Іміджелогія та PR в готельному і ресторанному бізнесі (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032ЧАЙКА І. М.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сЧАЙКА І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Іміджелогія та PR у готельному і ресторанному бізнесі» є: засвоєння студентами теоретичних знань та формування вмінь здійснення PR-діяльності, які ефективні при побудові іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Основними цілями дисципліни є:

– опанування теоретичних знаннь про побудову іміджу та PR у готельному і ресторанному бізнесі;

– ознайомлення студентів із вдалими прикладами формування позитивного іміджу інструментами PR;

– розвиток вміння стратегічного планування PR-діяльності для підприємств сфери гостинності;

– формування навичок застосування інструментів PR-діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Після завершення цього курсу студент буде:

а) знати

– теоретичні основи зв’язків з громадськістю та іміджелогії;

– методику та наявний інструментарій для створення, корегування іміджу підприємств сфери гостинності;

– актуальні для сфери гостинності тенденції іміджмейкінгу та PR;

б) вміти

– формувати PR-стратегію та застосовувати інструменти піару для побудови позитивного іміджу підприємств сфери гостинності;

– забезпечувати PR-діяльність на підприємствах готельного і ресторанного бізнесу, з врахуванням нових ринкових можливостей;

– аналізувати сучасні тенденції комунікаційної політики та короткострокові тренди на ринку України та у світі.

Вивчення дисципліни «Іміджелогія та PR у готельному і ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:

а) загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами.

СК 8. Здатність розробляти антикризові програми  корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:

ПРН 1.  Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.

ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень

ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності

ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій)

ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних завдань

ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

Рекомендована література

Основна:

 • Лущик М.В., Теребух А.А. Іміджеологія та PR в туризмі : навчальний посібник. Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів : Вид-во «Тараса Сороки», 2021. 256 с.
 • Паньків Н. Іміджелогія та PR у туризмі : навч.-метод. посібник. Львів : Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 120 с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Imidzhelohiia-PR-v-turyzmi-Pankiv2017.pdf
 • Смірнова К.В. PR-менеджмент: конспект лекцій. Одеса, ОДЕКУ, 2021. 191 с.

 Допоміжна:

 •  Гоцур О.І. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2021, Вип. 50. С. 196–204.
 • Дністрянська, Н.І., Кушнірук, Г.В., Чайка, І.М. Побудова бренду роботодавця у готельній індустрії: роль піар-діяльності. Економіка та суспільство. 2023. Вип. (52). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-34
 • Курбан О.В., Курбан С.О. Нейромаркетинг: реклама, PR, digital-marketing, брендинг [навчальний посібник]. Київ : Видавництво «Білий Тигр», 2019. 148 с.
 • Лисюк, Т., Терещук, О. і Демчук, О. Інноваційні підходи до використання реклами та pr-технологій в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство, 2021, Вип.
 • Лі Р. Міфи про PR / переклад Семенюк І. Харків : «Фабула», 2020. 272 с.
 • Мироненко В. В. Вимірювання ефективності PR-діяльності: варіативність критеріїв та підходів. Communications and Communicative Technologies, 2020, № 20, С. 107–115.
 • Олтаржевський Д. Загорулько Є. Корпоративні комунікації. Свіжий погляд. Київ: «Арт Економі», 2023, 360 с.
 • Постова, В. В., Лук’янець, А. В. Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Підприємництво та інновації, 2020, Вип. 14, С. 63–67.
 • Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
 • Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. №2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 • Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів : Закон України від 06.12.2018 р. № 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text
 • Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1992 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text
 • Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. №270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text
 • Стельмахова О. Розова І. Пресреліз. Як вирішувати бізнес-завдання через ЗМІ. Дніпро: «ФОП Стельмахова», 2022, 57 с.
 • Чайка І.М., Дністрянська Н.І. Вплив соціальних мереж на формування іміджу та репутації підприємств ресторанного господарства. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2023, №8. С. 65–71. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-9
 • Чайка І.М., Дністрянська Н.І. Фірмовий стиль та побудова іміджу підприємств готельної індустрії міста Львова. Економіка та суспільство. 2023. № 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-60

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

Силабус: Іміджелогія та PR в готельному і ресторанному бізнесі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус