Бібліотека

Перелік авторефератів

Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Авторефдис. канд. геогр. наук. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2007. 20 с.
Семащук Р.Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.05«Біогеографія та географія ґрунтів» / Семащук Роман Богданович. — Л., 2015. — 22 с.
Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя / Б. І. Яворський / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Львів, 2010.– 20 с.