Санаторно-курортна справа (181 Б) ЛІЕТ

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Пандяк І. Г.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГрХЛ-41сДорош Ю. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Санаторно-курортна справа» є формування знань у майбутніх спеціалістів індустрії гостинності про санаторно-курортне обслуговування та лікувально-оздоровчий туризм, фахового світогляду щодо геопросторової організації та умов розвитку санаторно-курортної справи в Україні та країнах світу, забезпечення належного рівня підготовки майбутніх фахівців туризму з урахуванням специфіки та принципів функціонування закладів санаторно-курортного профілю, особливостей їх туристичного, економічного та соціального потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Санаторно-курортна справа» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань: науково-методологічних засад організації санаторно-курортного обслуговування; специфіки, особливостей та технології надання санаторно-курортних послуг; структури і методики проведення комплексної характеристики діяльності санаторно-курортного закладу; комплексної оцінки лікувально-туристичного потенціалу регіонів світу.

Очікувані результати

Знання:

 • ключові поняття і терміни санаторно-курортної справи;
 • основні види рекреаційних ресурсів для санаторно-курортного обслуговування;
 • основні розділи науки «курортологія»;
 • методи бальнео-, грязелікування та характеристика їх застосування;
 • діяльність санаторно-курортної інфраструктури та послуги санаторно-курортного обслуговування;
 • тенденції та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії;
 • основні центри лікувально-оздоровчого туризму у світі.

Вміння:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал України для розвитку санаторно-курортної справи;
 • вивчати можливості використання курортних факторів з метою туризму, рекреації, лікування та профілактики на курортах;
 • організовувати роботу санаторно-курортних комплексів у відповідності до основних режимів і методів лікування на курорті;
 • характеризувати тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в різних туристичних регіонах світу та України;
 • впроваджувати досягнення та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії у процес надання послуг санаторно-курортного закладу;

застосовувати набуті знання при розробці лікувально-оздоровчих турів.

Рекомендована література

Нормативна

 Основна

 • Заваріка Г. М. Курортна справа : навчальний посібник / Г. М. Заваріка ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 263 с.
 • Клапчук В.М. Основи санаторно–курортної справи : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. ‒ Івано– Франківськ : Фоліант, 2012. – 136 с.
 • Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 300 с.
 • Курорти України : Минуле і сучасне. Санаторно–курортні заклади ДП ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». – К.: ТАМЕД, 2002. – 304 с.
 • Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с.
 • Кусков А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, О. В. Лысикова. – Ростов на / Д : Феникс, 2004. – 320 с.
 • Медичний путівник «Лікувально-оздоровчі курорти Карпатського Єврорегіону Львівської області в Україні та Підкарпатського воєводства в Польші» / Агенція розвитку курорту Східниця, 2013. – 144 с.
 • Мазаракі А.А., Шаповал С.Л., Мельниченко С.В., Григоренко О.М. та ін. Проектування курортів: навч. посіб.: [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.]; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2014. – 304 с.
 • Стафійчук В. І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2006. – 264с.
 • Саприкін Ю.П.. Мінеральні води в Україні – корисні копалини і напої // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія К.: Центр навчальної літератури, 2007. ‒ 312 с.

 

Допоміжна

 • Врублевська О. О. Кліматологія : підруч. для студентів ВНЗ / О. О. Врублевська, Г. П. Катеруша, Л. Д. Гончарова; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343 c.
 • Зубар Н. М. Фізіологія харчування : Практикум: Навч. посіб. / Н. М. Зубар, Ю. В. Руль, М. К. Булгакова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 257 c.
 • Іщенко О.П.. Мінеральні води Поділля: особливості формування і ресурси // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Основи курортології: посібник для студентів та лікарів / за ред. М.В. Лободи, Е.О. Колесника. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2007.– 512 с.
 • Решетченко С. І. Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С. І. Решетченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.
 • Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність / за ред. І. Рачко, Л.І. Фісенко. – К.: Видавництво – ФОП Купріянова О.О., 2008. – 496 с.

 Інтернет-джерела