.
 • Карсекін В.І., Бердичевський В.Х., Проектування підприємств громадського харчування, К., Вища школа, 1992
 • Клименко C.B. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Є.В. Клименко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.
 • Проектування готелів : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2012. – 340 с.
 • Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.
 • Проектування курортів : навч. посіб. / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 304 с.
 • Щодо порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів: Лист Держбуду України від 02.07.2004. №8/4-702.
 • Про  забезпечення виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 01.03.04 №100-р «Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд»: Наказ від 4 березня 2004 р. №39.