Cпецкурс (тренінгова і науково-дослідна робота) (181, ЛІЕТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГрХЛ-41спрофесор Бомба М. Я.
824ГрХЛ-41спрофесор Бомба М. Я.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Спецкурс (тренінгова і науково-дослідна робота)» є формування сучасного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в ресторанному бізнесі; оволодіння технологією проведення наукових досліджень, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, що в діяльності підприємств ресторанного господарства; набуття навичок самостійної творчої роботи та здатностей працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних задач; забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог через розвиток їх наукового потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Спецкурс (тренінгова і науково-дослідна робота)» є: вивчення системи раціональної організації та методики здійснення тренінгової і науково-дослідної роботи студентів, сприяння творчому розумінню необхідності наукових досліджень, застосуванню різних методів для проведення досліджень для обраної спеціальності.

 

Рекомендована література

Основна 

 • Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів: [наук.-метод. посібник.] / І.П. Антоненко, О.В. Баркова – К.: НБУВ, 2007. – 115 с.
 • Використання спеціалізованих програмних розширень для автоматизації роботи з цифровими документами навчальних матеріалів / О. В. Мазурець, О. В. Ковальчук, В. О. Слободзян // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 1. – С. 61-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2018_1_13
 • Евтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 350 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: [навч. посібник] / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
 • Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: [навч. Посібник] / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
 • Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: [підручник] / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2006. – 331 с.
 • Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ. : Компринт, 2015. – 170 c. і іл. 213
 • Мазурець О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін.; за ред. І.С. Добронравової (ч. 1), О.В. Руденко (ч. 2). Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2018. 607 с.
 • Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості: [навч. посібник] / В.Д. Мигаль, В.П. Волков. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 200 с.
 • Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. 2-е вид., змін. та доп. Вінниця: ВНТУ, 2015. 317 с.
 • Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: [навч. посіб.] / Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 208 с.
 • Основи наукових досліджень: підручник / Ю.В.Носачова, О.І.Іваненко, Я.В.Радовенчик. – К.:Видавничий дім «Кондор», 2020. – 132 с.
 • Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К. : Знання, 2007. – 317 с.
 • Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: [конспект лекцій: yавч.пос] / А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.
 • Юрченко С. О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.

Додаткова

 • Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 • Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.
 • Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки // Л.П. Марчук. – Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 127-133
 • Постоловський Р.М., Тихомирова Є.Б. Основи наукових досліджень. Опорний конспект лекцій / Р.М. Постоловський, Є.Б. Тихомиров – Рівне: РІС КСУ, 2004. – 62 с. 11.Сидоренко В.К. Основи нгаукових досліджень / В.К. Сидоренко – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
 • П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : [навч. посіб.] / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116 с.

Інтернет-ресурси