Ринок готельних і ресторанних послуг в Україні (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пандяк І. Г.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11сдоцент Пандяк І. Г.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Ринок готельних і ресторанних послуг в Україні» є:

 • вивчити особливості розвитку ринку готельних і ресторанних послуг України;
 • дослідити сучасний стан та тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства України;
 • виявити територіальні особливості ринку готельно-ресторанних послуг України;
 • підготовка до наукової і практичної діяльності у сфері гостинності.

Цілі навчальної дисципліни:

 • виявити взаємозв’язок процесів і явищ в соціально-економічному і політичному просторі світу та України, їх вплив на ринок готельних і ресторанних послуг України;
 • вивчити кількісні та якісні характеристики основних ринкових процесів у сфері гостинності України;
 • виявити основні ознаки та особливості ринку готельних і ресторанних послуг України;
 • виявити тенденції ринку готельних і ресторанних послуг України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • загальний взаємозв’язок процесів і явищ в соціально-економічному і політичному просторі світу та України, їх вплив на ринок готельних і ресторанних послуг України;
 • кількісні та якісні характеристики основних ринкових процесів у сфері гостинності України;
 • основні ознаки та особливості ринку готельних і ресторанних послуг України;
 • загальні та специфічні методи аналізу та прогнозування ринку готельних і ресторанних послуг України.

вміти:

 • проводити постійний моніторинг ринку готельних і ресторанних послуг України та світу;
  аналізувати загальні економічні процеси на ринку готельних і ресторанних послуг України та світу;
 • пояснювати зміни соціально-економічної, політичної ситуації на світовому ринку та ринку України готельних і ресторанних послуг з урахуванням принципів системності, цілеспрямованості, безперервності, комплексності, гнучкості;
 • охарактеризувати напрямки зміни основних показників ринку готельних і ресторанних послуг світу та України;
 • виявити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку ринку готельних і ресторанних послуг України;
 • виділити головні умови, що визначають ринкову ситуацію у готельно-ресторанному бізнесі;
 • сформулювати висновки щодо перспектив розвитку ринку готельних і ресторанних послуг України та світу.

Вивчення дисципліни «Ринок готельних і ресторанних послуг в Україні» забезпечить формування, розвиток та удосконалення фахових компетентностей, зокрема:
а) загальні компетентності:
ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей
ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу
СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу
СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами.
СК 7. Здатність до підприємницької діяльності
СК 8. Здатність розробляти антикризові програми корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.
СК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі готельно-ресторанної справи у мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.
ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності
ПРН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій)
ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Рекомендована література

Основна:

 • Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в умовах сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22
 • Встояти під  час  війни:  як  працюють  готелі  України.  URL: https://commercialproperty.ua/analitics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini.
 • Державне агенство розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua.
 • Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / В.С. Ковешніков, А.Т. Матвієнко, О.Г. Разметова. – Київ : Видавництво ЛіраК, 2018. – 564 с.
 • Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / Н.І. Данько та ін. ; за заг. ред. А.Ю. Парфененка. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 288 с.
 • Пандяк І. Еволюція та особливості гірських готелів / Ігор Пандяк, Галина Кушнірук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: матеріали доповідей ХІІІ науково-практичного семінару за міжнародної участі, присвяченого 85- річному ювілею проф. Я. Кравчука (2–3 березня 2023 р.). Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. – С. 105-109.
 • Мальська М.П. Організація готельного обслуговування /М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько / Підручник. – К.: Знання, 2011. – 366 с.
 • Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк / Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Пандяк І.Г., Кушнірук Г.В., Теліш П.С. Готельні мережі України: структурно-просторова організація та тенденції корпоратизації готельного господарства. Економіка і регіон. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 1 (88). С. 81–91. Внесений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України 1279 від 16.11.2014, зі змінами згідно наказу № 157 від 09.02.2021). (Index Copernicus та Google Scholar). DOI: 10.26906/EiR.2023.1(88).2876 URL:https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3Dbm6y38cWNoHhA6nXewHa8QyGGYyhZFo6ddWnAARRr5Y1r3UlvFGU0X5H39bPkDBduFc7JHpqTcK4Edjj3PMLqovm-I9CjzZ7a9I1eQ:rynTzJEuP0nDhTcv%26r%3D1683632874813&default_mode=view&lang=ru#start=0
 • Посохов І.С. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 412 с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13345
 • Самодай В., Рибальченко С., Орищенко Є. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. No 44. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805.
 • Чуєва, І. (2023). Вплив світового ринку готельно-ресторанних послуг на міжнародний туристичний бізнес. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-25.
 • Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010–2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. Available at: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future(accessed: 03.03.2023)

 

Допоміжна:

 • Галасюк С.С. Досвід європейських країн у застосуванні стандартів «HOTELSTARS UNION». Матеріали круглого столу та студентської науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України». Одеса, 2018. С. 13–18.
 • Поворознюк І. Управління якістю послуг на підприємствах індустрії готинності під час кризи. Економіка та суспільство. 2022. No 42. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1656.
 • Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 11 травня 2023 р. Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с.
 • Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 23‒24 березня 2023 року: у 2-х томах. Т. 1.
 • Шинкар С., Перцович Т. Розвиток маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

Силабус: Ринок готельних і ресторанних послуг в Україні. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус