Актуальні проблеми у готельному і ресторанному господарстві (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Удуд  І. Р.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сдоцент Удуд  І. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі» є  формування у студентів майбутніх фахівців індустрії гостинності узагальнюючого розуміння проблем, що постають на шляху організації готельного і ресторанного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях в умовах сьогодення, а також формування бачення щодо можливих шляхів їх вирішення на сучасному етапі.

Завданнями дисципліни «Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі»  є:

 • виявити сучасні проблеми функціонування готельно-ресторанного бізнесу в Україні;
 • забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства готельно-ресторанної сфери;
 • забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.
 • визначати основні проблеми системи сервісних, організаційних, соціальних, управлінських, інфраструктурних, маркетингових, технологічних та економічних аспектів у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • запропонувати способи їх усунення чи зменшення їх негативного впливу на діяльність підприємства;
 • координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями (стейкхолдерами);
 • перетворювати проблеми на ресурс для виведення підприємства на новий, якісний рівень розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Після завершення цього курсу студент буде:

а) знати

– проблеми та ризики, закономірності, які можуть виникнути на підприємстві готельно-ресторанного господарства,

– принципи і механізми функціонування ринку готельних та ресторанних послуг

б) вміти

– працювати з літературою, виявляючи актуальні проблеми у ГРБ;

– визначати основні проблеми системи сервісних, організаційних, соціальних, управлінських, інфраструктурних, маркетингових, технологічних та економічних аспектів у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;

– запропонувати способи їх усунення чи зменшення їх негативного впливу на діяльність підприємства;

– координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями (стейкхолдерами);

– перетворювати проблеми на ресурс для виведення підприємства на новий, якісний рівень розвитку

Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:

а) загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.

СК  2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами

СК 8. Здатність розробляти антикризові програми  корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:

ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.

ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій).

ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних завдань.

Рекомендована література

Основна:

 • Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Світлична В. Ю. Економіка готельно-ресторанного господарства : навч. посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. 142 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/61773/1/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.%2C%20pdf.pdf
 • Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом : навчальний посібник. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с. URL: http://dglib.nubip.edu.ua/bitstream/123456789/6297/3/
  pdf
 • Галушка З.І., Лусте О.О. Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика. Навчальний посібник. Чернівці. ЧНУ, 2020. 340 с.
 • Євлаш В. В. та ін. Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства : навчальний посібник. Харків : ХДУХТ, 2019. 233с. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/8597
  /1/Hyhyyena_sanitariya_2019_NP.pdf
 • Закалик Г.М., Терлецька Ю. М., Шувар Н. М. Психологія розвитку та успіху особистості : навч.посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 488 с.
 • Капліна Т. В., Столярчук В. М., Малюк Л. П., Капліна А. С. Інноваційні технології в готельному господарстві: основи теорії : навчальний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2018. 357 с.
 • Коренець Ю. М., Клєвцов Є. Г. Дизайн об’єктів та інтер’єр приміщень закладів готельноресторанного бізнесу : навчальний посібник. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 162 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2250/1/Tutorial%20Design%20of%20objects%20and%20interior.pdf
 • Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка. 2019. 248 с.
 • Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С., Кошиль Ю.В. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: навч. посіб. / за заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца. К.: Кондор, 2008. 370 с.
 • Ткаченко Д. В. Теоретичні, економічні та практичні аспекти готельно-ресторанної справи : бібліографічний огляд / за ред. О. О. Цокало. Миколаїв : МНАУ, 2023. 77 с.
 • Круль Г., Заячук О. Організація і технологія надання послуг гостинності : навчальний посібник, 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4750
 • Назаренко І. А., Боднарук О. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства : навчальний посібник. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2020. 128 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2017/1/2020_NP_Naz
  arenko_Bodnaruk_Org_obsl%20%281%29-конвертирован.pdf
 • Ніколайчук О.А., Приймак Н.С., Сімакова О.А. та ін. Готельно-ресторанний бізнес: навч. посібник. Кривий Ріг : Вид.ДонНУЕТ, 2022. 250с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2504/1/2022_NP_Nikolaichuk_Hotelno-restoranniy%20bussniss.pdf
 • Ткаченко А. С. та ін. Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів : практичний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2020. 137 с. URL : http://puet.edu.ua/sites/default/files/haccp_posibnik.pdf

Допоміжна:

 • Аутсорсинг та аутстафінг: як це працює. Юридична газета онлайн. 05 липня 2019. – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/autsorsing-ta-autstafing-yak-ce-pracyue-html.
 • Бєлова А. І. Environmental protection: колективна монографія / укл. Н. Журавська. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 140 с.
 • Васюта О. Р., Пугач Д. К., Шувар Н. М. Стан і перспективи розвитку екоресторанів в Україні. Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : Тези доповідей Студентської звітної науково-практичної конференції. (м. Львів, 7 грудня 2016 р.). /Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. Львів, 2016. С. 55-58.
 • Вікарчук О.І., Ніколаєнко С.М. Особливості стратегічного управління та адаптивної стратегії у готельному господарстві. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації : Збірник тез доповідей ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (11-12 лютого 2020 року). Житомир. 2020. С. 4-6. – URL: http://eprints.zu.edu.ua/30709/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%84%962%20%28%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%202020%29.pdf
 • Влащенко Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі : навчальний посібник. Харків : Харківський національний університет міського господарства. 2018. 373 с. URL: https://core.ac.uk/download/162019759.pdf
 • Вовчанська О. М., Іванова Л. О. Франчайзинг як маркетингова технологія забезпечення розвитку та стійкості ресторанного бізнесу. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С.130-136. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1256-2018-23-22.pdf
 • Гальків Л. І., Сорочак О. З. Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери. Ефективна економіка. 2017. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5851
 • Гарасимлюк М. В., Даців О. Ю. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства ресторанного господарства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. 2021. № 5. Том 1. С. 47-51. – URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/12/2021-5t1-08.pdf
 • Гірняк Л.І., Глагола В.А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 71–78.
 • Горіна Г.О., Бабушко С.Р., Безкоровайна Л.В. та ін. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень : Монографія / наук. ред. Г.О. Горіна. Кривий Ріг: Вид. ДонНУЕТ, 2021. 135 с.
 • Євдокімова О., Колеснікова К., Маліновська І. Вплив загроз і ризиків на перспективу розвитку готельно-ресторанного бізнесу в регіоні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: М.Д. Балджи (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2019. № 2(265). С. 63-80. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2019/265/pdf/63-80.pdf
 • Іванечко Н. Управління рекламною діяльністю : навчальний посібник. Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2022. 88 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45428/1/НАВЧАЛЬНИЙ%20ПОСІБНИК_УРД.pdf
 • Івашина Л.П. Перспективи розвитку ресторанного бізнесу як складника індустрії гостинності. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 597–600.
 • Ільчук О.О., Удуд І.Р., Іванців О.С. Особливості здійснення антикризового управління підприємством готельної індустрії в умовах поширення світової пандемії. / О.О Ільчук., І.Р Удуд .,О.С.  Іванців //  Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління». Вип. №6 (76), Видавництво дім «Гельветика» 2021. С 41-45.
 • Ільчук О О.,Удуд І Р.,Лупан П П . Диференціація підходів до управління кадровим потенціалом готельної сфери в умовах зовнішніх викликах / О О.,Ільчук ,І Р Удуд , П. П, Лупан // Електронне науково-практичне фахове видання « Інфраструктура ринку» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій Видавничий дім «Гельветика». Вип. №69, 2022. С 66-71
 • URL:http:// www.market-infr.od.ua /uk/69-2022.
 • Ільчук О.О., Удуд І.Р., Шира К.Р. Проблеми підтримання ефективності роботи підприємств ресторанного бізнесу та закладів культури у кризових умовах господарювання / О О Ільчук, І.Р.Удуд, К.С.Шира // Актуальгні питання у сучасній науці .м. Київ – 2023. № 6(12) – С. 54-64.
 • Ільчук О. О, Удуд І.Р., Іваночко А. Т. Роль комунікації в побудові стратегії антикризового розвитку / О О Ільчук, І.Р.Удуд, А Т Іваночко // Вісник, серія : Економіка і менеджмент. Сумський національний аграрний університет  – 2023 . № 3 (95) – С. 97-109.
 • Журенко Д., Баль-Прилипко Л. Сучасні проблеми готельно-ресторанного бізнесу. Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. С. 32-34.
 • Закалик Г., Бондарєва Є., Шувар Н. Психологічні особливості працівників ресторанного бізнесу Львова. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХVІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (Переяслав-Хмельницький, 14 грудня 2017 р.). – Зб. наук.праць – Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 38. С. 375-377.
 • Закалик Г., Шувар Н. Лідерство як важливий фактор успіху особистості. Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 р.) / за ред. В. П. Мельник ;  відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 75-77.
 • Калініченко О.О. Особливості регіонального ринку готельно-ресторанного бізнесу в умовах сталого розвитку. // Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації : Збірник тез доповідей ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (11-12 лютого 2020 року). Житомир. 2020. С. 6-8. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30709/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%84%962%20%28%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%202020%29.pdf
 • Клімова І.О. Франчайзинг у готельному бізнесі. Стратегічні перспективи готельно-ресторанного бізнесу в Україні: досвід, проблеми та інновації : Збірник тез доповідей ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (11-12 лютого 2020 року). Житомир. 2020. С. 11-13. URL: http://eprints.zu.edu.ua/30709/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%84%962%20%28%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9%202020%29.pdf
 • Ковальов Б. Л., Пімоненко Т. В., Лисенко А. С. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу: досвід України та Європейського Союзу. Механізм регулювання економіки. 2017. № 4. С. 92-102.
 • Кравченко Г. Вистигнути побачити: покинуті храми та палаци Львівщини. (Дата публікації: 29.05.2020 р.) – URL: https://veterdoit.com/zabuta-spadshchyna-l-vivshchyny-mistsia-iaki-varto-pobachyty-poky-chas-ne-pohlynuv-ikh/
 • Кудла Н.Є., Замрій О.М. Еко-інноваційна концепція у готельно-ресторанному бізнесі. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. С. 167-168. URL: https://knute.edu.ua/file/NzM1OQ==/adb099cfb596b8fe5a685807aa58dd2e.pdf
 • Кулак Н. В., Мурована Л. В. Франшиза як ефективний інструмент ведення готельно-ресторанного бізнесу. Вісник КНУТД. Серія: економічні науки. 2019. № 5 (139). С. 93-104. – URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15476/1/V139_P093-104.pdf
 • Ліхоносова Г.С. Опортуністична поведінка персоналу: індикатор поширення соціально-економічного відторгнення підприємства. Вісник ХДУ. Серія Економічні науки. Секція 4 Економіка та управління підприємствами. 2018. Том 4. № 30. С. 7-10. – URL : https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/333/330
 • Макогон Ю.В., Осипенко К.В. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг : Навчально-методичний посібник. Маріуполь : МДУ, 2021. 168 с.
 • Опортуністична поведінка персоналу підприємства. Координаційно-правозахисна група «Заслон»:офіційний сайт громадської організації. – URL: https://zaslon.at.ua/index/oportunistichna-povedinka-personalu-pidpriemstva/0-200
 • Удуд І.Р. Основні проблеми та сучасні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно -ресторанної індустрії України. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» Видавничий дім «Гельветика» Вип. №4 (34) листопад  Запоріжжя – 2021р.С.97-104.
 • Удуд І.Р., Петришин Д.Р. Сучасні тренди в туристичному бізнесі та їх вплив на заклади готельного господарства / І.Р. Удуд., Д.Р.Петришин // Туристичний бренд, як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку»: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції . м. Львів, 14 березня 2019 р.). /МОНУ, Львівський інститут економіки та туризму. ЛОДА, ЛМР, Львівська Асоціація розвитку туризму, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Мукачівський державний університет – Львів, 2019. – С. 36-39.
 • Удуд І.Р., Зварич Д.В. Бренд «Reikartz Hotel Group» як приклад ефективного функціонування готельних мереж України» / І.Р.Удуд., Д.В.Зварич // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку»: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції . м. Львів, 14 березня 2019 р.). /МОНУ, Львівський інститут економіки та туризму. ЛОДА, ЛМР, Львівська Асоціація розвитку туризму, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Мукачівський державний університет – Львів, 2019. – С. 86-91.
 • Удуд І.Р., Семчук І.А. Стратегія підвищення конкурентоспроможності та її особливості у підприємствах готельної індустрії в сучасних умовах / І Р Удуд.,І А Семчук // Туристичний бренд, як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку»: Матеріали Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції . м. Львів, 14 березня 2019 р.). / МОНУ, Львівський інститут економіки та туризму. ЛОДА, ЛМР, Львівська Асоціація розвитку туризму, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Мукачівський державний університет – Львів, 2019. – С. 110-113.
 • Удуд І.Р., Супріган А.В. «Напрями підвищення інвестиційної привабливості готелів України в сучасних умовах» / І.Р.Удуд А.В.Супріган, //« Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»  Зб. матер  науково-практичної  конференції. (Луцьк, 28 жовтня 2020 року). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Географічний факультет Кафедра туризму та готельного господарства, 2020. – С.160-164.
 • Удуд І.Р., Свистунова М.Т. Планування ефкутивності діяльності готельно-ресторанного підприємства в умовах ринку /І Р Удуд .,М Т Свистунова  // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.II Всеукр. наук.-практ.інтернет  конф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 232–235.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

 • Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 • Урядовий портал: офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
 • Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
 • Ресторатор : журнал для професіоналів ресторанного бізнесу – URL: https://www.restorator.ua/magazine/categories/upravlinnya
 • Каталог франшиз URL: http://franchise.ua/board/11
 • Ринок франчайзингу в Україні. URL: http://franchisegroup.com.ua/about-company
 • Формати закладів ресторанного господарства – https://vuzlit.com/350278/formati_zakladiv_restorannogo_gospodarstva
 • ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT).

Силабус: Актуальні проблеми у готельному і ресторанному господарстві. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус