Технологія функціональних харчових продуктів (181 Б) ЛІЕТ

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Федина Л. О.ГрХЛ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГрХЛ-41сдоцент Федина Л. О.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування комплексу необхідних базових теоретичних знань і практичних навичок у галузі харчової біотехнології, які дозволять розробити науково-обгрунтовані технології продуктів функціонального призначення для різних груп населення та організувати їх виробництво у закладах ресторанної та харчової індустрії.
Основним завданням вивчення дисципліни є отримання необхідної інформації про функціональні харчові інгредієнти та їх вплив на певні функції організму людини; конструювання та виробництво продуктів спеціального призначення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • хімічний склад сировини та продуктів харчування; харчову та біологічну цінність харчових продуктів;
 • спеціальні прийоми технологічної обробки; принципи проектування нових харчових продуктів функціонального призначення;
 • основні принципи підбору сировини, яку використовують для проектування харчових продуктів функціонального призначення; технологічні процеси виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення як цілісні технологічні системи;
 • рекомендації щодо організації харчування різних груп населення;
 • формулювання вимог до хімічного складу харчового продукту функціонального призначення;
 • складання технологічних схем виробництва харчових продуктів функціонального призначення з різним ступенем деталізації окремих складових процесу.

вміти:

 • здійснювати підбір режимів кулінарної обробки сировини і продуктів для виготовлення продуктів функціонального призначення;
 • виявляти основні показники якості та параметри контролю за даним видом продукції; працювати з основними принципами інформаційного забезпечення технологічного процесу виготовлення страв та обслуговування їх подавання на спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства;
 • проводити аналіз наукових джерел інформації щодо сучасного стану і перспектив розвитку нутриціології;
 • досліджувати закономірності формування асортименту харчових продуктів функціонально призначення, визначити перспективи його розвитку для різного контингенту споживачів;
 • удосконалювати існуючі та розробити нові технології харчових продуктів функціонального призначення на основі останніх досягнень науки і техніки; проектувати нові харчові продукти функціонального призначення із заданим хімічним складом;
 • розробити технологічну схему виробництва харчових продуктів функціонального призначення з різним ступенем деталізації окремих складових процесу;
 • визначати показники якості харчових продуктів оздоровчого призначення та суть методів їхнього визначення;
 • дати комплексну оцінку якості та конкурентоспроможності нових харчових продуктів оздоровчого призначення.

Рекомендована література

Основна

 • Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник. – К.: Видавничий дім «Кондор», – 444 с.
 • Мостова Л.М. Технологія харчових продуктів функціонального призначення / Мостова Л.М., Олійник Н.Ю., Свідло К.В., Лазарєва Т.А. – Харків: УІПА, – 450 с.
 • Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.; за ред. д-ра техн. наук проф. М.І. Пересічного. – 2-ге вид., перер. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – 1116 с.
 • Сімахіна Г.О. Інноваційні технології та продукти. Оздоровче харчування: навч. посіб. для студентів за напрямом 7.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм. навч. / Г.О. Сімахіна, А.І. Українець. – К.: НУХТ, – 294 с.
 • Сирохман І. В., Завгородня В.М. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: Навч. пос. (для студ. вищ. навч. закл.) – К. Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

Додаткова

 • Павлоцкая Л.Ф. Пищевая и биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки / Л.Ф. Павлоцкая, Н.В. Дуденко, В.В. Евлаш.– К.: Фирма «Инкос», 2007. – 287 с.
 • Карпенко П.О. Лікувальне харчування та шляхи щодо його удосконалення / П.О.Карпенко, Н.О.Мельничук, С.В. Фус // Проблемы старения и долголетия. – 2011. – Т.20. – № 2. – С.162–165.
 • Федорченко Л.О. Технологія природних харчових сорбентів: Навч. посіб. / Федорченко Л.О., Сімахіна Г.О. – К.: НУХТ, 2006. – 100 с. 1
 • Капрельянц Л.В. Функціональні продукти / Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г. – Одеса: Друк, 2003. – 312 с.

Силабус: Технологія функціональних харчових продуктів 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус