Удуд Іванна Романівна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 097-053-16-13.

Електронна пошта: ivanna.udud@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • професійна підготовка фахівців готельно-ресторанного господарства;
 • дослідження, оцінка та інноваційні підходи до готельно-ресторанного господарства м. Львова та загалом України.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 •  Навчальний посібник:Організація готельного господарства Практикум М 95 [ Текст ] : навчальний посібник для студентів ВНЗ   / Г. В. Миськів, І. Р Удуд, О. Є. Паук. – Львів: Растр-7,2017. – 180 с.

Статті та матеріли конференцій

 • Ільчук О. О., Удуд І. Р., Іванців О. С. Особливості здійснення антикризового управління підприємством готельної індустрії в умовах поширення світової пандемії. Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління». Вип. №6 (76), 2021. С41-45. https://cutt.ly/4BJXZxt
 • Удуд І. Р Основні проблеми та сучасні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної індустрії України. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління»Видавничий дім «Гельветика» Вип. №4 (34) листопад, 2021. С. 97-104 https://cutt.ly/3BJX1gu
 • Шувар Н. М., Закалик Г. М., Удуд І. Р. Перспективи розвитку еко-готелів в Україні: економічний і психологічний аспекти / Н. М. Шувар, Г. М. Закалик, І. Р. Удуд  // Економіка та суспільство. –  2018. –  №15. – С. 502-508. http://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/77.pdf
 • Стручок Н.М., Удуд І.Р., Вівчарук О.М. Інструменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств туристичної індустрії / Н.М.Стручок, І.Р.Удуд., О.М.Вівчарук // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – 2018. –  №23. – С. 250-258.
 • Миськів Г.В. ,Удуд І.Р., Тенденції та перспективи розвитку міжнародного туризму/  Г.В. Миськів. , І.Р.Удуд// Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму»: Збірник матер. Міжнародна  науково-практична конференція (м. Львів, 10-11 травня  2018 р.). /Міністерство освіти та науки України, Львівський державний інститут економіки та туризму. – Львів, 2018. – С .110-117
 • Удуд І. Р.,Тучапець А. А., Інноваційні екологізації закладів готельного бізнесу на прикладі Швейцарії та Південної Африки /І.Р. Удуд, А. А. Тучапець// Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2017. – № 12. – C. 156-159.
 • Удуд І.Р Управління трудовими ресурсами підприємств готельно-ресторанного господарства /Удуд І.Р// Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 28.Ч.4. – С.96-98.
 • Удуд І.Р Ризики  та шляхи запобігання банкрутству туристичних підприємств /Удуд І.Р// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. : науковий збірник / Черніг.нац.технол.ун-т  – Серія «Економічні науки». – Чернігів: Черніг.нац.технол.ун-т, 2014. – №2 (74). – С.120-125.
 • Удуд І.РОцінка ефективності функціонування туристичного підприємства /Удуд І.Р// Науковий вісникХерсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 8, ч.4. – С.126-130.
 • Удуд І.Р,Мица В.,Кондаревич М.Характеристика готельного господарства України   та Туреччини /І.Р.Удуд.,В Мица., М. Кондаревич// Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Ужгородський національний університет (Ужгород, 5-6 грудня 2014р.) /За заг. ред, М.М.Палінчак, В.П.Приходько. У 2-х частинах – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.1. – 216 с. – С.111-114с.
 • Удуд І.Р.Бунько О.Б., Танчин А.В.Економічна стратегія в туристичній діяльності /І.Р.Удуд ,.О.Б.Бунько., А.В. Танчин// Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 336 с. – С.313-318.
 •  Удуд І.Р Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні /Удуд І.Р.// Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.2. – 208 с. – С.156-161.
 • Удуд І.Р Економічне управління туристичним бізнесом    /Удуд  І.Р.// Пріоритети розвитку економіки України та інших країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 228 с. – С.27-29.
 • Антонюк Я. М.,Удуд І.Р.,Об’єктивна необхідність та засоби зниження рівня комерційного ризику суб’єктів підприємництва /  Я.М.Антонюк ., І.Р.Удуд//Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України : Матеріали круглого столу. – Львів: Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 2011. – С. 81-86 https://www1.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvse/01_2011/11ayamebp.pdf
 • Удуд І.Р. Обґрунтування організаційно-економічних засобів управління комерційним ризиком в системі економічної безпеки суб’єктів підприємництва регіону /Удуд І.Р// Проблемы и перспективыразвитиясотрудничествамеждустранамиЮго-ВосточнойЕвропы в рамках Черноморскогоэкономическогосотрудничества и ГУАМ : [Сб. науч. труд.]. – Одеса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, 2011. – С. 714-718.
 • Удуд І.Р. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства /Удуд І.Р.// Науковий вісник. – Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: Одеський державний економічний університет. – 2011. – С. 997-1000.
 • Удуд І.Р. Обґрунтування інноваційного системного підходу до управління комерційним ризиком / Удуд І.Р. // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Тернопіль: Терно Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – 2011. – С. 59-63.
 • Удуд І.Р Теоретико-методологічні засади категорії «комерційний ризик» / Удуд І.Р. // Вісник Львівської комерційної академії:. Зб. наук. праць – Л.: ЛКА, 2010. – С. 78-82. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Torg/Docs/Torhivlya_komerts_pidpryyemnytstvo11.pdf
 • Удуд І.Р Особливості комерційного ризику діяльності суб’єктів підприємництва регіону в умовах фінансово-економічної кризи та окреслення напрямів їх мінімізації / Удуд І.Р. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : Сб. науч. труд. – Донецк: ДонНУ, 2010. – С. 997-1000.
 • Антонюк Я.М. ,Удуд І.Р. Організаційно-економічні засоби зниження рівня комерційного ризику як напрям підвищення економічної ефективності та забезпечення стабільності діяльності суб’єкта господарювання/.Я.М. Антонюк .,І.Р.Удуд // Збірник. наук. праць, Серія економіка та менеджент Луцький національний технічний університет. – Луцьк. – 2010. – С.41-50.
 • Удуд І.Р Прикладні аспекти управління підприємницькими ризиками комерційного підприємства / Удуд І.Р. // Вісник Львівської комерційної академії: Зб. наук. праць Сер. Торгівля, Комерція , Підприємництво. – Л.: ЛКА, 2009. – Вип. 10. – С. 185-188.
 • Удуд І.РУправління комерційними ризиками торговельного підприємства
 • / Удуд І.Р. //Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Полтава, 15-16 травня 2009р.). Полтава, 2009. – С. 168-170

Матеріли конференцій:

 • Удуд І.Р.,Кісіль ЦВ Сучасний стан розвитку готельних послуг в Україні
 • / І.Р.Удуд .,Ц.В. Кісіль // «Prioritydirectionsofscienceandtechnologydevelopment»(20-22 лютого 2021)Київ, Україна,Vl міжнародній науково-практичній конференції,- с. 835-840.
 • Удуд І.Р.,Супріган А.В. «Напрями підвищення інвестиційної привабливості готелів України в сучасних умовах»у м.Луцьк/ І.Р.Удуд.,А.В..Супріган//«Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»  Зб. матер  науково-практичної  конференції. (Луцьк, 28 жовтня 2020 року). – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Географічний факультет Кафедра туризму та готельного господарства, 2020.( ст.160-164).
 • Удуд І.Р.,Мельник А.О. Впровадження інноваційних технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / І.Р.Удуд .,А.О.Мельник // «Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» Зб. матерВсеукр. наук.-практ.інтернет  конференція. (Львів, 24 квітня 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –с.82-84.
 • Удуд І.Р.Кушнір А.Т. Напрями підвищення оптимізації сучасних стандартів обслуговування на підприємствах готельних господарств в Україні. / І.Р.Удуд.,А.Т.Кушнір // Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні». Зб. матер Міжнародної науково-практичної конференції.  (Львів, вересень 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020.
 • Удуд І.Р., Свистунова М.Т.Планування ефкутивності діяльності готельно-ресторанного підприємства в умовах ринку/ М.Т.Свистунова ,  І.Р.Удуд // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.IIВсеукр. наук.-практ.інтернетконф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 232–235.
 • Удуд І.Р., Хомич М.О. Маркетингове планування на підприємстві готельного бізнесу, його організація і ефективність/ М.О Хомич,  І.Р.Удуд // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.IIВсеукр. наук.-практ.інтернетконф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 211–214.
 • Удуд І.Р., Мартинець І.В. Оцінка екологічної складової конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного господарства/ І.В.Мартинець, І.Р.Удуд // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.IIВсеукр. наук.-практ.інтернетконф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 235–237.
 • Удуд І.Р., Довганик Ю.З. Оцінка доцільності впровадження анімаційних послуг у готельному бізнесі / Ю.З.Довганик, І.Р.Удуд // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.IIВсеукр. наук.-практ.інтернетконф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 209–211.
 • Удуд І.Р., Василенко М.С.Брендинг туристичних дестинацій /М.С.Василенко, І.Р.Удуд // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.IIВсеукр. наук.-практ.інтернетконф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 267–270.
 • Удуд І.Р., Волос І.І.Перспективи розвитку систем бронювання в індустрії гостинності / І.І.Волос, І.Р.Удуд//«Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні». Зб. матер Міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, вересень 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020.
 • Удуд І.Р., Петришин Д. Р. Сучасні тренди в туристичному бізнесі та їх вплив на заклади готельного господарства / Д.Р. Петришин, І.Р.Удуд  // Туристичний бренд, як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 березня 2019 року). – Львів : ЛІЕТ, 2019. – С. 36–39.
 • Удуд І.Р., Зварич Д.В. Бренд «Reikartzhotelgroup» як приклад ефективного функціонування готельних мереж України / Д.В Зварич, І.Р.Удуд  // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 березня 2019 року). – Львів : ЛІЕТ, 2019. – С. 86–91.
 • Удуд І.Р., Семчук І.А. Стратегія підвищення конкурентоспроможності та її особливості у підприємствах готельної індустрії в сучасних умовах / І.А.Семчук , І.Р.Удуд // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 березня 2019 року). – Львів: ЛІЕТ, 2019. –С. 110–113.
 • Удуд І.Р. Загальні тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства ,як складової сфери послуг гостинності. /  І.Р.Удуд  // InnovativeEducationalTechnologies:EuropeanExperienceanditsApplicationinTraininginEconomicsandManagement. –  Training. – Poland :WSBiP, 2019.-148  –  P.127-130.
 • Удуд І.Р., ШуплатА.В.Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанного підприємстві /  А.В. Шуплат.,І.Р.Удуд // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції. (Львів, 27 грудня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 250-251.
 • Удуд І.Р.,Шиманська К.О. / Франчайзинг, його роль і місце в сучасному ресторанному бізнесі. Світовий досвіт використання франчайзингу у ресторанному бізнесі / К.О.Шиманська.,І.Р.Удуд // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції. (Львів, 27 грудня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 248-249.
 • Удуд І.Р.,Кулікова К .С., Формування конкурентних переваг діяльності підприємства готельної сфери у зовнішньому середовищі / К.С.Кулікова.,І.Р.Удуд // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції. (Львів, 27 грудня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 245-247.
 • Удуд І.Р Сучасний стан та аналіз конкурентних переваг підприємств готельно-ресторанного бізнесу (на прикладі міста Львова) /Удуд І.Р// Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті   сталого розвитку Збірник матер.   Міжнародній науково.-практ. конф. (Львів ,31 березня 2016р.). – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С.377.
 • Удуд І.Р.,Ревкевич Н. Ціноутворення в туризмі / Н.Ревкевич .,І.Р.Удуд // Стратегічні засади управління господарською системою підприємства в умовах динамічного розвитку конкурентного середовища :  Матеріали міжвузівської  науково-практичної конференції / Львівська комерційна академія. (Львів, 5 грудня 2014р.) – Львів, 2014.-138с – С.131-132
 • Удуд І.Р. Застосування інформаційних технологій в туризмі. / І.Р.Удуд // Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2014. – 136 с. – С.37-39.
 • Удуд І.Р. Доходи туристичних підприємств. / Удуд  І.Р.// Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. ч. 4. – 144 с. – С.89-91.
 • Удуд І.Р. Управління комерційним ризиком у системі забезпечення реалізації стратегічного потенціалу підприємства. / Удуд  І.Р.// Управління економічним потенціалом підприємства : Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Харків, 15 жовтня 2010 р.). – Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. – С. 110-111
 • Удуд І.Р.Мінімізація економічних ризиків функціонування торговельних підприємств як чинник протидії економічній та політичній нестабільності./ Удуд  І.Р.// Вплив політичних циклів на економічне зростання : Матеріали круглого столу. / Hesp OSI ( Інститут відкритого суспільства (м.Будапешт,Угорщина) ; Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень у м.Львів ; Львівська комерційна академія. (Львів, 12 грудня 2008р.).  – Львів: Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 2008. – С. 93-94.

Біографія

Народилася 18.01.1980р. у м. Судова Вишня. Львівської області. У 1997 році закінчила Судововишнянську середню школу. У 1997 році поступила у Львівську комерційну академію. Закінчила ЛКА у 2002 році. Отримала повну освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію економіста. У 2008 році поступила в аспірантуру ЛКА. У 2010 році була прийнята на роботу у ЛКА. У 2011 році закінчила навчання в аспірантурі. 17 травня 2012 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2013 році була прийнята на роботу у Львівський інститут економіки і туризму. Отримала атестат доцента на підставі рішення атестаційної колегії  20.06.2019 р.  на кафедрі туризму та готельної справи. У зв’язку із реорганізацією була прийнята на роботу у ЛНУ ім. Івана Франка з 01.04.2021 року.

Нагороди

Грамоти

 • Грамота Національного університету харчових технологій м. Київ.за активну участь у роботі підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. за напрямом «Готельно-ресторанна справа».

Сертифікати

Стажування

 • Пройшла науково-педагогічне стажування у період з 21 січня 2019 року по 31 січня 2019 року, у  місті Острівці, Польща. Університет бізнесу та підприємства.

Методичні матеріали

 • Удуд І. Р. Маркетинг подій і конференцій. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І. Р. Удуд. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 24 c.
 • Удуд І.Р. Чайка І.М. Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні вказівки для виконання практичних (семінарських) робіт для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І.Р.Удуд., І.М. Чайка І.М. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 37 c.
 • Удуд І.Р. Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. 28 c.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа. справа  / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2019. – 37 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа/ Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»  спеціальності : 073 Менеджмент / Укладач : І. Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 26 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання  контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр» спеціальності: 073 «Менеджмент» / Укладач : І .Р. Удуд. –  Львів: ЛІЕТ, 2020. – 40 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 39 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів  денної та заочної форм навчання «бакалавр»: спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа  / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2019. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання курсових  робіт для студентів денної та заочної форм навчання «бакалавр»   спеціальності : 241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 24 с.
 • «Організації готельної справи»: Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання контрольної та індивідуальної науково-дослідної роботи для студенті денної та заочної форм навчання «бакалавр»:    спеціальності:241 Готельно-ресторанна справа / Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2018. – 37 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу»: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів, заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 12 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання практичних занять для заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 36 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до виконання семінарських занять для студентів «магістр»,спеціальності 1401 «Сфера обслуговування»  / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 16 с.
 • .«Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до практичних занять для студентів  «бакалавр», спеціальності 1401 «Сфера обслуговування» / Укладач : І .Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2017 – 95 с.
 • «Організації готельного господарства» : Методичні вказівки з навчальної дисципліни до семінарських занять для студентів «бакалавр»,  спеціальності1401 «Сфера обслуговування» »/ Укладач : І. Р. Удуд Львів: ЛІЕТ, 2017. – 21 с.
 • «Економіка готельного і ресторанного бізнесу». Методичні рекомендації  і завдання до виконання практичних, семінарських занять, контрольної та самостійної роботи, тести для самоконтролю знань, для студентів заочної та денної форми навчання освітнього ступеня «магістр», спеціальності1401 «Сфера обслуговування»   / Укладач : І. Р. Удуд. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 40 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!