Фізіологія харчування (181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148Максимець  О. Б.ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГрХТ-11сМаксимець  О. Б.

Опис курсу

Вивчає закономірності процесів травлення, обміну речовин, вплив харчових продуктів на стан здоров’я та функції організму, теорії харчування, особливості харчування різних груп населення; сприяє здобуттю навичок у вирішенні практичних завдань з організації системи харчування різних груп населення шляхом застосування сучасних наукових положень.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія харчування» є: формування у студентів системи знань щодо впливу їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму; вивчення та практичне використання наукових концепцій у харчуванні з метою збереження здоров’я населення; формування компетентностей щодо організації здорового харчування

Завдання та цілі дисципліни «Фізіологія харчування»: ознайомити із науковими концепціями харчування, із суттю процесів життєдіяльності організму, його різних органів і систем, їх взаємодією із зовнішнім середовищем, процесами перетворення і засвоєння харчових речовин, особливостями харчування різних вікових та професійних груп населення, особливостями лікувального та дієтичного харчування; забезпечити вироблення вмінь та навичок використання знань у практичній діяльності щодо організації правильного харчування; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Після завершення курсу студент буде :

знати:

 • наукові концепції раціонального харчування;
 • наукові основи нормування витрат енергії та споживання харчових речовин для різних груп населення, зокрема туристів, які є теоретичною базою для планування виробництва і споживання харчових продуктів, а також для організації масового харчування у різних закладах харчування, зокрема в готельно-ресторанних та туристичних комплексах;
 • суть процесів життєдіяльності організму, його різних органів і систем;
 • закономірності процесів травлення і засвоєння речовин,
 • принципів побудови харчових раціонів за окремими прийомами їжі ;
 • основи збалансованого харчування і шляхи його реалізації, асортимент продуктів, що рекомендуються для різних груп населення, та їх харчову цінність;
 • вимоги до режиму харчування, принципи складання меню раціонів;
 • особливості харчування дітей, підлітків, людей похилого віку, дорослого працездатного населення, з урахуванням віку, статі, характеру праці та кліматично-географічних умов проживання, особливості харчування туристів;
 • фізіологічні вимоги до організації масового харчування на підприємствах промисловості, сільського господарства, в навчальних закладах, санаторно-курортних закладах, оздоровчих установах, туристичних комплексах;
 • теоретичні основи лікувально-дієтичного, лікувально-профілактичного харчування, вимоги до асортименту продуктів, способів їх кулінарної обробки, складання меню для різних лікувальних дієт та раціонів для туристів підчас походів різної складності

вміти:

 • користуватися нормативною літературою, пов’язаною із охороною здоров’я, безпекою харчових продуктів; сучасною літературою з раціонального та дієтичного харчування; довідковими матеріалами з хімічного складу продуктів і готових страв та збірниками рецептур страв і кулінарних виробів;
 • складати меню добового раціону для різних вікових та професійних груп населення; туристів, із врахуванням складності походів;
 • розраховувати хімічний склад і калорійність окремих страв, прийомів їжі;
 • розраховувати потребу у найважливіших речовинах для дітей різного віку в залежності від фізіологічних потреб;
 • підбирати страви лікувально-дієтичного і лікувально-профілактичного призначення у санаторно-курортних та туристичних закладах;
 • проводити дослідження щодо дотримання вимог до харчування дітей у дошкільних та шкільних установах

Рекомендована література

Основна література:

 • Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології харчування : навч. посіб. Харків: Ранок, 2017. 216 с.
 • Міхеєнко О.І. Основи раціонального та оздоровчого харчування: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 189 с.
 • Олійник О.М. Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування: навч. посіб. Львів: Оріяна – Нова, 1998. 124 с.
 • Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Київ: Кондор, 2018. 440с. 5. Зубар Н.М. Фізіологія харчування. Практикум: навч. посіб. Київ: КНУ, 2001. 257 с.
 • Павлоцька Л.Ф. Дуденко Н.В., Дмитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навч. посіб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 411 с.
 • Павх С.П. Практикум з курсу «Основи фізіології та гігієни харчування». Тернопіль : ТДПУ імені Володимира Гнатюка, 2004. 55 с.
 • Павх С.П. Гаврилко І.Ю. Фізіологія харчування: методичні рекомендації для бакалаврів за спеціальністю 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2019. 49 с.
 • Пономарів П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Навчальний посібник. Київ: Лібра, 1999. 272 с.
 • Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. Київ: Здоров’я, 2000. 332 с.
 • Шалимінов О.В., Дятченко Т.П., Кравченко Л.О. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. Київ: АСК, 2007. 850 с

Додаткова література:

 • Азбука харчування. Лікувальне харчування: Довідник / За ред.. Г.І. Столмакової, І.О. Мартинюка. – Львів: Світ, 1991. – 208 с.
 • Василенко З.В. Питание и здоровье нации в XXI веке // Матеріали міжнар. науково-практичної конференції “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування”. – К.: КНТЕУ, 2000. – С. 208-210.
 • Гончаренко М.С. Основы валеологического питания. – Х.: ООО «Издательство Бурун К Книга», – 2006. – 368.
 • Домарецький В.А., Златаєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К., 1993. – 192 с.
 • Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993.-192 с.
 • Здоровье и химическая безопасность на пороге XXI века. – СПб.: МАПО, 2000. – 146 с.
 • Калакура М.М., Квітницький М.О. Харчування людей похилого віку. – К.: КТЕІ, 1991 – 19 с.
 • Калакура М.М., Квітницький М.О. Харчування людей при хворобах шлунку: Навч. посібник. – К.: КТЕІ, 1991 – 19 с.
 • Корзун В.Н., Лось І.П., Честнов О.П. Чернобыль: радиация и питание. – К.: Здоров’я, 1994. – 64 с.
 • Корзун В.Н., Недоуров С.Г. Радіація. Захист населення. – К.: Наук. думка, 1995. – 112 с.
 • Курляндский Б.А. Профилактическая токсикология в преддверии III тысячелетия // Токсикол. вестник. – 1996. – №1. – С. 2-4.
 • Пересічний М.І., Кравченко М.Ф., Карпенко П.О., Карпачов В.В. Підсолоджувальні речовини у харчуванні людини: Монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 446 с.
 • Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды. —К.: Здоров’я, 1991. – 288 с.
 • Смоляр В.І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення – К.: Здоров’я, 1991. – 32 с.
 • Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С., Корзун В.Н. Пища и экология. – Одесса, 2000.-516