Організація готельного господарства (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Жук Ю. І.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с
632Жук Ю. І.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРТ-31сЛемега Н. М.
ГРТ-32сЛемега Н. М.
ГРТ-33сЛемега Н. М.
632ГРТ-31сЛемега Н. М.
ГРТ-32сЛемега Н. М.
ГРТ-33сЛемега Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Організація готельного господарства» є формування у студентів узагальнюючого розуміння методології та практики організації готельного бізнесу, оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо організації виробничих процесів у закладах готельного господарства.

Завдання та цілі дисципліни «Організація готельного господарства»:

 • вивчити сучасне готельне господарство світу та України;
 • оволодіти принципами організації готельного бізнесу;
 • засвоїти структуру організації готельних підприємств;
 • вивчити організацію технологічних процесів у готельних підприємствах;
 • вивчити обладнання, технічне та інформаційне забезпечення готельних підприємств.

Після завершення курсу студент

знатиме:

 • виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній сфері;
 • особливості організації виробництва згідно типів закладів розміщення;
 • нормативно-правову базу індустрії гостинності;
 • функціональну організацію приміщень підприємств готельного господарства
 • організацію і технологію обслуговування на житлових поверхах готельного підприємства;
 • організацію і технологію роботи служб забезпечення і надання додаткових послуг у готельному підприємстві;
 • інвестиції у готельний бізнес та оцінку їх ефективності;
 • організацію інформаційно-рекламного обслуговування у підприємствах готельного господарства.

вмітиме:

 • використовувати основи організації в діяльності готельних підприємств;
 • вміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері;
 • визначати характер нововведень у готельній сфері;
 • створювати організаційну структуру готельного підприємства;
 • раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у службах закладів розміщення готельного типу;
 • організовувати процес бронювання у готелях;
 • аналізувати і адекватно реагувати на ринок готельних послуг, конкурентів;
 • організовувати кадрову роботу у закладах розміщення;
 • оцінювати і впроваджувати інновації, створювати оригінальний готельний продукт.

Рекомендована література

Основна

 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.
 • Ковешніков В.С.Організація готельно – ресторанної справи: навчальний посібник / В.С. Ковешніков, М.П. Мальська, Х.Й. Роглєв.-К.: Кондор,2015.-752с.
 • Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ – К.: Кондор, 2005. – 408 с
 • Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник. – К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.
 • Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной Службы гостиницы. Учебное пособие. / Т.Л. Тимохина – М.: ИД ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2008. – 352 с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.
 • Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Додаткова 

 • Байлик С.И.Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.
 • В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006
 • Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.
 • Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005
 • Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006
 • Журнал «Гостиничное дело»
 • Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес»
 • Журнал «Отел`єр»
 • Журнал «Отель»
 • Журнал «Туризм и курортное дело»
 • Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002
 • Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – М. 2001
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.
 • Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с.
 • Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 2000.
 • Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с.
 • Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000
 • Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства.-м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.
 • Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.