Проектування об’єктів готельного та ресторанного господарства (241 Б) Групи ЛІЕТ

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Вівчарук О. М.ГрГЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГрГЛ-41сдоцент Вівчарук О. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» є реалізація змісту освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; у засвоєнні студентами обсягу знань, необхідних у подальшій професійній діяльності; у набутті навичок щодо застосування теоретичних знань у галузі проектування і будівництва, а також навичок самостійної, творчої роботи, що знадобляться для впровадження інновацій в сфері проектування, будівництва та експлуатації будівель готельно-ресторанного господарства.

Рекомендована література

Нормативна

 • ДСТУ 4281:2004. Класифікація, Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.
 • Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. №483.
 • Положення про ескізний архітектурний проект : наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. № 51/-839/1.
 • ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 • ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009.
 • ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 • ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21 101-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації.
 • ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21-110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів.
 • СНиП ІІ-Л8-71. Предприятия общественного питания. Нормы проектирования.

 

Основна

 • Правила робота закладів (підприємств) громадського харчування : наказ М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України від 24.07.2012 р. № 219.
 • Канчі В.В., Томишин-Лелекач М.М., Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування, Ужгород, Вид-во Подяка, 2002.
 • Карсекін В.І., Бердичевський В.Х., Проектування підприємств громадського харчування, К., Вища школа, 1992
 • Клименко C.B. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навч. посіб. / Є.В. Клименко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.
 • Проектування готелів : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2012. – 340 с.
 • Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.
 • Проектування курортів : навч. посіб. / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 304 с.

Додаткова

 • Щодо порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів: Лист Держбуду України від 02.07.2004. №8/4-702.
 • Про  забезпечення виконання розпорядження кабінету Міністрів України від 01.03.04 №100-р «Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд»: Наказ від 4 березня 2004 р. №39.

Інтернет ресурси