Організація туристичної діяльності (241 Б) ЛІЕТ

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Петлін  І. В.ГрГЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГрГЛ-41сдоцент Петлін  І. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація туристичної діяльності» є формування професійних знань і практичних навичок щодо теоретичних та організаційних засад розвитку туризму як виду діяльності, організації діяльності туристичного підприємства, технології створення туристичного продукту, його просування та реалізації, а також обслуговування туристів під час здійснення подорожей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація туристичної діяльності» є:

 • вивчення теоретичних засад туристичної діяльності, механізмів її регулювання та організаційно-правового забезпечення;
 • отримання навиків ефективної організації діяльності туристичних підприємств;
 • здобуття практичних навичок формування асортименту туристичного продукту (турів), етапів планування туристичних подорожей, їх програмного забезпечення;
 • оволодіння навичками організації обслуговування клієнтів туристичного агентства, методами обслуговування, професійними стандартами якісного обслуговування;
 • набуття професійних знань та навичок щодо технології організації туристичних подорожей та їх документального оформлення;
 • оволодіння знаннями щодо сучасного стану ринку транспортних перевезень та організації обслуговування туристів під час транспортних турів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • понятійний апарат туристичної галузі;
 • структуру індустрії туризму та туристичні послуги;
 • особливості регулювання туристичної діяльності на міжнародному та національному рівні;
 • основні засади створення та функціонування туристичного підприємства;
 • особливостей організації туроператорської та турагентської діяльності;
 • технологію створення, просування та реалізації туристичного продукту;
 • основні принципи створення програм перебування туристів;
 • правила та порядок оформлення туристичних документів та договорів, виконання всіх видів туристичних формальностей;
 • особливості організації перевезення туристів різними видами транспорту;
 • основні вимоги до безпеки туристичної подорожі та організації страхування туристів;
 • нормативи якості туристичних послуг;
 • сучасні інформаційні технології для надання туристичних послуг.

вміти:

 • використовувати діючу нормативно-правову базу при створенні та організації діяльності туристичного підприємства;
 • розробляти тури та формувати програми обслуговування відповідно до потреб туристів та мети подорожі;
 • характеризувати основні сегменти сфери туристичних послуг;
 • укладати договори з різними підприємствами туристичної індустрії;
 • аналізувати сучасний стан ринку транспортних перевезень та обґрунтовувати оптимальний вибір транспортних засобів;
 • складати і використовувати туристичну документацію;

застосовувати нові методи та форми обслуговування в туризмі.

Рекомендована література

 • Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 2008 р. – 288 с.
 • Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 182 с.
 • Брич. В. Я. Туроперейтинг: підруч.  /  за  заг.  ред.  д.е.н.,  проф.  В.  Я.  Брича.  –  Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. – 440 с.
 • Брич В. Я. Організація туризму: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. –Тернопіль : ТНЕУ, 2017 – 448 с.
 • Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб.  – Чернівці: Книги – XXI, 2003. – 300 с.
 • Кифяк В.Ф.Організація туризму.Чернівці. Книги – ХХІ., 2008. – 344 с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів : навч. посіб. – К. : Альтерпрес, 2003. – 104 с.
 • Мальська М.П., Бордун О. Планування діяльності туристичних підприємств.Київ., Знання., 2005. – 241 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика. Київ., ЦНЛ., 2007. – 424 с.
 • Мальська М.П.. Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. – К. : Знання, 2010 р. – 661 с.
 • Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей : навч. посібник. – К.:КНТЕУ, 2011 р. – 156 с.
 • Михайліченко Г.І., Єременко А.Ю. Організація туристичних подорожей / Навчальний посібник – Київ, 2011 – 391 с.
 • Організація туризму : підруч. / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна [та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 241 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / під ред. В.К. Федорченко. -К. : X – Інтер, 2002 р. – 635 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. – К. : Грамота, 2006. – 264 с.
 • Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів. – Київ, 2007. – 233 с.
 • Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник. – К .: Атіка, 2006. – 254 с.