Методи контролю якості харчової продукції (181, ЛІЕТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824доцент Федина Л. О.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГрХЛ-41сдоцент Федина Л. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи контролю якості харчової продукції» є формування у студентів відповідних знань з органолептичних, хімічних, фізико-хімічних методів аналізу та навичок для контролю якості сировини та готової продукції різних галузей харчової промисловості.
Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань: контролю якості харчової продукції, ознайомлення із вимогами відповідних ДСТУ, використання навиків лабораторного аналізу під час дослідження якості сировини та продуктів харчування
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
– призначення та організацію роботи лабораторії з оцінки якості продовольчої сировини та готової продукції;
– методи відбору проб у відповідних виробництвах;
– показники якості основних груп харчової продукції та їх класифікацію;
– класифікацію методів аналізу, теоретичні основи та обґрунтування з точки зору сучасних положень фундаментальних наук;
– методи кількісного та якісного аналізу складу сировини й готової
продукції, вимоги ДСТУ до якості сировини та готової продукції;
– класичне та сучасне апаратурне оформлення методів дослідження.
вміти:
– визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу;
– відбирати проби продукції у відповідності до вимог діючої нормативної документації;
– володіти методикою контролю якості окремих харчових продуктів;
– працювати з лабораторними приладами, що використовуються для аналізу;
– здійснювати розрахунки результатів аналізу.

Рекомендована література

Основна література:

 • Методи контролю якості харчової продукції : навчальний посібник. Черевко О.І., Крайнюк Л.М., Касілова Л.О. – Суми : Університетська книга, – 512 c.
 • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів : навч. посібник / Р.П. Влодарчик, І.М. Кобаса, М.М. Воробець та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, – 336 с.
 • Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.В. Євлаш, С.О. Самойленко, Н.О. Отрошко, І.А. Буряк – Харків : ХДУХТ, – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції : навч. посібник / І.М. Кобаса, Л.М. Чебан, М.М. Воробець та ін. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 196 с.
 • Методи контролю якості харчової продукції : навч. посібник. Ч.1. Черевко О.І., Крайнюк Л.М., Касілова Л.О. – Харків : ХДУХТ, – 230 c.
 • Методи контролю якості харчової продукції : навч. посібник. Ч.2. Черевко О.І., Крайнюк Л.М., Касілова Л.О. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 354
 • Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів : практичний посібник / А. С. Ткаченко, Ю. О. Басова, О. О. Горячова та ін. ; за загальною редакцією А. С. Ткаченко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 137 с.

Додаткова:

 • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: метод. рекомендації до лаб. робіт / уклад. : М.М. Воробець та ін. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, – 56 с.
 • Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, – 376 с.
 • Волощук А.Г., Горлій А.С. Хімічний аналіз продуктів харчування : метод. рекомендації до лаб. робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.
 • Воробець М.М., Кобаса І.М., Сачко А.В. Методи контролю якості харчових продуктів. Ч. : метод. рекомендації до лаб. робіт. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.– 32 с.
 • Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 12.1997.
 • Домарецький О.І., Златєв А.Я. Екологія харчових продуктів. – К. : “Здоров’я”, 1996. – 180 с.
 • Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. – К. : Лібра, – 272 с.
 • Раціональне харчування. Довідник / За ред. Г.У. Столмакової. – Львів : Світ, – 100 с.
 • Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.1996 р. № 222.
 • Скоробагатий Я.П. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів : Каменяр, 1993. – 164 с.

Силабус: Методи контролю якості харчової продукції 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус