Бібліотека

Перелік публікацій: Петлін І. В.

Петлін І. В. Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 52 с.

Обґрунтовано методичні рекомендації і завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі». Наявність цієї інформації дасть можливість студентам опанувати теоретичний лекційний матеріал та набути практичні навички щодо ролі та значення стратегічного маркетингу в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу; знайти можливі варіанти мобілізації стратегічних ресурсів на підприємства ГРБ з метою підвищення їх ефективності, застосовувати в практичні й діяльності прийоми стратегічного аналізу задля виявлення слабких та сильних сторін, загроз і можливостей; вміти визначати конкурентні переваги підприємства; розробляти маркетингові стратегії та здійснювати контроль стратегічної маркетингової діяльності, що передбачено навчальною програмою.
Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання.

Петлін І.В. Економіка готельного та ресторанного бізнесу. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання / І.В. Петлін . – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – 26 с.

Наведено основні вимоги щодо змісту та оформлення курсової роботи, процедури її захисту та критерії оцінювання, а також рекомендації для ефективної організації праці здобувача вищої освіти щодо проведення наукового дослідження.
Обґрунтовано методичні рекомендації щодо роботи з навчальними, науковими, статистичними джерелами інформації, тематику курсових робіт. Наявність цієї інформації допомагатиме студентам своєчасно і якісно виконувати курсові роботи з навчальної дисципліни ЕГРБ, передбаченої навчальним планом.
Для здобувачів вищої освіти, керівників курсових робіт, рецензентів та членів комісії з захисту курсових робіт.

Петлін І.В. Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 51 с.
Петлін І.В. Реклама і системи бронювання у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 40 с.
Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122.
Петлін І. В. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в західному регіоні України // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. статей. – Львів. – 2008. – №3. – С. 210-214.
Петлін І.В. Основи визначення та управління ризиками в казначейській системі / І.В. Петлін // Науковий вісник Національного університету ДПС України (Економіка, право) : збірник наукових праць / Національний університет державної податкової служи України. – Ірпінь. – 2014. – Вип. 1 (64). – С. 47-55.
Виклюк М.І., Луценко А.С., Петлін І.В. Управлінський підхід у забезпеченні податкової безпеки держави // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні:  розвиток співпраці», (18-20 червня 2020 р.). – Львів.  – С. 27-28.
Глеба І.С., Петлін І.В. Інноваційна активність як конкурентна перевага ресторанного підприємства / І.С. Глеба, І.В. Петлін // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності України. Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 р., м. Херсон). – Херсон, 2021. – С. 107-109.
Гумен В.О., Петлін І.В. Напрями розвитку медичного туризму в Україні / В.О. Гумен, І.В. Петлін // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності України. Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (23 квітня 2021 р., м. Херсон). – Херсон, 2021. – С. 203-206.
Петлін І.В. Активізація державно-приватного партнерства в туристичній сфері // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»: Збірник тез доповідей, (21 березня 2018 року). – Хмельницький. – С. 377-380.
Петлін І.В. Крауд-технології як інноваційний інструмент фінансування розвитку бізнесу // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Харків, (27 листопада 2020 р.). – С. 85-87.
Петлін І.В. Методика оцінки конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства / І.В. Петлін // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації. Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2 квітня 2021 р.). – К.: КРОК, 2021. – С. 154-158.
Петлін І.В. Організаційно-економічні засади реалізації регіональної політики щодо розвитку івентивного туризму //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (20 лютого 2020 р.). – Львів. – С. 277-280. 
Петлін І.В. Особливості застосування аутсорсингу у сфері туризму // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», (26-27 квітня 2018 року). – Дніпро. – С. 121-123. 
Петлін І.В. Особливості застосування крауд-маркетингу закладами готельно-ресторанного господарства // Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій». – Луцьк, ЛНТУ, (30 жовтня 2020 р.). – С. 114-116.
Петлін І.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства //  Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу.  Якість і безпечність продуктів харчування», (24 квітня 2020 р.). – Львів. – С. 79-82.
Петлін І.В. Перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні шляхом створення  субрегіонального туристично-рекреаційного кластеру «Магура» // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (14 березня 2019 року). –  Львів. – С. 74-78
Петлін І.В. Підходи до управління малим підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму (СЗТ) // Матеріали ювілейної, присвяченої 25 річниці створення СНУ імені Лесі Українки,  міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні технології менеджменту» : Зб. наук. праць, (7 листопада 2018 року). – Луцьк. – С. 118-121.
Петлін І.В. Проблеми комерціоналізації інновацій у форматі «потрійної спіралі // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»,  (26 травня 2017 року). – Харків. – 2017. – Т.1, С. 164-166.
Петлін І.В. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності функціонування підприємств готельного господарства: таксономічний підхід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні», (16-17 травня 2019 р.). – Львів. – С. 62-68.
Петлін І.В. Теоретичні засади розвитку туристичного консалтингу в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 70-72.
Петлін І.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму / І.В. Петлін // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2019. – №14. – С. 83-97. 
Петлін І.В. Формування науково-методичного підходу до оцінки ефективності впровадження інновацій вітчизняними підприємствами // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», (18 травня 2018 року). – Харків. – С. 92-93. 
Петлін І.В., Баран О.І. Управління державним боргом // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 40-42. 
Петлін І.В., Березюк Т.М. Сутність та детермінанти туристично-рекреаційного потенціалу регіону // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 131-135. 
Петлін І.В., Василиця Х.А. Зарубіжний досвід розвитку шоколадного туризму // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 142-146. 
Петлін І.В., Василиця Х.А. Львівська майстерня шоколаду як основна локація розвитку шоколадного туризму міста Львова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (20 лютого 2020 р.). – Львів. – С. 241-246.
Петлін І.В., Василиця Х.А. Місце шоколадного туризму в розвитку гастрономічних видів туризму / І.В. Петлін, Х.А. Василиця // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квітня 2021 р., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»). – К.: КРОК, 2021. – С. 31-33.
Петлін І.В., Гладка М.Я. Тенденції розвитку круїзного туризму в країнах Карибського басейну та напрями його активізації // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2020. –№15.  – С.153-166.
Петлін І.В., Гнатко Д.А. Проблеми та пропозиції щодо організації подієвого туризму в Україні // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 77-85. 
Петлін І.В., Гошко О.І. Спортивний туризм: підходи до визначення та особливості розвитку: Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації». Том. 3, Херсон (17 грудня 2021 р.). С. 114-116.
Петлін І.В., Гузій А.О. Перспективи розвитку пивного туризму в Україні: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 72-74.
Петлін І.В., Кальмук В.Р. Теоретичні засади розвитку ділового туризму: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 74-76.
Петлін І.В., Левко О.П. Види інновацій в туризмі // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 85-87. 
Петлін І.В., Мосійчук І.А. Концептуальні засади формування і розвитку ринку лікувально-оздоровчого туризму (РЛОТ) // Матеріали VII Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,(19 листопада 2019 року). – Львів. – С. 138-142. 
Петлін І.В., Мосійчук І.А. Підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму в сучасних умовах // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції  «Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку», (14 березня 2019 року). – Львів. – С. 78-81.
Петлін І.В., Ткач А. Особливості розвитку гастрономічного туризму в діяльності туристичного оператора «Відвідай»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», Старобільськ (16-17 листопада 2021 р.). С. 76-79.
Петлін І.В., Чучман І. Удосконалення фінансово-економічних важелів управління державним боргом // Матеріали VI  Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти», (5 грудня 2018 року). – Львів. – С. 34-37. 
Петлін. І.В., Гребеняк Ю.Г. Теоретичні засади формування механізму управління суб’єктами сільського зеленого туризму (СЗТ) // Матеріали VІІ  Міжвузівської науково-практичної конференції науковців, викладачів  та студентів  «Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва»,  (19 листопада  2019 р.). – Львів. – С. 135-138. 
Шимчук О.М., Петлін І.В. Теоретико-методологічні засади маркетингового дослідження аконкурентного середовища закладів ресторанного господарства : Матеріали студентської науоково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі», Львів. -22-27 с.