Вступ до спеціальності (181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Бомба М. Я.ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГрХТ-11спрофесор Бомба М. Я.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю, з організацією навчально – виховного процесу у вищий школі України, з науковою організацією розумової праці, що базується на матеріалах Закону про освіту, а також формування у студентів – майбутніх фахівців узагальнюючого розуміння основ організації виробничого процесу у сфері  харчової індустрії на світовому, національному та виробничому рівнях.

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців харчової індустрії з моделлю підготовки фахівців за спеціальністю 181»Харчові технології», термінологією, понятійним апаратом харчової індустрії і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері розвитку харчових технологій і ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства харчової індустрії та ресторанного бізнесу; формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Рекомендована література

Основна 

 • Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. Теоретичні основи технології харчових виробництв: навчальний посібник. — Київ: центр навчальної літератури, 2006.-600с.
 • Стабников В. Н., Остапчук В. И. Общая технология пищевых продуктов. — К.: Вища школа, 1980.-330с.
 • Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів: підручник. — К.: НУХТ, 2003.-572с.
 • Технологія харчовихпродуктів: Підручник/За ред. д-ра техн. наук, проф.. А.І. Українця. —К.: НУХТ, 2003. 572 с.
 • Загальна технологія харчових виробництв : навч. посібник / А.А. Дубініна, Ю.М. Хацкевич, Т.М. Попова, С.О. Ленерт. – Харків : ХДУХТ, 2016.  497 с.
 • Методи контролю якості харчової продукції [Текст] : навч. посіб. для вузів / [О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін.] ; за заг. ред. : Л. М. Крайнюк. – Суми : Університетська книга, 2012.  511 с.
 • Загальні технології харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / [М. Я. Бомба, Н. Р.-Й. Джурик, В. В. Дячок та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Бомби. – Львів : Ліга-Прес, 2018.  409 с.
 • Сучасні наукові напрями у харчуванні [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Деркач, Н. В. Кондратюк ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009.- 207 с.
 • Сучасні досягнення харчової науки [Текст] : навч. посіб. / Сирохман І. В., Гирка О. І., Калимон М.-М. В. – Львів : Растр-7, 2018. – 508 с.
 • Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі [Текст] : підручник / Лозова Т. М., Сирохман І. В. – Львів : Растр-7, 2018. – 400 с.
 • Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: Підручник / Т.Д. Димань, Т.Г.Мазур. – К.:ВЦ «Академія», 2011.– 520 с.
 • Пономарьов П.Х., Сірохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навчальний посібник.– К.: Лібра, 1999. 272с .
 • Технології поводження з відходами харчових виробництв : навч. посіб. / Крусір Г.В., Шевченко Р.І., Русєва Я.П. [та ін.] – Одеса: Астропринт, 2014.  400 с.
 •  Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. – К. : Інкос, 2007- 280 с.
 • Ростовський В. С. Системи технологій харчових виробництв: навч. посіб. / В. С. Ростовський, А. В. Колісник. – К.: Кондор, 2008.  256 с.
 •  Українець А.І., Сімахіна Г.О. Технологія оздоровчих харчових продуктів. Київ: НУХТ, 2009.  310 с.
 • Шидакова-Каменюка О. Г. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О. Г. Шидакова-Каменюка, О. В. Самохвалова, С. Г. Олійник, О. І. Кравченко. – Х. : ХДУХТ, 2017.  187 с.
 • П’ятницька Г. Т. Iнноваційні ресторанні технології: основи теорії [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вищ. навч. закл / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К.: Кондор, 2013. 250 с.
 • Захарчук В. Г. Технологія продукції ресторанного господарства : навч. посіб. / В. Г. Захарчук, Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович. – Одеса : ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016. 479 с.
 • Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика : Монографія / М. І. Пересічний, В. Н. Корзун, М. Ф. Кравченко, О. М. Григоренко. – К : КНТЕУ, 2003.  526с.

Додаткова 

 • Безпека харчування: сучасні проблеми. Посібник-довідник / Укл. А.В., Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогодинський, Л.В. Романів, О.Є. Федорова. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. 456 с.
 • Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв : підручник / Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В. – Херсон : Олді-плюс, 2019.  520 с.
 • Безпека харчування: сучасні проблеми. Посібник-довідник / Укл. А.В., Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогодинський, Л.В. Романів, О.Є. Федорова. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. 456 с.
 • Збожна О. М. Основи технології: навч. посіб. / О. М. Збожна. – 3-є вид., змін. і доп. – К.: Кондор, 2010.  486 с.
 • Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : Підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна та інші. — К. : Кондор, 2011.  723 с.
 • Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Львів: Афіша, 2001.  173 с.
 • Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014.  272 с.
 • Дзюба, Н.А. Роль дисципліни «Основи наукових досліджень» в підготовці фахівців напряму «Харчова технологія та інженерія» / Н.А. Дзюба, Л.О. Валевська // Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисципліни та їх окремих розділів: матеріали 47-ї наук.-метод. конф., Одеса, 4-5 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2016.  С. 31-33.
 • Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.
 •     10.Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.460 с.
 • Попов В. Б. Практикум по Интернет-технологиям. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002.  480 с.
 • Пасько В. П. Эффективная работа в Интернет. – СПб.: Питер, 2003.  544 с.
 • Прогресивні технології харчування та ресторанного бізнесу : дайджест. Вип. 17. [Електронний ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2016. – 18 с.
 • Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посібник / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010.  388 с.
 • Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості : підручник / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко, І. М. Болотіна та ін. – кер. кол. авт. і наук. ред. д.е.н., проф. Т. Л. Мостенської. – К. : Кондор, 2012.  492 с.
 • Остапчук, М. В. Система технологій (за видами діяльності) : Навч. посібник / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. – К : ЦУЛ, 2003.  888с.
 •  П’ятницька, Г. Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація : монографія / Г. Т. П’ятницька. – К. : КНТЕУ, 2007. 465 с.
 • Рудавська, Г. Б. Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення : Монографія / Г. Б. Рудавська, Є. В. Тищенко, Н. В. Притульська. – К : КНТЕУ, 2002.  371с.
 • Технологія продуктів харчування функціонального призначення : монографія / М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, Д. В. Федорова та ін. ; за ред. М.І. Пересічного. – К. : КНТЕУ, 2008.  718 с.
 • Архіпов В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова. – Київ : Центр навч. літ., ІНКОС, 2008.384 с.
 • Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – Одеса: Друк, 2003. 312 с.
 • Сусол Н.Я. Організація виробничої діяльності в закладах ресторанного господарства: навч. посіб.: / Н.Я. Сусол, ЛІЕТ. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015.  316 с.
 • Світлична М.Л. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування. Навчальний посібник. – Житомир:М.А.К.. – 2001. 192с.
 • Шаповал Н.І.Технологія продукції ресторанного господарства. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008.  280с.
 • Конвісер. Г.А. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч. посіб.. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2005.  566 с
 • ІвашківЛ. Я. Джурик Н. Р.-Й. Інноваційні технології харчової продукції : навч. посіб. практикум. Львів: Ліга Прес, 2017. 172 с.
 • Бомба М. Я. Оздоровче харчування : навч. посіб. ; тлумачний українсько-англійський словник / М.Я. Бомба, Л.Я. Івашків, А.Є. Шах, Ю.О. Матвіїв, Лозинська, У.Б. Лотоцька-Дудик. – Львів : Ліга-Прес, 2016.  130 с.
 • Бомба М. Я. Фіточаї : довідник. Вид. 2-ге, змінене і доповнене / М.Я. Бомба, У.Б. Лотоцька – Дудик, Л.Я. Івашків, А.Є Шах, О.Б. Максимець. – Львів : Ліга Прес, 2016.  96 с.
 • Екологія та технологія продуктів оздоровчого і профілактичного призначення : [опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування»] : [уклад. Івашків Л.Я.]. – Львів : ЛІЕТ, 2010.  100 с.
 • Пономарьов П. Х., Сирохман І. В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. – Київ : Лібра,1999. 272 с.
 • Екологіяз основами екологічного туризму [Текст]: навчальний посібник / Укл. Паньків Н.Є., Бомба М. Я., Львів, Ліга-Прес, 2016.  318 с.
 • Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів : Колективна монографія / за ред. доктора с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. – Львів : Ліга Прес, 2013.  264 с.
 • Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі / Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Шах А.Є. та ін.: Колективна монографія / за ред. доктора с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. – Львів: ЛІЕТ,2010.  202 с.
 • Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України/ М. Я. Бомба, Л. Я. Івашків // Вісник Національної академії наук України. – 2013.- № 6. С. 32-41.
 • Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення / керівник авт. кол. проф. Р. І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с.