Організація готельного господарства (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Пандяк І. Г.ГРГ-31, ГРТ-32
632доцент Пандяк І. Г.ГРТ-31, ГРТ-32

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів – майбутніх фахівців туристичної індустрії узагальнюючого розуміння організації готельного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях.

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців туристичної індустрії з термінологією, понятійним апаратом готельного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері готельного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства готельної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: понятійний апарат діяльності у готельній сфері; виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній сфері;

вміти: використовувати основи організації в діяльності готельних підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері; визначати характер нововведень у готельній сфері.

Рекомендована література

Базова:

 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ – К.: Кондор, 2005. – 408 с
 • Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.
 • Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Додаткова:

 • Байлик С.И.Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.
 • В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006
 • Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.
 • Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005
 • Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006
 • Журнал «Гостиничное дело»
 • Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес»
 • Журнал «Отел`єр»
 • Журнал «Отель»
 • Журнал «Туризм и курортное дело»
 • Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002
 • Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – М. 2001
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.
 • Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с.
 • Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 2000.
 • Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с.
 • Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000
 • Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства.-м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.
 • Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус