Сучасні концепції у сфері гостинності (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Пандяк І. Г.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сдоцент Пандяк І. Г.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні концепції у сфері гостинності» є: формування компетентностей з комплексу теоретичних знань, методичних основ та практичної діяльності у сфері гостинності як предметі науково-практичного вивчення.
Цілі навчальної дисципліни:

 • навчитися визначати основні наукові поняття, принципи, категорії та формулювати концептуальні засади сфери гостинності;
 • використовувати теоретичні положення, наукові підходи основних концепцій сфери гостинності в наукових дослідженнях та практичній діяльності;
 • систематизувати наукові підходи до розуміння сфери гостинності;
 • з’ясовувати зв’язки між теорією, концепціями та практикою діяльності у сфері гостинності, осмислювати зміст основних концепцій гостинності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • основні концепцій гостинності, теоретичні і практичні проблеми цієї сфери;
 • формулювати наукові та науково-практичні завдання, вміння виявляти та реалізовувати взаємозв’язок наукового знання з практикою діяльності у сфері гостинності.

вміти:

 • володіти загальними дослідницькими компетентностями, системним світоглядом та здатністю до генерування нових наукових ідей на засадах переосмислення наявних підходів;
 • узагальнювати результати навчання і наукового дослідження із застосуванням сучасних методологічних принципів, міждисциплінарних підходів;
 • розуміти місце сфери гостинності у сучасній системі наукового пізнання;
 • історичні передумови формування сучасних концепцій у сфері гостинності, їх ключові теоретико-методологічних положення;
 • застосовувати концепції в науково-дослідній роботі для отримання нового знання, методик аналізу та синтезу в процесі дослідження тенденцій розвитку сфери гостинності;
 • ідентифікувати та розв’язувати складні наукові і науково-прикладні проблеми, ухвалювати обґрунтовані рішення для сутнісної оптимізації різних напрямів діяльності у сфері гостинності.

Вивчення дисципліни «Сучасні концепції у сфері гостинності» забезпечить формування, розвиток та удосконалення фахових компетентностей, зокрема:
а) загальні компетентності:
ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей
ЗК 4. Здатність працювати в команді
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу
СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 7. Здатність до підприємницької діяльності.
СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.
СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
ПРН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності
ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій)
ПРН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах.

Рекомендована література

Основна:

 • Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в умовах сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22
 • Данько Н., Довгаль Г. Концепції менеджменту якості готельної послуги в індустрії гостинності. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 2017. – С. 234-250. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/96102049.pdf
 • Державне агенство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua.
 • Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / В.С. Ковешніков, А.Т. Матвієнко, О.Г. Разметова. – Київ : Видавництво ЛіраК, 2018. – 564 с.
 • Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н.І. Данько та ін. ; за заг. ред. А.Ю. Парфененка. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 288 с.
 • Пандяк І. Г. Феномен індустрії гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів. – 2016. – Вип. 50. – С. 277 – 285.
 • Пандяк І.Г.Становлення та основні риси розвитку готельного господарства у Львові в Австрійський та Австро-Угорський періоди  (1772–1918 рр.) // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер. географ. наук. – Херсон. – 2017. – Вип. 7.  – С. 226 – 231. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Index Copernicus International).
 • Пандяк І.Г. Сучасні риси розвитку світової індустрії гостинності // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. науч. труд. ISCIENCE.IN.UA – Переяслав-Хмельницкий. – 2017. Вып. 12(32) Часть 10. – С. 64 – 69. (Наукометрична база РИНЦ, Google Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus).
 • Пандяк І.Г. Місце та особливості сфери гостинності в туристичній індустрії // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географ. наук. – Тернопіль. – 2017. – Вип. 2. – С. 81 – 86. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Google Scholar, JIfactor).
 • Пандяк І. Управління водними ресурсами у системі сталого розвитку готельних компаній // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. – С. 62 – 64
 • Ihor Pandyak. The theoretical basis of hospitality industry in the cross-border Ukrainian-Polish dimension // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin – 2017. – Volume 1. 109 – 121. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus).
 • Пандяк І. Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. – 2018. – Вип. 41. – С. 111 – 120. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Google Scholar, Index Copernicus).
 • Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер. географ. наук. – Херсон. – 2018. – Вип. 8. – С. 276 – 281. (фахове видання України, міжнародна наукометрична база Index Copernicus).
 • Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії: сучасний стан та тенденції // Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару «Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони – Львів: В-во Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2018. – С. 275-280.
 • Пандяк І. Концепції гостинності у соціально-географічних дослідженнях // IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesny formy turystyki i rekreacji”. – Wydawnictwo Uniwersytetu Vincenta Pola. Lublin – 2018. –S. 47. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus).
 • Пандяк І. Сучасні проблеми ідентифікації сфери гостинності у соціально-економічній географії // Матеріали ХІІ Між нар. наук. конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка – 2018. – С. 242 – 246.
 • Пандяк І. Теоретичні основи комерційної концепції у сфері гостинності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжнар. віднос – Львів. – 2018. – Вип. 45. – С. 331 – 338.
 • Пандяк І.Г., Філь М.І. Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. – 2018. – Вип. 43. – С. 21 – 30.
 • Пандяк І., Болкун І. Основні структурні елементи у розробці моделі комерційної гостинності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 47. – С. 50 – 52.
 • Пандяк І.Г. Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних послуг України національними операторами / І.Г. Пандяк, Н.М. Паньків / Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 67 – 70.
 • Пандяк І. Еволюція та особливості гірських готелів / Ігор Пандяк, Галина Кушнірук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: матеріали доповідей ХІІІ науково-практичного семінару за міжнародної участі, присвяченого 85- річному ювілею проф. Я. Кравчука (2–3 березня 2023 р.). Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. – С. 105-109.
 • Пандяк І.Г., Кушнірук Г.В., Теліш П.С. Готельні мережі України: структурно-просторова організація та тенденції корпоратизації готельного господарства. Економіка і регіон. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 1 (88). С. 81–91. Внесений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України 1279 від 16.11.2014, зі змінами згідно наказу № 157 від 09.02.2021). (Index Copernicus та Google Scholar). DOI: 10.26906/EiR.2023.1(88).2876 URL:https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3Dbm6y38cWNoHhA6nXewHa8QyGGYyhZFo6ddWnAARRr5Y1r3UlvFGU0X5H39bPkDBduFc7JHpqTcK4Edjj3PMLqovm-I9CjzZ7a9I1eQ:rynTzJEuP0nDhTcv%26r%3D1683632874813&default_mode=view&lang=ru#start=0
 • Пандяк І. Готельні мережі України: структура та особливості сучасного розвитку / І. Пандяк, Ю. Хомич / Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2022. – С. 97-100.
 • Посохов І.С. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 412 с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13345
 • Самодай В., Рибальченко С., Орищенко Є. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. No 44. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805.
 • Чуєва, І. (2023). Вплив світового ринку готельно-ресторанних послуг на міжнародний туристичний бізнес. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-25.
 • Tideman M. C. External influencec on the hospitality industri, in: The Management of Hospitality, E.H. Cassee, R. Reuland (eds). Oxford : Pergamon,1983. – Р. 1.
 • Webster N. American Dictionary of the English Language / N. Webster. NewYork : Published by S. Converse, 1828. – Access mode : https://www.biblio.com/american-dictionary-of-the-by-webster-noah/work/45226

 Допоміжна:

 • Галасюк С.С. Досвід європейських країн у застосуванні стандартів «HOTELSTARS UNION». Матеріали круглого столу та студентської науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України». Одеса, 2018. С. 13–18.
 • Поворознюк І. Управління якістю послуг на підприємствах індустрії готинності під час кризи. Економіка та суспільство. 2022. No 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1656.
 • Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 11 травня 2023 р. Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с.
 • Brotherton B. Towards a definitive view of the nature of hospitality and hospitality management / B. Brotherton. International Journal of Contemporary Hospitality Management : 1999. No. – 11/4. –Р. 168.
 • Cassee E. H. Introduction, in: The Management of Hospitality / E. H. Cassee, R. Reuland, (eds),  Oxford : Pergamon, 1983. – Р. 14.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

Силабус: Сучасні концепції у сфері гостинності. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус