Харчова хімія (181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Федина Л. О.ГрХТ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГрХТ-11сдоцент Федина Л. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Харчова хімія» є оволодіння теоретичними основами загальної і прикладної хімії , формування необхідних знань з позицій хімічної логіки про чинники, які забезпечують якість готової харчової продукції а також навичок регулювання процесів, які гарантують якісні характеристики та безпеку харчових систем.
Основним завданням вивчення дисципліни є здобуття та удосконалення студентами нових знань про хімічний склад харчової сировини та готових продуктів хімічні перетворення, які протікають в них при зберіганні, технологічній обробці та в процесі харчування людини, ознайомлення з сучасними методами дослідження харчових систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :

 • основні поняття та фундаментальні закони хімії;
 • природу дисперсних систем та характер процесів, що протікають у них;
 • природу та швидкість хімічних процесів, що відбуваються при зберіганні сировини та товарів;
 • хімічні та фізико – хімічні методи якісного та кількісного аналізу складу речовини;
 • реакційну здатність органічних сполук;
 • зміни білків під час зберігання харчових продуктів та при кулінарній обробці;
 • фізико – хімічні показники якості жирів;
 • біохімічні перетворення вуглеводів під час зберігання харчової сировини та при кулінарній обробці;
 • обмін білків, ліпідів, вуглеводів в організмі людини.

вміти:

 • застосовувати набуті знання у вирішенні сучасних проблем теорії та практики синтезу, виділення, ідентифікації та очистки харчових речовин, вдосконалення технологічних процесів з метою максимального збереження харчової цінності продуктів харчування, зменшення відходів при кулінарній обробці, зберіганні сировини та готових продуктів.

Рекомендована література

Основна 

 • Бобрівник Л. Д. та інші. Органічна хімія: підручник для студентів вищих навч. закладів. Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. 544 с.
 • Василечко В. О., Ломницька Я. Ф., Скоробогатий Я. П., Бужанська М. В. Харчова хімія: аналіз та хімічний склад харчових продуктів : навч. посіб. Львів : в-во ЛТЕУ, 2020. 308 с.
 • Губський Ю. І. Біологічна хімія: підручник. Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. 300 с.
 • Домбровський А. В., Найдан В. Н. Органічна хімія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1992. 400 с.
 • Дуленко Л. В., Горяйнова Ю. А., Полякова А. В. Харчова хімія : навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 248 с.
 • Євлаш В. В., Торяник О. І, Коваленко В. О., Аксьонова О. Ф., Отрошко Н. О., Кузнецова Т. О., Павлоцька Л. Ф., Торяник Д. О. Харчова хімія : навч. посіб. Харків : Світ книг, 2012. 504 с.
 • Заверуха О.М., Скоробогатий Я. П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів. Розділ Неорганічної і аналітичної хімії : навч. посіб. Львів : в-во ЛКА, 2003. 254 с.
 • Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія : навч. посіб. Львів : Центр Європи, 2000. 400 с.
 • Ломницька Я. Ф., Василечко В. О., Чихрій С. І. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля : навч. посіб. Львів : « Новий світ-2000», 2011. 589 с.
 • Павлоцька Л. Ф. та ін. Біологічна хімія : підручник. Суми : Університетська книга, 379 с.
 • Пономарьов П. Х., Сирохман І. В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини : навч. посіб. Київ: Лібра. 1999. 272 с.
 • Скоробогатий Я. П., Гузій А. В., Заверуха О. М. Харчова хімія : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2012. 516 с.
 • Скоробогатий Я. П., Петровська Н. О., Гузій А. В. Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів. Розділ “Органічна хімія” : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2007. 432 с.
 • Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії : навч. посіб. Львівт: Світ, 2000. 424 c.

Додаткова

 • А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський та ін. Безпека харчування: сучасні проблеми : посіб.-довідник. Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. 456 с.
 • Запольський А. К., Українець А. І. Екологізація харчових виробництв : підручник для студентів вищих навч. закладів. Київ : Вища школа. 2005. 423 с.
 • Ладанівський Р. І., Дністрян С. С. Гігієна харчових продуктів і профілактика захворювань, пов’язаних з аліментарним фактором. Тернопіль: Збруч. 2000. 127 с.
 • Миронович Л. М. Біоорганічна хімія: Скорочений курс : навч. посіб. Київ: Каравела, 2008. 184 с.
 • Пасальський Б. К. Хімія харчових продуктів : навч. посіб. Київ : в-во “Світ”, 1991. 200 с.
 • Ракс В. А., Єсауленко А. М. Сучасна хроматографія на Гребені Хвилі Прогресу : навч. посіб. Київ : Аванпост, 2014. 168 с.
 • Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Київ: “Здоров’я”, 2000. 335 с.
 • Черевко О. І. та ін. Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2009. 299 с.

Силабус: Харчова хімія 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус