Бібліотека

Перелік матеріалів конференцій

«Коронавірусний холод»: пошук точок зростання туристично-рекреаційної сфери Львівської області / Індустрія туризму і сфери гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 29 листопада 2021 р.). — Луцьк: ПП Іванюк, 2021. — С. 31-35.
Hrytsyshyn A., Bilous S. Gastrodiplomacy as a modern culinary trend. Alternative tourism: Proccedings of the scientific and practical seminar. – Lviv, 2022.-P.12-15.
Hrytsyshyn A., Bilous S., Bezruchko L. SWOT Analysis Study on Gastronomy Tourism in Ukraine // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 6-7 квіт. 2023 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – C. 133-136.
Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (17- 18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. C. 23-26.
Krasko A., Hrytsyshyn A. Corporate Culture as a Tool of Successful Business Management in the Hospitality Industry // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 158-162.
Purska I., Hrytsyshyn A. Preventive Strategic Crisis Management Measures in Tourism Business // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 142-146.
Quirini-Popławski L., Rutynskij M. Region turystyczny jako obszar badawczy. Przykład doliny Prutu (odcinek Worochta-Delatyn) w Beskidach Wschodnich / Łukasz Quirini-Popławski, Michajlo Rutynskij // LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tradycja i nowoczesność w geografii. (Kraków, 27 – 30 czerwcza 2016 r.). – Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 2016. – S. 111.
Rutynskyi M. Festiwali międzyetniczni w obszarach prszygranicznych jako jeden ze strategicznych kierunków transgranicznej turystyki oraz współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy / M. Rutynskyi // III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin – Lwów, 20–22 października 2016 r.). – Lublin, 2016. – S. 28–29.
Štraupaitė S., Bordun O., Shevchuk V. PROENVIRONMENTAL BEHAVIOR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCES FROM LITHUANIA AND UKRAINE STUDENTS’ SURVEY. Geography, economy and tourism: national and international experience: proceedings of the XVII international scientific conference. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2023. – P. 379-382.
TED-виступ як можливість розвитку м’яких навичок студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. Котик // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). — Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. — С. 80-83.
А. Гриців, Л. Котик. Вивчення глобальної проблеми війни і миру в середній школі у курсі «Географія» / А. Гриців, Л. Котик // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, географічної освіти, екології, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали ХХV-ої Всеукр. студ.-аспірант. наук. конф. (м. Львів, 9-10 травня 2024 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. С. 179-183.
Байрак Г. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ТРАСУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНОЇ І ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВОВА// Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. Наук. Конф. (23-25 вересня 2021) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021 – С. 39 – 41.
Білецький М. І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: ретроспектива і сучасність / М. І. Білецький, Л. І. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 41—47.
Білецький М. І., Котик Л. І. Віртуальний туризм як можливість популяризації історико-культурних пам’яток Сколівського району Львівської області Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму : матер. наук.-практ. конф. (21—22 березня 2019 р., м. Львів). ― Львів : ЛІЕТ, 2019.
Білоус С., Грицишин А., Безручко Л. Стратегічні орієнтири відновлення сфери послуг у повоєнний час. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 32-36.
Білоус С.В. Перспективи інноваційного розвитку ресторанного господарства в Україні/ Білоус С.В., Ховалко А.Б., Масюк Ю.О.//Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет -конференції –Прага, 2020. – С. 179-181
Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
Бордун О. Дидактичне використання ментальних карт у географічних дослідженнях / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. — Kharkiv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2020. — Pp. 148-152.
Борсук Ю. Дністер у транспортно-логістичній системі України: минуле й сьогодення. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 147–151.
Борсук Ю. Економіко-географічна характеристика приміського залізничного транспорту в умовах збитковості (на прикладі Львівської області). Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 27 червня 2020 року. Запоріжжя, 2020. С. 34–40.
Борсук Ю. Критична інфраструктура Західного регіону України в умовах війни: суспільно-географічне дослідження. Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали ХХIV-ої Всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 8–9 червня 2023 року). Львів, 2023. С. 52–55.
Борсук Ю. Міграційні потоки залізничним транспортом під час воєнного стану в Україні. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.).  Львів, 2023. Т. 1. С. 109–113.
Борсук Ю. Суспільно-географічні проблеми транспортного сполучення західноукраїнського прикордоння з країнами-сусідами Європейського Союзу в контексті розвитку міжнародного туризму. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: sur les matériaux de la IIconférence scientifique et practicue internationale, 1 octobre 2021, Paris, Républicue Française. Париж, 2021. С. 109–115.
Борсук Ю. Суспільно-географічні проблеми транспортного сполучення у зоні тяжіння великих та середніх міст (на прикладі Львівської області). Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХХ-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Львів, 15–17 травня 2019 р. Львів, 2019. С. 67–71.
Борсук Ю. Суспільно-географічні чинники транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму під час воєнного стану в Україні. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4–5 жовтня 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 31–33.
Борсук Ю. Транспортна логістика Львівської області під час воєнного стану в Україні. «Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки» (до 70-ої річниці від дня народження вченої): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 27 квітня 2023 р. Тернопіль, 2023. С. 109–113.
Борсук Ю. Тривимірність постаті професора Шаблія у світогляді аспіранта. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 68–71.
Борсук Ю., Кузик С. Суспільно-географічні особливості зимових залізничних перевезень у межах України. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 157–162.
Борсук Ю., Пелех М., Хоминець М. Перша залізниця і євроінтеграція України (на матеріалах нарису “Сучасний Львів”). Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 151–157.
Бочан І. О., Цимбала О. С. Особливості розбудови закладів розміщення у Карпатському регіоні [Текст] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Перспективи розвитку економічної системи України (Харків, травень 2014 р.). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – С. 62-67.
Бригілевич Г. М. Стратегічне планування розвитку туризму в Україні під час пандемії Covid-19. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: матеріали міжнародної  науково-практичного конференції (Полтава, 27 січня 2022 р.) у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022 с. Ч. 1. (59 с.) с. 25-26.
Булавенко І. Г. Вплив ландшафтних параметрів на перерозподіл сонячної радіації / І. Г. Булавенко // Ландшафтознавстфо: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 70-річчю кафедри фізичної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка (24-27 вересня 2014 року). – Львів: Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 98-99.
Булавенко І. Г. Підходи до вивчення процесів функціонування ПТК / І. Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 113–117.
Булавенко І. Г. Результати топокліматичних досліджень у басейні ріки Західний Буг / І. Г. Булавенко // Матеріали щорічної міжнародної конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського ( 4-5 квітня 2013 р.). – Харків. С. 19-24.
В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський. Виклики ринку екскурсійних послуг у посткризовий період в Україні / В. Ярмолович, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Льв
Ванда І. В. Особливості, можливості та виклики розвитку Рава-Руської міської громади Львівської області: суспільно-географічні аспекти // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» No 30 (серпень, 2023): за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», 4 серпня 2023 р. ГО «Європейська наукова платформа» (м. Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (м. Відень, Австрія). С. 414–419. 
Ванда І., Котик Л. Внутрішньо переміщені особи у Львівській області: просторові особливості розселення / Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 25 травня 2023 р. – Львів, 2023. С. 39-43.
Виклюк М.І., Луценко А.С., Петлін І.В. Управлінський підхід у забезпеченні податкової безпеки держави // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні:  розвиток співпраці», (18-20 червня 2020 р.). – Львів.  – С. 27-28.
Влах М. Географічний профіль внутрішнього вимушеного переселення в Україні як наслідок воєнних дій. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 252–257.
Влах М. І. Географізм та історизм як домінанти наукової діяльності професора О. Т. Ващенка / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 28—33.
Влах М. Ісламізація Европи: історико-географічний контекст / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 179–185.
Влах М. Концепція мовних ігор у науковому суспільно-географічному дискурсі. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 21–28.
Влах М. Мовна мода в суспільно-географічній освіті і науці. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.Тернопіль, 2023. С. 41–47.
Влах М. Модальний вимір наукових текстів Олени Степанів у світлі модерних підходів. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 24–38.
Влах М. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). – Смт Івано-Франкове, Львів: ЗУКЦ, 2018. – С 314–318.
Влах М. Професор Олег Шаблій – засновник географічного кубійовичезнавства / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 21–28.
Влах М. Професор Олег Шаблій – пасіонарій географічної освіти і науки. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 49–55.
Влах М. Р. Внесок Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії / М. Р. Влах // Українська кооперація : історія, сучасність та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – С. 263-266.
Влах М. Р. Волинська обласна система розселення в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою / М. Влах, Л. Лукашук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: географія. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. — IV 1 (випуск 25). — С. 95—99.
Влах М. Р. Географічні метафори: сутність і роль у науковому пізнанні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — С. 90—98.
Влах М. Р. Мовні ігри в географічній освіті і науці. Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів ІВІ Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 19-20 жовт. 2023 р. / [редкол.: Коцур В. В., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. Переяслав (Київ. обл.), 2023. С. 51–55.
Влах М. Р. Наукова мова професора Юрія Полянського: концептуальний і лінґвістичний виміри. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроч. 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 32–46.
Влах М. Р. Територіальна організація аграрного землекористування Львівської області / М. Р. Влах, Н. Р. Ментух // Матеріали наук.-практ. конф. – Луганськ, 2011.
Влах М. Суспільно-географічна концептуалізація та лінґвальне вираження поняття «розвиток». Регіон-2022: Стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2022 року). Харків, 2022. С. 21–23.
Влах М. Теоретичні та прикладні конструктиви монографії «Вербальна мова суспільної географії: становлення і розвиток». Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог :матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 225–229.
Влах М. Туризм: до питання пріоритетів розвитку Ходорівської об’єднаної територіальної громади / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІV Міжнар. наук. конф. (м. Львів, жовтень 2020 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 59–64
Влах М. Українська геобіографістика як історико-географічний освітній і науковий напрям. Історична географія в Україні : матеріали Всеукр. наук. семінару пам’яті професора Володимира Круля. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 94–97.
Влах М., Ванда І., Котик Л. Просторова диференціація Стрийського району Львівської області: виклики розвитку. Human Geography Journal. 2022. Вип. 32. С. 69–78.
Влах М., Зизень І. Перспективи розвитку прикордонної інфраструктури Закарпатської області. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2023. С. 119–125.
Влах М., Зизень І. Туристичні маршрути Тячівського району Закарпатської області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХVІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 6–7 жовтня 2023 р.). Львів : ПП Данилов С. І., 2023. С. 59–63.
Влах М., Коропецька Т. Географічний образ: діалектика змісту і форми. Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід : матеріали ювілей. Х Міжнар. наук. конф. Львів, 2016: С. 78–82.
Влах М., Коропецька Т. Львівська суспільно-географічна школа: еволюція агрогеографічної концепції. Географічна наука і практика: виклики епохи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 130-річчю географії у Львів. ун-ті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. С. 34–38.
Влах М., Хоминець М. До питання картографічного забезпечення агрогеографічних досліджень реґіону. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроч. 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 189–196.
Войтків П. С. Сучасна радіаційна ситуація у Львівській області. / Іванов Є. А., Войтків П. С. / Чорнобиль: Відкрита лабораторія: збірник матеріалів І-ої науково-практичної конференції, 24 квітня 2021 р., м. Київ. Тернопіль: Крок, 2021. С. 158–162.
Войтків П. С. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування у Червоноградському районі Львівської області / Войтків П. С., Волос Ю. Я. / Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2021. С. 51-58.
Войтків П. С. Сучасний стан та використання земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення Пустомитівського району Львівської області / Петро Войтків, Василина Стрілецька. / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної XV Міжнародної конференції. Львів, 2021. С. 59-64.
Войтків П. С., Гурський Р. Р. Сучасний стан землекористування у Великомостівській територіальній громаді Львівської області. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства» (м. Львів, 17 травня 2022 року). Вип. 2. Львів. 2021. С. 43-49.
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів Бродівщини. Scientific Collection “InterConf”, (113): with the Proceedings of the 6nd International Scientific and Practical Conference “Theory and Practic of Science: Key Aspects” (June 19-20, 2022). Rome, Italy: Dana, 2022. P. 373‒385. 
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів у районі Кам’янки-Бузької. Scientific Collection “InterConf”, (109): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential” (May 19-20, 2022). Prague, Czech Republic, 2022. P. 267–277. 
Войтків П. С., Іванов Є. А., Кладько Т. Я. Сучасний стан та використання земельних ресурсів Бродівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області. Освітні й наукові виміри географії та туризму: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 17 квітня 2024 р.) / відп. ред. Є. В. Копилець. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 94–99.
Войтків П. С., Наконечний Ю. І. Буроземи (Сambisols) Ужанського національного природного парку. Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. Р. 751-760.
Войтків П. С., Тибор О.І. Сучасний стан землекористування у Шегинівської територіальній громаді Яворівського району Львівської області. Восьмі Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 13-14 жовтня 2023 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2023. С. 46-54.
Войтків П.С. Буроземи гірсько-лісові на елювії-делювії флішу з переважанням гравелітів у межах Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника. Ґенеза, географія та екологія ґрунтів = Genesis, geography and ecology of soils: матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство ХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 21–23 вересня 2023 року). – Львів, 2023. – Вип. 6. – С. 111-121.
Войтків П.С. Іванов Є.А., Волошин І.І. Лісогосподарське землекористування Заболотцівської територіальної громади Золочівського району Львівської області. ХI Міжнародна науково–практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» GeoTech Zakarpattya 2023 26-28 жовтня 2023 р. м. Ужгород. С. 165-170.
Войтків П.С., Гурський Р.Р. Сучасний стан та використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення Червоноградського району Львівської області. Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід. Матеріали XVІ міжнародної конференції. Львів, 2022. С. 60–65.
Войтків П.С., Іванов Є. А., Завада Т. А. Сучасний стан землекористування у Кам’янка-Бузькій територіальній громаді Львівської області. Сьомі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 14‒16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дата. Суми, 2022. С. 46–52.
Войтків П.С., Іванов Є.А. Стан та використання земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення Заболотцівської територіальної громади. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2023. – С. 63–67.
Войтків Петро, Іванов Євген, Шкірка Іван. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів Добросинсько-Магерівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали VIII-ої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за ред. ю. М. Барського та В. Й. Лажніка, м. Луцьк, 12–14 квітня 2024 р. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2024. С. 47–49.
Войцехівська І., Кушнірук Г. Стратегічний брендинг міжнародної готельної мережі Accor Group. Готельно-ресторанний бізнес та харчові технології: сучасні тенденції, виклики, інновації : Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція (м. Львів, 15 травня 2024 р.). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2024. С. 23-27
Володимир Біланюк, Любов Котик, Євген Тиханович. Географічні ідеї в епістолярній спадщині Григорія Сковороди / В. Біланюк, Л. Котик, Є. Тиханович // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матер Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 19-24.
Володимир Біланюк, Любов Котик. “Освітній менеджмент в географії”: до актуальності викладання курсу / Володимир Біланюк, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 141-147.
Гавришко М.-А. Л., Влах М. Р. SWOT-аналіз Кам’янка-Бузької територіальної громади. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 94–96.
Гаталяк О. М. Джерела дослідження Волині як історико-географічного регіону // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю).- Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочинський), 2014. – С. 58 – 61.
Географія beauty-сфери Галицького району міста Львова / А. Скрипник, Л. Котик // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 31-36.
Гіль Т. В., Влах М. Р. Українська діаспора в Аргентині: історія формування. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 96–97.
Глеба І.С., Петлін І.В. Інноваційна активність як конкурентна перевага ресторанного підприємства / І.С. Глеба, І.В. Петлін // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності України. Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 р., м. Херсон). – Херсон, 2021. – С. 107-109.
Грицишин А. Т., Терно Я. М. Конкурентні переваги крафтових сироварень як туристичних дестинацій Західної України // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19-21 квітня 2023 року). – Львів: “Камула”, 2023. – С. 347-354.
Грицишин А., Білоус С. В., Красько А. Б. Необхідність та причини збору статистичних даних в контексті фестивального туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. – С. 23–24.
Грицишин А., Пурська І., Яворський Р. Світовий досвід використання соціальних медіа в індустрії туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 89-92.
Грицишин А., Швед Р. Актуальні тенденції використання криптовалют на міжнародному туристичному ринку. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 84-88.
Гудзеляк  І. Вплив міграції на етнічний склад населення Європи // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900‒1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 184‒188.
Гудзеляк І. Географія внутрішньо переміщених осіб у Львівській області. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 257–260.
Гудзеляк І. Дослідницький метод вивчення географії населення у закладах вищої освіти. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 133–136.
Гудзеляк І. І. Глобальні тенденції дитячої смертності як предмет дослідження демогеографії / І. І. Гудзеляк // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченому 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т.Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 127–132.
Гудзеляк І. І. Дисципліна «Унікальні міста світу» у підготовці спеціалістів сфери туризму та географів / І. І. Гудзеляк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 95–99.
Гудзеляк І. Трансформація публічного простору тилового міста в умовах війни: на прикладі Львова. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 107–111.
Гудзеляк І., Влах М. Колористика як чинник туристичної привабливості міського простору // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 55 – 58.
Гудзеляк І., Захарчук В. Атомна енергетика Європи в нових геополітичних реаліях. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2023. С. 53–56.
Гуляка Ю.-Б.Я., Войтків П.С. Сучасний стан та використання земельних ресурсів Белзької територіальної громади Червоноградського району Львівської області. Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Україна, м. Мукачево, 22-24 травня 2024 р.). Мукачево: МДУ, 2024, С. 112-117.
Гумен В.О., Петлін І.В. Напрями розвитку медичного туризму в Україні / В.О. Гумен, І.В. Петлін // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності України. Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 р., м. Херсон). – Херсон, 2021. – С. 203-206.
Дзядик Павло, Войтків Петро. Сучасний стан та використання земель сільськогосподарського призначення в межах Червоноградської територіальної громади. Збірник матеріалів IV наукової конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Горизонти ґрунтознавства» (м. Львів). Вип. 4. Львів, 2024. С. 18-25.
Дмитришин Х., Кушнірук Г. Тенденції впровадження інновацій у закладах ресторанного господарства. Готельно-ресторанний бізнес та харчові технології: сучасні тенденції, виклики, інновації : Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція (м. Львів, 15 травня 2024 р.). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2024. С. 80-84
До проблеми вивчення географії культури і географії освіти України у середній школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). — Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. — С. 86-89.
До проблеми вивчення суспільної географії макрорегіонів світу у вищій школі (на прикладі регіону Центральна і Південно-Східна Європа, Східна Балтія) / Л. Котик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (07 березня 2022 р., м. Вільнюс (Литва)). —Вільнюс: ГО «ВАДНД», 2022. — С. 90-97.
До проблеми типізації глобальних проблем людства / Л. І. Котик // Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства: зб. VII Міжн. науково-практичної конференції (20 квітня 2022 р.). — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. — С. 101-105.
До проблеми формування soft skills майбутніх вчителів географії /Л. І. Котик // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (26 листопада 2021 р., Умань). — Умань: Візаві, 2021. — С. 78-82.
Дорош Ю., Цимбала О. Квест як альтернативна форма екскурсійного продукту (на прикладі Львова) / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міський туризм: реалії, виклики, перспективи» (Київ, 27 березня 2020 р.). – Київ : Альфа-ПІК, 2020. – С. 110-112.
Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко Сніговий покрив території ймовірного будівництва гірськолижного курорту на масиві Свидовець. / Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф.(23–25 вересня 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т., 2021 – С.51–52.
Зизень І. Д., Влах М. Р. Перспективи розвитку прикордонної інфраструктури Закарпатської області. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 101–102.
Зизень І., Влах М. Зовнішньо-торговельні зв’язки Закарпатської області: суспільно-географічний аналіз. Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування : матеріали IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Ужгород, 24–26 травня 2023 р.). Ужгород : ПП Данилов С. І., 2023. С. 82–87.
Зубик А. І. Діаспорний туризм як інноваційний вид туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VII міжнародної конференції. Львів-Тернопіль, 2013 р. С. 195–199.
Зубик А. І. Міграція як чинник формування діаспор та етногеографічних процесів. Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Луцьк, 2015 р. С. 121–124.
Зубик А. І. Опитування студентів як джерело інформації про вступ на географічні спеціальності (на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка). / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський, В. І. Біланюк. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2018 р. С. 292–295.
Зубик А. І. Територіальний маркетинг в умовах децентралізації / А. І. Зубик, О. О. Мельник // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р., м. Львів). – 2019. – С. 60–65 с.
Зубик А. І., Лозинський Р. М., Пінчук Х. І. Українські фестивалі Канади. / А. І. Зубик., Р. М. Лозинський, Х. І. Пінчук. Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Львів, 2017 р.- С. 95–104.
І. Ванда. Україна на світовому ринку пшениці: просторово-часові особливості / І. Ванда, Ю.–М. Кичма // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 12—13 грудня 2019 р.) / За ред. В. Й. Лажніка. — Луцьк : Вежа-Друк, 2019. — С. 300—303.
І. Винник, Л. Котик. Розвинені країни світу: суспільно-географічна характеристика / І. Винник, Л. Котик // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, географічної освіти, екології, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали ХХV-ої Всеукр. студ.-аспірант. наук. конф. (м. Львів, 9-10 травня 2024 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. С. 220-225.
Іван Ровенчак, Любов Котик. Геоосвіта як конвергентний науковий напрямок / Іван Ровенчак, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 149-157.
Іванов Є. А., Войтків П. С., Гусак О. А. Будівельні корисні копалини Опілля: стан і перспективи розроблення та екологічні наслідки // Освітні та наукові виміри природничих наук [електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. С. 148–155. 
Іванов Є.А., Біланюк В.І., Ваньо Б.Б., Войтків П.С. Підходи до дослідження станів і функціонування гірничопромислових територій. Подільські читання – 2023. Комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проектів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої 30-літтю першого набору на спеціальність “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування” в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2–3 листопада 2023 р., м. Тернопіль, Україна). Тернопіль, 2023. С. 23-28.
Ірина Ванда, Любов Котик. Внутрішньо переміщені особи як виклик розвитку Львівської області: просторові аспекти / Ірина Ванда, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 268-273.
Каднічанський Д. А. Аспекти розвитку воєнного туризму в Україні в контексті російсько-української війни ХХІ століття / М. Гамкало, Д. Каднічанський // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 73–78.
Каднічанський Д. А. Використання в туризмі фортифікацій ХІХ століття у Львівській області / Д. Каднічанський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Війна та туризм” (Київ, 11 листопада 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 188–190.
Каднічанський Д. А. Волонтерський туризм у мотивах туристичних подорожей. Сучасний контекст / Д. Каднічанський, О. Халілова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації” (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 188–190.
Каднічанський Д. А. Історико-культурні туристичні ресурси Стрийського району Львівської області / Д. Каднічанський, Р. Гриців // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 134–137.
Каднічанський Д. А. Кейси проєкту «Спадщина UA» – успішний досвід відновлення унікальних садиб Львівської області для потреб туризму / Д. Каднічанський, Зоряна Боровець // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 130–134.
Каднічанський Д. А. Проблеми і перспективи розвитку історико-культурного туризму у Львівській області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, В. Ярмолович // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 301–304.
Каднічанський Д. А. Роль громадських ініціатив у відродженні історико-архітектурних пам’яток Львівської області / Д. Каднічанський, О. Халілова, Х. Ардан // Матеріали ХVІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 6-7 жовтня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 137–142.
Каднічанський Д. А. Церква Св. Духа в Рогатині як туристична дестинація / М. Гармата, Д. Каднічанський // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 82–84.
Карабінюк М. М. Шубер П. М. Зміни кліматичних умов у лісистому середньогір’ї північно-східного сектору ландшафту Чорногора у 2000-2017 роках. / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.88-93
Книш М. М. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU). − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322
Койнова І. Б. Роль неформальної екологічної освіти у збалансованому розвитку природо-заповідних територій / І. Б. Койнова // Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей I Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2021 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 75-79.
Красько А. Б. Основні норми і принципи професійної етики у готельно-ресторанному бізнесі / А.Б. Красько, С.В. Білоус // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет -конференції – Прага, 2020. – С. 297-299
Круглов І., Смалійчук А., Часковський О., Біланюк В., Притула Р., Смалійчук Г. Методологія дослідження перспективної динаміки карпатського лісогосподарського ландшафту // Матеріали міжнар. наук. конф. «Культурний ландшафт як географічний феномен». – Чернівці, 2021. – С. 110–111.
Кузик С., Борсук Ю. Епістолярна спадщина визначних осіб як документальне джерело відтворення їхніх географічних мандрівок. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матер. ХІІІ Міжнар. наук. конф., м. Львів, 27–29 вересня 2019 р. Львів, 2019. С. 294–297.
Кузик С., Борсук Ю. Значення транспорту Львова у розвитку міжнародного туризму. Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р., Тернопіль, 2019. С. 310–313.
Кузик С., Борсук Ю. Суспільно-географічні аспекти формування агротуристичних кластерів (на прикладі Львівської області). Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985), Україна, м. Львів, 20 травня 2021 року. Львів, 2021. С. 225–239.
Кузик С., Кузик П., Борсук Ю. Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму. Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 травня 2018 року. Львів, 2018. С. 324–334.
Кушнірук Г. Особливості гастрономічного сегменту італійської кухні в місті Львові / Галина Кушнірук, Антон Магировський // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовтня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 60-62.
Кушнірук Г., Пандяк І. Капсульні готелі – сучасний тренд в індустрії гостинності / Г. Кушнірук, І. Пандяк // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С. 215- 219.
Кушнірук Г.В. Перспективи розвитку альтернативних засобів розміщення. Альтернативний туризм: матеріали II міжнародного науково-практичного семінару (Львів, 21 вересня 2023р.). Львів: ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. С. 198-201.
Кушнірук Г.В., Ільчишин О.М. Стандарти сталого розвитку міжнародної готельної мережі Radisson Hotel Group. Стратегії та політики ЄС: інституційна структура та механізми реалізації : науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 21-22 березня 2024. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, 2024. С. 111-116
Кушнірук Г.В., Кісіль Ц.В. Новітня концепція глемпінгу в індустрії гостинності: виклики сучасності та можливості розвитку в Україні / Г. В. Кушнірук, Ц.В. Кісіль // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні : матеріали ХХІІІ-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції (19-20 травня 2022р.). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2022. – С. – 101-105.
Кушнірук Г.В., Корнєва В.В. Сучасні тенденції розвитку wellness-готелів курорту Східниця / Г.В. Кушнірук, В.В. Корнєва // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. Збірник матер. Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 188-191.
Кушнірук Г.В., Мандюк А.О. Антикризове управління у ресторанному бізнесі. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Мукачево, 27 жовтня 2023 р.). Мукачево: Мукачівський державний університет, 2023. С. 26-27.
Кушнірук Г.В., Пилипенко В.І. Ергономічні рішення у капсульних готелях / Г.В. Кушнірук, В.І. Пилипенко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матер. ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 березня 2023 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2023. – С. 76-78.
Л. І. Котик. Активні форми навчання у підготовці здобувачів освіти предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): на прикладі освітнього компоненту “Геокультура і геоосвіта України” /Л. І. Котик // Географія та екологія: наука і освіта. Зб. матеріалів Х Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. (м.Умань, 18-19 квітня 2024 р.). Умань: Візаві, 2024. С. 84-90.
Л. І. Котик. Львівська територіальна громада: суспільно-географічні аспекти розвитку / Л. І. Котик // Освітній й наукові виміри географії та туризму: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 17 квітня 2024 р.) / відп. ред. Є. В. Копилець. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 124-129.
Л. Котик. Залучення історико-культурних об’єктів Козівської ТГ Львівської області у туристичну сферу регіону / Л. Котик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2023. С. 171-179.
Л.Котик. Суспільно-географічні аспекти розвитку Козівської ТГ Львівської області / Л.Котик // Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (Україна, м. Мукачево, 22-24 травня 2024 р.). Мукачево: МДУ, 2024. С. 52-57.
Лабінська Г. М. Адаптація простору у країнах Європи у контексті викликів пандемії Covid-19 / Г. М. Лабінська // Topical issues of modern science and education: ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 11–13 березня 2021 р. – Таллінн. – С. 48–53.
Лабінська Г. М. Роль інженерного благоустрою у просторовому плануванні / Г. М. Лабінська // Trends in the scientific development: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Ванкувер. – С. 76–82.
М. Білецький, Л. Котик Суспільно-географічні аспекти розвитку внутрішнього туризму Львівської області / М. Білецький, Л. Котик / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-ттю утворення к-ри географії України і туризму у Тернопільському нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка (4-5 жовтня 2022 р.). — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. — С. 71-72
Макаруха Г. Монастирський В. Р. Переваги та недоліки загальноприйнятого туристичного бренду України / Г. Макаруха, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 232-235.
Максименко Н. В., Назарук М. М., Тарароєв Я. В., Черкашина Н. І. Розробка дисциплін «Philosophy of Science» та «Science Methodology» в проекті INTENCE для підготовки аспірантів з «Наук про Землю». / Н. В. Максименко, М. М. Назарук, Я. В. Тарароєв, Н. І. Черкашина // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 91-92.
Мальська М. П. Туризм Львівської міської агломерації/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Економіка міста та урбаністика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 147-150.
Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 31-33.
Мальська М.П., Зінько Ю. В., Андрейчук Ю. М. Агротуристичний кластер “Горбогори”: проблематика розвитку туристичних послуг і продуктів. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 117-119.
Мамчур О. І., Ванда І. В. Економічна глобалізація макрорегіонів світу: методичні особливості суспільно-географічних досліджень // Наукове періодичне видання «Грааль науки» № 17 (липень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Science of postindustrial society: globalization and transformation processes», 22 липня 2022 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 544–550.
Монастирський В. Р. Теоретичні аспекти вдосконалення державного регулювання туристичної галузі України / В.Р. Монастирський, Д.В. Фігурний // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С.284-289.
Муха Б. П. Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах Чорногірського географічного стаціонару / Б. П., Муха , П. М Шубер , І. Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 18–21.
Назарук М. М., Остроушко М. В. До історії формування системи водопостачання і водовідведення в місті Кривий Ріг. / М. М. Назарук, М. В. Остроушко // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 99-102.
Назарук М. М., Полянський Ю. С. Проблеми ревіталізації Пелчинського ставу (м. Львів)./ М. М. Назарук, Ю. С. Полянський // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 103-105.
Наконечний Ю.І., Войтків П.С., Абрамчук В.Я. Придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування зернових культур. Scientific Collection “InterConf”, (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (19-20.08.2022). Umeå, Sweden: Mondial, 2022. P. 285‒300.
ОПП «Середня освіта (Географія» ОС «Магістр»: виклики і переосмислення / В. І. Біланюк, Л. І. Котик // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав, 19-20 жовтня 2023 р.). Переяслав, 2023. С. 26-31.
Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського / О. І. Шаблій, Л. І. Котик // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). — Тернопіль: Вектор, 2022. — С. 4-32.
Перспективи розвитку туризму у сільських населених пунктах Судововишнянської територіальної громади / Є. Є. Тиханович, М. І. Білецький, Л. І. Котик // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи: зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присв. 145-річчю геогр. освіти в Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.). — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 — С. 71-75
Петлін І.В. Активізація державно-приватного партнерства в туристичній сфері // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»: Збірник тез доповідей, (21 березня 2018 року). – Хмельницький. – С. 377-380.
Петлін І.В. Крауд-технології як інноваційний інструмент фінансування розвитку бізнесу // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Харків, (27 листопада 2020 р.). – С. 85-87.
Петлін І.В. Методика оцінки конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства / І.В. Петлін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації. Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2 квітня 2021 р.). – К.: КРОК, 2021. – С. 154-158.
Петлін І.В. Організаційно-економічні засади реалізації регіональної політики щодо розвитку івентивного туризму //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (20 лютого 2020 р.). – Львів. – С. 277-280. 
Петлін І.В. Особливості застосування аутсорсингу у сфері туризму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», (26-27 квітня 2018 року). – Дніпро. – С. 121-123. 
Петлін І.В. Особливості застосування крауд-маркетингу закладами готельно-ресторанного господарства // Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій». – Луцьк, ЛНТУ, (30 жовтня 2020 р.). – С. 114-116.
Петлін І.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства //  Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу.  Якість і безпечність продуктів харчування», (24 квітня 2020 р.). – Львів. – С. 79-82.
Петлін І.В. Перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні шляхом створення  субрегіонального туристично-рекреаційного кластеру «Магура» // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (14 березня 2019 року). –  Львів. – С. 74-78
Петлін І.В. Підходи до управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму (СЗТ) // Матеріали ювілейної, присвяченої 25 річниці створення СНУ імені Лесі Українки,  міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні технології менеджменту» : Зб. наук. праць, (7 листопада 2018 року). – Луцьк. – С. 118-121.
Петлін І.В. Проблеми комерціоналізації інновацій у форматі «потрійної спіралі // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»,  (26 травня 2017 року). – Харків. – 2017. – Т.1, С. 164-166.
Петлін І.В. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності функціонування підприємств готельного господарства: таксономічний підхід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні», (16-17 травня 2019 р.). – Львів. – С. 62-68.
Петлін І.В. Теоретичні засади розвитку туристичного консалтингу в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 70-72.
Петлін І.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму / І.В. Петлін // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2019. – №14. – С. 83-97. 
Петлін І.В. Формування науково-методичного підходу до оцінки ефективності впровадження інновацій вітчизняними підприємствами // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», (18 травня 2018 року). – Харків. – С. 92-93. 
Петлін І.В., Баран О.І. Управління державним боргом // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 40-42. 
Петлін І.В., Березюк Т.М. Сутність та детермінанти туристично-рекреаційного потенціалу регіону // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 131-135. 
Петлін І.В., Василиця Х.А. Зарубіжний досвід розвитку шоколадного туризму // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 142-146. 
Петлін І.В., Василиця Х.А. Львівська майстерня шоколаду як основна локація розвитку шоколадного туризму міста Львова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (20 лютого 2020 р.). – Львів. – С. 241-246.
Петлін І.В., Василиця Х.А. Місце шоколадного туризму в розвитку гастрономічних видів туризму / І.В. Петлін, Х.А. Василиця // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квітня 2021 р., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»). – К.: КРОК, 2021. – С. 31-33.
Петлін І.В., Гладка М.Я. Тенденції розвитку круїзного туризму в країнах Карибського басейну та напрями його активізації // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2020. –№15.  – С.153-166.
Петлін І.В., Гнатко Д.А. Проблеми та пропозиції щодо організації подієвого туризму в Україні // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 77-85. 
Петлін І.В., Гошко О.І. Спортивний туризм: підходи до визначення та особливості розвитку: Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації». Том. 3, Херсон (17 грудня 2021 р.). С. 114-116.
Петлін І.В., Гузій А.О. Перспективи розвитку пивного туризму в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 72-74.
Петлін І.В., Кальмук В.Р. Теоретичні засади розвитку ділового туризму: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 74-76.
Петлін І.В., Левко О.П. Види інновацій в туризмі // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 85-87. 
Петлін І.В., Мосійчук І.А. Концептуальні засади формування і розвитку ринку лікувально-оздоровчого туризму (РЛОТ) // Матеріали VII Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,(19 листопада 2019 року). – Львів. – С. 138-142. 
Петлін І.В., Мосійчук І.А. Підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму в сучасних умовах // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (14 березня 2019 року). – Львів. – С. 78-81.
Петлін І.В., Ткач А. Особливості розвитку гастрономічного туризму в діяльності туристичного оператора «Відвідай»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 76-79.
Петлін І.В., Чучман І. Удосконалення фінансово-економічних важелів управління державним боргом // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 34-37. 
Петлін. І.В., Гребеняк Ю.Г. Теоретичні засади формування механізму управління суб’єктами сільського зеленого туризму (СЗТ) // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 135-138. 
Прикладні аспекти освітнього менеджменту в географії / В.І. Біланюк, Л.І. Котик // Восьмі Сумські наукові географічні читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (Суми, 13-14 жовтня 2023 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. С. 36-42.
Просторові аспекти участі України у миротворчих місіях ООН / М. С. Греськів, Л. І. Котик // Діджиталізація науки як виклик сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (м. Одеса, 17 грудня 2021 р.). — Т. 3. — 2021. ― С. 128-131.
Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, екології, туризму та сфери гостинності в Україні : матеріали ХХIV-ої Всеукраїнської студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 8–9 червня 2023 року). –
Розвиток креативної індустрії Львівської області: суспільно-географічний аспект / Л. І. Котик // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій. — Київ: КНУТД, 2022. — С. 45-47.
Рутинський М. Й. Вклад учених із родини Заклинських у вивчення та популяризацію туризму і рекреації на західноукраїнських землях у ХІХ – ХХ століттях / М. Й. Рутинський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 133–135.
Рутинський М. Й. Географія лікувально-оздоровчого туризму у західному регіоні України на межі ХІХ – ХХ століть / М. Й. Рутинський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнар. наук. конф. (Львів – Тернопіль, 4–6 жовтня 2013). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 487–493.
Рутинський М. Й. Інноваційність – рушійна сила розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в умовах подолання наслідків ковід-кризи / М. Й. Рутинський, Д. В. Штундер, Д. О. Романчук // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27.11.2020 р.). − Львів : ЛДУФК, 2020. – C. 110–112.
Рутинський М. Й. Механізми реалізації проектів українсько-польського транскордонного співробітництва у сфері промоції туризму / М. Рутинський, Н. Земба, С. Гринаш // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 листопада 2018 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2018. – С.  183–187.
Рутинський М. Й. Ретроспективно-рекреаційне дослідження курорту Сасів на Львівщині / М. Й. Рутинський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 5–7 вересня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 133–136.
Рутинський М. Й., Кушнірук Г. В. Візії експертів Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності 2020 щодо стану та перспектив туризму України / М. Й. Рутинський, Г. В. Кушнірук // Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27.11.2020 р.). − Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – C. 29–33.
Рутинський М. Й., Кушнірук Г. В. Гастрономічний туризм регіону, репрезентований Закарпатською угорською туристичною радою на Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності 2020 / М. Й. Рутинський, Г. В. Кушнірук // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27.11.2020 р.). − Львів : ЛДУФК, 2020. – C. 266–268.
Сабадаш Ю., Кушнірук Г. Поєднання спецій, прянощів і приправ у приготуванні перших страв. Готельно-ресторанний бізнес та харчові технології: сучасні тенденції, виклики, інновації : Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція (м. Львів, 15 травня 2024 р.). Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2024. С. 114-118
Савка Г. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Г. Савка, В. Шушняк / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 64–66.
Савка Г. С. Ідентифікаційні ознаки флювіальних водно-ерозійних ландшафтних комплексів Українського Розточчя. Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. (Львів, 24-27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 81-82.
Савка Г. С. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути  в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Г. С. Савка., В. М. Шушняк / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176-178
Савка Г. С. Ландшафтно-созологічна оцінка оселищ раритетних видів флори у верхів’ї ріки Прут / Г. С. Савка, О. В. Хомин, В. М. Шушняк. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118–120.
Савка Г. С. Ландшафтно-созологічні дослідження – актуальний напрям сучасного ландшафтознавства. Географічна наука і практика: виклики епохи: Матер. міжнар. наук. конф., присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті у 3-х томах. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том. 2. – С. 127–129.
Савка Г. С. Можливості застосування комп’ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях. Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.
Савка Г.С. ГІС верхів’я Прута / Г. С. Савка, В. М. Березяк, Т. Р. Ціцяла // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.
Туристичний потенціал сільських населених пунктів Судововишнянської ТГ. / М. Білецький, Л. Котик, Є. Тиханович // Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. (Судова Вишня, 15 травня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2021. — С. 179–194.
Формування екологічної компетентності на уроках географії у середній школі / Р. Ганич, Л. Котик // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 205-208.
Формування засад сталого розвитку на уроках географії у середній школі / Р. Ганич, Л. Котик // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали XXІІ-ої Всеукр. студ. наук. конф. (м. Львів, 20-21 червня 2020 року). — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. — С. 102-105.
Чайка І., Гудзеляк  І. Картографування сільського розселення України у національній географії // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900‒1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 140‒144.
Шаблій О. І. Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О.І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик. Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 55-64.
Шандра Ю. Я. Туристичні перспективи Головного європейського вододілу. / Ю. Я. Шандра, Г. С. Савка, В. М. Шушняк. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – 241-243 с.
Шимчук О.М., Петлін І.В. Теоретико-методологічні засади маркетингового дослідження аконкурентного середовища закладів ресторанного господарства : Матеріали студентської науоково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі», Львів. -22-27 с.
Шульц С.Л.. Інституціональна інтеграція в контексті подолання ексклюзивності регулювання регіонального розвитку. / С. Л. Шульц, А. І. Мокій, Г.А Бублей. // Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2021. – 183 с.
Шушняк В. Гідрологічні дослідження львівських учених кінця ХІХ − початку ХХ століття / В. Шушняк // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130‐річчю географії у Львівському університеті (м. Львів,16–18 травня 2013 р.) У 3‐ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – С. 112-115.
Шушняк В. М. Буркут – найдавніша оздоровниця Українських Карпат // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 187–192.
Шушняк В. М. Роль процесів гравітаційної тектоніки у сучасному рельєфотворенні Карпат / В. М. Шушняк, М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 182–185.
Шушняк В. М., Марзанич Н. І., Савка Г. С. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенціїМатеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–56.
Шушняк В. М., Савка Г. С. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна /Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. третьої міжнародної наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила–м.Чернівці). – Чернівці: «Друк-Арт», 2016. – С. 195–196.
Щерба В. В., Пилипович О. В. Природні пожежі в Україні, аналіз причин та наслідків. Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування» (м.Ужгород, 25-27 травня 2022 р). Ужгород, 2022. С. 11-14.
Мкртчян А. С. Автоматизированное выделение ландшафтных единиц путем классификации рельефа с применением ГИС // Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология. Труды Международной школы-конференции “Ландшафтное планирование”. – М.: географический факультет МГУ, 2006. – С. 203-208.
Mucha B. Badania krajobrazu na Stacii Wydzialu Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Poludniowym / Bohdan Mucha // Srodowisko przyrodnicze jako przedmiot badan interdyscyplinarnych: teoria i praktyka- Ogolnopolska konferencja naukowa z udzialem gosci zagranicznych. Busko Zdroj- Pinczow, 2 – 4. 06.2005 r. Kielcy 2005. – S. 138-139.