Бібліотека

Перелік посібників

“Lviv Geography” (“LG”)
Bordun O. Tourism enterprise activity planning. Methodological instructions on academic discipline which is taught within the educational professional program “Tourism activity” and “International tourism” of the second (master’s) level of higher education for applicants of specialty 242 “Tourism @ Recreation”. – Lviv, 2024, 50 p.
Lyubitsewa O., Kiptenko V., Malska M., Rutynskyi M., Zan’ko Yu., Zinko Yu. (2012). Geography of tourism of the Ukraine. In: Widawski K., Wyrzykowski J. eds. (2012). Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Wroclaw, University of Wroclaw, 445-488.
PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах : Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej cześci Euroregionu Karpackiego / opr. cześci polskiej M. Basicński, A. Tucki, opr. сześci ukraińskiej J. Zinko, M. Rutynskij. – Rzeszów, 2014. – 104 s.
Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.
Анотований покажчик наукових, навчальних, навчально-методичних праць кафедри «Ґрунтознавства і географії ґрунтів» / За ред. С. Позняка, А. Кирильчука. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 96 с.

В анотованому покажчику наукових, навчальних, навчально-методичних праць, а також періодичних і картографічних видань кафедри «Ґрунтознавства і географії ґрунтів» Львівського національного університету імені Івана Франка представлено науковий доробок професорсько-викладацького складу кафедри: наукові монографії, підручники, навчальні і навчально-методичні посібники, монографії серії «Ґрунти України», періодичні видання та цифрову карту – «Карта ґрунтів Західного регіону України» (мірило: 1:200 000).

Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Розглянуто методи виконання польових геоморфологічних досліджень за головними напрямами геоморфології та окремими морфогенетичними категоріями рельєфу. Описано деякі камеральні методи: тематичне картографування, геоморфологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі, ГІС в геоморфології, графічне зображення результатів досліджень.
Для спеціалістів, які використовують методи геоморфологічних досліджень, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с
Байрак Г. Р. Векторна графіка у картографуванні : навч.-метод. посібн. / Г. Р. Байрак, О. С. Коссак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.

У навчально-методичному посібнику розкриті основні аспекти роботи у програмі CorelDRAW, яка дозволяє якісно оформити студентські карти, створені в результаті науково-дослідних робіт. Викладений матеріал є одним із розділів вибіркової дисципліни “Комп’ютерне картографування в геоморфології і палеогеографії”, яку викладають на географічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка. Призначений для студентів природничих факультетів вузів, які виконують
картографічні роботи у комп’ютерних програмах.

Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Подано завдання до лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питання до контрольних робіт. Лабораторні роботи містять необхідні теоретичні відомості, ілюстровані рисунками, картами та профілями, що доповнюють текст та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. ­– Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

Розглянуто способи реєстрації та методи виокремлення потрібної інформації, можливості її перетворення до виду, придатного для інтерпретації. Показано основи дешифрування та вимірювань на знімках. Подано також методи первинного опрацювання й читання знімків, їхнього використання в географічних та споріднених з ними галузях просторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Байрак Г. Р., Яцишин А. М. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Виробнича практика” для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 34 с.

У методичних вказівках подано основні положення змісту виробничої практики магістрів спеціальності 103 Науки про Землю. Окреслено мету практики, знання та вміння, які магістри повинні здобути під час проходження виробничої практики, компетентності та
результати навчання, якими вони повинні оволодіти. Наведено етапи досліджень та детально описано особливості робіт на кожному з етапів практики. Сформульовано вимоги до написання звіту та його оцінювання.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Байрак Г.Р. Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.

Подані програма і структура курсу «Методи геоморфологічних досліджень», завдання для практичних і самостійних робіт, перелік питань для семінарських занять і підготовки до іспиту, література для виконання семінарських завдань і в цілому з дисципліни, а також примірник тестів для діагностики якості знань студентів. 

Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗУкраїни.

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.

Подана програма курсу «Дистанційне зондування Землі», завдання для практичних і самостійних робіт, теми рефератів, література з курсу, а також примірник тестів для діагностики якості знань студентів.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Байрак Г.Р., Муха І.С. Комп’ютерні технології у професійній освіті: навчальний посібник. Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. 164 с.

Застосовувати та вміти користуватися комп’ютерною технікою у сучасному світі необхідно фахівцям різних кваліфікацій. У посібнику представлено ефективний інструментарій для роботи у комп’ютерних програмах. Розглянуто можливості програмних середовищ для впорядкування і систематизації інформації на персональному комп’ютері; набору та редагування текстових і табличних даних; сканування і розпізнавання документів; побудови векторних, растрових та анімаційних зображень; формування відеоматеріалів; створення простих Web-сторінок.
Навчальний посібник покликаний доповнити шкільні знання загального програмного забезпечення, а також засвоїти та поглибити знання окремих прикладних програм для розвитку професійної компетентності.
Посібник призначений для студентів природничих та гуманітарних факультетів, наукових співробітників та всіх спеціалістів, які використовують сучасні комп’ютерні технології у своїх дослідженнях.

Байцар А. Л. Винники туристичні: Науково-краєзнавче видання / А. Л. Байцар. – Винники: ТзОВ ВТФ «Друксервіс», 2016. – 312 с.

Книга приурочена З50-літтю надання Винникам Магдебурзького права.
Монографія в доступній формі знайомить читача з туристичними ресурсами м. Винники. Видання розраховане на всіх пошановувачів історії та географії рідного краю.

Байцар А. Л. Географія Криму : навч.-метод. посібник / А. Л. Байцар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 358 с.

Описано географічне положення Криму; наведено історичну географію з античних часів до сьогодення; подано характеристику природних умов, географії населення півострова та господарства; проаналізовано географію туризму.

Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів географічних та історичних факультетів, а також усіх, хто цікавиться географією та історією Криму.

Байцар А. Л. Фізична географія України. Навчально-методичний посібник. – Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012 . – 354 с.

У навчально-методичному посібнику викладено анотований зміст курсу “Фізична географія України”. Згідно з розробленою автором навчальною програмою практичні роботи структуризовано у дев’ять тем, що послідовно розкривають об’єкт – предметну сутність наукової дисципліни; розкрито значення основних фізико-географічних термінів і  понять, розглянуто найважливіші географічні об’єкти. У другій частині  посібника подано лекційний матеріал , де висвітлено основні теми з  даного курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів вузів, а також  учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Байцар А. Методичні вказівки з курсу “Історія географії і географічної освіти в Україні”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2023. – 82 с.
Байцар А. Методичні вказівки з курсу “Сталий розвиток регіонів, міст і громад в Україні”. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2024. – 80 с.
Байцар А. Методичні вказівки з курсу «Фізична географія України з дидактикою». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2023.– 70 с.
Байцар Андрій. Історія Винник в особах. Науково-краєзнавче видання / Винники:ТзОВ ВТФ «Друксервіс», 2017. – 178 с.

З низки нарисів про видатних осіб читач дістане уявлення про м. Винники XIII-XXI ст. у всьому розмаїтті політичного, економічного і культурного життя. Видання розраховане на всіх пошановувачів історії та географії рідного краю.

Безручко Л.С. Методика оцінки туристичних історико-культурних ресурсів (на прикладі Турківського р-ну Львівської обл.) : Навчально-методичний посібник / За. Редакцію Р.Я. Бероеста // Львів: Манускрипт, 2013. – 164 с.
Біланюк В., Гудзеляк І., Котик Л. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 60 с.

Методичні вказівки містять загальні положення підготовки магістерської роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Висвітлено роль наукового керівництва кваліфікаційної роботи. Розкрито головні етапи виконання і захисту магістерської роботи, вимоги до її структури, змісту,
обсягу, оформлення, критерії оцінювання.
Для здобувачів ступеня магістр з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) закладів вищої освіти

Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник/ М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 134 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.
Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, задачі, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові й описові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 468с.
Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 с.

Словник-довідник містить трактування головних термінів і понять соціальної географії загалом та окремих її галузевих і просторових дисциплін зокрема. Наведено підходи провідних учених-географів до визначення структури соціальної географії, районування території України. Подано соціально-географічну характеристику України та держав світу.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів географії, усіх, хто цікавиться соціально-географічною проблематикою.

Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с.
Білецький М. Соціальна географія: навч. посібник / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ― 328 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю.

Для студентів спеціальності 106 Географія, 242 Туризм закладів вищої освіти.

Блажко Н. Б. Вивчення та ідентифікація флори околиць Шацького біолого-географічного стаціонару: навч.-метод. посіб. для студентів / Н. Б. Блажко, Б. В. Сенчина, П. С. Теліш. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, Лабораторія тематичного картографування, 2019. – 115 с.

 

 

 

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
Бомба М.Я. Методичні вказівки для підготовки та виконання практичних, семінарських та індивідуальних завдань з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 23с.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові слова і терміни, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів 241 «Готельно-ресторанна справа».

Бонішко О. С. Лабораторний практикум з хімії сфер Землі [Електронний ресурс] / О.С.Бонішко // Львів: Видавн. центр ЛНУ. – 2018. – 165 с.
Брусак В. П. Навчальна програма, самостійні та тестові завдання з курсу “Географічні основи заповідної справи” / В. П. Брусак – Львів: Лабораторія тематичного картографування ; Малий видавничий центр географічного факультету, 2012 – 18 с.
Влах М. Історія географії: навч. посібник/ М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.

Призначено для методичної допомоги студентам у процесі засвоєння навчальної програми, зокрема у ході підготовки до семінарських занять, виконання самостійних, навчально-дослідницьких робіт, складання заліку з курсу “Історія географії”. Програма навчальної дисципліни передбачає засвоєння студентами матеріалу з історії становлення географії як науки (еволюція наукових ідей, концепцій, теорій), а також історії географічних відкриттів. Висвітлено структуру та програму навчальної дисципліни за двома змістовими модулями, розкрито систему оцінювання роботи студентів, наведено список рекомендованої літератури. Поміщено завдання семінарських і самостійних робіт, тестові, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Відображено хронологію головних географічних відкриттів і подорожей, картосхеми маршрутів найважливіших плавань і експедицій, а також авторські статті і тексти лекцій з проблематики дисципліни.
Для студентів географічних факультетів, спеціалістів з історії науки.

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету.- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002 – 16 с. 
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Агрогеографія з основами агробізнесу” – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2002 – 24 с.
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету – Львів ЛНУ 2002 – 16 с.
Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуального-навчально-дослідного завдання, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2000 – 24 с.
Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2000 – 26 с.
Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуальних навчально-дослідних завдань, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів— Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Подано допоміжні навчальні матеріали для засвоєння програми дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)» —логічні схеми, графіки, таблиці, що розкривають зміст, структуру, еволюцію, головні проблеми науки та її структурних підрозділів.
Призначено для студентів-магістрів, аспірантів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − 344 с.

Розкрито наукознавчі основи навчальної дисципліни «Теорія і методологія географії (наукові аспекти)», а також головні теоретико-методологічні засади географічної науки — об’єкт і предмет дослідження, структуру, системну методологію, парадигмальну еволюцію, проблеми сучасного розвитку.
Подано розширену базову і допоміжну літературу, перелік питань для самоперевірки, інформаційні ресурси, таблиці еволюції змісту географічної науки, структуру системи наукового географічного знання.
Для студентів та аспірантів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване природокористування»: методичні вказівки / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 83 с.

Методичні вказівки містять теми та план лекційного курсу, список рекомендованої літератури, а також тести для підготовки до модулів та заліку з курсу «Збалансоване природокористування» для магістрів денної та заочної форми навчання напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване  природокористування».

Войтків П. С. Збалансоване природокористування: методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 35 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету. Його метою є формування у студентів знань із збалансованого природокористування, зокрема в збалансованості, стійкості, толерантності в природокористуванні.
Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, практичних та семінарських занять, а також список рекомендованої літератури та контрольні запитання.

Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування : методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 69 с.

Методичний посібник з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» присвячений землевпорядному та лісовпорядному плануванню та укладений згідно з навчальною програмою для студентів підготовки магістра, напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Метою методичного посібника є формування у студентів знань у вивченні земле- і лісовпорядного планування, земле- та лісовпорядкування, природно-сільськогосподарського і лісогосподарського районування, а також проведення планованих робіт із земле- та лісовпорядкування.
Посібник ознайомить студентів із структурою курсу. Подана розширена програма лекцій, семінарських занять та практичних робіт, а також список рекомендованої літератури та контрольні запитання.

Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.

Частина 1 присвячена землевпорядному плануванню та укладена згідно з навчальною програмою для студентів підготовки магістра, напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Метою методичних вказівок є формування у студентів знань у вивчені землевпорядного планування, землеустрою, землевпорядного проектування, природно-сільськогосподарського районування і паювання земель. Вказівки розкривають суть землевпорядного планування та планування використання та охорони земель, а також природносільськогосподарське районування, яке є основою для оцінки земель та наступним їх плануванням і проектуванням. Також, висвітлено питання проблем роздержавлювання сільськогосподарських підприємств і паювання земель. В методичних вказівках подано питання до семінарських занять та методика і завдання виконання практичними робіт.

Войтків П. С. Картографія : програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем: навчальний посібник / П. C. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 118 с.

Розглянуто місце і роль людини у формуванні екологічної ситуації в місті. Визначено головні проблеми розвитку, зростання і функціонування урбосистеми. Проаналізовано шляхи розвитку урбосистеми загалом і взаємну дію її компонентів, а також вплив міського середовища на прилеглі до міста території і їхні біосистеми.
Для студентів географічного факультету, а також інших природничих вузів і коледжів.

Войтків П. С. Прилади контролю навколишнього середовища : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 38 с.
Войтків П. С. Технології захисту та відновлення ґрунтів : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021 – 50 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальної програми для студентів денної та заочної форми навчання географічного факультету. Їх метою є формування у студентів знань із використання технологій правильного обробітку, захисту та відновлення ґрунтового покриву.
Дані вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу, програмою лекцій, практичними та семінарськими заняттями, основними положеннями курсу, а також списком рекомендованої літератури та контрольними запитаннями після кожної лекції.

Войтків П. С. Технології захисту та відновлення ґрунтів: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 104 с.

Методичний посібник містять теми та план лекційного курсу, список рекомендованої літератури, а також описові та тестові завдання для підготовки до модулів та заліку з курсу «Технології захисту та відновлення ґрунтів» для ОКР «Магістр», напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».

Войтків П. С., Іванов Є. А. Збалансоване природокористування : навчально-методичний посібник. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. ‒ 182 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення збалансованого природокористування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Збалансоване природокористування” для магістрів спеціальностей 106 “Географія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Войтків П. С., Іванов Є. А. Землевпорядне та лісовпорядне планування : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 262 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення землевпорядного та лісовпорядного планування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» для ОКР «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.

У посібнику висвітлено головні підходи і методи геоекологічних досліджень. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять, індивідуальні завдання, теми для самостійної роботи, список рекомендованих джерел і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Методи геоекологічних досліджень», який читається для студентів ОКР «Бакалавр» (Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія).

Войтків П. С., Іванов Є. А. Технології захисту та відновлення ґрунтів: навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. 280 с.

У посібнику висвітлено головні поняття і положення технологій захисту та відновлення (рекультивації) ґрунтів і земельних угідь. Подано розгорнутий план лекцій, запитання до семінарських занять, порядок виконання практичних робіт і самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Розглянуто описові і тестові завдання для самостійної підготовки студентів.
Посібник рекомендовано при вивченні курсів «Технології захисту та відновлення ґрунтів» і «Технології рекультивації та захисту земель» студентам ОР «Магістр» за спеціальностями 183 Технології захисту
навколишнього середовища і 101 Еклогія (прикладна екологія). Для студентів природничих, екологічних і сільськогосподарських вишів. Видання буде корисним практикуючим екологам і фермерам.

Войтків П.С. Історія і географія футболу: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 126 с.

Навчально-методичний посібник ознайомить студентів із історичними аспектами зародження та встановлення футболу, а також географією поширення його в світі та Україні.
Посібник ознайомить студентів із структурою курсу. В ньому подано: передмову, програму лекцій та список контрольних запитань, семінарські заняття, футбольні мінімуми, самостійну роботу, методи контролю, а також список рекомендованої літератури.
Для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які обрали для вивчення ДВВС «Історія і географія футболу».

Гаськевич В. Г., Папіш І. Я., Телегуз О. Г. Фізика ґрунтів. Лабораторний практикум /Навчальний посібник/ В. Г. Гаськевич., І. Я. Папіш, О. Г. Телегуз – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 170 с.

Розглянуто методичні основи проведення польових та лабораторних досліджень ґрунтів. Висвітлено методики та техніку виконання лабораторних аналізів з фізики ґрунтів.
Для студентів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агрономічних, землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

Гаталяк О. М. Страхування у туризмі: навч. посібн. / О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові слова і терміни, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності туризм.

Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування у туризмі: навч. посібн. /О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.
Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Географо-екологічні маршрути Чорногори : навч. посібник / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 224 с.

Викладено основи організації і проведення географо-екологічних багатоденних та одноденних пішохідних маршрутів у Чорногірському масиві Українських Карпат. Подано особливості фізико-географічних умов і ландшафтної структури Чорногори та закономірності прояву фізико-географічних процесів. Схарактеризовано історико-етнографічні риси та специфіку господарського освоєння та охорони природи Чорногори.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями географічних і біологічних напрямів, та вчителів географії і біології середніх загальноосвітніх шкіл, які організовують краєзнавчно-туристичну роботу.

Глобальні проблеми людства : навч. посібник / Мирослава Книш, Любов Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
Гнатюк Р. М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20 с.
Гнатюк Р. М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 29 с.
Гнатюк Р. М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України” – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 29 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)// Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вказівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 57 с.
Горішний П. М. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Курсова робота” для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 32 с.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Ерозіознавство» для студентів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Морфологічний аналіз рельєфу» для студентів географічного факультету. Львів. 2012.
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні, самостійні і тестові завдання з курсу «Інженерна геоморфологія» для студентів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу : навч. посібник / Павло Горішний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 120 с.

Викладено теоретичні засади морфологічного аналізу рельєфу. Розглянуто питання морфологічних класифікацій, картографування і профілювання рельєфу, морфометричних досліджень, асиметрії рельєфу, прикладного морфологічного аналізу та проблеми і перспективи морфологічних досліджень.
Для студентів географічних і природничо-географічних факультетів університетів, аспірантів, фахівців у галузі геоморфології.

Горішний П.М. Конспект лекцій з курсу “Геоморфологічне прогнозування”
Грицевич В. С. Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції. Текст лекцій. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 52 с.

У тексті лекцій подані теоретичні основи аналізу абсолютних та відносних величин у статистиці, основи застосування характеристик центральної тенденції до аналізу масивів спостережень. Теорія ілюструється багаточисельними прикладами застосування, а також тестами та практичними роботами для самостійного виконання. Для студентів, бакалаврів та магістрів спеціальності „економічна і соціальна географія”.

Грицевич В.С. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Методичні вказівки для допомоги студентам розроблені згідно зі сучасними вимогами забезпечення навчальних курсів. Вміщено тези лекцій з навчальної
дисципліни, оригінальні завдання для практичних, самостійних робіт студентів, тестові завдання, інформаційні матеріали для виконання практичних робіт та рекомендовану літературу. Видання сприятиме подальшому використанню методу багатовимірного аналізу в дослідженнях суспільно-географічних зв’язків, чинників і принципів територіальної організації суспільства. Для студентів та викладачів географічних та інших факультетів вищих навчальних закладів України.

Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії: Текст лекції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

У тексті лекції подані основи лінійної алгебри, які широко використовують у математико-географічних дослідженнях і
розглянуті три математичні моделі з демогеографії. Приводяться приклади використання цих моделей для реальних географічних
об’єктів. Для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів та бакалаврів географічних та економічних спеціальностей.

Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії (навчальний посібник) – Львів: Видавничий центр Л НУ імені Івана Франка, 2016. – 56 с
Грицишин А., Масюк Ю. Кулінарні тренди та гастрономія: методичні вказівки (для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 35 с.

Подано силабус курсу «Кулінарні тренди та гастрономія», перелік тем, літературу, тематику практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ВНЗ України.

Гудзедяк І.І. Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.

Навчальний посібник містить програму навчальної дисципліни, завдання для практичних занять і самостійної роботи, план та методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, тести чотирьох рівнів складності.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів. 

Гудзеляк І. І. Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – географія, спеціальності 7.070502 – економічна і соціальна географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 81с.
Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
Гудзеляк І., Ванда І. Політична географія: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 180 с.

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у вивченні навчальної дисципліни «Політична географія», виконанні практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять і письмового опитування.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми політичної географії.

Дністрянський М. С. Геополітика: Навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 С.

У посібнику розкрито предмет геополітики, її місце в системі наук та практичній діяльності. Обґрунтовано концептуальні та методологічні основи геополітичного аналізу. Зроблено критичний огляд історичних геополітичний ідей та підходів. Відображено структуру та тенденції розвитку глобального політичного простору. Охарактеризовано функції основних суб’єктів сучасних геополітичних взаємин. Висвітлено геокультурні та геоекономічні суперечності геополітичної взаємодії. Розкрито основні риси практичної геополітики держав та концептуальні основи конструктивної зрівноваженої геополітики, перспективні напрями геополітики України.
Для студентів та викладачів географічних і політологічних спеціаль­ностей вищих закладів освіти, фахівців у галузі державного управління та міжнародних відносин.

Дністрянський М. С. Політична географія України. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.

Розкрито предмет та методологічні основи політичної географії держав, її місце в системі знань та практичної діяльності. Розглянуто становлення політичної географії України в загальносвітовому контексті, охарактеризо­вано особливості формування, суспільно-географічні параметри й власти­вості державної території й кордонів України. Проаналізовано політико-
географічні проблеми функціонування адміністративно-територіальної системи держави, обґрунтовано перспективи її вдосконалення. Значну увагу в посібнику приділено відображенню культурно-політичної ситуації в регі­онах України та висвітленню географії електорально-політичної активності громадян. Відображено суперечності політичних взаємин у макрорайонах
України та визначено перспективи збалансованого регіонального розвитку. Розкрито переваги та недоліки зовнішньополітичного становища України та обґрунтовано перспективні напрями його оптимізації.
Для студентів та викладачів географічних і політологічних спеціальнос­тей вищих закладів освіти, фахівців у галузі державного управління й міжнародних відносин, усіх, хто цікавиться українознавчою проблематикою.

Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

У посібнику розкрито предмет та завдання етногеографії, її місце в системі наук. Обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етногеографічних досліджень. Охарактеризовано джерела етногеографії України. Відображено історико-географічні передумови формування етногеографічної ситуації в Україні. Детально проаналізовано основні параметри етногеографічної структури сучасної України, тенденції та напрями розвитку етногеографічних процесів. Висвітлено особливості географії зарубіжних українців. Розкрито регіональні етнографічні відмінності в Україні та прикладні проблеми регіональної етнополітики.
Для студентів та викладачів географічних факультетів вищих закладів освіти, майбутніх фахівців у галузі етнології, усіх, хто цікавиться географічним українознавством.

Ерозієзнавство: методичні вказівки / уклав Наконечний Ю. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 35 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету спеціальності 103 – Науки про Землю. Його метою є формування у студентів знань із основ ерозієзнавства, його методології, факторів виникнення ерозії ґрунтів, протиерозійних заходів, раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних територій.

Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури до кожної теми, а також тестові питання на залік.

Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Галина Лабінська. – Львів, 2021 – 30 с.
Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання / уклала Галина Лабінська – Львів, 2021 – 34 с. 
Завдання до виконання практичних робіт і контрольної роботи з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових завдань для іспиту для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2022 – 57 с.
Завдання до виконання практичних робіт, підготовка до семінарів з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових й описових завдань до іспиту для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання / уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2023 – 32 с.
Завдання до виконання практичних робіт, підготовка до семінарів з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових й описових завдань до іспиту для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2022 – 67 с.
Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 96 с.
Загульська О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів» (Європа, Азія) для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 28 с.
Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / За заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.

У навчальному посібнику викладені науково-методологічні, правові, організаційні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується заповідна справа в Україні. Значна увага приділена питанням створення та проектування територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду, режимам охорони, обліку природоохоронних  територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Розглянута структура та зонально-регіональні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і національних природних парків держави. Подано тлумачний словник основних термінів із заповідної справи.
Для студентів природничих спеціальностей вищих закладів освіти.

Земельні ресурси. Практикум / З. Паньків, Ю. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с.

У навчальному посібнику наведено класифікацію земель України за основним цільовим призначенням, діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності, класифікацій категорії власників земельних ділянок і землекористувачів, проаналізовано правові положення набуття права власності на землю, форми власності і користування земельними ділянками, типи обмежень права власності та права користування земельними ділянками. Наведено методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, обрахування норм сплати земельного податку, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розкрито повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин. У навчальному посібнику запропоновано практичні роботи для закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків опрацювання статистичних відомостей.

Для студентів географічних, біологічних, екологічних і землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних установ і ґрунтознавців-практикантів.

 

Зінько Ю., Рутинський М., Кудла Н. та ін. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2009. – 60 с.
Зубик А. І. ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів з курсу “Використання ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні” – Львів, 2021. – 580 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу “ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні”. Курс “ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні” спрямований на те, щоб студенти опанували знання та вміння, пов’язані з використанням ГІС-технологій у майбутній професійній діяльності.
Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, тезовий зміст курсу, завдання для семінарських та практичних робіт, рекомендовану літературу, типові тести для іспиту і додаткові матеріали.

Зубик А. І., Лозинський Р. М. Сучасна географічна освіта і наука: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів / Львів, 2022. 383 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу “Сучасна географічна освіта та наука”. Цей курс є одним із провідних у підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальностей “Середня освіта (географія)”, “Географія”, “Науки про Землю”. Він спрямований на ознайомлення студентів з особливостями організації наукового та
навчального процесу при підготовці географів за кордоном, розкриває особливості розвитку географії в інших країнах. Мета: надання методичної допомоги студентам у процесі підготування до лекційних, семінарських та практичних занять під час вивчення курсу, розвиток навичок самостійної роботи. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові
тести для іспиту.
©

І. Мункачій, А. Грицишин, В. Кізима. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки (для студентів спеціальності 242 Туризм) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 44 с.
Іванов Є. Радіаційна екологія: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 217 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення радіаційної екології та актуальні проблеми вивчення. Викладено методи проведення радіаційно-екологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію на Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Проаналізовано пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіаційно-екологічного моніторингу досліджуваних територій. Для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки “Екологія та охорона навколишнього середовища” і “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”, а також читачів, які цікавляться проблемами радіаційної екології.

Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів : навч. посібник / Г. С. Іванюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 334 с.

У посібнику розкрито основні поняття класифікації ґрунтів: систематика, таксономія, номенклатура і діагностика; види та принципи класифікацій ґрунтів. Розглянуто напрями та періоди класифікації ґрунтів у різних країнах світу, в тому числі в Україні. Викладено основні положення класифікації ґрунтів СРСР (1977 р.), а також авторської класифікації ґрунтів України (2005 р.). Детально охарактеризовано класифікації ґрунтів, які фактично мають статус міжнародних: „Soil Taxonomy”, Легенда Ґрунтової карти Світу ФАО-ЮНЕСКО, WRB, а також класифікації та діагностики ґрунтів деяких країн-сусідів України (Польщі, Росії, Білорусі, Молдови). Приділено увагу питанню кореляції ґрунтових класифікацій.

 Для студентів та аспірантів географічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агротехнологічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

 

Іванюк Галина. Біопродуктивність ґрунтів : навч. посіб. / Галина Іванюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 350 с.

У посібнику розкрито поняття біопродуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які  зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів.

Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природ­них ресурсів є однією з актуальних проблем сучасності. З нею пов’язані питання охорони довкілля і вирішення важливих завдань зі збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Сьогодні ще недостатньо вивчені зміни продуктивності рослинності у зв’язку із властивостями різних типів ґрунтів, а також під антропогенним впливом.

Запропоновано практичні та семінарські заняття з навчального курсу „Біопродуктивність ґрунтів”.

Для студентів географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів.

Ігор Папіш, Галина Іванюк.  Ґрунтотворні процеси: навч. посібник / Ігор Папіш, Галина Іванюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 352 с.

Розглянуто складний комплекс явищ різнорівневої взаємодії між процесами малого біологічного і великого геологічного кругообігів речовини та енергії в біосфері, що є рушійною силою ґрунтоутворення. Розкрито сутність явища ґрунтоутворення шляхом пізнання мікропроцесів функціонування ґрунтової екосистеми й елементарних ґрунтотворних макропроцесів.
Охарактеризовані умови формування і механізми розвитку основних ґрунтотворних процесів. Висвітлено генетичну природу твердофазних продуктів ґрунтоутворення в умовах природно-антропогенних і постагрогенних ландшафтів, особливості ґрунтоутворення в умовах агропедоґенезу. Подано необхідний перелік дидактичних матеріалів у формі практичних і тестових завдань, фахових запитань для самостійного опанування теоретичних основ і прикладних аспектів курсу “Ґрунтотворні процеси”. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.
Для студентів спеціальності 103 Науки про Землю, 106 Географія та 101 Екологія, а також агрономічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с
Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.
Каднічанський Д.А. Мистецтвознавство. Курс лекцій для студентів спеціальності «Туризмознавство» / Д.А.Каднічанський. – Львів, 2012. – 74 с.
Каднічанський Д.А. Молодіжний і навчальний туризм: курс лекцій / Д.А.Каднічанський. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 60
Карпенко Н.І. Методичні вкаівки для практичних і самостійних робіт та навчальна програма з курсу “Рельєф морських берегів для студентів географічного факультету напряму підготовки 6.040104 “Географія”. Львів, 2012.
Карпенко Н.І. Методичні рекомендації з виконання магістерських і дипломних робіт спеціальності 8.070501 і 7.070501 – географія спеціалізації геоморфологія і палеогеогрфія. Львів, 2010.
Карпенко Н.І., Кравчук Я.С., Іваник М.Б. Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 “Географія”. Методичні вказівки. – 2012. – 80 с.
Кафедра геоморфології і палеогеографії: довідник / Редактори-упорядники В. Брусак, Я. Кравчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 64 с.

У довіднику висвітлено історію формування і розвитку кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри, навчальну, наукову і науково-прикладну роботу, подані біографічні дані працівників кафедри.
Довідник присвячено 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії та 360-річчю заснування Львівського національного університету імені Івана Франка.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів.

Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник / А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 354 с.

Розглянуто головні напрями сучасної хімії ґрунтів як розділу ґрунтознавства: хімія ґрунтової маси, хімія ґрунтотворних процесів, хімічні основи родючості ґрунту та аналітична хімія ґрунтів. Викладено основні теоретичні положення хімії ґрунтів: елементний і фазовий (речовинний) склад ґрунтів; приведено фундаментальні закони іонного обміну та адсорбції; розглянуто формування кислотності та лужності ґрунтів.

Особливу увагу приділено вивченню складу і властивостей специфічних і неспецифічних органічних речовин у ґрунті, а також висвітлено гіпотези гуміфікації та органо-мінеральної взаємодії у ґрунтах. Проаналізовано питання, пов’язані з окисно-відновними процесами і режимами та буферною здатністю ґрунтів.

Розглянуто прикладні завдання хімії ґрунтів і питання їхньої охорони від хімічного забруднення. Подано широкий спектр методичних і практичних рекомендацій та різноманітних методів лабораторно-аналітичного вивчення ґрунтів.

Для студентів та аспірантів географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також ґрунтознавців-практикантів.

Кирильчук А. А., Іванюк Г. С. Виробнича та переддипломна практики : методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю, ОПП “Ґрунтознавство і експертна оцінка земель” і ОПП “Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель”. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 50 с.

У методичних вказівках наведені основні положення змісту виробничої та переддипломної практик бакалаврів і магістрів спеціальності 103 “Науки про Землю”.
Висвітлено мету, процес і особливості науково-дослідної роботи під час проходження виробничої та переддипломної практик; розглянуто принципи організації наукової роботи; вказано якими компетентностями та результатами навчання повинні оволодіти магістри; окреслено етапи досліджень і детально описано особливості робіт на кожному з етапів обидвох практик; сформульовано вимоги до написання звіту та обґрунтовано критерії його оцінювання; наведено контрольні запитання для перевірки та засвоєння матеріалу.
Рекомендовано для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» географічних факультетів ЗВО України, які займаються науково-дослідною роботою та організацією наукової роботи в рамках освітньо-професійної підготовки здобувачів.

Кирильчук А., Паньків З., І. Папіш І., О. Бонішко О. Курсові ат кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра : Навчально-методичні вказівки щодо написання та вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.– 61 с.

У цій навчально-методичній праці викладено сучасний методологічний підхід до підготовки курсових та кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньо-професійних програм: «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» і «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель».
Для студентів географів-ґрунтознавців географічних та природничих факультетів ЗВО
України.

Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навчальний посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.

У навчально-методичному посібнику представлено теоретичні студії та практичні розробки для освоєння здобувачами загальних принципів, форм та методів проведення сучасних наукових досліджень. Розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології.
Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Здобувачі ознайомлюються із системою організації науково-пізнавальної діяльності, наукою як соціальним інститутом, системою підготовки й атестації наукових кадрів. Висвітлюються формулювання наукової проблеми, визначення актуальності, мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження: пошук наукової інформації, проблема інтерпретації даних, джерела вторинної наукової інформації, загальнонаукові методи опрацювання інформації, правила оформлення та посилання на наукові джерела. Вивчаються види кваліфікаційних робіт, методика їх підготовки, оформлення та захисту. Особлива увагу приділяється питанню академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень та публікації їх результатів.
Для студентів природничих спеціальностей.

Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення морфології ґрунтів, як розділу ґрунтознавства в якому розглядаються основні морфологічні ознаки і властивості ґрунтів, розкривається суть термінів, що вживаються у ґрунтознавстві. Детально розглядається основний об‘єкт вивчення морфології ґрунтів – ґрунтовий профіль, різні типи його будови, розподілу речовин в його межах, зміни диференціації. Значна увага приділена номенклатурі і символам генетичних горизонтів прийнятих в Україні, США, Російській Федерації та у світовій базі даних про ґрунтові ресурси (WRB). Запропоновано основні принципи морфологічного аналізу ґрунту.
Навчальний посібник рекомендується студентами та аспірантами географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також ґрунтознавцям-практикам.

Книш М. Програма курсу ” Політична карта світу” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002
Книш М. Програма курсу ” Політична карта світу” для студентів географічного факультету – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2002 – 38 с.
Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. Львів: Простір-М, 2021. 130 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю знань студентів з курсу.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.07 Середня освіта (географія).

Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для виконання магістерських робіт у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 45 с.

У методичних вказівках викладено обов’язкові вимоги та методологічні підходи написання та підготовки до захисту магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”.
Для студентів географічних та природничих факультетів ЗВО України.

Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для написання дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Менеджмент природоохоронної діяльності” – Львів, 2002. – 26 с.
Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для підготовки та виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 “Географія”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 37 с.

У методичних вказівках викладено послідовність виконання, обов’язкові вимоги та методичні підходи до підготовки та написання курсових робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”.
Для студентів географічних та природничих факультетів ЗВО України.

Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів І курсу географічного факультету спеціальності «106 Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 57.
Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів ІІ курсу географічного факультету спеціальності «014 Середня освіта. Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 55.

У методичних рекомендаціях представлена робоча програма екологічного розділу комплексної фізико-економіко географічної практики студентів ІІ курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка спеціальності «014 Середня освіта. Географія», подані зміст, мета та завдання практики, вимоги до складання та захисту звіту, теоретичний матеріал для опрацювання, методику проведення екологічних досліджень, словник основних термінів, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури, додатки з прикладами оформлення звітних матеріалів.

Для студентів природничих факультетів ВНЗ України. Рекомендовано також для вчителів предметів природничого напряму та керівників екологічних гуртків.

Колтун О. В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.
Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи у палеогеографії”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009 – 16 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2009 – 15 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 2008 11 с.
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2008 – 18 с.
Костів Л. Я Фізична географія материків і океанів. Африка : навч.-метод. посібник / Л. Я. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.

Розглянуто основні чинники формування природи Африки: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі – диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн й областей. Проаналізовано основні екологічні проблеми Африки, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи. Запропоновано структуру лекцій, практичних та семінарських занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу.
Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

Костів Л. Я. Регіональна фізична географія. Євразія : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 336 с.

Розглянуто основні чинники формування природи Євразії: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, зональні ландшафти, а на їхній основі – диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні регіонів, фізико-географічних країн та областей. Зазначено основні екологічні проблеми Євразії та наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також цікаві природничо-культурні об’єкти.
Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка) // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 33 с.
Котик Л. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Центральна та Південно-Східна Європа, Східна Балтія): навч. посібник / В. В. Стецький, Л. І. Котик. − Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − 100 с.
Котик Л. Суспільна географія макрорегіонів світу (Центральна, Південно-Східна Європа та Східна Балтія) : навч. посібник для самост. роботи студентів. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів: Простір-М, 2022. — 108 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить Котик Л. Суспільна географія макрорегіонів світу (Центральна,
Південно-Східна Європа та Східна Балтія) : навч. посібник для
самост. роботи студентів. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів:
Простір-М, 2022. — 108 с.
тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного
опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю із курсу, тестові завдання.
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Кравців С. С. Картографія(2-ге вид., виправлене і доповнене). / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 192 с. 

Навчальний посібник містить тези лекцій з навчального курсу «Картографія», теоретичні основи і порядок виконання лабораторних робіт, тести та запитання для підготовки до модулів та іспиту, додатки і список рекомендованої літератури.
Посібник укладено відповідно до навчальної програми з курсу «Картографія», який читають студентам напряму підготовки «Географія».

Кравчук Я.С. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ГеоморфологіЛьвів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 25 с.я”//
Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія» //Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія» для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»  для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія» / укладач: Д.А. Кричевська. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Кузик С. П. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник. / С. П. Кузик, Л. І. Котик, І. В. Ванда. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 148 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.

Навчальний посібник створений згідно зі сучасними вимогами забезпечення нормативних навчальних курсів. Розкрито теоретичні основи географії світового господарства. Вміщено оригінальні завдання для практичних, семінарських і самостійних робіт студентів, де автори висвітлюють світове господарство через призму актуальних суспільних тенденцій – глобалізації, інформатизації, транснаціоналізації, ресурсної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем тощо. Видання сприятиме подальшому дослідженню глобальних світогосподарських зв’язків, чинників і принципів геопросторової організації світової економіки завдяки найновішим інформаційно-аналітичним матеріалам, рекомендованій літературі (до кожної з тем), глосарію. З метою перевірки знань і вмінь подано тестові, описові завдання різних рівнів складності й задачі.
Для студентів географічних, економічних факультетів і факультетів міжнародних відносин вищих навчальних закладів України, а також викладачів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами світового господарства.

Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.
Кузик С.П. Основи менеджменту і маркетингу: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. − 52 с.
Кукурудза С., Блажко Н., Сенчина Б. Біогеографія: навч.–метод. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с.
Л. Безручко, А. Грицишин. Світове готельне і ресторанне господарство : методичні вказівки (для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 40 с.

Подано силабус курсу «Світове готельне і ресторанне господарство», перелік тем, літературу, тематику практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»ВНЗ України.

Лабінська Г. М. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України / Уклала Лабінська Г. М. – Львів, 2013. – 46 с.
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 65 с.
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 65 с.  
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів денної форми навчання). 2018
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання / уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 56 с.

Економічна і соціальна географія України є важливою частиною суспільної географії України зокрема та й усього процесу навчання на географічному факультеті. Курс “Економічна і соціальна географія України” читають студентам заочної форми на п’ятому курсі навчання для спеціальності 6.040104 “Географія”. Згідно навчальної програми у 2019/2020 навчальному році на даний предмет відведено 105 годин, з яких 12 год. – на лекції, 8 год. – на практичні роботи, 73 год. – для самостійної роботи студентів; ще 10 год. припадає на контрольну роботу. Тематика практичних робіт безпосередньо пов’язана з програмою лекційного курсу. Виконання практичних робіт дає змогу студентам поглибити, розширити, закріпити знання, здобуті на лекціях та під час самостійної роботи. Виконуючи практичні роботи, студенти вчаться
підбирати потрібні джерела інформації (літературні, статистичні, картографічні, Інтернет-ресурси), опрацьовувати матеріал, при цьому критично його осмислюючи; здійснювати узагальнення та лаконічні висновки. Практичні роботи націлені на розвиток у студентів картографічної культури, писемного і вербального наукового мовлення, графічних навиків (побудова діаграм, графіків). Для успішного виконання практичної роботи і її захисту студентам необхідно ознайомитись із змістом відповідної лекції, рекомендованими літературними та статистичними джерелами. Окремі завдання практичних робіт передбачають вільний вибір показників для аналізу із запропонованого списку та подальшою арґументацією відповідного вибору під час захисту практичної роботи.

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 56 с.
Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”. 2012
Лабінська Г. Навчальний посібник  “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 48 с.
Лабінська Г. Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 60 с.
Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.

Навчальний посібник “Топоніміка” охоплює лекційний матеріал однойменного курсу. У першій частині посібника подано наукові основи курсу, окреслено видову розмаїтість топонімів: ойконімів, оронімів, гідронімів, фіто- і зоотопонімів. Окрему увагу звернено на топонімічне відображення українського пандемоніуму, топонімічні перекази й легенди. У другій частині висвітлено історію топонімічних досліджень, історичну хронологію українського назівництва, починаючи від кімерійців і до сучасних часів.
Для студентів географічного факультету, краєзнавців, вчителів, науковців, які цікавляться цією тематикою.

Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі: В. Гаськевич, Г. Підвальна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 96 с.
Лаврук М. М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навчально- методичний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

У посібнику викладено методичні рекомендації щодо виконання різних видів навчальної роботи з дисципліни “Методика навчання географії”. Посібник містить програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем і завдань для самостійної роботи студентів різних форм навчання, питання до модульного контролю та підсумкового іспиту, словник основних термінів і список базової та додаткової літератури.
Для студентів географічного факультету класичного університету.

Лаврук М. М. Методика науково-педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / М. М. Лаврук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 148 с.
Лаврук М.М. Загальна методика навчання географії: практичні роботи та індивідуальні дослідження студентів : навч. посібник / М. М. Лаврук. – Львів, 2023. – 144 с.

Викладено теоретичні засновки і методичні рекомендації щодо виконання різних видів практичних робіт з дисципліни «Загальна методика навчання географії» та проведення індивідуальних педагогічних досліджень. Подано програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем для індивідуальної роботи студентів різних форм навчання, зміст самостійної роботи, критерії оцінювання навчальної праці студентів, тести до екзаменаційного контролю, а також список джерел, необхідних для формування професійної компетентності майбутніх педагогів у галузі географії.
Для студентів кваліфікаційного рівня «Бакалавр» класичного університету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), вчителів загальноосвітніх шкіл.

Лаврук М.М. Загальна методика навчання географії: практичні роботи та індивідуальні дослідження студентів: Навчальний посібник – 2022. – 132 с.

Посібник містить програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем для індивідуальної роботи студентів різних форм навчання, зміст самостійної роботи, критерії оцінювання навчальної праці студентів, тести до екзаменаційного контролю. Викладено теоретичні засновки і методичні рекомендації щодо виконання різних видів практичних робіт з дисципліни «Загальна методика навчання географії», наведено список джерел, необхідних для формування професійної компетентності майбутніх педагогів в галузі географії.
Для студентів географічного факультету класичного університету спеціальності 014.07 середня освіта (географія).

Лаврук М.М. Педагогічна практика : програма і методичні рекомендації / укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 55 с.

Методичний посібник розроблено на допомогу студентам і студенткам класичного університету денної та заочної форм навчання спеціальності 014. 07 Середня освіта (Географія) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», які проходять педагогічну практику у закладах загальної середньої освіти. Брошура містить рекомендації щодо підготовки і проведення уроків та виховного заходу з географії, психолого-педагогічного спостереження і написання характеристики на клас, організування емпіричної частини науково-методичного дослідження, презентації результатів практики. У Додатках наведено зразки оформлення результатів основних видів педагогічної діяльності.
Для студентів і студенток освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», керівників практики від університету та закладів загальної середньої освіти, які є базами практики.

Лаврук М.М. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник / Укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 126 с.

Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу студентам класичного університету денної та заочної форм навчання спеціальності «Географія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», які здобувають кваліфікацію фахівця «Вчитель географії, основ економіки. Географ. Викладач», а також керівникам практик, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, класним керівникам для спрямування, планування та організування успішного проходження педагогічної й асистентської практики.

Лозинський В. В. Картографо-топографічний словник-довідник : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. – Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 256 с.

У словнику-довіднику подано визначення найуживаніших понять і термінів у сфері геодезії, топографії і картографії. Охарактеризовано будову і властивості топографо-геодезичних приладів, послідовність виконання вимірювальних і розрахунково-графічних робіт. Визначення і пояснення термінів, понять, будова приладів ілюструються багаточисельними малюнками, схемами, фотографіями. Наведені таблиці, формули, алгоритми виконання розрахунків та опрацювання виміряних параметрів.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних, геологічних, біологічних, геодезичних, землевпорядних, аграрних, архітектурних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Лозинський В. В., Клюйник В.В. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2011. – 24 с.

Подано робочу програму з курсу “Топографія з основами геодезії”, загальні методичні рекомендації, а також вказівки з вивчення тем курсу із запитаннями і задачами для самостійної роботи студентів, завдання на контрольні роботи і пояснення до їх виконання.

Лозинський В.В . Топографічна практика. Навчально-методичний посібник – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. – 104 с.

Посібник призначений для студентів географічного факультету і природничого коледжу спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” з метою проходження топографічної практики.
Видання містить основні положення по організації практики, знайомить студентів із нормами і правилами поведінки в умовах польових робіт і покликане допомогти їм із перших же днів практики виробити принципові вимоги до ведення геодезичної документації і оформлення звіту за практику. У додатках наведено зразки оформлення потрібних бланків та документації звіту. Посібник буде корисний і для викладачів-керівників практик при ознайомленні студентів з умовами і порядком виконання учбових геодезичних робіт.

Лозинський В.В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навч-метод. посібник. – Львів ВЦУ ім. Івана Франка, 2012. – 72 с.

Методичний посібник містить контрольні запитання і завдання з курсу “Топографія з основами геодезії”. В кінці посібника представлено короткий словник основних топографо – геодезичних термінів.

Лозинський В.В. Основи топографічного креслення. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 121 с.

Видання містить інформацію про основні матеріали та приладдя для виконання топографічних креслярських робіт, зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, загальні відомості про види шрифтів, рамок карт, техніку зафарбування окремих площ об´єктів, техніку роботи олівцем, правила розміщення і викреслювання написів на кресленнях, викреслювання і оформлення топографічних планів.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічна карта. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 67 с.

Посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Топографія”. Значне місце приділено розв’язанню задач за топографічною картою.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічне і картографічне креслення. Навчально-методичний посібник з курсу “Топографія”. – Львів: ПП «Арал», 2009. – 56 с.

Видання містить інформацію про основні матеріали та приладдя для виконання топографічних креслярських робіт, зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, техніку зафарбування окремих площ об´єктів, правила розміщення і викреслювання написів на кресленнях.
Для студентів географічних та екологічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2012. – 116 с.

Подано інформацію про види топографічних знімань, будову геодезичних приладів, виконання кутових вимірювань, проведення геометричного та барометричного нівелювань, окомірного знімання. Особливу увагу приділено опрацюванню результатів польових вимірювань та побудови планів і профілю місцевості.

Лозинський В.В. Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання). – Львів: Вид-во націон. університет “Львівська політехніка”, 2002. – 77 с.

Видання включає біля 560 термінів-слів, термінів словосполучень, формул і позначень, найбільш уживаних в топографії.
Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових працівників географічного і геологічного профілю, а також може бути корисним для студентів вищих закладів освіти і коледжів інженерно-технічного та екологічного профілю при вивченні топографічних дисциплін.

Лозинський Р. М. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 2022. -372 с. (Частина 1-2)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до
семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної
і соціальної географії світу.

Майкова С.В., Маслійчук О.Б., Вівчарук О.В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 53 с.
Максимець О.Б. Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки): навч. посіб. / О.Б. Максимець, В.Л. Максимець. Київ : Видавець ФО-П Піча Ю.В., 2021, 168 с.
Мальська М. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа»). / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 150 с.

У навчально-методичних матеріалах проаналізовано основи та організацію наукових досліджень ‒ процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту, кваліфікаційної (магістерської) студентської роботи.
Висвітлено інформаційне забезпечення наукового дослідження, основні сучасні інструменти ресурсного наповнення. Пропонується для студентів спеціальностей «242, Туризм» освітньокваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальностей «Організація туристичної діяльності» і «Міжнародний туризм» та «241, Готельно-ресторанна справа» вищих навчальних закладів, усіх, хто займається професійною науковою діяльністю.

Мальська М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
Мальська М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.

Розглянуто зміст та сутність науки та наукових досліджень, зокрема студентських наукових досліджень та їхнім зв’язком з наукою загалом. Висвітлено основні етапи виникнення науки та проаналізовано її основні структурні складові, в тому числі з точки зору використання в процесі дослідження розвитку туристичної галузі та формування туризмології як наукового напряму в Україні. Розглянуто методи наукових досліджень та
їхнє використання в туризмі, роль інформаційних ресурсів у написанні різних видів студентських наукових робіт та можливості використання різних інформаційних джерел. Подана структура вищих навчальних закладів України та її роль в розвитку науки.

Мальська М. П. , Пандяк І. Г., Філь М. І.  Навчально-Методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей “242, Туризм” Спеціалізацій “Організація туристичної діяльності” “Міжнародний туризм” та “242 Готельно-Ресторанна справа”. Львів-2019.- 152 с.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: Навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 300 с.

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для науковців, викладачів та студентів за
напрямами: “Менеджмент організацій”, “Туризм” і “Географія”.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник – 2-ге вид. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська,О. Ю. Бордун –К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 128 с.

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які
найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивної медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні.
Для фахівців галузі медицини та туризму вищих закладів освіти.

Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм» підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельноресторанна справа». У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менеджменту, маркетингу та територіальної організації фестивального туризму.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться питаннями фестивального туризму.

Мальська М. П., Паньків Н. М. Виробнича практика : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм і рекреація, ОПП «Міжнародний туризм» і ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 59 с.
Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму.
Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, охарактеризовано маршрути, дегустацію та інші об’єкти інтересу учасників подорожей з гастрономічною метою. Узагальнено потенціал та чинники розвитку національної кухні в Україні, регіональної в країнах Європи та Азії.
Навчальний посібник пропонується для підготовки фахівців зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельно-ресторанної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться гастрономічним напрямком туризму.

Мальська М., Паньків Н.,  Ховалко А.  Історія розвитку туризму: навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

Розглянуто просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва та туризму в світі та Україні. Проаналізовано  періодичну градацію розвитку туризму з точки зору проведення паралелей, схожих та відмінних аспертів. Висвітлено причинно-наслідковий зв”язок між розвитком  туризму та суспільною еволюцією різних держав та територій. Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент туристичної організації. 

Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Підручник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Мальська М.П., Білоус С.В. Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу:методичні рекомендації. – Львів 2020. – 63 с.
Мальська М.П., Білоус С.В. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: методичні рекомендації. – Львів 2020. – 55 с.
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: Теорія та практика: Навч.посіб.– К.:Центр учбової літератури , 2011.– 310 с.
Мальська М.П., Красько А.Б. Моніторинг світового ринку туристичних послуг:навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 31 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Моніторинг світового ринку туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм».

Мальська М.П., Красько А.Б. Ринок туристичних послуг: навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 101 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Мальська М.П., Худо В.В., Паньків Н.М. Навчально-методичні вказівки для написання студентських наукових робіт (курсові, бакалаврські та магістерські) для студентів спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 70 с.
Мальська Марта, Паньків Наталія. Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с.

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, опорний тематичний конспект для підготовки до практичних занять і самостійної роботи, питання для самоперевірки і для термінологічного диктанту, творчі та тестові завдання, словник термінів. Підручник рекомендовано для магістрів, які навчаються за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», Спеціалізації 242 «Туризм і рекреація» та 241 «Готельно-ресторанна справа».
Для студентів, аспірантів, викладачів природничих спеціальностей, які вивчають чи, які цікавляться туризмом, рекреацією та гостинністю.

Мамчур О. І., Ванда І.В. Збірник завдань з курсу “Суспільна географія макрорегіонів світу(Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія)” – Львів, 2022 – 100 с.
Мандюк Н. Л., Манько А. М. Менеджмент у туризмі : Навч. посібник / Н. Л. Мандюк, А. М. Манько. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022 – 198 с.

У навчальному посібнику “Менеджмент у туризмі” системно викладено основні поняття менеджменту і специфіки проведення управлінської діяльності в туристичній сфері. Проведено розгляд і детальну характеристику функцій менеджменту. Вирішено завдання визначення основ процесу управління, ефективного застосування інструментів і методів менеджменту на підприємствах туристичного профілю, визначено специфіку роботи туристичних підприємств в  умовах зовнішнього середовища, формування комплексу менеджменту.
Навчальний посібник розроблений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей туристичного і економічного спрямування та спеціалістів у сфері менеджменту.

Мандюк Н.Л. Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 18 с.
Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О., Білоус С.В. Менеджмент в туризмі: методичні рекомендації. – Львів 2019. – 60 с.
Марта Мальська, Наталія Паньків. Туристично-ресурсний потенціал території : підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.

Розглянуто теоретичні основи туристичного потенціалу та туристичних ресурсів території, методики оцінки туристично-ресурсного потенціалу, в тому числі природної, природно-антропогенної та культурно-історичної складової; проаналізовано соціально-економічні ресурси туризму, висвітлені питання екології та охорони рекреаційно-туристичних ресурсів.
Для студентів спеціальностей, що вивчають туризм, готельно-ресторанну справу, менеджмент організацій, географію тощо.

Маслійчук О. Сучасні технології харчового виробництва : методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 181 «Харчові технології», денної та заочної форми навчання. ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 12 с.
Масюк Ю.О. Кулінарні тренди та гастрономія: методичні рекомендації. –  Львів 2020. – 18 с.
Масюк Ю.О. Міжнародний курортний та СПА менеджмент: методичні рекомендації. – Львів 2020. – 40 с.
Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів. 1992.
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Географічний моніторинг» // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – 11 с.
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство» // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 15 с.
Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

У методичних рекомендаціях подано: організацію підготовки, послідовність виконання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання дипломних / магістерських робіт.
Для студентів і викладачів географічного факультету.

Методичні вказівки для підготовки і виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» / М. Петровська, О. Пилипович, Д. Кричевська, Л. Курганевич, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 68 с.
Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.

У методичних вказівках висвітлюються питання підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для отримання освітнього ступеня «магістр». Розглянуто весь процес – від вибору теми дослідження до публічного захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією, подано порядок підготовки до написання кваліфікаційної роботи, наведено вимоги щодо її структури, обсягу та оформлення. Чітко окреслено послідовність оформлення та подання необхідних документів, що додаються до роботи.

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю», ОПП «Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози» / укл. Л. Ф. Дубіс. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 49 с.
Методичні вказівки до організації виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» студентами напряму підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / Масюк Ю.О.: Львів, 2020.
Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України / Уклала Лабінська Г.М. – Львів, 2013. – 46 с.
Методичні рекомендації до проходження економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів географічного факультету : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. ― Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ― 64 с.
Методологія стандартизованого моніторингу екологічної сполученості – Рекомендації для аналізу структурної та функціональної сполученості (DTP3-314-2.3 SaveGREEN, EPC Environmental Consulting). [Текст] : навч. посіб. / К. Седі, К. Плютцар, Р. Грілльмайер, Ф. Боргвардт, Ф. Данцінгер, А-Т. Башта, Т. Ямелинець, А. Павелко, М. Галайко, С. Матус, Ю. Андрейчук, Х. Майєр, К. Янц, П. Цвєтков, М. Кутал, Р. Крічек, Р. Мот, Р. Угрінова, Б. Іммерова. – Львів : Дрогобич – Коло, 2022. – 68 с.
Монастирський В.Р. Методичні вказівки до курсу «Виробнича (переддипломна) практика» ОПП «Туристична діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 242 «Туризм і рекреація» – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. – 34 с.
Монастирський В.Р. Навчально-методичні матеріали до курсу «Магістерський семінар» ОПП «Туристична діяльність», «Міжнародний туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 242 «Туризм і рекреація» – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. – 36 с.
Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу: навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК “АТБ”- Львів, 2022. – 200 с.

Навчальний посібник «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу», містить перелік конкретних тем із питаннями для самоконтролю і тести; список рекомендованих джерел та термінологічний словник.

Його рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, викладачам, фахівцям сфери туристичних послуг і всім, хто цікавиться питаннями поширення рекреаційних комплексів у світі.

Морфологія ґрунтів: методичні вказівки / уклав Наконечний Ю. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 53 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету спеціальності 103 – Науки про Землю.
Її метою є формування у студентів знань про основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів, критерії їхнього виділення та класифікації, а також ознайомлення з підходами до морфологічного опису ґрунтів у Світі.
Метою курсу є оволодіння студентами теоретичних знань з наступним закріпленням їх на практичних  роботах з питань вивчення морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю та подальшого їхнього
застосування при польових дослідженнях ґрунтів. Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури до кожної теми, а також тестові завдання на іспит.

Набір інструментів для забезпечення сталого використання та управління зеленою інфраструктурою в стратегічній екологічній оцінці та оцінці впливу на довкілля (DTP3-314-2.3 SaveGREEN, EPC Environmental Consulting). [Текст] : навч. посіб. / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Л. Георгіадіс, Е. Хан, А-Т. Башта, Т. Ямелинець, А. Павелко, М. Галайко, С. Матус. – Львів : Дрогобич – Коло. 2022. – 86 с.
Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання”/укл. Лабінська Г.М. -Львів, 2019 р. – 60с.
Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів: навчально-методичний посібник / Ю. І.Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 80 с.

Розглянуто основні принципи, критерії та широкий спектр методичних і практичних рекомендацій для проведення бонітування ґрунтів. Викладено методи загального бонітування ґрунтів, бонітування стосовно різних сільськогосподарських культур і земельних угідь, а також етапів робіт і порядку їх проведення.
Для студентів і аспірантів географічних, біологічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних закладів і ґрунтознавців практикантів.

Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів: навчальний посібник / Ю. І. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с.

Розглянуто широкий спектр методичних і практичних рекомендацій та різноманітних методів лабораторно-аналітичного вивчення властивостей ґрунтів. Особливу увагу приділено вивченню фізичних властивостей та гумусового стану ґрунтів. Розглянуто загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування. Подано характеристику умов ґрунтотворення, склад і властивості найпоширеніших ґрунтів світу.
Для студентів і аспірантів географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науководослідних закладів і ґрунтознавців-практикантів.

Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / В. Я. Брич, (…), Г. В. Кушнірук, М. Й. Рутинський, Н. Я. Сусол та ін. / за заг. ред. проф. В.Я. Брича. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 484 с.

У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей.
Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу. У розділах розглянуто особливості організації обслуговування у готельних та ресторанних закладах, досліджено внутрішню структуру готельно-ресторанного бізнесу та проаналізовано можливості підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок використання висококваліфікованого персоналу та раціонального управління людськими ресурсами.
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”, а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам.

Основи екології: навч.-метод. посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М .Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.
Пандяк І. Г., Бомба М. Я., Кушнірук Г. В., Майкова С. В., Федина Л. О. Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.
Паньків З. Ґрунти України: навчально-методичний посібник / З. П. Паньків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –112 с.

У навчально-методичному посібнику охарактеризовано географічні закономірності поширення ґрунтів у межах природних зон і гірських країн, наведено відомості про площі ґрунтів у їхніх межах, запропоновано практичні роботи, які дозволять закріпити теоретичний матеріал і формують навики самостійної дослідницької роботи.
Для студентів природничих спеціальностей.

Паньків З. Земельні ресурси. Навчальний посібник / З. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі- продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

Паньків З. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ”для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”/ З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
Паньків З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 344 с.

Викладено теоретико-методологічні основи оцінки земель, положення природно-сільськогосподарського районування території під час земельно-оціночних робіт, методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського при- значення, населених пунктів.
Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-V рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Паньків З. П. Економічна оцінка земель: навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт /З. П. Паньків, М. Г. Кіт. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 38 с.
Паньків З. П. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Кадастр природних ресурсів”для студентів спеціальності  “Екологія та охорона навколишнього середовища” / З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
Паньків З., Кирильчук А., Яворська А. Кадастр природних русурсів: навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 204 с.

У посібнику розглянуто сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів.

Паньків З.П., Кіт М.Г. Економічна оцінка земель. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Земельний кадастр». 2005. – 38 с.
Паньків Н. М. PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах: Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у, проаналізований з’вязок з іміджелогією, принципи та критерії їхнього виникнення та функціонування. Висвітлені основні структурні складові навчальної дисципліни: промоція, паблісіті, реклама, брендинг тощо в контексті взаємозв’язку з маркетинговою туристичною діяльністю та практичним застосуванням в туризмі.
Для студентів та аспірантів природничих спеціальностей, що вивчають туризм.

Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний посібник / Н.М. Паньків.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -67 с.
Паньків Н. Навчально-методичні вказівки для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України» для студентів спеціальності «Туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Паньків Н. Туристичне ресурсознавство : навч. посібник / Наталія Паньків. – Львів : Український бестселер, 2011. – 238 с.

Розглянуто теоретичні основи туристичного ресурсознавства, методики оцінки туристичного потенціалу територій, в тому числі природних, культурно-історичних
та соціально-економічних ресурсів туризму. Висвітлено проблемні питання екології та охорони ресурсів рекреації та туризму.
Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент
організації.

Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів: навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 36 с.
Папіш І.Я., Ямелинець Т.С.  Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 450 с.
Папіш Ігор. Олексій Телегуз. Мінералогія ґрунтів і ґрунтотворних порід : навчальний посібник / Ігор Папіш, Олексій Телегуз. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. 464 с.

Охарактеризовано основні типи пухких континентальних відкладів і закономірності
поширення ґрунтотворних порід. Проаналізовано роль гірських порід і мінералів у процесах
педогенезу. Розкрито основи класифікації гірських порід і мінералів, особливості кристалохімії первинних і вторинних мінералів ґрунту, характеристики будови, складу і властивостей основних груп ґрунтових мінералів. Розглянуто вплив мінералогічного складу на формування фізичних і хімічних властивостей ґрунтів, характер поживного режиму та екологічну стійкість ґрунтової екосистеми. Висвітлено проблеми ґенези найбільш поширених у ґрунтах груп мінералів. Посібник присвячено вивченню глинистих мінералів ґрунтів і порід. Проведено усесторонній аналіз процесів утворення, трансформаційних змін, руйнування і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і породах, що дає можливість зрозуміти суть і механізм ґрунтотворних процесів через пізнання міжфазових взаємодій у системі мінеральна речовина – ґрунтовий розчин – органічна речовина. Визначено вплив мінералогічного складу на режим азотного, калійного і фосфорного живлення рослин. Висвітлено основні методи мінералогічного аналізу ґрунтів. Показано графічні схеми кристалічної будови мінералів, розроблено перелік лабораторних робіт, фахових запитань для самостійного опанування теоретичних і прикладних аспектів курсу “Мінералогія ґрунтів”. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.
Для студентів спеціальності 103 Науки про Землю.

Петлін І. В. Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 52 с.

Обґрунтовано методичні рекомендації і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі». Наявність цієї інформації дасть можливість студентам опанувати теоретичний лекційний матеріал та набути практичні навички щодо ролі та значення стратегічного маркетингу в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу; знайти можливі варіанти мобілізації стратегічних ресурсів на підприємства ГРБ з метою підвищення їх ефективності, застосовувати в практичні й діяльності прийоми стратегічного аналізу задля виявлення слабких та сильних сторін, загроз і можливостей; вміти визначати конкурентні переваги підприємства; розробляти маркетингові стратегії та здійснювати контроль стратегічної маркетингової діяльності, що передбачено навчальною програмою.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання.

Петлін І.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання / І.В. Петлін . – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 26 с.

Наведено основні вимоги щодо змісту та оформлення курсової роботи, процедури її захисту та критерії оцінювання, а також рекомендації для ефективної організації праці здобувача вищої освіти щодо проведення наукового дослідження.
Обґрунтовано методичні рекомендації щодо роботи з навчальними, науковими, статистичними джерелами інформації, тематику курсових робіт. Наявність цієї інформації допомагатиме студентам своєчасно і якісно виконувати курсові роботи з навчальної дисципліни ЕГРБ, передбаченої навчальним планом.
Для здобувачів вищої освіти, керівників курсових робіт, рецензентів та членів комісії з захисту курсових робіт.

Петлін І.В. Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 51 с.
Петлін І.В. Реклама і системи бронювання у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 40 с.
Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Подано основні терміни та поняття в галузі використання й охорони вод.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, а також усіх, хто цікавиться проблемами використання й охорони вод.

Петровська М. А. Екотоксикологія: Навчальний посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсиконінетики й токсикодинаміки  екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводженні у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних  хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля,  а також в організації екобезпечного виробництва і при­родокористування.

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля [навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник]/ М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

У навчально-методичному посібнику подано: структуру навчальної дисципліни; таблицю бальної оцінки роботи студентів; навчальну програму; перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел; теми і зміст семінарських занять; завдання для самостійної роботи; запитання для самоконтролю, перелік тестових завдань, запитання до іспиту, термінологічний словник.
Для студентів і викладачів напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
Петровська М. Методичні рекомендації до регіонально-природоохоронного розділу ландшафтно-екологічної навчальної практики для студентів II курсу спеціальності 101 «Екологія» / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 56 с.

У методичних рекомендаціях подано: інформаційний обсяг регіонально-природоохоронного розділу ландшафтно-екологічної навчальної практики, зміст звіту практики і вимоги до нього, методи контролю і критерії оцінювання звіту, перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел.

Петровська М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: навчальний посібник/ Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.

Розглянуто теоретичні і правові засади стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації в Україні. Простежено передумови виникнення метрології та стандартизації. З’ясовано історію розвитку засобів вимірювальної техніки. Вивчено фізичні величини та одиниці їхнього вимірювання. Розкрито основні положення національної системи стандартизації, роль європейських і міжнародних стандартів у системі екологічного управління та системі управління якістю. Простежено порядок сертифікації систем управління за ISO 14001 та ISO 9001. Важливе місце в посібнику займає понятійно-термінологічна база. Висвітлено міжнародну та регіональну співпрацю в системі технічного регулювання. Навчальний посібник містить запитання для самоконтролю, тестові завдання, рисунки і таблиці, додатки, опрацювання яких сприятиме глибшому засвоєнню студентами назначеного  курсу.
Для студентів і викладачів спеціальності підготовки 183 “Технології захисту навколишнього середовища” та 101 “Екологія”.

Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

Подано: структуру навчальної дисципліни; перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, нормативних документів, інтернет- джерел; запитання для самоконтролю, перелік тестових завдань, терміно­логічний словник.

Для студентів і викладачів напряму підготовки 6.040104 – “Географія”; 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Петровська М.А. Виробнича практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія (прикладна екологія)» / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 52 с.

У методичних рекомендаціях подано: мету і завдання виробничої практики, її зміст та очікувані результати, вимоги до звіту з виробничої практики і критерії її оцінювання, перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел.

Пилипович О. В. Екологічне інспектування та екологічний контроль: навч.-метод. посібник // ЛНУ ім. І. Франка. 2019. – 122 с.

У методичному посібнику зібрано і осмислено сучасний матеріалпро суть, методи та особливості здійснення природоохоронних інспекторських перевірок. Стрижневою ідеєю методичного посібника є концепція реалізації екологічної політики України через ефективне впровадження системи екологічного контролю.

Методичний посібник має навчально-методичну цінність, буде корисним для студентів географічних, екологічних та економічних спеціальностей, а також для працівників сфери державного управління у галузі охорони довкілля

Пилипович О. В. Методика визначення особливо цінних ділянок річки з метою їхнього збереження та охорони (як методологічна основа для Проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою збереження річок»)/ Афанасьєв С.О, Зуб Л.М., Пилипович О.В., Данько К.Ю., Вусик О.В., Матус С.А., Петрович О.З.- Київ, 2019 – 20 с.
Пилипович О.В, Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.

Методичний посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки Звіту з Оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві та реконструкції автомагістралей та доріг І категорії. Характеризуються потенційні екологічні ризики, що супроводжують вказаний тип господарювання, а також пропонуються настанови щодо необхідного збору матеріалів та підходи із розробки компенсаторних заходів.
Для фахівців з оцінки впливу на довкілля, вчених, громадських  активістів.

Пилипович О.В. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС (Методичний посібник) / За редакцією С. О. Афанасьєва. – Київ, 2019. – 94 с.

Методичний посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки Звіту з Оцінки впливу на довкілля залежно від типу гідроспоруд, регіону, планової діяльності та потенційних екологічних ризиків, що можуть виникнути під час будівництва/реконструкції чи експлуатації малих гідроелектростанцій, а також настанови щодо необхідного збору матеріалів та розробки компенсаторних заходів.
Для фахівців з оцінки впливу на довкілля, вчених, громадських активістів.

Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 272 с.
Позняк С. П. Господареві про ґрунти і право на них = For the landowner about soils and legal aspects / С. П. Позняк, Н. С. Гавриш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 250 с.

Викладені відомості з практичного ґрунтознавства, що є важливими у сучасних умовах ґрунтокористування, зокрема приватного господарювання на земельних ділянках. Розглянуто природні процеси ґрунтотворення, властивості основних типів ґрунтів. Окрему увагу приділено важливим для вирощування різних сільськогосподарських культур особливостям ґрунтів, зокрема грануло- метричному складові, кислотності, карбонатизації, озалізненню, засоленості, загіпсованості, вмісту поживних речовин. Наголошено на агрохімічних властивостях ґрунтів. Висвітлено питання ґрунтозахисного обробітку, візуальної діагностики стану ґрунтів і культурних рослин, а також небезпеки забруднення ґрунтів і продукції рослинництва нітратами та радіонуклідами. Розглянуто також правові засади права власності на ґрунти і їхнього використання, відтворення та охорони.
Рекомендовано для господарів земельних ділянок, садоводів, дизайнерів ландшафту та інших осіб, які не мають спеціальної підготовки в галузі ґрунтознавства, для студентів і магістрів природничих і аграрних спеціальностей, а також усіх, хто любить ґрунт і працю на ньому.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Розглянуто загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування, історія створення і зміст ґрунтових карт світу та України. Подано характеристику умов ґрунтотворення, генетико-морфологічні особливості найпоширеніших ґрунтів, їхній склад і властивості. Проаналізовано проблеми і способи раціонального використання та охорони ґрунтів. Охарактеризовано особливості структури ґрунтового покриву та принципи картографування ґрунтів.
Підручник призначений для студентів і аспірантів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агротехнологічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних закладів.

Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство = Social soil science : навч. посібник / Позняк С. П., Гавриш Н. С.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 240 с.

Виняткова важливість ґрунтів у сучасному світі та значущість наукових досліджень з ґрунтознавства є важливим засобом розв’язання соціальних проблем. Ґрунтові ресурси, будучи основою розвитку сільського господарства, є тим “довготерміновим” капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні нації. Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація на зацікавленість суспільства в охороні ґрунтів. Сучасний стан ґрунтів може слугувати не лише характеристикою розвиненості суспільства, а й критерієм оцінювання діяльності влади та соціальної стабільності країни. Для виконання ґрунтом соціальної функції необхідно впроваджувати ґрунтозбережувальні інноваційні технології, ощадливі знаряддя, активно проводити земельно-правову державну політику, організаційні, просвітницькі, виховні та інші заходи.

Позняк С.П., Телегуз О. Г. Антропогенні ґрунти /Навчальний посібник/ –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 200 с.

У навчальному посібнику викладені основні проблеми антропогенної трансформації ґрунтів. Розглянуті проблеми формування, еволюції, класифікації антропогенних ґрунтів.
Для студентів природничих факультетів, спеціальності та освітні програми яких передбачають вивчення ґрунтознавства.

Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-17565 від 12 листопада 2012 р., ISBN 978-617-10-0041-4).
Посібник для вивчення екологічної сполученості в Мармароському регіоні. / Пушкаш О., Петернел Р., Мураріу К., Арделян К., Ямелинець Т., Нордош-Нодь С., Паулікова Л., Бутика Нягу М. – Бая-Маре, 2021. – 105 с.
Проць Б. Г. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.

У виданні представлено результати комплексної експрес-оцінки стану територій природно-заповідного фонду України. Вперше в Україні використана стандартизована світова методика RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management). Оцінено 2 біосферні заповідники, 16 природних заповідників, 18 національних природних парків та 1 регіональний ландшафтний парк. Визначено основні пріоритети управління та розвитку територій природно-заповідного фонду України. Методику адаптовано для повторного проведення експрес-оцінки. 

Пурська І.С. Основи економіки: навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.
Пурська І.С. Основи економіки:навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.
Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 368 с. + 0,32 вкл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11–13301 від 15.08.2012 р.)

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у процесі виконання практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять та іспиту з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу”.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми економічної і соціальної географії світу.

Ровенчак І. Геокультура і геоосвіта України / І. Ровенчак, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 164 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України». Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
Ровенчак І. І. Географічне країнознавство / І. Ровенчак, О. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Романів П. В. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
Романів П.В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 198 с.

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, форм організації співпраці підприємств, сутність управління інноваційним розвитком туризму, його природу, поняття та класифікацію інновацій, зокрема у туристичній галузі, приклади застосування інновацій у туризмі тощо.

Для студентів спеціальності «туризм» та «готельно-ресторанна справа», фахівців-туризмологів.

Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному краї.

Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів : практичний посібник / В. Васільєв, О. Гафурова, Ю. Зінько, М. Рутинський, Т. Шпеник. – Київ : USAID, Проект ПРООН “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств”, 2018. – 60 с.

Брошура видана в межах проекту «Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів», який реалізується за підтримки Проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Сіренко І. М. Методичні поради з курсу «Динамічна геоморфологія» / І.М. Сіренко – Львів: Лабораторія тематичного картографування ; Малий видавничий центр географічного факультету, 2012 – 39с.
Сіренко І. М., Рудковський Л.Л. Методичні поради з курсу «Ендогенні і екзогенні рельєфотвірні процеси» Львів: Лабораторія тематичного картографування ;Малий видавничий центр географічного факультету, 2012 – 36с.
Сіренко І. Методичні поради з курсу «Катастрофічні геоморфологічні процеси» І.М. Сіренко – Львів: Лабораторія тематичного картографування Малий видавничий центр географічного факультету; 2012 – 34с
Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.
Склярська О. Медична географія України для середньої школи: методичні вказівки. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 41 с.
Склярська О. Методичні рекомендації з курсу “Концепції міського розвитку і просторового планування. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 42 с.

Подано програму курсу та методичні рекомендації щодо виконання різних видів навчальної роботи – практичних робіт, підготовки до семінарських занять, індивідуальних завдань, тестового контролю, самостійної роботи студентів, а також питання до іспиту та список літератури до кожної з тем.
Для студентів географічного факультету спеціалізації “Просторове планування і геоурбаністика”.

Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 92 с.
Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 64 с.
Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.

У посібнику в науково-популярній формі розглянуто екологічні, географічні та ботанічні аспекти збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону України. Наведено результати інвентаризації вікових дерев на Львівщині. Висвітлено методику виявлення, обліку та заходи з охорони вікових дерев. Для лісівників, екологів, краєзнавців, студентів, школярів.

Телегуз О. Г. Практикум з агроекології : навчально-методичний посібник / О. Г. Телегуз, І. М. Шпаківська, Н. М. Єфімчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.

У навчально-методичному посібнику містяться детальні теоретичні відомості із агроекології поряд із розробленими практичними роботами. Практичні роботи цього посібника рекомендовано  при вивченні курсу “Агроекологія” студентам біологічного і географічного факультетів за спеціальністю “Екологія” та спеціалізаціями “Екологія землекористування і агробізнес”, “Біоекологія”, “Прикордонний екологічний контроль”.
Посібник також рекомендований для студентів сільськогосподарських вузів та природничих і екологічних коледжів. Видання буде корисним практикуючим екологам і фермерам.

Телегуз О. Г. Цифрова фотографія /Практикум для самостійної роботи студентів/– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 92 с.

Розглянуто теоретичні та методичні основи цифрової фотографії. Висвітлено методики та техніку виконання цифрового фото в різних умовах та різних жанрах.
Для студентів Львівського університету, які обрали для вивчення ДВВС «Цифрова фотографія».

Удуд І. Р. Маркетинг подій і конференцій. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І. Р. Удуд. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 24 c.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання семінарських, завдання для самостійного опрацювання, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності Готельно-ресторанна справа

Удуд І.Р. Стратегічний менеджмент. Методичні вказівки для виконання семінарських та самостійних робіт для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. 28 c.
Удуд І.Р. Чайка І.М. Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні вказівки для виконання практичних (семінарських) робіт для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І.Р.Удуд., І.М. Чайка І.М. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 37 c.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності Готельно-ресторанна справа.

Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Видавництво Львівського університету, 1962. – 227 с.

Посібник написаний на основі узагальнення числен­них літературних джерел і особистих досліджень ав­тора. В ньому висвітлюється історія формування рельєфу і подана характеристика геоморфологічних об­ластей і районів України. До роботи додається «Карта геоморфологічних районів УРСР і МРСР».
Посібник розрахований на студентів географічних факультетів університетів, а також геологів та інших спеціалістів, яким у практичній діяльності необхідне знання геоморфології УРСР.

Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. — 228 с. — ISBN 978-617-7746-79-8.

В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних систем (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні та прикладні аспекти геоінформаційного моделювання та картографування. В посібнику також наведено можливості інтеграції даних дистанційного зондування Землі та матеріалів польового обстеження територій. Актуальність
навчального посібника визначається зростаючими обсягами різноманітної геопросторової інформації про стан та динаміку змін компонентів навколишнього природного середовища, їх комплексного аналізу засобами ГІС-технологій. Основним прикладним завданням посібника є здобуття знань, умінь та навиків у використанні геоінформаційних програмних продуктів з відкритим кодом та можливість їх практичного застосування у природоохоронних цілях. Головна увага спрямована на застосування програмного пакету QGIS.
Навчальний посібник рекомендується для працівників природоохоронних територій, державних та приватних організацій та підприємств, студентів географічних, геологічних та біологічних факультетів за спеціальностями
“Географія” та “Екологія і охорона навколишнього середовища”.

Шаблій О. І. Основи суспільної географії / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Шаблій О. І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 295 с.
Шаблій О. І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 295 с.
Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17 с.
Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 30 с.
Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. Навчальний підручник / Ямелинець Т.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 53 с.
Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 116 с.
Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 40 с.
Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54.с
Яцишин А., Дмитрук Р. Морфолітологічний аналіз : навч. посібник / А. Яцишин, Р. Дмитрук. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. ‒ 104 с.

Розкрито роль ендогенної і екзогенної складових у розвитку рельєфу. Висвітлено зміст, головні завдання та методи морфологічного аналізу
рельєфу. Подано морфологічні класифікації окремих елементів і форм рельєфу, морфометричні показники рельєфу, його елементів і форм.
Схарактеризовано головні етапи і шляхи транспортування матеріалу в континентальних умовах. Розкрито зміст та значення літологічних досліджень пухких нагромаджень, методику їхнього виконання, значення здобутих результатів для відтворення історії формування та будови форм рельєфу.
Для студентів, які навчаються за освітніми програмами з Наук про Землю, та всіх, хто цікавиться закономірностями будови рельєфу, методами його пізнання.

Яцишин А.М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень ” для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 53 с.
Яцишин А.М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “ Методи абсолютних датувань ” для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 40 с.
Яцишин А.М., Богуцький А.Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54 с,119 с.
Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.

Висвітлено методи і прийоми, що використовують при здійсненні прикордонного екологічного контролю на території України. У посібнику зібрано та осмислено сучасний матеріал про суть, структуру, види, особливості реалізації та передумови створення системи прикордонного екологічного контролю України. Стрижневою ідеєю навчально-методичного посібника є концепція реалізації екологічної політики України через ефективне впровадження системи екологічного контролю, отож видання має навчальнометодичну і наукову цінність. Для студентів географічних, екологічних та економічних спеціальностей, а також для працівників сфери державного управління у галузі охорони довкілля.

Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв’язання проблем геоекології. Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

Карпенко Н. І. Магістерський семінар для геоморфологів. Навч.-мет. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 102 с.
Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
Колтун О. В. Вступ до геоморфології. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 c.

Висвітлено теоретичні проблеми геоморфології: об’єкт і предмет, термінологію і систематизацію, методи досліджень і картографування рельєфу, еволюцію земної кори та її поверхні, історію розвитку геоморфології у світі загалом та в Україні зокрема, логічну і галузеву структуру.
Для студентів-геоморфологів, географів, усіх, хто цікавиться рельєфом земної поверхні.