Бібліотека

Перелік публікацій: Котик Л. І.

Котик Л. Територіальні відмінності розвитку екскурсійного туризму в Україні / М. Білецький, Л. Котик / Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону : міжнародна монографія (колектив авторів за заг. ред. Л. Заставецької). — Тернопіль : Вид. центр ТНПУ, 2020. —С. 38-74.

Екскурсійний туризм зорієнтований на ознайомлення з унікальними і неповторними об’єктами природи, пам’ятками історії і культури, архітектурними комплексами поселень, сакральними спорудами, фондами музеїв, індустріальними об’єктами, національними традиціями та повсякденним способом життя місцевих мешканців певної території. Він відіграє важливу роль у господарському комплексі регіону, особливо в умовах здійснення адміністративно-територіальної реформи. Актуальність його дослідження зумовлена спадом туристичної, загалом, й екскурсійної, зокрема активності населення України у зв’язку з воєнно-політичною нестабільністю на сході держави та окупацією АР Крим.
Подано загальну характеристику розвитку екскурсійного туризму в Україні. При аналізі інформації, представленої на всеукраїнському туристичному порталі UA.IGotoWorld.com, зосереджено увагу на тривалість, локацію, залучення природно- й історико-краєзнавчих об’єктів, вартість, унікальність екскурсійних маршрутів. Виокремлено найпопулярніші об’єкти екскурсійного туризму туристично-рекреаційних районів України.
Обґрунтовано, що перспективи розвитку екскурсійного туризму в України пов’язані з популяризацією потенціалу історико-біографічних об’єктів мандрівок у глобальних соціальних мережах та розвитком віртуального туризму.

Біланюк В., Гудзеляк І., Котик Л. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 60 с.

Методичні вказівки містять загальні положення підготовки магістерської роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Висвітлено роль наукового керівництва кваліфікаційної роботи. Розкрито головні етапи виконання і захисту магістерської роботи, вимоги до її структури, змісту,
обсягу, оформлення, критерії оцінювання.
Для здобувачів ступеня магістр з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) закладів вищої освіти

Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник/ М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 134 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.
Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, задачі, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові й описові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 468с.
Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 с.

Словник-довідник містить трактування головних термінів і понять соціальної географії загалом та окремих її галузевих і просторових дисциплін зокрема. Наведено підходи провідних учених-географів до визначення структури соціальної географії, районування території України. Подано соціально-географічну характеристику України та держав світу.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів географії, усіх, хто цікавиться соціально-географічною проблематикою.

Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с.
Білецький М. Соціальна географія: навч. посібник / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ― 328 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю.

Для студентів спеціальності 106 Географія, 242 Туризм закладів вищої освіти.

Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуального-навчально-дослідного завдання, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуальних навчально-дослідних завдань, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів— Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Подано допоміжні навчальні матеріали для засвоєння програми дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)» —логічні схеми, графіки, таблиці, що розкривають зміст, структуру, еволюцію, головні проблеми науки та її структурних підрозділів.
Призначено для студентів-магістрів, аспірантів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Глобальні проблеми людства : навч. посібник / Мирослава Книш, Любов Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 96 с.
Книш М., Котик Л. Глобальні проблеми людства: навч. посібник. Львів: Простір-М, 2021. 130 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю знань студентів з курсу.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014.07 Середня освіта (географія).

Котик Л. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Центральна та Південно-Східна Європа, Східна Балтія): навч. посібник / В. В. Стецький, Л. І. Котик. − Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − 100 с.
Котик Л. Суспільна географія макрорегіонів світу (Центральна, Південно-Східна Європа та Східна Балтія) : навч. посібник для самост. роботи студентів. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів: Простір-М, 2022. — 108 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить Котик Л. Суспільна географія макрорегіонів світу (Центральна,
Південно-Східна Європа та Східна Балтія) : навч. посібник для
самост. роботи студентів. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів:
Простір-М, 2022. — 108 с.
тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного
опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю із курсу, тестові завдання.
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Кузик С. П. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник. / С. П. Кузик, Л. І. Котик, І. В. Ванда. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 148 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Методичні рекомендації до проходження економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів географічного факультету : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. ― Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ― 64 с.
Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-17565 від 12 листопада 2012 р., ISBN 978-617-10-0041-4).
Ровенчак І. Геокультура і геоосвіта України / І. Ровенчак, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 164 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України». Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 92 с.
Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 64 с.
Актуальні організаційно-методичні особливості дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу» в контексті розвитку середньої і вищої географічної освіти / О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 752-769.
Актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2021. — Вип. 33. — С. 69-77.
Білецький М. І. Приморський туристично-рекреаційний район України: сучасний стан і проблеми розвитку / М. І. Білецький, Л. І. Котик. Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7-21.
Білецький М. І. Розвиток екскурсійного туризму в Карпатському регіоні України / М. Білецький, Л. Котик // Історія української географії. — 2019. — Вип. 37. — С. 95—102.
Влах М., Ванда І., Котик Л. До питання суспільно-географічної неоднорідності Стрийського району Львівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Географічні науки». 2022. Вип. 17. С. 7–17.
Котик Л. Абіотичні ресурси як об’єкти туризму (на прикладі печер Львівської області) / М. Білецький, Л. Котик / Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присвячена Всесвітньому Дню Землі): зб. матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. — Херсон :  ХДАЕУ, 2020. — С. 23-29.
Котик Л. Міжуніверситетська студентська наукова конференція «Суспільно-географічні і геоекономічні проблеми просторового розвитку регіонів» (26 квітня 2018 р., м. Львів) / Л. Котик, О. Шаблій // Історія української географії. — 2019. — Вип. 37. — С. 112—113.
Котик Л.І. До проблеми нових засобів навчання географії у вищій школі / Л. І. Котик // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 травня, 2020 р., м. Полтава). — Полтава: Астрая. — С. 230-232.
Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. — Тернопіль, 2015. — Вип. 32. — С. 7—18
Освітня програма як об’єкт освітнього менеджменту в географії (на прикладі ОПП Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти) / В. І. Біланюк, Л. І. Котик // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 673-686.
Участь України у миротворчих місіях ООН: суспільно-географічний аспект / Л. І. Котик // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 129-139
Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 484 с.

У матеріалах конференції подані статті з широкого спектру теоретичних, методологічних та методичних проблем суспільної географії, розвитку суспільної географії в інформаційну епоху, проблем географії України та географічного українознавства, становлення нових напрямків суспільно-географічних пошуків (геософія, геоглобалістика, геотуристика тощо). Автори збірника —науковці України, Польщі, Німеччини, Канади, Австрії та Франції.
Для науковців, докторантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, учителів та осіб, які цікавляться проблемами суспільно-географічної науки.

«Коронавірусний холод»: пошук точок зростання туристично-рекреаційної сфери Львівської області / Індустрія туризму і сфери гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 29 листопада 2021 р.). — Луцьк: ПП Іванюк, 2021. — С. 31-35.
TED-виступ як можливість розвитку м’яких навичок студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. Котик // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). — Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. — С. 80-83.
Білецький М. І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: ретроспектива і сучасність / М. І. Білецький, Л. І. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 41—47.
Білецький М. І., Котик Л. І. Віртуальний туризм як можливість популяризації історико-культурних пам’яток Сколівського району Львівської області Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму : матер. наук.-практ. конф. (21—22 березня 2019 р., м. Львів). ― Львів : ЛІЕТ, 2019.
Бордун О. Дидактичне використання ментальних карт у географічних дослідженнях / О. Ю. Бордун, Л. І. Котик // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. — Kharkiv : SPC “Sci-conf.com.ua”, 2020. — Pp. 148-152.
Ванда І., Котик Л. Внутрішньо переміщені особи у Львівській області: просторові особливості розселення / Українські вимушені мігранти: інтеграція, ідентичність, повернення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 25 травня 2023 р. – Львів, 2023. С. 39-43.
Влах М., Ванда І., Котик Л. Просторова диференціація Стрийського району Львівської області: виклики розвитку. Human Geography Journal. 2022. Вип. 32. С. 69–78.
Володимир Біланюк, Любов Котик, Євген Тиханович. Географічні ідеї в епістолярній спадщині Григорія Сковороди / В. Біланюк, Л. Котик, Є. Тиханович // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матер Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 19-24.
Володимир Біланюк, Любов Котик. “Освітній менеджмент в географії”: до актуальності викладання курсу / Володимир Біланюк, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 141-147.
Географія beauty-сфери Галицького району міста Львова / А. Скрипник, Л. Котик // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 31-36.
До проблеми вивчення географії культури і географії освіти України у середній школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). — Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. — С. 86-89.
До проблеми вивчення суспільної географії макрорегіонів світу у вищій школі (на прикладі регіону Центральна і Південно-Східна Європа, Східна Балтія) / Л. Котик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (07 березня 2022 р., м. Вільнюс (Литва)). —Вільнюс: ГО «ВАДНД», 2022. — С. 90-97.
До проблеми типізації глобальних проблем людства / Л. І. Котик // Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства: зб. VII Міжн. науково-практичної конференції (20 квітня 2022 р.). — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. — С. 101-105.
До проблеми формування soft skills майбутніх вчителів географії /Л. І. Котик // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (26 листопада 2021 р., Умань). — Умань: Візаві, 2021. — С. 78-82.
Іван Ровенчак, Любов Котик. Геоосвіта як конвергентний науковий напрямок / Іван Ровенчак, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 149-157.
Ірина Ванда, Любов Котик. Внутрішньо переміщені особи як виклик розвитку Львівської області: просторові аспекти / Ірина Ванда, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 268-273.
Книш М. М. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU). − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322
Л. Котик. Залучення історико-культурних об’єктів Козівської ТГ Львівської області у туристичну сферу регіону / Л. Котик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2023. С. 171-179.
М. Білецький, Л. Котик Суспільно-географічні аспекти розвитку внутрішнього туризму Львівської області / М. Білецький, Л. Котик / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-ттю утворення к-ри географії України і туризму у Тернопільському нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка (4-5 жовтня 2022 р.). — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. — С. 71-72
ОПП «Середня освіта (Географія» ОС «Магістр»: виклики і переосмислення / В. І. Біланюк, Л. І. Котик // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав, 19-20 жовтня 2023 р.). Переяслав, 2023. С. 26-31.
Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського / О. І. Шаблій, Л. І. Котик // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). — Тернопіль: Вектор, 2022. — С. 4-32.
Перспективи розвитку туризму у сільських населених пунктах Судововишнянської територіальної громади / Є. Є. Тиханович, М. І. Білецький, Л. І. Котик // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи: зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присв. 145-річчю геогр. освіти в Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.). — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 — С. 71-75
Прикладні аспекти освітнього менеджменту в географії / В.І. Біланюк, Л.І. Котик // Восьмі Сумські наукові географічні читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (Суми, 13-14 жовтня 2023 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. С. 36-42.
Просторові аспекти участі України у миротворчих місіях ООН / М. С. Греськів, Л. І. Котик // Діджиталізація науки як виклик сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (м. Одеса, 17 грудня 2021 р.). — Т. 3. — 2021. ― С. 128-131.
Розвиток креативної індустрії Львівської області: суспільно-географічний аспект / Л. І. Котик // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій. — Київ: КНУТД, 2022. — С. 45-47.
Туристичний потенціал сільських населених пунктів Судововишнянської ТГ. / М. Білецький, Л. Котик, Є. Тиханович // Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. (Судова Вишня, 15 травня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2021. — С. 179–194.
Формування екологічної компетентності на уроках географії у середній школі / Р. Ганич, Л. Котик // Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 205-208.
Формування засад сталого розвитку на уроках географії у середній школі / Р. Ганич, Л. Котик // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні: матеріали XXІІ-ої Всеукр. студ. наук. конф. (м. Львів, 20-21 червня 2020 року). — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. — С. 102-105.
Шаблій О. І. Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О.І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик. Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 55-64.