Харчова хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Бонішко О. С.ГрХТ-11с
220доцент Бонішко О. С.ГрХТ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ГрХТ-11сдоцент Бонішко О. С.
214ГрХТ-11сдоцент Бонішко О. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Харчова хімія» є ознайомлення студентів із взаємовідношеннями складу і структури харчових речовин та їх вплив на властивості, цінність, якість, безпеку  продуктів харчування, із основами раціонального харчування, біохімією харчування для забезпечення повноцінного здоров’я та з оволодінням сучасних підходів та інструментів для їх вирішення*.

Після завершення цього курсу студент

Знатиме :

 • хімію, макро-, мікронутрієнтів харчових продуктів та харчових систем, їхню роль та значення в харчуванні;
 • харчову та біологічну цінність харчових речовин;
 • хімічне, фізико-хімічне перетворення речовин в технологічному процесі виробництва продуктів харчування;
 • біохімію перетворення, обміну органічних речовин в організмі людини;
 • концепції та основи раціонального харчування;
 • причини гіпо- та авітамінозу;
 • про харчові кислоти, кислотність продуктів та їх вплив на якість сировини;
 • хімічну природу та особливість ферментів як біологічних каталізаторів;
 • критерії безпеки продуктів харчування та умови їх збереження та транспортування;
 • методи хімічного аналізу мікроелементів в харчових продуктах;

Вмітиме :

 • виявляти та регулювати дефіцит мікронутрієнтів в організмі людини за допомогою повноцінного харчування;
 • використовувати ферменти в харчових технологіях;
 • складати схему метаболізму, всмоктування основних харчових речовин;
 • створювати екологічно безпечні продукти харчування;
 • якісно та кількісно визначати білки, жири, вологість в харчових продуктах;
 • регулювати і визначати кислотність харчових продуктів;
 • оцінювати йодне число, число омилення в харчових продуктах та вміти їх регулювати;

Skill soft :

доносити свою думку, критичне мислення, професійна самопрезентація, когнітивна гнучкість, управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під виконання лабораторної роботи; позитивно налаштовуватись на результат роботи і контролювати процесом системно.

Рекомендована література

Основна 

 • Скоробогатий Я. П. Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 514 с.
 • Ломницька Я.Ф., Василечко В.О. Методи аналізу об’єктів довкілля. Курс лекцій. Частина 2. Хімічний склад продуктів харчування та їхній аналіз. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 116 с.
 • Харчова хімія : навч. посіб. / В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. Коваленко, О. Ф. Аксьонова ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків : Світ книг, 2012. – 504 с.
 • Харчова хімія : навч. посіб. / Л. В. Дуленко, Ю. А. Горяйнова, А. В. Полякова та ін. – Київ : Кондор, 2012. – 248 с.
 • Кузнецова Т.О. Харчова хімія. Лабораторний практикум. Частина І [Текст] : навчальний посібник / Т. О. Кузнецова, І. М. Гурікова. – Х. : ХДУХТ, 2010. − 150 с.

Додаткова

 • Jan Velisek, Richard Koplik, Karel Cejpek. The chemistry of food. WILEY, 2020. – 1000 p.
 • Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підручник / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін. ; МОН України, ХДУХТ. – Київ : Професіонал, 2007. – 384 с.
 • Полумбрик М. О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров’я людини : монографія / М. О. Полумбрик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Академперіодика, 2011. – 487 с.
 • Полумбрик М. О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров’я людини : монографія / М. О. Полумбрик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Академперіодика, 2011. – 487 с.
 • Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН України
 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с. З грифом МОН України.
 • Харчова хімія : дайджест. Вип. 42 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2017. – 16 с.
 • Нечаев А.П., Траунбенберг С.Е., Кочеткова А.А. Пищевая химия. /Под ред. Нечаева А.П. Издание 4-е, испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 640 с.
 • Колодязная В. С. Пищевая химия: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГАХПТ, 1999. – 140 с.
 • Фѐдорова Р.А. Пищевая химия. Лабораторный практикум: Учеб.- метод. пособие. СПб.: Университет ИТМО; ИХиБТ, 2015. 61 с.
 • Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс] / Дж. М. Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден ; пер. 7-го англ. изд. — 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 886 с.

Інтернет-джерела

 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15#Text Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09. Документ 2809-15, чинний, редакція від 06.09.2005. – 69 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Харчова хімія 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Харчова хімія 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус