Економіка туризму (242 Б) ЛІЕТ

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Кушнірук Г. В.ГрТЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724ГрТЛ-41сдоцент Кушнірук Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка туризму» є формування у студентів теоретичних знань з особливостей економічних відносин та економічного механізму функціонування підприємств туризму, сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також  набуття вмінь і практичних навичок економічної діяльності.

Цілі курсу «Економіка туризму» є набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань: розробки базових стратегій розвитку діяльності туристичних підприємств; формування ресурсного потенціалу туристичних підприємств і пошуків шляхів підвищення ефективності його використання; обґрунтування планів реалізації туристичного продукту, формування доходу та прибутку туристичного підприємства; оптимізації поточних витрат підприємств і собівартості туристичного продукту; обґрунтування виробничої програми туристичних підприємств; механізму ціноутворення в туризмі; ведення інвестиційної діяльності та бізнес-планування на туристичних підприємствах.

Рекомендована література

Основна 

 • Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник. – К.: Знання України, 2002.
 • Балабанов І.Т., Балабанов А.І. Економіка туризму. Навчальний посібник. – М.: Фінанси і статистика, 200 – 176 с.
 • Боголюбов В.С., Орловська В.П. Економіка туризму. – М.: Академія, 2005. – 192 с.
 • Березін О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навчальний посібник / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 168с.
 • Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: Навчальний посібник / Т.А. Городня, А.Ф. Щербак. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 436 с.
 • Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник.-  К.:Центр учбової літератури, 2007. – 224с.
 • Здоров А.Б. Экономика туризма. Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2004.- 272 с.
 • Козирев В. и др. Экономика туризма. – М. Финанси и статистика, 2001.
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005. – 241с.
 • Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Основи туристичного бізнесу. Мальська М., Худо В., Цибух В., Львів, 2003.
 • Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму: навч. посіб./ Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 20 – 179с.
 • Ткаченко Т. І., Міска В.Г., Каролоп О.О. Економіка готельного та ресторанного господарства. Опорний конспект лекцій. – К.: КНЕУ, 2006.- 193с.

Додаткова 

 • Андренко І.Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму: підручник / І.Б. Андренко, Н.М. Влащенко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 308 с.
 • Васьківська К.В., Кушнірук Г.В. Розвиток прикордонних територій: оцінка фінансового стану та стратегічні напрями функціонування підприємств: монографія / К.В. Васьківська, Г.В. Кушнірук. –Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2011.–208с.
 • Економіка підприємства: Нав.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни./ Г.О. Швидаменко, С.Ф.Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.
 • Економіка підприємства: Навч.посібник / А.В. Шерега, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенди. – К.: Знання-Прес, 2001.
 • Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посібник./ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.КНЕУ, 2001.
 • Кифяк В.Ф. Організація туризму. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХНІ, 2008. – 344с.
 • Коробков М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ. – К., 2001.
 • Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка-центр, 2002.
 • Кушнірук Г.В. та ін. Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 189 с.
 • Кушнірук Г.В., Солдат О.А. Роль туризму в розвитку економіки Львівської області / Г.В. Кушнірук, О.А. Солдат // Вісник ЛІЕТ: збірник наукових статей – Львів: ЛІЕТ, 2017. – №12. – С. 73-77. 47.
 • Кушнірук Г.В. Роль туристичної індустрії в забезпеченні зайнятості населення / Туристична освіта: європейський вимір. Зб. наукових праць. Заг. ред. І.О. Бочан, В.Т. Лозовецька // ЛІЕТ. – Львів: «Манускрипт», 2017. – С. 112-118.
 • Любіцева О. Ринок туристичних послуг– К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.Милашко О.Г. Статистика туризму: Навчальний посібник. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010. – 168 с.
 • Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навчальний посібник / П. Р. Пуцентейло. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
 • Туризм і готельне господарство: підручник/О.А. Агєєва, Д.Н. Акуленок, Н.М, Васильєв, Ю.Л.Васянін, М.А. Жукова. – М.:Екмос, 2004. – 400 с.

Інформаційні ресурси