Островська Галина Василівна

Наукові інтереси

 • дослідження економічних процесів у сфері туризму, готельно-ресторанного господарства, торгівлі та послуг.

Публікації

Монографії та посібники

 • Островська Г.В. Організаційно-економічний  механізм функціонування підприємств сфери послуг / Сутність та якісні характеристики організаційно-економічного  механізму функціонування підприємств сфери послуг. за редакцією Гриніва Б.В..    [Текст ]: колективна  монографія – Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. 200 с.  с.7-20.
 • Островська Г.В. Регіональна маркетингова політика у галузі туризму / Концептуальна модель розвитку екологічного та етнічного туризму як особливої галузі регіональної суспільної системи.за ред  Біль М.М,, Васильчак С.В., Вітер О.М.,  Гальків Л.І., Гринькевич О.С..,  Килин О.В., Островська Г.В., Стручок Н.М,[Текст ]:  монографія – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. 234с.  с.47-68.
 • Островська Г.В. Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро і мікрорівень / Підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту в умовах підготовки до проведення Євро – 2012. [Текст]:монографія. / за ред.  Бочан І.О., Біль М.М,, Васильчак С.В., Вітер О.М., Войтович Н.В., Гальків Л.І., Гринькевич О.С.., Івануса А.В., Лихолат Є.О., Островська Г.В., Стручок Н.М, Цюпко І.В – Львів : Видавництво ТзОВ«ЛІГА-ПРЕС», 2012. 208 с. с. 70-77.

Статті та матеріали конференцій

 • Островська Г.В. Вплив системи оподаткування на розвиток туризму в Україні// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука ; №11 (31)  ISSN2520-2057,   –  Київ, 2019. – С. 124-136
 • Островська Г.В., Савіцька Н.В. «Сучасний стан та перспективи розвитку сфери послуг в Україні // Островська Г.В.. Савіцька Н.В. – Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів : ЛІЕТ, 2018. – №13 – С.19-29.
 • .Островська Г.В. Проблеми підвищення ефективності використання потенціалу готельно-ресторанного господарства України // Островська Г.В. – Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І. О. Бочан та ін.]. — Львів : ЛІЕТ, 2017. — № 12. – С.104-111.
 • Островська Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку організованого туризму у Львівській області. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»;  №18 (40) 2 том. –  Київ, 2017. –  с. 57-60.
 • Островська Г.В. Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей в Україні. –  Науковий вісник Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, . Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 18. ‒ С.89-93

 

Біографія

1981 р. –  закінчила Львівський технікум радянської торгівлі, кваліфікація товарознавець промислових товарів;
1987 р. – закінчила Львівський державний університет ім І. Франка за спеціальністю «Планування народного господарства, кваліфікація економіст;
1982-1990 р.р. – працювала інженером-нормувальником на львівському ВО «Торгреклама»;
1990-1996 рр.- викладач Львівського торговельного коледжу;
1996-2004 рр. – викладач економічних дисциплін Львівського економічного бізнес-коледжу;
2004-2018 рр. – старший викладач кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму;
2018-2019 рр. лаборант кафедри харчових технологій та ресторанної справи, за сумісництвом старший викладач;
2019- 2020 рр. завідувач лабораторією харчових технологій, виробництва продукції та ресторанного обслуговування, за сумісництвом старший викладач;
2020-2021 рр. лаборант кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
З 1 квітня 2021 р. лаборант кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Сертифікати

 • Національний лісотехнічний університет України, кафедра економіки підприємства 18.04.2016 – 18.05.2016 р. Тема: «Сучасні методики викладання економічних дисциплін» (Довідка № 33/16 від 18.05.16 р.)

Методичні матеріали

 • Островська Г.В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни«Економіка торгівлі» для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»  – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 25 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання  для практичних занять для студентів  бакалаврів галузі знань: 1401  Сфера обслуговування напрям  підготовки 6.140103 Туризм – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 96 с.
 • Островська Г.В. Економіка підприємств: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання галузі знань 1401 Сфера обслуговування,  напряму підготовки, 6.140101 Готельно-ресторанна справа,  6.140103 Туризм   – Львів. – ЛІЕТ. – 2017 – 32с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: методичні рекомендації і завдання для контрольних та індивідуальних науково-дослідних  робіт   для студентів  заочної форми навчання  галузі знань  07 Управління та адміністрування, напряму підготовки 071 Облік і оподаткування (спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг») – Львів. – ЛІЕТ.2017– 32 с.
 • Островська Г.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: плани практичних занять для студентів    бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, спеціалізація «Облік і фінанси підприємств сфери послуг» – Львів. – ЛІЕТ. – 2018 – 52 с.
 • Островська Г.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної та індивідуальної  роботи  для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» / Укладач Г.В. Островська. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45 с.