Харчові та біологічно активні добавки (181, ЛІЕТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Федина Л. О.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГрХЛ-41сдоцент Федина Л. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної «Харчові та біологічно активні добавки» є формування необхідних теоретичних знань про харчові та біологічно активні добавки, їх класифікацію, склад, роль в харчових технологіях та харчуванні, перспективи застосування харчових та біологічно активних добавок при створенні функціональних харчових продуктів.
Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань призначення харчових добавок, що формують основні властивості продуктів харчування; вивчення асортименту харчових добавок та закономірностей їх підбору; розуміння ролі біологічно активних добавок, сучасних вимог до харчових добавок в аспекті інноваційних технологій виробництва харчових продуктів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • основні класи харчових добавок;
 • основні класи біологічно активні добавок;
 • хімічну природу основних представників харчових та біологічно активні добавок;
 • переваги і недоліки натуральних і синтетичних харчових добавок;
 • роль харчових та біологічно активних добавок у харчуванні.

вміти:

 • пояснити призначення кожної харчової та біологічно активної добавки, присутньої в конкретномупродукті;
 • підібрати найбільш адекватні харчові та біологічно активної добавки для поліпшення якості конкретного харчового продукту.

Рекомендована література

Основна

 • Харчові добавки: навч. посібник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня // Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Київ : Центр навч. л-ри, 360 с.
 • Інгредієнтний склад функціональних продуктів: Вітаміни, глікози, харчові волокна, амінокислоти, ферменти, біологічно активні добавки, поліпшувачі, збагачувачі та ін: Монографія / Л. В. Капрельянц, К. Г. Іоргачова. Одеса : Друк, 2003.25-103 с.
 • Сімахіна, Г. О., Стеценко Н. О., Науменко Н. В. Біологічно активні речовини в харчових технологіях : підручник. Київ : НУХТ, 455 с.
 • Капрельянц Л. В., Іоргачова К. Г. Функціональні продукти. Одеса : Друк, 312 с.
 • Ластунін Ю. О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості : навч. посіб. Львів : Центр Європи, 836 с.
 • Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. Теоретичні основи технологій харчових виробництв : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 640 с.
 • Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування. Київ : Київ держ. торг.- екон. ун-т, 248 с.
 • Арсеньєва, Л. Ю. Харчові та дієтичні добавки: Конспект лекцій для студ.. / Л. Ю. Арсеньєва. – К.: НУХТ, 2011. – 71 с.

Додаткова

 • Харчова хімія : навч. посібник / В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко, [та ін.]. 2-ге вид., стер. Харків. Світ книг, 2016. 504 с. ISBN 978-966-2678-07-9.
 • Харчова хімія: навч. посібник / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. Львів. Новий світ2000, 2012. 514 с.  ISBN 978-966-418-203-1.
 • Фізико-хімічні методи аналізу: Підручник / Я. П. Скоробогатий. Львів. Каменяр, 1993. 164 с. ISBN 5-7745-0552-9 : 50.
 • Підходи до оцінки якості харчових добавок, спрямованих на корекцію харчування й регуляцію систем організму: монографія / О.А. Ракша –Слюсарева [та інші]. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів. Донецьк. ДонНУЕТ, 193 с.
 • Рудавська Г.Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення : монографія / Рудавська Г.Б.Тищенко Є.В., Притульська Н.В. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 371 с

Силабус: Харчові та біологічно активні добавки 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус