Основи технологій харчових виробництв (181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Майкова С. В.ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГрХТ-11сМайкова С. В.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Основи технологій харчових виробництв» є формування у студентів системи знань теоретичних засад, принципів і методів обробки та переробки сировини харчових виробництв для наукового обґрунтування та керування технологічним процесом з метою одержання високоякісних харчових продуктів та раціонального використання продовольчої сировини.

Завдання та цілі дисципліни  «Основи технологій харчових виробництв»:

 • ознайомити майбутніх фахівців з термінологією, понятійним апаратом і забезпечити його засвоєння студентами;
 • сформувати у студентів систему знань, теоретичних засад, принципів і методів обробки та переробки сировини харчових виробництв для наукового обґрунтування та керування технологічним процесом;
 • забезпечити знання специфіки технологічних процесів виготовлення харчової продукції та розробки стандартів асортименту нових видів затребуваної, сучасної, із врахуванням інноваційних технологій та процесів харчової продукції;
 • ознайомити з принципами збереження якості та безпечності харчових продуктів, забезпечити прагнення до забезпечення та підвищення рівня якості та безпечності конкретного харчового продукту;
 • сформувати здатність приймати раціональні технічні й технологічні рішення, впроваджувати інноваційні розробки у виробництво та обґрунтовувати доцільність їх реалізації.

Після завершення цього курсу студент

знатиме:

 • сучасний рівень та шляхи і перспективи розвитку харчових виробництв Україні та світу;
 • основні технологічні, наукові та техніко-економічні терміни і поняття харчових виробництв;
 • науково-теоретичні основи класичних і сучасних технологічних процесів і способи їх практичної реалізації;
 • загальні принципи виробництва головних видів харчової продукції;
 • шляхи інтенсифікації ведення процесів і підвищення якості готового продукту;
 • шляхи вдосконалення існуючих технологій, підвищення безпеки і якості продукції та зниження її собівартості;
 • зміни, які відбуваються у продуктах.

вмітиме:

 • обґрунтовувати технологічні режими і параметри процесів фізичних, електрофізичних, теплофізичних методів обробки сировини і харчових продуктів, теплового і холодильного консервування для забезпечення якісної продукції,
 • способи найбільш ефективного регулювання цих змін у бажаному напрямі способом температурних взаємодій із залученням додаткових регулюючих факторів.
 • обирати оптимальні технологічні умови виробництва.

Рекомендована література

Основна література:

 • Загальні технології харчових виробництв. [Текст]:навч. посіб. /М. Я. Бомба, Н.Р-Й Джурик, В.В.Дячок, Б.В.Кректун, В.Т.Лозовецька, С.В.Майкова, О.Б.Максимець, Н.Я.Сусол, І.М.Турчин, А.С.Шах. Львів : Ліга Прес, 2018., 409 с.
 • Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових виробництв [Текст]: навч. посібник / В.Я. Плахотін, І.С. Тюрікова, Г.П. Хомич. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 640 с.
 • Теоретичні основи харчових технологій: навч. посібник / [П. П. Пивоваров, А. Б. Горальчук, Є. П. Пивоваров та ін.]. Під ред.. П. П. Пивоварова. Х.:ХДУХТ, 2010.  363 с.
 • Поліщук Г.Є. Теоретичні основи технології харчових виробництв [Текст]: текст лекцій для студ. спец. 6.091700 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” всіх форм навч. /Г.Є. Поліщук. К.: КНУХТ, 2006. 106 с.
 • Кравченко М. Ф. Теоретичні основи харчових технологій/М. Ф. Кравченко, А. В. Антоненко. 2011. 516 с.
 • Теоретичні основи харчових технологій : навч. посіб. [текст] / Л. Л. Товажнянський, В. А. Домарецький, А. М. Куц, Ф. Ф. Гладкий, Л. А. Данилова, В. Д. Ганчук, П. О. Некрасов, Ю. Ф. Снєжкін ; за ред.. Л. Л. Товажнянського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. 720 с.
 • Харчові технології у прикладах і задачах: навч. посіб. [текст] / підручник Товажнянський Л.Л. та ін. Київ: Центр навч. літ. 2008. 576 с.
 • Харчові технології у прикладах і задачах: навч. посіб. [текст] Товажнянський Л. Л. та ін. Підручник. – Київ: Центр навч. літ. 2016. – 576 с.
 • Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 262 від 28.08.1997 р. – К., 1997.
 • Державнісанітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 172 від 01.04.2008. – К., 1996. – 36 с.
 • Про безпечність та якість харчових продуктів (із змінами і доповненнями від 06.09.2005 р. № 2809 IV : Закон України // Офіційний вісник України. – 2005. – № 42.
 • Про безпечністьта якість харчових продуктів» : Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – Ст. 98.
 • Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». № 2809-ІУ : Закон України. – К., 2005.
 • Про гігієну харчових продуктів : Регламент (ЄС) Європейського парламенту і ради від 29 квітня 2004 р. № 852/2004. Довідник з європейської інтеграці [Електронний ресурс].
 • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 № 4004-ХП (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16.05.2007 р. № 1026-У).- К.,1994.
 • Про затвердження Положення про державний  санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України № 1402 від 22.06.1999 р. (№ 1109 із змінами і доповненнями від 04.09.2003р.).
 • Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу : Постанова Кабінету Міністрів України № 1272 від  2004 р. (із змінами і доповненнями, внесеними від 26.07.2006 р. № 1022) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29.
 • Про затвердження Правил роботи закладів ресторанногогосподарства: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 (із змінами і доповненнями від 09.10.2006 р. №309). -К., 2002. -52 с.
 • Про затвердження Методичних рекомендацій з організації роботи закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах : Наказ № 93 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 05.03.2004р.
 • Про затвердження Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.1995 р. № 135 (із змінами і доповненнями від 29.02.2000 р.
 • Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 21.06.2001 № 48 (в редакції Закону № 2556-ІІІ (2556-14). – ВВР. – 2001. – № 48. – Ст. 252.
 • Про охоронунавколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХП. – К., 2006.
 • Про питну воду та питне водопостачання : Закон України від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ// Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. -С. 1.
 • Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 05.02.2004 р. № 1461-ІУ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 15. – Ст. 107.
 • Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних іпротиепідеміологічних питань : у 6 т. / іністерство охорони здоров’я.1995 – К.,-Т. 1, ч. 1, 2.
 • Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідеміологічних питань : у 6 т. / Міністерство охорони здоров’я. – К.,1995- Т.2, 3, 5.
 • Санитарныеправила для предприятия общественного питання, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мяг-кое мороженое: СанПиН 42-123-5777-91. – М., 1991. – 56 с.
 • Санитарно-гигиеническиеметоди исследования пищевых продуктов и воды. – К. : Здоровья, 1991. – 288 с.
 • Условия,сроки хранения особо скоропортящихся продуктов: СанПиН 42-123-4117-86. – М., 1986.
 • Державнісанітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу: ДСанПіН 5.5.2.008-01. Міністерство охорони здоров’я України, правила № 63 від 14.08.2001 р.
 • Правилароздрібної торгівлі продовольчими товарами / Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України : Наказ №185 від 11.07.2003 р.
 • Про затвердження Методичних рекомендацій «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.07.2004 р. № 329. – К., 2004. – 49 с.
 • Про затвердженняТимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи : Наказ № 247 Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. (із змінами і доповненнями від 14.03.2006 р. №9 120).
 • Домарецький В. А. Технологія солоду та пива : підручник. Київ : «Фірма «ІНКОС», 2004. 426 с.
 • Домарецький В. А., Ковальська Л. П. Загальні технології харчових виробництв : підруч. Технология пищевых производств. Київ: НУХТ, 2003. 439 с.
 • Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів: підручник / за ред. д-ра техн. наук, проф. А. І. Українця. Київ: НУХТ, 2003. С. 187-187.
 • Дубініна А. А., Жук Ю. Т., Жук В. А., Жестерва В. А. Товарознавство смакових товарів : навч. посіб. Київ. Видавничий дім « Професіонал», 2004. 240 с.
 • Задорожний І.М., Гаврилишин В. В. Товарознавство продовольчих товарів. Зерноборошняні товари: підручник. Львів: Компакт, 2004.  С. 102-103.
 • Литовченко А. М., Токар А. Ю. Виноробство із плодів та ягід: підруч. для студентів вищих навч. закладів / за ред. д-ра техн. наук, проф. О. М. Литовченка. Умань: УВПП, 2007. 430 с.
 • Литовченко А. М., Тюрин С. Т. Технология плодово-ягодных вин.  Симферополь: Таврида, 2004. 368 с.
 • Назаренко В. О., Юдічева О. I., Жук В. А. Формування якості товарів: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ. 2012. Частина 1. 386 с.
 • Новаковская С. С., Шишацкий Ю. И. Производство хлебопекарных дрожжей: справочник Москва: Агропромиздат, 1990. 335 с.
 • Общая технология пищевых производств ∕ Н. И. Назаров/ и др. под ред. Н. И. Назарова. Москва: Лег. и пищ. пром-сть, 1998. 375 с.
 • Пасальський Б. К. Хімія харчових продуктів: навч. посіб. Київ: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. 196 с.
 • Пищевая химия / А. П., Нечаев и др. – Санкт-Петербург.: ГИОРД, 2004.  640 с.
 • Пластифікатор дріжджів Olindronal PF «Bussetti & Co» /Австрія/, кошерний. URLhttp://galean.com.ua/content&content_id=421.
 • Подпрятов Г. І., Скалецька Л.Ф., Войцехівський В. І., Мацейко Л.М. Стандартизація та контроль якості продукції рослинництва: практикум. Луцьк, 2012. 446 с
 • Подпрятов Г.І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М., Хилевич В. С. Зберігання і переробка продукції рослинництва:  навч. посіб. Київ: Мета, 2002. 495 с.
 • Проблеми ринку українського цукру. О.Б. Петриченко та ін. Цукор України, 2003. № 1 (31). С. 2-4.
 • Рибак Г. М., Блашкіна О. А., Литовченко О. М. Довідник по переробці плодів, ягід і винограду. Київ: Урожай, 1990. 264 с.
 • Ростовський В.С., Колісник А.В. Система технологій харчових виробництв: навч. посіб. Київ: Кондор, 2008. 256с.
 • Скрипников Ю. Г. Хранение и переработка овощей, плодов и ягод. Москва: Агропромиздат, 1986. 208 с.
 • Справочник по плодово-ягодному виноделию. А. М. Литовченко и др.  – Днепропетровск: Січ, 2002. 509 с.
 • Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів: монографія / М. Я. Бомба, та ін. Вісник НАН України. за ред. професора М. Я. Бомби. Львів : Ліга-Прес, 2013. 264 с.
 • Технологии пищевых производств / под ред. А. П. Нечаева. Москва: Колос, 2007. 368 с.
 • Фан-Юнг А. Ф., Каминская Ф.И., Бирюкова С.Н. Производство детских диетических и профилактических консервов. Киев: Техника, 1984. 86 с.
 • Флауменбаум Б. Л. Основы консервирования пищевых продуктов. Москва: Агропромиздат, 1986. 494 с.
 • Флауменбаум Б. Л. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби.  за ред. Б. Л.Флауменбаума. Київ: Вища шк. 1995. 301 с.
 • Флауменбаум Б.Л., Безусов А.Т., Сторожук В.М., Хомич Г.П. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва.  Одеса, 2006. 400 с.
 • Хімія й основи виробництва продуктів харчування: навч.–метод. посіб. / Є. С. Клос, Л та ін. Львів: Вид–во ЛДУ ім. І. Франка, 1998. 126 с.
 • Шаробайко В. И. Биохимия продуктов холодильного консервирования. Москва: Агропромиздат, 1991. 255 с.