Барна справа та робота сомельє (241, ЛІЕТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820МАСЛІЙЧУК О. Б.ГрГЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ГрГЛ-41сМАСЛІЙЧУК О. Б.

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни “Барна справа та робота сомельє” є ознайомити майбутніх фахівців індустрії гостинності з термінологією, принципами та підходами до організації сервісних процесів у барах (самостійних підприємствах) та барних підрозділах підприємств готельного господарства; забезпечити засвоєння студентами засад управління барним сервісом у готельному бізнесі; сформувати у студентів систему знань у сфері теоретичних та прикладних основ діяльності баристи та сомельє.

Метою викладання навчальної дисципліни “Барна справа та робота сомельє” є  формування у студентів – майбутніх фахівців індустрії гостинності – фахових компетенцій управлінців та функціональних менеджерів закладів барного сервісу.

Цілями дисципліни “Барна справа та робота сомельє” є ознайомити майбутніх фахівців індустрії гостинності з принципами та підходами до організації сервісних процесів у барах (самостійних підприємствах) та барних підрозділах підприємств готельного господарства; забезпечити засвоєння студентами засад управління барним сервісом у готельному бізнесі; сформувати у студентів систему знань у сфері теоретичних та прикладних основ діяльності баристи та сомельє.

В результаті вивчення дисципліни студент

знатиме:

 • сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку барної та сомельє індустрії в глобальному та національному масштабах;
 • характерні риси та типологічне розмаїття підприємств барного профілю;
 • типологічні особливості барних продуктів та стилів обслуговування;
 • стилі і системи сомельє обслуговування;
 • системи менеджменту процесів у барній справі;
 • загальноприйняті у міжнародному бізнесі стандарти барного обслуговування;
 • сучасні технології відбору, мотивації, вишколу і кадрового просування персоналу закладів барного профілю.

вмітиме:

 • аналізувати коньюнктурні тенденції на мікро- й макрорегіональному та міжнародному ринках барного обслуговування;
 • чітко розрізняти набори стандартів барного й сомельє обслуговування відповідно до рівня “зірковості” закладу готельної індустрії;
 • підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від концептуального направлення бару;
 • планувати організацію технологічних процесів виробництва продукції та обслуговування відповідно до спеціалізації барів;
 • застосовувати на практиці набуті професійні навички з організації діяльності барів.

Рекомендована література

Нормативна: 

Основна:

 • Egger S., Orr R. (2015). The Home Barista: How to Bring Out the Best in Every Coffee Bean. The Experiment, 192 р.
 • Gibson M. (2020). The Sommelier Prep Course: An Introduction to the Wines, Beers, and Spirits of the World. Wiley, 480 р..
 • Goldstein E. (2020). Daring Pairings: a Master Sommelier Matches Distinctive Wines with Recipes from His Favorite Chefs. University of California Press, 400 р.
 • Grafe C., Bollerey F. (2017). Cafes and Bars: Living in the Public (Interior Architecture), 224 р.
 • Hellmich M. (2018). The Ultimate Bar Book: The Comprehensive Guide to Over 1,000 Cocktails. Chronicle Books, 476 р.
 • Kruch, J., McMartin, D. (2016). This Calls for a Drink! A Sommelier’s Guide to the Best Wines and Beers to Pair with Every Situation. Workman Publishing Company, 273 р.
 • Parr R., Mackay J. (2019). Secrets of the Sommeliers: How to Think and Drink Like the World’s Top Wine Professionals. Ten Speed Press, 120 р.
 • Мялковський О.В. Барна справа: підручник. – Київ: Кондор, 2017. –
  376 с.
 • Малюк Л.П. Організація роботи бармена: навчальний посібник / Л.П. Малюк, Т.П. Кононенко, Н.В.Повстяна, А.І. Усіна. – X.: Стандартизація, сертифікація якість, 2012. – 214 с.
 • Ощипок І. М. Барна справа: навчальний посібник / І. М. Ощипок, П. Х. Пономарьов; Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. – Львів : Магнолія, 2016. – 288 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / А. Мазаракі та ін.; ред. Н. П’ятницька; 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 579 с.
 • Ростовський В. С. Барна справа : підручник / В. С. Ростовський, С. М. Шамян. 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 395 с.
 • Сало Я.М. Організація роботи барів: Довідник бармена. – Львів: Афіша, 2012. – 351 с.

Додаткова: 

 • Архипов, В. В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах: учеб. пособие / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова. – К. : ЦУЛ, 2011. — 240 с.
 • Архипов В. В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане): учеб. пособие / В. В. Архипов, В. Г. Крюковская. – К. : ЦУЛ, 2009. — 304 с.
 • Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. Архіпов, В. Русавська. 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 279 с.
 • Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
 • Архіпова В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 382 с.
 • Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: навчальний посібник / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 365 с.
 • Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навчальний посібник / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с.
 • Сусол Н.Я. Організація виробничої діяльності в закладах ресторанного господарства: навч. посіб.: / Н.Я. Сусол, ЛІЕТ. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 316 с. ISBN 978-617-7363-05-6

Інформаційні ресурси: