Теплотехніка та основи холодильних технологій (181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Федина Л. О.ГрХТ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрХТ-21сдоцент Федина Л. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теплотехніка та основи холодильних технологій» є формування у студентів відповідних знань та навичок науково обґрунтованих і раціональних способів використання холодильних технологій в харчовій промисловості для вирішення проблем зберігання сировини і продуктів харчування.

Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань холодильної обробки та зберігання харчових продуктів; розкрити  поняття про технологічні процеси охолодження та заморожування продуктів харчування; вивчити вплив холодильної обробки та зберігання на харчові продукти; навчитися визначати оптимальні умови проведення технологічних процесів охолодження, заморожування, зберігання та ін., з урахуванням особливостей продуктів та їх змін; навчити студента розробляти науково обґрунтовані методи зниження втрат маси продуктів при холодильній обробці та зберіганні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • основні технологічні, наукові та техніко-економічні терміни і поняття;
 • вплив холодильної обробки на сировину та харчові продукти;
 • наукові основи сучасних технологічних процесів холодильної обробки і способи їх практичної реалізації;
 • основні принципи технологій, умови проведення технологічних операцій;
 • шляхи вдосконалення існуючих технологій, підвищення якості продукції  та зниження її собівартості, перспективи розвитку галузі, екологічний стан діючих виробництв;

вміти:

 • визначати оптимальні умови проведення технологічних процесів    (охолодження, заморожування, зберігання та ін.) з урахуванням особливостей продуктів і властивих їм змін
 • застосовувати науково-обґрунтовані методи зниження втрат маси продуктів  при холодильній обробці та зберіганні;
 • вдосконалювати нові технології холодильної обробки та зберігання спільно з іншими методами консервування, які дозволяють мінімізувати зміни властивостей і втрати маси продуктів.
 • працювати зі спеціальною літературою.

Рекомендована література

Основна

 • Миронов О.С., Брижа М.Р., Бойко В.Б., Золотовська О.В. Теплотехніка: основи термодинаміки, теорія теплообміну, використання тепла в сільському господарстві. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЕНЕМ», 2011. – 424 с.
 • Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, A.A. Долінський, В.О.Лазоренко, A.B. Міщенко, О.В. Шеліманова (за ред. Б.Х. Драганова) Теплотехніка: Підручник.— 2- е вид., перероб. і доп .– Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 400 с.
 • Шутюк, В. В. Основи холодильних технологій : конспект лекцій для студ. спец. 7.091706 ден. та заоч. форм навч. / В. В. Шутюк ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2011. – 71 с.
 • Масліков, М. М. Холодильна технологія харчових продуктів : Навч. посіб. / М. М. Масліков. – К.: НУХТ, 2007. – 335 с.
 • Конвісер, І. О. Холодильна технологія харчових продуктів : навч. посібник / І. О. Конвісер, Т. Б. Паригіна; Київський національний торгово-еконномічний університет. – Київ, 2001. – 242 c.
 • Лозовський, А. П. Основи холодильних технологій : навч. посібник / А. П. Лозовський, О. М. Іванов. – Суми : Університетська книга, 2012.–149с.
 • Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: підручник / Н. М. Осокіна, Г. С. Гайдай. – Умань, 2005. – 614 с.
 • Сімахіна, Г. О. Біологічно активні речовини в харчових технологіях : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – 455 с.

Додаткова

 • Остапець, М. Г. Практикум з біохімії (сировина і продукти тваринного походження) : навч. посібник / М. Г. Остапець, Н. М. Романська. – Київ : Вища школа, 1974. – 255 с.
 • Орлова, Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування : підручник / Н. Я. Орлова ; Київський державний торгово- економічний університет. – Донецьк : КНТЕУ, 2001. – 248 с.
 • Скоробогатий, Я. П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів : навч. посібник / Я. П. Скоробогатий, Н. О. Петровська, А. В. Гузій. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 432 с.
 • Харчова хімія : навч. посібник /   Л.   В.   Дуленко,   Ю.   А.   Горяйнова, А. В. Полякова – Київ : Кондор, 2012. – 248 с.
 • Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів : довідник : навч. посібник / О. М. Скарбовійчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, В. Г. Федоров ; МОН України ; Національний університет харчових технологій – Київ : НУХТ, 2012. – 311 с.

Силабус: Теплотехніка та основи холодильних технологій 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус