HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі (англ. мовою) (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кушнірук Г. В.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11сдоцент Кушнірук Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі» є підготовка студентів до ефективного управління персоналом готелів і ресторанів, формування цілісного і логічно-послідовного комплексу теоретичних знань про сутність HR-менеджмент; закладення практичних умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в готелях і ресторанах, добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, мотивації і стимулювання персоналу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– сприяти розумінню сутності та соціальної значущості людських ресурсів готелів і ресторанів у сучасних умовах;

– отримати цілісне уявлення про HR-менеджмент;

– оволодіти навичками рекрутингу, кар’єрного планування;

– набути навички проведення бізнес-тренінгів та опанувати особливості їх оцінювання;

– вивчити HR теорію, методологію, технології і кращі практики, які сприяють організаційній стійкості та досягненню стратегічної мети;

– визначити виклики, які постали перед HR у контексті глобалізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

– особливості системного підходу до управління персоналом;

– основні функції менеджменту у готельно-ресторанному бізнесі;

– сучасні концепції і теорії управління персоналом в готелях і ресторанах;

– основні функції служб персоналу в готелях та ресторанах;

– методи менеджменту в процесі управління персоналом;

– особливості кадрової політики; цілі кадрової політики;

– значення правильного планування персоналу, особливості найму персоналу, підбору та відбору персоналу у готельно-ресторанному бізнесі;

– критерії та методи оцінювання персоналу;

– принципи та технології тайм-менеджменту;

– особливості керівних посад в колективі, психологічні риси лідера, соціально-психологічні особливості колективу.

вміти:

– визначати організаційну структуру управління персоналом;

– володіти необхідним категоріальним апаратом;

– визначати основні функції служб готелів та ресторанів, вимоги до ділових та особистісних рис менеджера з персоналу;

– визначати потреби готелів та ресторанів у персоналі;

– впроваджувати в подальшу роботу сучасні тенденції найму та набору працівників у готельно-ресторанному бізнесі;

– аналізувати відносини в колективі та їх подальший розвиток;

– оцінювати професійні, ділові та особисті якості претендентів на вакантні посади у готельно-ресторанному бізнесі;

– впроваджувати та використовувати компенсаційні, стимулюючі та заохочувальні системи оплати праці;

– розраховувати індивідуальну заробітну плату;

– управляти власною мотивацією та заохочувати працівників до кар’єрних звершень у готельно-ресторанному бізнесі;

– розробляти програми лояльності для персоналу готелів та ресторанів;

– планувати власну кар’єру у готельно-ресторанному бізнесі;

– планувати час та управляти ним.

 

Вивчення навчальної дисципліни «HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:

а) загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей.

ЗК 4. Здатність працювати в команді.

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів  готельного і ресторанного бізнесу.

СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 7. Здатність до підприємницької діяльності.

СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.

СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Після вивчення навчальної дисципліни «HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі» студент повинен показати такі результати навчання:

ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

ПРН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних завдань.

ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

 

Рекомендована література

Основна:

 • Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.
 • Босовська, М., Бовш, Л. (2021). Менторинг у HR-менеджменті готелю. Університетські наукові записки, 3(81), 76-86. DOI 10.37491/UNZ.81.6
 • Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. -502 с.
 • Дністрянська, Н., Кушнірук, Г., & Чайка, І. (2023). Побудова бренду роботодавця у готельній індустрії: роль піар-діяльності. Економіка та суспільство, (52). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/2553. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-52-34
 • Жуковська В. М., Миколайчук І. П. Управління персоналом. Практикум : навч. посіб. Київ : КНТЕУ, 2008. 293с.
 • Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. Київ : Кондор, 2013. 278 с.
 • Кушнірук, Г. (2023). Сучасні технології HR-менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі: Аутсорсинг vs. Аутстафінг. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, Том 6, №2.
 • Кушнірук Г.В., Копоть М.М. Роль обслуговування у просуванні закладу ресторанного господарства / Г.В. Кушнірук, М.М. Копоть // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матер. ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 березня 2023 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2023. – С. 100-102.
 • Мальська М. П., Бордун О. Ю., Жук І. З. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 234 с.
 • Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / В.Я. Брич, М.Й. Рутинський, Г.В. Кушнірук, Ю.С. Дорош та ін. / за заг. ред. проф. В.Я. Брича. – Тернопіль : Ліра-К, 2019. – 480 с.
 • Охота, В. (2020). Зарубіжний досвід управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі. Інноваційна економіка, 0(3-4), 127-132. doi:https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.18
 • Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. 2-ге вид., випр. Київ : Ліра-К, 2012. 336 с.
 • Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 283 с. URL: http://publish.vntu.edu.ua/txt/601-1.pdf
 • HR-менеджмент: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: М.В. Шкробот, Л.Л. Ведута – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 270 с.
 • HR-менеджмент: [методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни] / укладач: О. В. Грідін. Харків : Вид-во ТОВ «Стильна типографія», 2019. 84 с.
 • HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. І.Б. Швець. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 176 с.
 • Armstrong M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. 9th ed. Kogan Page, 957.
 • Armstrong S. (2019). The Essential HR Handbook, 10th Anniversary Edition: A Quick and Handy Resource for Any Manager Or HR Professional. Career Press.
 • Beardwell J., Thompson A. (2017). Human resource management: a contemporary approach. 8th edition. Pearson Education, 659.
 • Boella M., Goss-Turner S. (2005). Human Resource Management in the Hospitality Industry, Eighth Edition: An Introductory Guide, 352.
 • Bratton J., Gold J. (2001). Human Resource Management: Theory and Practice. Lawrence Erlbaum, 406.
 • Bratton J., Gold J. (2012). Human Resource Management: Theory and Practice. 5th ed. Palgrave Macmillan, 673.
 • Dessler G. (2020). Human resource management. 16 ed. Pearson, 684
 • DeCenzo D., Robbins S. (2009). Fundamentals of Human Resource Management. Wiley, 436.
 • Dundon, T., Redman, T., Wilkinson, A. (2017). Contemporary human resource management: text and cases. Fifth ed. Pearson Education Limited; Trans-Atlantic Publications, Inc, 608.
 • Kotovs’ka I. V. The course of lectures and handbook for practical classes on discipline “Human Resource Management” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors). –– Ternopil: TNTU, 2017. – 170p.
 • Hayes D. K., Ninemeier J. D. (2008). Human Resources Management in the Hospitality Industry,
 • Henkin S. (2000). Opportunities in Hotel and Motel Management Careers, 160.
 • Hughes, C., Byrd, M. (2015). Managing Human Resource Development Programs: Current Issues and Evolving Trends, 203.
 • Human Resources Management Set: Concepts, Methodologies, Tools and Applications: Information Resources Management Association, IGI Global, 2012. – 1616 p.
 • Lussier R. (2018). Human Resource Management: Functions, Applications, and Skill Development. Sage Publications, Inc., 704
 • Malik A. (2018). Strategic Human Resource Management and Employment Relations. Springer Singapore, 268
 • Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B., Wright P. (2017). Fundamentals of Human Resource Management. 7 ed. McGraw-Hill Education, 576.
 • Purcell J., Wright P. (2007). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford, Oxford University Press, 674.
 • Scott A. Snell, Shad Morris (2018). Managing Human Resources. 18th Cengage Learning, 672.
 • Stredwick J. (2005). Introduction to Human Resource Management, 416
 • Storey J., Ulrich D., Wright P. (2019). Strategic Human Resource Management: A Research Overview. Routledge, 118.
 • Torrington D. (2014). Human Resource Management, 9th ed. Trans-Atlantic Publications, 679

Додаткова:

 • Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. Київ : Кондор, 2009. 187 с.
 • Briscoe D., Schuler R., Claus L. (2008). International Human Resource Management, 3rd Edition (Global HRM). Routledge,
 • Bredin K., Söderlund J. (2011). Human Resource Management in Project-Based Organizations: The HR Quadriad Framework. Palgrave Macmillan UK, 252
 • Brewster C., Houldsworth‎ E., Sparrow P., Vernon G. (2016). International Human Resource Management. 4th ed. The Chartered Institute of Personnel and Development, 529.
 • Das Gupta A. (2020). Strategic Human Resource Management-Formulating and Implementing HR Strategies for a Competitive Advantage. Productivity Press, 185
 • Dowling P., Festing M., Engle A. (2013). International Human Resource Management. Cengage Learning, 364.
 • Duboise D., Rothwell W., D. Jo King Stern, Kemp L. (2004). Competency-Based Human Resource Management. Davies-Black Publishing, 376
 • Edwards, T., Rees, C. (2017). International human resource management : globalization, national systems and multinational companies. Trans-Atlantic Publications Inc, Pearson, 352.
 • Machado C. ed. (2015). International Human Resources Management: Challenges and Changes. Springer International Publishing, 143.
 • Manuti, A., de Palma, P. (2018). Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitilization of Organizations. Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan, 103
 • Monir H. Tayeb (2004). International Human Resource Management: A Multinational Company Perspective. Oxford University Press, 258.
 • Quirk T., Palmer-Schuyler J. (2016). Excel 2016 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems. Springer International Publishing, 272.
 • Sparrow P. (2009). Handbook of International Human Resource Management: Integrating People, Process, and Context. Wiley-Blackwell, 540.
 • Smith S., Mazin R. (2004). HR Answer Book, An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals. AMACOM, 256.
 • Smith, P., Fagg, R., Porter, K. (2005). Leadership and management for HR professionals. 3. ed. Routledge; Elsevier Butterworth-Heinemann, 596
 • Söderlund J., Bredin K. (2011). Human Resource Management in Project-Based Organizations: The HR Quadriad Framework. Palgrave Macmillan, 288
 • The Encyclopedia of Human Resource Management: HR Forms and Job Aids. 2012. Pfeiffer, 368.
 • Thoren P.-M. Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees)
 • Torres-Coronas T., Arias-Oliva M. (2004). E-Human Resources Management: Managing Knowledge People. IGI Global, 297
 • Ulrich D., Brockbank W., Younger J., Nyman M., Allen J. (2009). HR Transformation: Building Human Resources From the Outside In, 257
 • Walker J. R., Miller J. E. (2009). Supervision in the Hospitality Industry: Leading Human Resources (6th Edition)

Силабус: HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі (англ. мовою) (241м). 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус