Сучасні технології харчового виробництва (241м)

Тип: На вибір студента

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016МАСЛІЙЧУК О. Б.ГрГМ-11с, ГрХМ-11с, ГрХМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрГМ-11сМАСЛІЙЧУК О. Б.
ГрХМ-11сМАСЛІЙЧУК О. Б.
ГрХМ-12сМАСЛІЙЧУК О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології харчового виробництва» є :
– формування у студентів знань, вмінь та навичок стосовно сучасних підходів до класичних технологій та новітніх продуктів харчування.
Цілі дисципліни:
– очікуване застосування набутих компетентностей;
– здобуття навичок і вмінь пов’язувати їх з діяльністю харчових виробництв;
– опанування шляхів і методів виробництва новітньої продукції з урахуванням вимог створення продукції високої якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Після завершення цього курсу студент буде:
а) знати
– якість і безпечність продуктів харчування.
– управління якістю продукції ресторанного господарства. (НАССР).
– генетично модифіковані джерела харчових продуктів та їх використання у технології продукції ресторанного господарства.
– нанотехнології у харчових виробництвах.
– сучасні методи обробки харчових виробництв.
– особливості використання спецій та прянощів, нетрадиційної лікарської сировини у технології харчової продукції.
– сучасні технологій борошняних та кондитерських виробів та функціональних напоїв.
– новітні технології приготування страв з м’яса.
– новітні технології приготування страв з риби.
б) вміти
– визначати якість і безпечність продуктів харчування.
– застосовувати управління якістю продукції ресторанного господарства. (НАССР).
– визначати генетично модифіковані джерела харчових продуктів та їх використовувати у технології продукції ресторанного господарства.
– застосовувати нанотехнології у харчових виробництвах.
– використовувати сучасні методи обробки харчових виробництв.
– застосовувати прянощі, нетрадиційну лікарську сировину в технології харчової продукції.
– використовувати сучасні технологій борошняних та кондитерських виробів та функціональних напоїв.
– застосовувати новітні технології приготування страв з м’яса.
– застосовувати новітні технології приготування страв з риби.
а) загальні компонентності:
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей.
ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
б) спеціальні (фахові, предметні) компонентності:
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.
СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.
Після вивчення дисципліни студент повинен позакази такі результати навчання:
ПРН1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.
ПРН3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в
готельно-ресторанному бізнесі.
ПРН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 • Українець А. І. Інновації в харчовій промисловості: від наукової ідеї до впровадження : монографія / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, А. А. Мазаракі, О. Ю. Шевченко, С. М. Ніколаєнко, Н. В. Притульська, В. А. Піддубний; Нац. ун-т харч. технологій, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. − Київ, 2013. − 359 c.
 • Сімахіна Г. О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування : підручник / Г.О. Сімахіна, А. І. Українець. − К. : НУХТ, 2010. – 294 с.
 • Українець А. І. Технологія оздоровчих харчових продуктів: [Курс лекцій для студ. за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч.] / А.І. Українець, Г. О.Сімахіна. –Київ.: НУХТ, 2009. – 310 с.
 • Павлов О.В. Збірник рецептур борошняних кондитерських виробів: Навчально-практичний посібник / О.В. Павлов – К.: Профкнига, 2018. – 336 с.
 • Г.Т. Зайцева, Г.М. Горпинко «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів», К. «Вікторія». 2002р-398 с.

Допоміжна:

 • Збірник законодавчих і нормативних документів з науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій. –К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 284 с. 9. Закон України «Про інноваційну діяльність» (зі змінами).
 • Івашків Л.Я. Інноваційні технології харчової продукції : навч. посіб. – практикум / Л.Я. Івашків, Н.Р. Джурик. − Львів: Ліга Прес, 2017. – 172 с.
 • Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України прийнятий 16 січня 2003 р. №433-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. –№ 13. –Ст. 93.
 • 4. Сімахіна Г.Інновації у харчових технологіях / Г. Сімахіна, Н. Науменко // Товари і ринки. − 2015. –№ 1. -С. 189-201.
 • Федулова І. В. Інноваційний потенціал підприємства / І. В. Федулова, Г. О. Кундєєва. – К. : МВЦ «Медінформ», 2010. – 348 с.
 • Майкова, С. В., Маслійчук, О. Б., Федина, Л. О., Бомба, М. Я., & Максимець, О. Б. (2022). Інноваційні технології приготування м’ясних січених страв з використанням нетрадиційної сировини. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 56-64. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.7. (Web of Science).
 • Бомба, М. Я., Федина, Л. О., Маслійчук, О. Б., & Майкова, С. В. (2023). Нетрадиційна рослинна сировина Карпат у технології приготування напоїв оздоровчої дії. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (6), 42-51. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.6. (Web of Science).
 • Іжевська О.П., Маслійчук О.Б. Інновації в технології виготовлення збитих десертів / О. П. Іжевська, О. Б. Маслійчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, n. 5. – С. 148-157. DOI: 10.24263/222 5-2924-2022-28-5-17. (Web of Science).

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:

Силабус: Сучасні технології харчового виробництва. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус