Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Петлін  І. В.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сдоцент Петлін  І. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі» є формування у студентів системи теоретичних основ стратегічного маркетингу готельно-ресторанного бізнесу, сучасних методик та галузевих вимог до проведення маркетингових досліджень, розробки стратегічного плану маркетингової діяльності закладів готельно-ресторанного господарства і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі.

Завдання вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі» полягають у:
– набутті студентами глибоких теоретичних знань з основ та методологічних особливостей застосування системного підходу у вивченні сучасних механізмів стратегічного маркетингу щодо надання послуг в готельно-ресторанному бізнесі;
– оволодінні навичками маркетингового стратегічного аналізу;
– набутті навичок розробки маркетингових стратегій та інноваційної політики, які спрямовані на задоволення потреб споживачів послуг готельно-ресторанних закладів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
– систему, пpоцес, функцiї, pушiйнi фактоpи стратегічного маpкетингу та умови ефективного його застосування;
– концепцiї стратегічного маpкетингу;
– складовi маpкетингового сеpедовища, якi контpолюються, i якi не контpолюються пiдпpиємством;
– основнi поняття iз сфеpи конкуpенцiї та мiсце конкуpентної боpотьби у маpкетинговiй дiяльностi;
– сутнiсть сегменту pинку, кiнцеву мету здiйснення сегментацiї;
– сутнiсть маpкетингових стpатегiй та їх значення у розвитку субєктів готельно-ресторанного бізнесу;
– важливiсть стpатегiчного планування та планування маpкетингу на пiдпpиємствах готельно-ресторанного бізнесу.
вміти :
– оцінювати зовнішнє середовище підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
– визначити стратегічний потенціал організацій;
– організувати процес стратегічного планування;
– визначити стратегічні цілі і сформувати місію організації;
– розробляти стратегію розвитку підприємства;
– формувати стратегічний план;
– оцінювати діючу стратегію;
– визначати конкурентний статус організації;
– оцінювати стратегічну позицію підприємства;
– складати програму стратегічних змін.

Вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг у готельно- ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:
а) загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей
ЗК 4. Здатність працювати в команді
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.
Після вивчення навчальної дисципліни «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
ПРН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
ПРН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне вирішення професійних завдань
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Рекомендована література

Основна:

 • Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 448 с.
 • Балабанова Л., Холод В., Балабанова І. Стратегічний маркетинг: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 612 с.
 • Балабанова Л.В., Стратегічний маркетинг: підручник / за ред. Л. В. Балабанова. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 631 с.
 • Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму 030601 «Менеджмент». Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с.
 • Гуржій Н.М. Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність :монографія. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012 559 с.
 • Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. Вид. 2- ге, без змін.К.: КНЕУ 152 с.
 • Кравченко О.В. Поняття стратегії розвитку підприємства. [Електронний ресурс] URL: edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_023.pdf
 • Мендела І.Я. Стратегічний маркетинг: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: Вид-во «Фоліант», 102 с.
 • Писаренко В.В., Багорка М.О. Стратегічний маркетинг. навчальний посібник Дніпро: Пороги, 2020. 240 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8387
 • Стратегічний маркетинг : конспект лекцій. 2-е вид. Кислюк Л.В. / Київ : Видавничий Дім «Кондор», 2020. 172 с.
 • Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева, Л. В. Романова, Н. М. Антофій. ─ Херсон : ОлдіПлюс, 2019. ─ 364 с. ─ режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2981
 • Стратегічний маркетинг: електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 075 МАРКЕТИНГ, ступеня вищої освіти магістр / Ю.Т. Процишин – Тернопіль: ЗУНУ, 2022 – 146 с.
 • Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Харків: Міська друкарня, 2012. 140 с.
 • Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Стратегічний аналіз :навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2016 294 с.
 • Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз: практикум: навчальний посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2018. 217 с.

Додаткова:

 • Бабченко Л.В. Стратегічний маркетинг у системі управління промисловим підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип.15. Ч.1. С. 11-15.
 • Багорка М.О., Мартинюк В.В. Формування портфеля маркетингових інструментальних стратегій підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. Маркетинг. 2019, Вип. № 4 (72), С. 178-184.
 • Демитор Н.О., Карпан О.С. Сутність і сфера стратегічного маркетингу.[Електронний ресурс]     URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Economics/6_139599.doc.htm
 • Дмитрук М.М. Стратегічний маркетинг: теоретичні основи та оцінка рівня імплементації в діяльності вітчизняних підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. Львів: Вид.-во НУ «Львівська політехніка», №484. С.50-61.
 • Кобець Д.Л. Теоретичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємствах. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С.502-506.
 • Мельник І.М., Бабійчук Р.І. Суть та види стратегій підприємств готельно-ресторанного господарства. Матеріали V Міжнар. наук.-практ.конф. «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (м. Львів, 7 грудня 2017 р.) Львів: Растр-7, – С. 304-307 (368 с.).
 • Петлін І.В. Особливості застосування крауд-маркетингу закладами готельно-ресторанного господарства : Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій]. Луцьк, ЛНТУ, (30 жовтня 2020 р.) 114-116 с.
 • Петлін І.В. Необхідність формування адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельної індустрії: Матеріали V Міжнародної науково-практивної інтернет-конференції «Маркетингова освіта в Україні», Київ (7-8 жовтня 2021 р.). – С. 307-309. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36757/Mou_21-90.pdf?sequence=1
 • Петлін І.В. Послідовність оцінювання адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельно-ресторанної індустрії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», Львів (7-8 жовтня 2021 р.). С. 289-293. https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/trends/article/view/1195
 • Петлін І.В., Виклюк М.І. Науково-методичний підхід до оцінювання адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельної індустрії. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал – 2022. Випуск 65. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/17.pdf (фахове видання). (Index Copernicus).
 • Петлін І.В., Клюйник Х.А. Роль цифрового маркетингу у розвитку підприємств готельної індустрії в сучасних умовах. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. №8. 2023. С. 37-43. (фахове видання) Index Copernicus
 • Петлін І.В., Кудрявцев І.Ю. Управління брендом готельних мереж в сучасних умовах. Наукові праці МАУП. Економічні науки.  Випуск 3 (70). С. (фахове видання) Index Copernicus
 • Сичова О.Є. Формування сучасних маркетингових стратегій для підприємства на вітчизняному ринку товарів та послуг. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. 234-240 с.
 • Щурко У.В. Підходи до формування та реалізації конкурентних стратегій. Економіка і суспільство. 2018. №17. С.402-412.
 • Voytovych N., Polyak Y. The marketing innovation and the innovation technology in food industry enterprises. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького. (Серія “Економічні науки”). 2019. Т. 21, № 92. С. 9-14.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

 • Офіційний сайт Президента України. – Режим доступу: www.president.gov.ua.
 • Офіційний сайт Державного комітету статистики. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 • Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 • Офіційний сайт Державного комітету України з питань реґуляторної політики та підприємництва. – Режим доступу: www.dkrp.gov.ua.
 • Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. –Режим доступу: http://zir.minrd.gov.ua/.
 • Найбільша електронна бібліотека. – Режим доступу: www.ua.bookfi.org.

Силабус: Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус