Стратегічний менеджмент (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Удуд  І. Р.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11сдоцент Удуд  І. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» є:
− ознайомлення студентів із сутністю та принципами стратегічного менеджменту;
− формування у студентів необхідних навичок застосування стратегічних управлінських рішень, системного мислення та застосовування моделей й принципів для розбудови на стратегічному рівні компаній, установ будь-якої форми власності, комерційних та некомерційних організацій як цілісної стратегічної системи;
− формування навичок стратегічного планування підприємства готельно-ресторанного бізнесу.
Цілі навчальної дисципліни:
− вивчення основ стратегічного управління;
− вивчення теоретичних засад управління змінами;
− освоєння інструментів стратегічного менеджменту готелів і ресторанів;
− вивчення специфіки процесу стратегічного планування.
− набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства готельно-ресторанної сфери, впливу на агентів стратегічних змін на цих підприємствах;
− використання нормативно-правових документів у сфері управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу.

Після завершення цього курсу студент буде : а) знати
− види стратегій;
− сутність, особливості, етапи розвитку, зміст і структуру стратегічного управління;
− зміст, підходи до розробки, переваги і недоліки основних стратегій розвитку бізнесу;
− специфіку застосування інструментів стратегічного менеджменту на підприємстві.
− стратегію використання людського потенціалу як ключового ресурсу організації;
− підходи до використання продукту в стратегічному менеджменті;
− порядок проведення стратегічних змін в організації;
− особливості стратегічного управління в міжнародному бізнесі.
б) вміти
– обрати оптимальний вид стратегії для підприємства відповідно до сформованих умов;
– використовувати методи стратегічного прогнозування для виявлення пріоритетів розвитку фірми;
– застосовувати знання в галузях маркетингу і фінансів для розробки стратегічних планів фірми та їх реалізації;
– формувати місію і стратегічне бачення підприємства;
– визначати систему цілей підприємства;
– здійснювати стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації;
– здійснювати стратегічний аналіз внутрішнього середовища організації;
– розробляти загальну, ділові і корпоративні стратегії підприємства;
– аналізувати перспективи прибутковості галузі (ринку) з урахуванням факторів міжнародної конкуренції;
– проводити SWOT – аналіз фірми та її стратегічних господарських підрозділів (СГП).
– оцінювати потенціал та доцільність поширення міжнародної діяльності фірми;
– проводити ефективне стратегічне планування;
– проводити моніторинг змін умов діяльності організації та контроль реалізації стратегії для вчасного внесення необхідних коректив.
Вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:
а) загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 4. Здатність працювати в команді
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контекстіб) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу
СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 7. Здатність до підприємницької діяльності
СК 8. Здатність розробляти антикризові програми корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.
ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
ПРН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне вирішення професійних завдань
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Рекомендована література

Основна:

 • Бутко М. П., Дітковська М. Ю., Задорожна С. М. та ін. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 376 с.
 • Галушка З.І., Лусте О.О. Стратегії розвитку бізнесу: теорія і практика. Навчальний посібник. Чернівці. ЧНУ, 2020. 340 с.
 • Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади формування системи стратегічного управління в організації : навч. посібник у структ.-логіч. схемах. Х. : ХДУХТ. 2017. електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см – URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
 • Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. Підручник. К.: Каравела, 2019. 464 с.
 • Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка. 2019. 248 с.
 • Сумець О. М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства: навч. посіб. Харків : Планетапрінт, 2016. 288 с.
 • Сумець О. М. Стратегічний менеджмент. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с
 • Сумець О. М., Власовець В. М. Стратегії управління бізнесом: навч. посіб. Харків : Планета-Прінт, 2018. 120 с.
 • Токмакова І., Дикань В., Зубенко В. та ін. Стратегічне управління. Центр навчальної літератури. 2019. 272 с.

Допоміжна:

 • Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади: монографія. Харків: Щедра садиба плюс, 2015. 195 с.
 • Балабанова Л. В. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. Донецьк: ТОВ Фірма «АСНА», 2018. 146 с
 • Белопольський М. Г., Кузьміна О.В. Обгрунтування стратегії збалансованого розвитку промислових підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. №6. С. 34 – 38.
 • Бєлова А. І. Environmental protection: колективна монографія / укл. Н. Журавська. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 140 с.
 • Василига С. М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 121-125. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2020/24.pdf
 • Віноградська О. М. Тексти лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). Х.: ХНАМГ. 2013. 116 с. – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/11333966.pdf
 • Гавловська Н. І., Рудніченко Є. М. Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект. Наука й економіка. 2015. Вип. 1 (37). С. 110–114.
 • Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. Київ : Алерта, 2014. 480 с.
 • Горіна Г.О., Бабушко С.Р., Безкоровайна Л.В. та ін. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України під впливом COVID-19 та карантинних обмежень : Монографія / наук. ред. Г.О. Горіна. Кривий Ріг: Вид. ДонНУЕТ, 2021. 135 с.
 • Діагностика стану підприємства: теорія і практи- ка : монографія / За заг. ред. А. Е. Воронкової. Запоріжжя: ВД «ІНЖЕК», 2014. 448 с.
 • Євтушевський В. А,. Ковальська К. В., Бутенко Н. В. Стратегія корпоративного управління. К.: Знання, 2015. 287 с.
 • Жук. О. В. Прогнозування прибутку підприємства на основі методу екстраполяції. Науковий блог «Острозька академія» URL: https://naub.oa.edu.ua/2019/
 • Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. Київ : Каравела, 2015. 464 с.
 • Ільчук О.О., Удуд І.Р., Іванців О.С. Особливості здійснення антикризового управління підприємством готельної індустрії в умовах поширення світової пандемії. / О.О Ільчук., І.Р Удуд .,О.С Іванців. //  Науково-практичний журнал «Науковий погляд: економіка та управління». Вип. №6 (76), Видавництво дім «Гельветика» 2021. С 41-45.
 • Ільчук О О.,Удуд І Р.,Лупан П П . Диференціація підходів до управління кадровим потенціалом готельної сфери в умовах зовнішніх викликах / О О.,Ільчук ,І Р Удуд , П. П, Лупан .//  Електронне науково-практичне фахове видання « Інфраструктура ринку» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій Видавничий дім «Гельветика». Вип.№69,2022.С 66-71  URL:http:// www.market-infr.od.ua /uk/69-2022.
 • Ільчук О О,Удуд І.Р.,Шира К Р Проблеми підтримання ефективності роботи підприємств ресторанного бізнесу та закладів культури у кризових умовах господарювання / О О Ільчук, І.Р.Удуд, К.С.Шира // Актуальгні питання у сучасній науці .м. Київ – 2023. № 6(12) – С. 54-64.
 • Ільчук О О,Удуд І.Р.,Іваночко А. Т.  Роль комунікації в побудові стратегії антикризового розвитку / О О Ільчук, І.Р.Удуд, А Т Іваночко // Вісник, серія : Економіка і менеджмент. Сумський національний аграрний університет  – 2023 . № 3 (95) – С. 97-109.
 • Ковтуненко Ю. В., Олексійчук А.Г., Васалатій Т.М. Фактори зовнішнього середовища, які впливають на вибір стратегії виробничого підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №11. С. 42 – 46.
 • Кравченко О. В. Поняття стратегії розвитку підприємства. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_023.pdf
 • Мельниченко С.В., Шеєнкова К.А. Управління бізнес-процесами в туризмі : Монографія. К.: КНТЕУ, 2015. 264 с.
 • Олійник Л. В., Кузнєцова А. П. Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства. Економіка і організація управління. 2018. №3. С. 118-126. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/750/1/Oliinyk_9.pdf
 • Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: Економічна думка. 2017. 390 с.
 • Селезньова Г.О. Формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання. Економіка та управління підприємствами. 2016. Випуск 10 . 505-511.
 • Смірнова К.В. Стратегічне управління: конспект лекцій. Одеса, Одеський державний екологічний університет, 2016. 174 с.
 • Сливоцький А. Дж., Моррісон Д. Дж., Андельман Б. Зона прибутку. Стратегічна бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків [пер. з англ. Р. Скакун]. Львів: Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2016. 431 с.Черчик Л. М. Стратегічне управління : Конспект лекцій. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. 262 с.
 • Удуд І.Р., Довганик Ю.З. Оцінка доцільності впровадження анімаційних послуг у готельному бізнесі / І.Р.Удуд .,Ю.З.Довганик // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.II Всеукр. наук.-практ.інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. –С. 209–211.
 • Удуд І.Р., Василенко М.С. Брендинг туристичних дестинацій /І.Р.Удуд. ,М.С.Василенко // Туристичний бренд ,як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку. Зб. матер.II Всеукр. наук.-практ.інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. – С. 267–270.
 • Удуд І.Р., Волос І.І. Перспективи розвитку систем бронювання в індустрії гостинності / І.Р.Удуд., І.І.Волос //«Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні». Зб. матер Міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, вересень 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020.С.99-103.
 • Удуд І.Р., Кушнір А.Т Напрями підвищення оптимізації сучасних стандартів обслуговування на підприємствах готельних господарств в Україні. / І.Р.Удуд. А.Т.Кушнір, //«Wellness-туризм: глобальні тренди та перспективи розбудови ринку wellness-туризму в Україні». Зб. матер Міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, вересень 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. С.113-116.
 • Удуд І.Р., Мельник А.О. Впровадження інноваційних технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. / І.Р.Удуд., А.О.Мельник //«Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування» Зб. матер Всеукр. наук.-практ.інтернет конференція. (Львів, 24 квітня 2020 року). – Львів: ЛІЕТ, 2020. С.87-100.
 • Удуд І.Р. Загальні тенденції українського ринку готельної індустрії в умовах війни. Фінансово – економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки. Збірник наукових праць всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг,10 листопада 2022р)- Кривий Ріг :КНУ,2022.- С.386-389.
 • Удуд. І.Р., Бєлоус Д.Є. Сучасні проблеми конкурентоспроможності індустрії гостинності / І. Р Удуд., Д.Є. Бєлоус // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції цифрова трансформація фінансової системи україни та країн v-4 в умовах євроінтеграції – Частина ІІ  – Дубляни, 2023. – 165 с.
 • Удуд І.Р., Гуль В.А. Оцінка ефективності готельно – ресторнного бізнесу України в період війни / І Р Удуд., В А Гуль // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Цифрова трансформація фінансової системи України та країн v-4 в умовах євроінтеграції: (Дубляни, 26 квітня 2023 р.). Частина ІІІ. Дубляни: ЛНУП, 2023. – C. 209-2014.
 • Удуд І Р .,Лабутін С. С. Організаційні аспекти діяльності підприємств готельного бізнесу в умовах війни / І Р Удуд., С С Лабутін // Міжнародній науково-практичній конференції “Географічна освіта і наука: виклики і поступ”, присвяченій 140-річчю географії у Львівському університеті, яка відбулась 18–20 травня 2023 р. на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.) / м.Львів- С.226-230 .
 • Шувар Н. М., Закалик Г. М., Удуд І. Р. Перспективи розвитку еко-готелів в Україні: економічний і психологічний аспекти. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 502-508. – URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/77.pdf
 • Цимбала М.Я., Удуд І.Р. Особливості формування теорії та практики розвитку готельно-ресторанного бізнесу / М.Я. Цимбала., І.Р. Удуд // Х міжнародної науково-практичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. Львівський національний університет імені ІванаФранка.6-7квітня2023рр.С 80-83.Режимдоступу: http://knukim.edu.ua/gostynnist-servis-turyzm-dosvid-problemy-innovacziyi-4 /
 • Якубів В. М., Боришкевич І. І. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу. Регіональна економіка. 2020. №1. С. 144-153.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

 • Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/.
 • Урядовий портал: офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/.
 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України: офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua/.
 • Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
 • Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: офіційний сайт. URL: http://www.lsl.lviv.ua/.
 • Ресторатор : журнал для професіоналів ресторанного бізнесу – URL: https://www.restorator.ua/magazine/categories/upravlinnya
 • Інтернет-портал для управлінців – URL: https://www.management.com.ua/
 • Вікіпедія – URL: https://uk.wikipedia.org/
 • Онлайн навчальний посібник з менеджменту – URL: https://www.managementstudyguide.com/all-subjects.htm

Силабус: Стратегічний менеджмент. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус