Бренд-менеджмент у готельному і ресторанному бізнесі (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Кушнірук Г. В.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11сдоцент Кушнірук Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бренд-менеджмент у готельному і ресторанному бізнесі» є формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань в галузі брендингу індустрії гостинності, набуття необхідної сукупності теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення особливостей та сучасних тенденцій розвитку брендингу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу;
 • опанування методологічного апарату побудови архітектури і портфеля брендів;
 • вивчення основних характеристик та атрибутів брендів, методів визначення цінності бренду;
 • отримання концептуальних знань про створення сильних брендів;
 • засвоєння основних концепцій та принципів позиціювання бренду;
 • набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення управління брендом в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • місце та роль бренд-менеджменту в загальній системі управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу;
 • правові аспекти бренд-менеджменту;
 • класифікацію брендів за різними ознаками;
 • міжнародні та національні тенденції розвитку бренд-менеджменту;
 • характеристику і елементи моделей брендів;
 • процес розробки бренду, брендбуку;
 • ефективні способи просування бренду на ринок;
 • позиціонування та перепозиціонування бренда;
 • особливості побудови сильних брендів підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
 • критерії оцінки успішності бренду;
 • способи «реанімації» бренда: релонч, ребрединг, репозиціонування, рестайлинг, ревіталайзинг, злиття брендів.

вміти:

 • використовувати інструменти стратегічного і тактичного бренд-менеджменту;
 • визначати вартість капіталу бренда за різними методами;
 • обґрунтовувати вибір стратегії використання бренду;
 • застосовувати на практиці методи дослідження брендів, брендингу, та їх впливу на успіх продукту, методи аналізу бізнес-комунікацій у сфері бізнесу;
 • застосовувати практичні навички для підтримки життєздатності та розвитку брендів;
 • управляти успіхом підприємства на основі брендів та брендингу;
 • використовувати методи брендингу у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення зростання вартості бренду та підвищення іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент у готельному і ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:
а) загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами
СК 8. Здатність розробляти антикризові програми корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності.
ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій).
ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне вирішення професійних завдань.
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Рекомендована література

Основна:

 • Балабанова Л.В. Бренд-менеджмент підприємств на основі маркетингу: [навч. посібник] / Л.В. Балабанова, Я.В. Приходченко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011.-287 с.
 • Бліщук, К. М., & Козак, І. І. (2022). Брендинг у сфері готельного бізнесу. Ефективність державного управління, (68/69), 22–32. https://doi.org/10.36930/506802
 • Гончар О. І. Брендинг, як інструмент забезпечення результативності господарської діяльності сучасного підприємства / О. І. Гончар // Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції : наук. журн. / Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2016. – № 14 (3). – С. 53-56.
 • Дністрянська, Н., Кушнірук, Г., & Чайка, І. (2023). Побудова бренду роботодавця у готельній індустрії: роль піар-діяльності. Економіка та суспільство, (52). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/ article/view/2553. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-52-34
 • Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.
 • Кендюхов О.В. Бренд-менеджмент: [навч. посібник] / О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська, Д.С. Файвішенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 459 с.
 • Кушнірук Г.В., Дорош Ю.С. Сучасні тенденції та стратегії відновлення індустрії гостинності після COVID-19 та карантинних обмежень: монографія [Електронний ресурс] / Г.О. Горіна, Г.А. Богатирьова, Ю.С. Дорош, Р.І. Дудченко, Кушнірук Г.В. та ін.; наук. ред. Г.О. Горіна. Кривий Ріг : Вид. ДонНУЕТ, 2023. 143 с. (Розділ 3. Готельні бренди: тенденції позиціонування на ринку гостинності України після пандемії СОVID-19, С. 56-86) URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2746/
 • Кушнірук, Г. В., & Дорош, Ю. С. (2022). Позиціонування брендів міжнародних готельних мереж на ринку гостинності України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (7), 16-23. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-2
 • Мельниченко С.В., Авдан О.Г. Брендинг у туристичному бізнесі: теоретичні аспекти. Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія. Під ред. д.е.н., проф. Кизима М.О., к.е.н., проф.Єрмаченка B.C. Xарків : ВД «ІнЖЕк», 2012. С. 211–224.
 • Мороз О.В. Теорія сучасного брендингу: [монографія] / О.В. Мороз. – Вінниця: Універсум «Вінниця», 2013.-104 с.
 • Ольховська, А. Б. Брендинг : метод. реком. до практ. зан. та сам. роб. студ. / А. Б. Ольховська. – Х. : НФаУ, 2015. – 64 с.
 • Окландер Т.О., Осетян О.М., Хидиров С. Комунікативні стратегії підприємств готельно-ресторанної сфери. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 112–117.
 • Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-20
 • Салімон, О.М., Миколайчук, І.П., Расулова, А.М. (2020). Стратегічний розвиток брендингу суб’єктів готельного бізнесу. Інтелект ХХІ, (2), 195-202. https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-2.37
 • Сидорук А. В., Маковецька Н. В., Бортников Є. Г. Бренд- і RR-менеджмент підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». 2021. Т. 3. № 149. C. 16-19. URL: https://ird.gov.ua/sep/sep00/ sep20213(149)_u.php
 • Смерічевський С. Ф. Бренд-менеджмент: навч. посібник / С. Ф. Смерічевський, С. Є. Петропавловська, О. А. Радченко. — К .: НАУ, 2019. — 156 с. І5ВМ 978-966-932-110-7.
 • Струтинська І.В. Бренд-менеджмент: теорія і практика .- навч. посібник/ укл.: І. В. Струтинська. – Тернопіль: Прінт-офіс, 2015. – 204 с. – URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7116/.pdf
 • Файвішенко Д.С. Теоретичні основи стратегічного управління брендом. Modern Economics. 2019. № 17. С. 232–238. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-37
 • Шевченко, О. Л. Бренд-менеджмент : навч. посібн. / О. Л. Шевченко.- К.: КНЕУ, 2010. – 395 с.
 • Ястремська, О. М. Бренд-менеджмент : навч. посібн. / О. М. Ястремська, О. О. Ястремська. – Х.: ХНЕУ, 2010. – 167 с.
 • Яцишина Л.К. Бренд-менеджмент: [навч. посібник] / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.А. Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с.
 • Kushniruk H. A strong brand as a competitive advantage in the hotel business // Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023, 187-189. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-62
 • Pandyak, I., Kushniruk, H., & Telish, P. (2023). Hotel chains in Ukraine: structural and spatial organization and the trends in the hotel business corporatization. Науковий журнал «Економіка і регіон», 1 (88), 81-90. https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2876

Додаткова:

 • Авдан О.Г. Особливості оцінки вартості та використання брендів туристичних підприємств. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2015. №1/5(21). С. 55-60.
 • Андренко, І., Шестірко, А. (2022). Особливості функціонування готельних ланцюгів в Україні. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-6
 • Арестенко Т.В. Бренд-менеджмент: Опорний конспект лекцій / Арестенко Т.В., Арестенко В.В., Гапоненко Т.М. – Київ: «ЦП«КОМПРИНТ», 2014. – 24 с.
 • Безуглий, І. В. (2018). Інноваційна основа формування національних готельних мереж України. Глобальні та національні проблеми економіки, 22, 136 – 141. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/27.pdf
 • Горіна, Г. О. (2011). Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу. Економіка та держава, (3), 107 – 109
 • Гриньова, В. М. Організаційні економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні / В. М. Гриньова. – Х. : ХДЕУ, 2003.- 324 с.
 • Кушнірук Г.В., Носкова В.О. Національна мережа готелів Reikartz Hotel Group на ринку Львова / Г.В. Кушнірук, В.О. Носкова // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матер. ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 24-25 березня 2022 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – С.25-28.
 • Кушнірук Г.В., Петришин Д.Р. Світові та вітчизняні винні бренди як маркетингові інструменти закладів ресторанного господарства / Г. В. Кушнірук, Д.Р. Петришин // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні : матеріали ХХІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (20-21 травня 2021р.). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2021. – С. 38-42.
 • Мазаракі А.А., П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М. Ідентифікація контенту національного брендингу. – Вісник КНТЕУ. 2019. № 2(124). С. 5–33.
 • Мазаракі, А. А. Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія / А. А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко, С. В. Мельниченко та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. -К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 388 с.
 • Мунін Г.Б. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навчальний посібник – К. : Кондор, 2008. – 460 с.
 • Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навчальний посібник -К. : Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.
 • Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / В.Я. Брич, М.Й. Рутинський, Г.В. Кушнірук, Ю.С. Дорош та ін. / за заг. ред. проф. В.Я. Брича. – Тернопіль : Ліра-К, 2019. – 480 с.
 • Rutynskyi М., Kushniruk H., Pantyley V., Quirini-Popławski Ł. Top SPA Tourism Brands in Ukraine and Poland / Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Збірник матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Львів, 20 лютого 2020). – Львів : ЛІЕТ, 2020. – С.47-56.
 • Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 151 с.
 • Угоднікова О. І. Порівняння специфіки та особливостей визначення поняття маркетингу та брендінгу у галузі туризму та готельного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Угоднікова, А. А. Жигло // ScienceRise. – 2017. – № 7. – С. 15-18. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2017_7_5
 • Юрчак Е. Особливості формування лояльності споживачів до ресторанного бренду. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3706
 • Ashton, A. (2008). Hotel-restaurant co-branding.: The impact of consumer evaluation on perceived risk, perceived value and intention to purchase. Paper presented at CAUTHE conference, Australia
 • Bakalo N. Comparative Analysis of Brand Positioning in Hotel and Restaurant Business in Poltava Region = Порівняльний аналіз позиціонування брендів у готельно-ресторанному бізнесі Полтавського регіону / N. Bakalo, V. Makhovka, A. Hliebova // Економіка і регіон. – 2021. – № 3 (82). – С. 49–54. – DOI 10.26906/EiR.2021.3(82).2364
 • Chen, L. F. (2019). Hotel chain affiliation as an environmental performance strategy for luxury hotels. International Journal of Hospitality Management, 77, 1–6. doi:10.1016/j.ijhm.2018.08.021
 • Kwun, D. J. (2012). Brand management in the hospitality industry. Journal of Tourism & Hospitality, 1(1), 1-2
 • Keller, L. M. (2002). Branding and brand equity. In B. A. Weitz & R. Wensley (Eds.), Handbook of marketing. Thousand Oaks, CA: SAGE
 • O’Neill, J. W., & Xiao, Q. (2006). The role of brand affiliation in hotel market value. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 47(3), 210–223
 • O’Neill, J. W., & Carlbäckb, M. (2011). Do brands matter? A comparison of branded and independent hotels’ performance during a full economic cycle. International Journal of Hospitality Management, 30, 515–521. doi:10.1016/j.ijhm.2010.08.003

Силабус: Бренд-менеджмент у готельному і ресторанному бізнесі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус