Петлін Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.petlin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • перспективи розвитку сільського зеленого туризму;
 • економіка туризму;
 • туристичний консалтинг;
 • транскордонне співробітництво.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Бомба М.Я., Пандяк І.Г., Майкова С.В. та ін. Технології продуктів оздоровчого харчування: монографія; за заг. ред. д-с.-г. наук, проф. М.Я. Бомби. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка., 2023. –338с.
 • Михасюк І.Р., Петлін І.В. Управління розвитком малого підприємництва зеленого туристичного бізнесу : монографія. – Львів: Ліга-Прес. – 2013. – 284 с.
 • Концептуальні засади оцінки та управління ризиками в державних фінансах : монографія / Л.П. Коваль, І.В. Петлін. – Львів: Ліга-Прес. – 2013. – 178 с.

Публікації у фахових виданнях, індексованих в Index Copernicus

 • Петлін І.В., Кудрявцев І.Ю. Управління брендом готельних мереж в сучасних умовах. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2023. Випуск 3 (70). С. 71-79. (фахове видання) Index Copernicus http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2638
  Петлін І.В., Клюйник Х.А. Роль цифрового маркетингу у розвитку підприємств готельної індустрії в сучасних умовах. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. №8. 2023. С. 37-43. (фахове видання) Index Copernicus http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/1314/1240
 • Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-20
 • Пандяк І.Г., Кушнірук Г.В., Петлін І.В. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір. 2023. №184. С. 118-122. (фахове видання) Index Copernicus http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1244
 • Петлін І.В. Завдання і напрями удосконалення організації праці на підприємствах готельної індустрії. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Вип. 1(38). 2023. С. 50-57. (фахове видання) Index Copernicus http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/10327/1/Petlin.pdf
 • Петлін І., Мотузюк Ю. Механізм стратегічного розвитку франчайзингового бренду закладами ресторанного бізнесу в сучасних умовах. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 48. 2022. (фахове видання) http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3879
 • Петлін І.В. Роль консалтингу у розвитку туристичного бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2022. Вип. 37. – Режим доступу: (фахове видання) Index Copernicus https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1238/1193
 • Петлін І.В., Виклюк М.І. Науково-методичний підхід до оцінювання адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельної індустрії. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал – 2022. Випуск 65. – Режим доступу: (фахове видання) Index Copernicus http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/17.pdf
 • Петлін І.В. Переваги та недоліки використання крауд-технологій в розвитку підприємницьких структур. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 44. 2020. С. 152-160. (фахове видання). http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3407
 • Гальків Л.І., Виклюк М.І., Петлін І.В. Малий бізнес: маркери кадрового менеджменту та статистики небезпек. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск № 2 (25) 2020. С. 106-113 (фахове видання) Index Copernicus http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/17.pdf
 • Виклюк М.І., Петлін І.В., Хемій Х.І. Роль мотиваційного механізму в підвищенні ефективності функціонування підприємств [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. Електронний наууковр-практичний журнал – 2019. – №37. – Режим доступу: (фахове видання) Index Copernicus http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/29.pdf
 • Виклюк М.І., Пісний Б.М., Петлін І.В. Концептуальні засади формування механізму антикризового фінансового управління підприємством [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. – 2019. ‒ № 29. – Режим доступу до ресурсу: (фахове видання) Index Copernicus http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/69.pd
 • Петлін І.В., Баран О.І., Чучман І.А. Особливості механізму управління державним боргом. Економіка і управління : наук. журнал. – К., 2018. – № 2. – С. 48-52. (фахове видання) Index Copernicus https://e-u.edu.ua/journal/861.pdf
 • Середа С.А., Виклюк М.І., Петлін І.В. Структура фінансових потоків підприємства оптової торгівлі: загальна характеристика та джерела формування. Підприємництво і торгівля: збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. –Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. –Вип. 22. – С. 16-24. (фахове видання) Index Copernicus http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/74/69
 • Петлін І.В. Управління pизиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. ‒ 2014. – Вип. 24.07. – С. 300-308. (фахове видання) Index Copernicus https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_7/47.pdf
 • Навроцький С.А., Петлін І.В. Система фінансового регулювання доходів домогосподарств в сучасних умовах. Фінансовий простір. – 2013. ‒ №3(11). – С. 48-54. – Електронне наукове фахове видання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/186/185 (фахове видання)
 • Петлін І.В. Формування транскордонних туристичних кластерів як запорука ефективного функціонування суб’єктів сільського зеленого туризму/ І.В. Петлін // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ. – Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 10. Том 2. – С. 254-261. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10%282%29__39
 • Цегелик Г.Г., Петлін І.В. Використання економіко-математичних моделей для підтримки прийняття рішень у сфері сільського зеленого туризму. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (24). – Чернівці, 2013. – С. 384-389. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2013_1_42
 • Петлін І.В. Використання методу динамічного програмування для підвищення ефективності інвестиційної діяльності у сфері сільського зеленого туризму / І.В. Петлін, Г.Г. Цегелик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. ‒ 2013. – Вип. 23.4. – С. 307-314. (у співавторстві з Цегеликом Г.Г) (фахове видання) Index Copernicus https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_4/307_Pet.pdf
 • Петлін І.В. Методика комплексного оцінювання потенціалу розвитку малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму регіону / І.В. Петлін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. ‒ 2012. – Вип. 22.15. – С. 303-309. (фахове видання) Index Copernicus https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2012/22_15/303_Pet.pdf
 • Петлін І. В. Оптимізація розподілу інвестиційних коштів як фактор розвитку малого підприємництва в сфері сільського зеленого туризму / І.В. Петлін, Г.Г. Цегелик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2012. – №1. – С. 93-98. (фахове видання) Index Copernicus http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_1/093-098.pdf
 • Петлін І. В. Реалії та рекомендації щодо розвитку сільського зеленого туризму в Україні / І. В. Петлін // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 42. – С.92-98. – (Серія економічна). (фахове видання). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/7029/7036
 • Петлін І. В. Формування, структура туристичного продукту Карпатського регіону та просування його на ринку / І. В. Петлін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів, 2008. – Вип. 18.1. – С. 194-200. (фахове видання) Index Copernicus https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2008/18_1/18_1_Petlin.pdf

Тези

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилася 24 травня 1979 року в с. Дружба Радивилівського району Рівненської області.
В 1996 р. закінчила Зорянську середню школу з золотою медаллю. В цьому ж році вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 

У 2001 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фізична географія» та здобула кваліфікацію фізико-географ-викладач.

У 2004 році закінчила економічний факультет Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліст з фінансів.

У 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму України».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи ПВНЗ «Європейський університет».

З 2002 р. по 2018 р. працювала в Львівській філії Європейського університету.

З 2018 р. по 30 березня 2021 р. – в Львівському інституті економіки і туризму, а з 01.04.2021 р. – доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!