Методологія і організація наукових досліджень (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Бомба М. Я.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11спрофесор Бомба М. Я.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни  «Методологія і організація наукових досліджень»  є ознайомлення студентів із методологією та організацією наукових досліджень у сфері готельно-ресторанної справи, напрямами і тематикою наукових досліджень, організацією науково-дослідної роботи для подальшого застосування результатів наукових досліджень у практичній діяльності.

Цілі – сприяти набуттю наукових підходів щодо розвитку готельно-ресторанного бізнесу;  ознайомити з історією розвитку науки, організаційною структурою науки в Україні; сприяти формуванню у студентів навичок здійснення наукових досліджень шляхом загальнонаукових і спеціальних методів пізнання; підготувати студентів до практичного використання знань, здобутих у результаті теоретичних досліджень; сформувати розуміння наслідків впливу науково-технічного прогресу на розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні; навчити орієнтуватися у всезростаючому потоці наукової інформації та вміти використовувати її для аргументації власної позиції; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  закономірності розвитку науки; базові основи методології науково-дослідної роботи; основні етапи науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах; методи наукових досліджень; види інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи та методику пошуку; наукові факти та їх роль в науковому дослідженні; структуру організації наукового дослідження; стратегію і тактику наукових досліджень; сучасний методичний та понятійний апарат, а також технологію проведення наукових досліджень у сфері індустрії гостинності; методику оформлення результатів наукових досліджень.

     вміти: формулювати цілі і завдання наукових досліджень; працювати з літературними джерелами; відбирати, аналізувати та узагальнювати наукову інформацію; проводити дослідження; оформляти результати наукових досліджень; аналізувати експериментальні дані; робити певні висновки і рекомендації. складати науковий звіт, доповідь чи статтю за результатами виконаного наукового дослідження; оформити результати у вигляді наукових статей, тез доповідей, наукових звітів; застосовувати набуті знання в процесі організації господарської діяльності в сфері розвитку готельно-ресторанного бізнесу; визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній сфері; розробляти економічний механізм та систему інноваційних заходів в сфері розвитку      готельно-ресторанного бізнесу; орієнтуватися у потоці наукової інформації, використовуючи її для аргументації власної позиції.

 

    Вивчення навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»  зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:

а) загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні поставленої мети професійної та науково-дослідницької діяльності.

ЗК 2.  Здатність до аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень у галузі освіти і науки, генерування нових ідей та виконання наукових досліджень, що веде до отримання нових результатів та розуміння сутності готельно-ресторанного бізнесу.

ЗК 3. Здатність до індивідуальної науково-дослідної діяльності.

ЗК 6. Здатність розв’язувати комплексні проблеми з розвитку готельно-ресторанного бізнесу на основі системного наукового світогляду із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

ЗК 7. Здатність застосовувати результати науково-дослідної роботи та інновації у практичній діяльності закладів гостинності.

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання з розвитку готельно-ресторанної справи та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових вітчизняних і зарубіжних виданнях.

СК 2. Здатність обґрунтовувати стратегічні цілі діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі системного аналізу наукових досліджень.

СК 12. Здатність презентувати та впроваджувати результати наукових досліджень у сферу діяльності закладів гостинності.

Після вивчення навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»  студент повинен показати такі результати навчання:

ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики з врахуванням результатів наукових досліджень, порівняльної оцінки та забезпечувати їх впровадження у виробництво у сфері гостинності.

ПРН 3. Застосовувати сучасні методи досліджень,  проводити оцінювання їх ефективності та забезпечувати  впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі.

ПРН 4. Вміти систематизувати та оформлювати результати наукових досліджень у різних формах наукового викладу дослідницьких матеріалів.

ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти бізнес – проекти шляхом застосування наукових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень у сфері гостинності.

ПРН 6. Проводити патентний пошук  у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати їх, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності.

ПРН 11. Здійснювати наукові дослідження та провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері гостинності.

ПРН 12. Вміло і доступно презентувати власні наукові розробки, інноваційні проекти з аргументацію до фахівців гостинності з метою впровадження їх виробничу діяльність закладів готельного і ресторанного бізнесу.

Рекомендована література

Основна:

 • Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. К.: АБУ, 2002. 480 с.
 • Бірта Г. О., Бургу Югг. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 • Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 • Гуров О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібн. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2017.  272 с.
 • Єріна А.М., захожай В.Б., Єрін В.Д. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. К. : Центр навч. л-ри, 2004. 212 с.
 • Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. К.: Кондор, 2006. 206 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та організація наукових досліджень. К.: Центр наукової літератури. 2016. 169с.
 • Мальська М.П., Паньків Н. М. Основи наукових досліджень навч. посібн. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020.  226 с.
 • Медвідь В. Ю., Данько Ю. І., Коблянська І. І. Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях): навч. посібн. Суми: СНАУ, 2020. 220 с.
 • Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібн. Вінниця: ВНТУ, 2014.  180 с.
 • Строкань О. В., Мірошниченко М. Ю. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 152с
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 178 с.

Додаткова:

 • Верба І. І., Коваль В. О., Чікін С. В. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібн. К.: НТУУ «КПІ», 2013. 237с.
 • Гаврилов Е. В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К. та ін. Технологія наукових досліджень і технічної творчост. К. : Знання України, 2007. 318 с.
 • Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. 44 с.
 • Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 280 с.
 • Квєтний Р.Н., Богач І.Б., Бойко О.Р. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 191 с.
 • Квєтний Р. Н., Богач І.Б., Бойко О.Р. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013. 235 с.
 • Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 5-е вид. К.: Професіонал, 2008. 240 с.
 • Колесников О.В. Основи наукових досліджень. К.: Центр навч. л-ри, 2011. 144 с.
 • Копаєва Є.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Дніпропетровськ: ДПК ДНУ, 2010. 112 с.
 • 10 Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005.  124 с.
 • Макогон Ю.В. , Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці: навч. посіб. Донецьк: Альфа-прес. 2007. 144 с.
 • Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Львів: Ромус-Поліграф, 2002.  128 c.
 • Мокін Б.І., Мокін О.Б., Мокін В.Б. Математичні методи ідентифікації динамічних систем: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2010. 260 с.
 • Притульська Н.В., Ротова Т.А., Калиновська Л.Є. Положення про дипломну магістерську роботу. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2007. 26 с.
 • Про затвердження нової редакції переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників (із наказу ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342) // Бюлетень ВАК України. К. 2007. №6.  С. 2–40.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. К. : [б.в.], 2003. 116 с.
 • Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2007. 254 с.
 • Шидакова-Каменюка О. Г., Самохвалова О. В., Олійник С. Г., Кравченко О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. Посібник. Х. : ХДУХТ, 2017. 187 с.
 • Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. 124 с.

Силабус: Методологія і організація наукових досліджень. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус