Войтків Петро Степанович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Petro.Voytkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Топографія з основами геодезії
  • Картографія і картографічне креслення
  • Ґрунтознавство і географія ґрунтів
  • Земельні ресурси
  • Геоекологія
  • Конструктивно-географічні дослідження урбосистем
  • Землевпорядне планування

Курси

Вибрані публікації

Монографії і Посібники

Войтків П. С. Картографія : програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.

Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.

Математична картографія. Навчально-методичний посібник / уклад. С. Кравців, П.Войтків, М. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 44 с.

Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.

Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.

Статті та матеріали коференцій

Войтків П. С. Склад увібраних катіонів буроземів (cambisols) пралісів Карпатського біосферного заповідника / П.С. Войтків // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 1. – Харків – 2018. – С. 7–8.

Войтків П. С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області / Войтків П. С., Кравців С. С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (131). – 2018. – с. 78-82. (збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща).

Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.

Войтків П. С. Прилади контролю навколишнього середовища : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 38 с.

 

Войтків П. С. Зміна загальних фізичних властивостей буроземів (cambisols) Українських Карпат під різними фітоценозами / Петро Войтків // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2017. – Вип. 51. – 53 – 62 С.

Войтків П. С. Сучасний стан та використання земельних ресурсів (на прикладі Бродівського району Львівської області) / Войтків П. С., Кравців С. С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (125). – 2017. – с. 171-174.

Войтків П.С. Розвиток ерозійно-деградаційних процесів у ґрунтовому покриві Українських Карпат / П.С. Войтків, М.В. Кобелька // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи . Всеукр. наук. конфер. присвяч. 15-чю заснув. кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 90–95.

 

ВойтківП.С. Гранулометричний та мікроагрегатний склад дрібнозему буроземів пралісів Ужанського національного природного парку / П.С. Войтків // Ґенеза, географіятаекологіяґрунтів. Збірник наукових праць міжнар. наук. семінару : «Ґрунти і сучасність» (Львів – Ворохта, 11-13 вересня 2015 р.) – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 24–31.

Войтків П.С. Ґрунти Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / П.С. Войтків // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до 9 з’їзду УТГА (30 червня – 4 липня 2014р., м. Миколіїв) : Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України . Книга друга : Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів – Харків – 2014. – С. 18–

Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.

Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С.С.Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.

Войтків П.С. Гумусовий стан буроземів пралісів Карпатського біосферного заповідника / Войтків П. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. № 44 – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С.24–

Войтків П.С. Ґрунтово-картографічні дослідження Українських Карпат / Петро Войтків, Степан Кравців // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. № 46 – Львів : ВЦЛНУім. ІванаФранка, 2013. – С. 69–

Войтків П.С. Особливості гранулометричного та міктоагрегатного складу буроземів пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / П.С. Войтків // Наук. вісн. Чернівец. уні-ту. Серія Біологія. Том 4. Випуск 3. – Чернівці 2012. С. 252–

Войтків П.С. Роль лісу у формуванні властивостей буроземів Українських Карпат / Войтків П.С. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2011. – Вип. 39. – С. 52 – 63.

Войтків П.С. Щебенюватість буроземів Українських Карпат / П.С. Войтків // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник – Харків 2011 – С. 108–

Войтків П.С. Конструктивно-географічні засади дослідження буроземів Українських Карпат / Петро Войтків // Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: матер. Всеукр. наук-практич. конфер., присвяченій десятиріччю заснування кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 103–108.

Войтків П.С. Охорона буроземів пралісів Українських Карпат / Войтків П.С. // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до 8 з’їзду УТГА (5-9 липня 2010р., м. Житомир) : Охороні ґрунтів – державну підтримку – Харків : Видавництво ПП. «Рута», 2010. – С. 181–

Войтків П.С. Валовий хімічний склад буроземів пралісів Українських Карпат / Войтків П.С. // Вісн. Одеськ. націон. уні-ту. Географ. та геолог. науки. – Одеса – 2009. – Том 14. – Вип. 7. – С. 91–

Войтків П.С. Буроземи пралісів Українських Карпат : монографія / П.С. Войтків, С.П. Позняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –244 с.

Войтків П. С. Кислотно-основні властивості буроземів пралісів Українських Карпат / П. Войтків // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2008. – Вип. 35. – С. 40–48.

Войтків П. С. Історія дослідження буроземів Українських Карпат / Петро Войтків // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 15 – С. 75–81.

Войтків П. С. Гумусовий стан буроземів пралісів Українських Карпат / Войтків П. С., ІванюкГ.С. // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія Географія. – Луцьк, 2007. – № 2. – С. 5–11.

Войтків П. С. Особливості буроземного процесу грунтотворення в ґрунтах Українських Карпат / Войтків П. С. // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – С. 147–156.

Войтків П. С. Буроземи пралісів Ужанського національного природного парку / П. Войтків, І.Іванега // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2006. – Вип. – С. 43–53.

Войтків П.С. Фізичні властивості буроземів пралісів Українських Карпат / Войтків П. С. // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія Географія. – 2006. – № 2. – С. 104–107.

 

 

 

 

 

 

Біографія

  • Народився 15 квітня 1983 р. у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2000 р. закінчив Жовтанецьку середню школу. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2005 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Географія” та здобув кваліфікацію “Магістр географії. Географ-ґрунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. 10 жовтня 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Буроземи пралісів Українських Карпат” (науковий керівник – проф. С. П. Позняк). З вересня 2008 р. працював асистентом на кафедрі географії України, а з лютого 2009 р. – асистентом кафедри конструктивної географії і картографії. З липня 2015 року працюю на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків України (УТГА).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!