Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор ОЩИПОК І. М.ГрГМ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11спрофесор ОЩИПОК І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі» є: формування інноваційного мислення, оволодіння студентами сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації та управління інноваційними технологіями у готельно – ресторанному господарстві.

Цілі навчальної дисципліни:

 • оволодіти основними науковими поняттями, принципами, категоріями та формулювати інновації у сфері гостинності;
 • використовувати теоретичні положення, наукові підходи до інновацій у сфері гостинності в наукових дослідженнях та практичній діяльності;
 • систематизувати наукові підходи до інновацій у сфері гостинності;
 • з’ясовувати зв’язки між теорією, інноваціями та практикою у сфері гостинності, осмислювати зміст основних інновацій у гостинності.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні типи інновацій та їх особливості впровадження в сферу гостинності;
 • основні тенденції інноваційних досліджень в готельно – ресторанному бізнесі;
 • методи оцінки ефективності впровадження інновацій;

вміти:

 • аналізувати стан запровадження інновацій у закладах готельно – ресторанного господарства;
 • використовувати різні методи маркетингових досліджень для аналізу попиту на впровадження інновацій;
 • формувати структуру інноваційної концепції з обґрунтуванням її доцільності;
 • створювати інноваційний готельний і ресторанний продукт та впроваджувати його у заклад ресторанного господарства;
 • використовувати міжнародний та вітчизняний досвід у впровадженні інновацій.

Вивчення дисципліни «Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі» забезпечить формування, розвиток та удосконалення фахових компетентностей, зокрема:

а) загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті

б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних  ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу

СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів  готельного і ресторанного бізнесу

СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.

ПРН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі

ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.

ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень

ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності

ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій)

ПРН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах.

Рекомендована література

Основна:

 • Інноваційні технології в готельному господарстві: основи теорії : навчальний посібник / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, Л. П. Малюк, А. С. Капліна. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 357 с.
 • Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 131 с. 3. Влащенко Н. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в готельному господарстві» / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 89 с
 • Галасюк К. А. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / К. А. Галасюк. / Одеськ. нац. екон. ун-т. – Одеса : 2016. – 304 с.
 • Данько Н., Довгаль Г. Концепції менеджменту якості готельної послуги в індустрії гостинності. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 2017. – С. 234-250. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/96102049.pdf
 • Державне агенство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua.
 • Журавльова С.М. Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства. Економіка. Управління. Інновації. 2012. №2(8). URL: https://tourlib.net/statti_ukr/zhuravljova.htm
 • Карпенко П. О. Сучасні погляди на теорії харчування та дієти / П. О. Карпенко [Електронний ресурс] // Оригінальні дослідження – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Pkh/2008_1_2/str36.pdf
 • Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / В.С. Ковешніков, А.Т. Матвієнко, О.Г. Разметова. – Київ : Видавництво ЛіраК, 2018. – 564 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» URL: http://ffre.ru/merrnarnameryfsyfs.html
 • Крилова Л. В. Інноваційні технології у ресторанному господарстві : навч. посіб. для студ. спеціальностей 7.05170113, 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» ден. та заоч. форм навчання / Л. В. Крилова. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 120 с.
 • Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н.І. Данько та ін. ; за заг. ред. А.Ю. Парфененка. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 288 с.
 • Кушнірук Г., Пандяк І. Капсульні готелі – сучасний тренд в індустрії гостинності. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів: Простір-М, 2023. Т. 3. С. 215 – 219.
 • Мальська М.П. Організація готельного обслуговування /М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько / Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.
 • Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк / Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Миронов Ю.Б. Інновації в готельному бізнесі Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”.Прага: Oktan Print, 2020. 232 с. С.186-187. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/myronov43.htm
 • Молекулярна кулінарія – високі технології на кухні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kook.com.ua/Molekulyarnaya-kulinariya-vysokietehnologii-na-kuhne.html
 • Ощипок І.М. Інноваційні ресторанні технології: підручник / І. М. Ощипок. – Львів, ЛТЕУ, 2019. – 326 с.
 • Ощипок І.М. Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: монографія / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – 265 с.
 • Ощипок І. М. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / І. М. Ощипок, І. Ф. Ланиця. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 220 с.
 • Ощипок І.М. Технологія продукції закладів ресторанного господарства: підручник / І.М. Ощипок, І.М., Н.З. Петришин, Р.О. Бліщ. – Львів,  ЛТЕУ, 2022.– 444 с.
 • Ощипок І.М. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: підручник / І.М. Ощипок. Львів:Растр-7, 2023. –304 с.
 • Перспективні напрями розробки сушильного устаткування / І.М. Ощипок // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності// Третя Міжнародно-практична конференція: Тези доповідей (Харків: ХДУХТ, 4-6 вересня 2019 року–Харків-Мелітополь-Кирилівка) – С.46-48.
 • Ощипок І.М. Збагачення харчової сировини інгредієнтами для створення продуктів здорового харчування / І.М. Ощипок, Л.Й. Онишко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – С. 44-51. – (Технічні науки).
 • Ощипок І.М. Перспектива інвестиційної діяльності у готельному бізнесі України/ І.М. Ощипок // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 57. – С. 26-32. – (Економічні науки)
 • Павлюченко О. С. Інноваційні технології в ресторанному господарстві: консп. лекцій для студ. спец. 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання / О. С. Павлюченко – Київ : НУХТ, 2014. – 93 с.
 • Пандяк І. Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії // Наук.-практ. зб. Київ. ун-ту. Сер. географ. та туризм. – Київ. – 2018. – Вип. 41. – С. 111 – 120.
 • Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер. географ. наук. – Херсон. – 2018. – Вип. 8. – С. 276 – 281.
 • Пандяк І. Сталий розвиток готельної індустрії: сучасний стан та тенденції // Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару «Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони – Львів: В-во Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2018. – С. 275-280.
 • Пандяк І.Г. Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних послуг України національними операторами / І.Г. Пандяк, Н.М. Паньків / Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 67 – 70.
 • Пандяк І. Готельні мережі України: структура та особливості сучасного розвитку / І. Пандяк, Ю. Хомич / Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2022. – С. 97-100.
 • Пандяк І. Сучасні тенденції розвитку глемпінгу в Україні / І. Пандяк, А. Ситник / Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні / Матеріали XХІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 25-29.
 • Посохов І.С. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 412 с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13345
 • Самодай В., Рибальченко С., Орищенко Є. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. No 44. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805.
 • Чуєва, І. (2023). Вплив світового ринку готельно-ресторанних послуг на міжнародний туристичний бізнес. Економіка та суспільство, (48). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-25.
 • Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010–2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Тімар І.В. Інноваційна складова іміджу підприємств сфери готельних послуг. – Вісник Львівського політехнічного національного університету. №2. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32300/1/197-355-356.pdf
 • Технології продуктів оздоровчого харчування : монографія /[М. Я. Бомба, І. Г. Пандяк, С. В. Майкова та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. М. Я. Бомби. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 243 – 276.
 • Шацька З. Я., Нєкрасова А. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної сфери. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні», 24 травня 2017 р. Київ: КНУТД, 2017. С. 233–236.
 • Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі. Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. URL: http:// file:///C:/Users/User/Downloads/VLNU_Mv_2014_34_33.pdf.
 • Ярмолюк Д.І. Сервісні інновації в готельному бізнесі. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/449.pdf
 • Tideman M. C. External influencec on the hospitality industri, in: The Management of Hospitality, E.H. Cassee, R. Reuland (eds). Oxford : Pergamon,1983. – Р. 1.
 • Webster N. American Dictionary of the English Language / N. Webster. NewYork : Published by S. Converse, 1828. – Access mode : https://www.biblio.com/american-dictionary-of-the-by-webster-noah/work/45226

 Допоміжна:

 • Білик Р.С. Моделі інноваційного розвитку національних економік в умовах глобальної конкуренції / Р.С. Білик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 2 (48). – 2016. – 16–23 с. 39.
 • Білорус Т. В. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства / Т. В. Білорус [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/MIID/bilorus/innivatciyni_texnologii_v_up ravlinni_cadrovim_potencialom_pidpriemstva.pdf.
 • Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип.1(2). С.331-338.
 • Влащенко Н. М. Аналіз інформаційного забезпечення готельних підприємств м. Харкова / Н. М. Влащенко, К. О. Денісов. // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : міжнародна науково-технічна конференція (29 вересня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – 175 с. – С. 74–77.
 • Давидова О. Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства / О. Ю. Давидова // Бізнес Інформ. ‒ 2017.‒ № 11. ‒ С. 459-464.
 • Домінська О.Я. Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / О.Я. Домінська, Н.О. Батьковець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2017. — Вип. 52. — С. 39—41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_52_8/
 • Інноваційні технології в готельному бізнесі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Informatica/ 3_160394.doc.htm.
 • Особливості використання сучасних методів управління змінами у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Л.О. Гончар, І.О. Єфіменко, Ефективна економіка № 10, 2015. http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6214
 • Кожухівська Р. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу / Р. Кожухівська // Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету». Сер. В: Економіка і право. 2015. Вип.1. С.160-164.
 • Перепеліцина В.Л. Світові тенденції розвитку інновацій на підприємствах готельного господарства : матеріали круглого столу та студентської науково-практичної конференції «Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 500 с
 • Поворознюк І. Управління якістю послуг на підприємствах індустрії готинності під час кризи. Економіка та суспільство. 2022. No 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1656.
 • Пуха В. В. Переваги тенологічних інновацій в готельно-ресторанній сфері / В. В. Пуха // Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції [«Актуальність інновацій у маркетингу»], (19 – 20 липня 2013 р.) / Наукове об’єднання «Еconomics». – Сімферополь : НО «Еconomics», 2013. – 108 с.
 • Рега М.Г. Управління маркетинговою діяльністю підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Серія Економіка. Випуск 1(1). 2016. URL: https://msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/02/1-4-1-2014-23.pdf
 • Саненко Л.І. Принципи впровадження інноваційних технологій в готелях та їх переваги URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sanenko.htm.
 • Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 11 травня 2023 р. Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с.
 • Управління інноваційною діяльністю : [монографія] / Г. В. Верещагіна, Н. М. Омелаєнко, Т. Є. Сігаєва та ін. ; під заг. ред. О. М. Ястремської та Г. В. Верещагіної ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 402 с
 • Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. №16. С.224-228.
 • Brotherton B. Towards a definitive view of the nature of hospitality and hospitality management / B. Brotherton. International Journal of Contemporary Hospitality Management : 1999. No. – 11/4. –Р. 168.
 • How technology is changing the hotel industry and the impact on guest experiences [Електронний ресурс] // Rentokil. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rentokil.com/blog/hotel-industry-technology/#.YKTcQ3tR3IX

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

 • Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
 • Огляд ринку готелів: як відновлюються готелі України [Електронний ресурс] // Нерухомість. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://thepage.ua/ua/real-estate/gotelnij-rinok-ukrayini-golovni-trendi-za-1- pivrichchya-2020-roku.
 • Ринок готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa) в Україні: тут будь-які гості в радість. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-gostinichno-restorannogo-biznesa-horeca-v-ukraine-zdes-lyubye-gosti-v-radost
 • Ринок HoReCa під час війни: поточний стан та ключові тенденції. URL: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi.
 • Booking [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.booking.com/index.uk.

Силабус: Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус