Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Майкова С. В.ГрГМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрГМ-11сМайкова С. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства» є засвоєння студентами знань про сучасні методи та технології виготовлення, продукти харчування та нетрадиційну харчову сировину в закладах ресторанного господарства, для масового споживання та спеціального призначення для санаторно-курортних закладів харчування.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– засвоїти новітні технологічні процеси обробки сировини,
– засвоїти інноваційні технології приготування широкого асортименту напівфабрикатів, готових страв, кулінарних і кондитерських виробів із застосуванням прогресивних індустріальних технологій;
– застосовувати естетичні вимоги до оформлення і відпуску готової продукції, вимоги до стандартів, технічних умов і технологічних інструкцій до якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
– користуватися методами раціонального використання сировини і впровадженням нетрадиційних технологій, їх науковим обґрунтуванням.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– напрямки розвитку сучасних технологій продукції ресторанного господарства;
– орієнтуватись в сучасних наукових поглядах та методах створення та застосування технологій харчової продукції;
– застосовувати наукові основи раціонального харчування і технологічні аспекти збагачення харчової продукції мікронутрієнтами для оптимізації харчування;
– технологічні закономірності виробництва харчової продукції із використанням інноваційних технологій та формування її асортименту;
– теоретичні і технологічні концепції та принципи створення харчової продукції оздоровчого та профілактичного призначення в закладах ресторанного господарства;
– сучасні способи та прийоми кулінарного обробляння сировини, виробництва напівфабрикатів, готової продукції;
– етапи розробки, конструювання, планування збагачених макро- та мікронутрієнтами харчових продуктів та страв;
– технологічні закономірності та засоби оптимізації процесу виробництва та поліпшення якості продукції;
– особливості сучасних технологій окремих груп кулінарної продукції ресторанного господарства;
– методику проектування рецептур сучасних технологій виробництва сучасної продукції в закладах ресторанного господарства.
вміти:
– планувати та моделювати технологічний процес виробництва інноваційних технологій харчової продукції у ресторанному господарстві при обслуговуванні туристів;
– розраховувати витрати сировини, виробничі втрати та рецептури готової продукції, розробляти умови та технологічні регламенти виробництва;
– впроваджувати сучасні технології виробництва на підставі раціонального використання класичної і нової сировини;
– користуватися Збірником рецептур страв та кулінарних виробів для закладів ресторанного господарства, нормативною та технологічною документацією;
– розробляти технологічну документацію на виробництво напівфабрикатів, готової продукції ресторанного господарства (ТУ, ТІ);
– системно аналізувати технологічний процес виробництва продукції ресторанного господарства;
– мати навички використання нормативно-правових документів, навчально-методичної, наукової та іншої літератури щодо вивчення відповідної інноваційної технології, характеристик технологічних процесів, технологічних режимів та вимог до якості сировини, напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва;
– мати навички визначення хімічного складу та інших показників якості сировини, напівфабрикатів, готової харчової продукції на основі інноваційних технологій;
– мати навички проведення відповідних технологічних розрахунків, аналізу результатів досліджень у процесі виробництва інноваційних технологій харчової продукції.
Вивчення навчальної дисципліни «HR-менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:
а) загальні компетентності:
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей
ЗК 4. Здатність працювати в команді
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті
б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу
СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та споживачами.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.
Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен показати такі результати навчання:
Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності
ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах
ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України «Про інноваційну діяльність» / Відомості Верховної Ради України, 2002, N 36, ст.266 (поточна редакція від від 05.12.2012, підстава 5460-17).
 • ДСТУ 3946:2000. Продукція харчова. Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Основні положення.
 • ДСТУ 4518-2008. Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила
 • Закон України № 4004-XII вiд 24.02.1994 “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” (Редакція від 28.12.2015, підстава 901-19).
 • ДСП 4.4.5.078-2001 Державні санітарні правила. Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування.
 • Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 № 1023-XII (поточна редакція від 01.01.2017, підстава 1791-19).
 • Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (поточна редакція від 01.01.2016, підстава 867-19).
 • ДСТУ 3862-99 “Ресторанне господарство. Терміни та визначення”.
 • ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Чинний від 2004-07-01.
 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України: офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua/.
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: офіційний сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
 • Львівська національна бібліотека України ім. В. Стефаника: офіційний сайт. URL: http://www.lsl.lviv.ua/.
 • Наказ МінЕкономіки України № 309 від 09.10.2006 «Про затвердження Правил роботи зак¬ладів (підприємств) ресторанного господарства» (поточна редакція від 30.06.2015, підстава z0650-15).
 • Наказ Мінекономрозвитку України № № 509 від 20.05.2015 «Про внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 25 вересня 2000 року № 210 (із змінами)».
 • Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів / Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1474.
 • Про внесення змін до Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру […]
 • / Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 573.
 • Арсеньєва Л.Ю. Технологія ресторанної продукції функціонального призначення / Л.Ю. Арсеньєва.- К.: НУХТ, 2011. 137 с.
 • Бомба М.Я. Оздоровче харчування: навч. посіб.; тлумачний українсько-англійський словник / М.Я. Бомба, Л.Я. Івашків, А.Є. Шах, Ю.О. Матвіїв-Лозинська, У.Б. Лотоцька-Дудик. – Львів : Ліга-Прес, 2016. 130 с.
 • Технології продуктів оздоровчого харчування : монографія / за ред. д-ра с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 336 с
 • Давидова, О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник / О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, Р.С. Ладиженська; Харк. Нац. акад. міськ. Госп-ва. – Х.: ХМАМГ, 2012. 414 с.
 • Інноваційні ресторанні  технології:  основи  теорії:  підруч.для  ВУЗів  /  За ред. проф. Г.Т. П’ятницької. – К.: Кондор, 2013. –248 с.
 • Кравчук Н. М. Інноваційні ресторанні технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» денної форми навчання / Н.М. Кравчук, І.Л. Корецька. – К.: НУХТ, 2014.114 с. – Режим доступу : http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/43.77.pdf.
 • Мережко, Н.В. Управління якістю: підруч. для вищ. навч. закл. / Н.В. Мережко,В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – К.: КНТЕУ, 2010. – 216 с.
 • Павлюченко О.С. Інноваційні технології в ресторанному господарстві [Електронний ресурс]: Конспект лекцій для студ. спец. 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної форми навчання / О.С. Павлюченко. К.: НУХТ, 2014.  93 с.
 • Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009.  544 с.
 • Сімахіна Г.О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування: навч. посіб. / Г.О. Сімахіна, А.І. Українець. – К.: НУХТ, 2010. 294 с.
 • Українець А.І. Технологія оздоровчих харчових продуктів / А.І. Українець, Г.О.Сімахіна: курс лекцій. – К: НУХТ, 2009. 310 с.
 • Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу /Л.П.Малюк, Г.В.Дейниченко – Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 2003.  440 с.

Додаткова:

 • Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2007.  382 с.
 • Павлоцька Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навч. посіб. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 441 с.
 • Підсолоджуючі речовини у харчуванні / Пересічний М.І., Кравченко М. Ф., Карпенко П.О., Карпачев В. В.- К.: КНТЕУ, 2004.- 445с.
 • Пішак В. П. Вплив харчування на здоров’я людини : підручник / В. П. Пішак, М. М. Радько, А. В. Бабюк, О. О. Воробйов ; за ред. М. М. Радька. – Чернівці :    Книги-XXI, 2006.  500 с.
 • Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі / Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Шах А.Є. та ін.: колективна монографія. – Львів: Ліга Прес, 2010. 202 с.

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

Силабус: Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус