Грицишин Анна Тарасівна

Посада: асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: anna.hrytsyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • тенденції розвитку світового господарства;
 • міжнародні економічні відносини;
 • міжнародний туризм;
 • економіка туризму;
 • функціонування готельного і ресторанного господарства.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Грицишин А., Білоус С. В., Красько А. Б. Необхідність та причини збору статистичних даних в контексті фестивального туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. – С. 23–24.
 • Munkachii I. Extrapolation of trends as a method for forecasting tourist flows in Ukraine / Munkachii I., Hrytsyshyn A., Bilous S., Masiuk Y., Krasko A., Petruk N. // Multidisciplinary international journal “Věda a perspektivy”. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. –№ 2(9). – P. 50-63. (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible)
 • Білоус С.В. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин, Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
 • Білоус С.В. Проблеми та напрямки вдосконалення подієвого менеджменту в Україні/ С.В. Білоус, А.Т. Грицишин, І. З. Мункачій //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» Випуску 2(103) 2021. – C. 51-56 (Копернікус та ВАК)
 • Грицишин А., Нерета В. Поєднання фестивального та вітрильного туризму: міжнародний досвід та перспективи для України. Водний туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали наукової конференції з міжнародною участю, 9 квітня 2021 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 24–29.
 • Грицишин А., Політицька К. Франшизи туристичних операторів України: загальна характеристика та основні умови. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XV Міжнародної наукової конференції, 8 жовтня 2021 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 81–86.
 • Грицишин А. Т. Особливості позитивного впливу фестивального туризму на туристичний простір. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 квітня 2021 р. – К.: Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 140–142.
 • Мальська М. П., Грицишин А. Т. Функції та дисфункції фестивального туризму в контексті впливу на туристичний простір / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7083
 • Грицишин А. Т. Фактори розвитку фестивального туризму у другій половині ХХ століття / А. Т. Грицишин // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – № 3 (47). – Т. 2. – С. 40–44. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7003
 • Грицишин А. Т. Моделювання та оцінка основних детермінантів міжнародних резервів в Україні / А. Т. Грицишин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2020. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 44–54. https://doi.org/10.15330/apred.2.16.44-54
 • Грицишин А. Т. Досвід використання криптовалют у сфері туризму: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XIV Міжнародної наукової конференції, 9 жовтня 2020 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 97-102.
 • Грицишин А. Т. Трекер відновлення туризму в умовах пандемії COVID-19: Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали міжнародної наукової конференції, 2 жовтня 2020 р. – Харків: МЦНД, 2020. – Т. 1. – С. 42–43.
 • Грицишин А. Т. Роль міжнародних фінансових організацій в управлінні міжнародними резервами: Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції, 10 липня 2020 р. – Вінниця: МЦНД, 2020. – Т. 1. – С. 44 47.
 • Грицишин А. Т. Діяльність центральних банків країн ЦСЄ у сфері управління міжнародними резервами / А. Т. Грицишин // Вісник Львівського університету Серія міжнародні відносини. – 2018.  – № 45. – С. 346–356.  http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9388
 • Лапчук Б. Ю., Грицишин А. Т. Аналіз емпіричних досліджень детермінантів міжнародних резервів / Б. Ю. Лапчук, А. Т. Грицишин // Економічний форум. – 2018. – № 4. – С. 41–47.
 • Лапчук Б. Ю., Грицишин А. Т. Міжнародні резерви і неофіційна доларизація в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Б. Ю. Лапчук, А. Т. Грицишин //  Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 21. – С. 132–137. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/21_1_2018ua/30.pdf
 • Грицишин А. Т. Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи / А. Т. Грицишин // Економічний форум. –2017. –№ 1. – С. 32–42.
 • Грицишин А. Т.  Структура міжнародних резервів в країнах Центральної та Східної Європи / А. Т. Грицишин // Економічний простір. – 2017. – № 118. – С. 25–37.
 • Грицишин А. Т. Теоретичний аналіз впливу режиму валютного курсу на рівень міжнародних резервів / А. Т. Грицишин // Економіка та держава. – 2016. – № 11. – С. 77–79.
 • Шеремета А. Т. [Грицишин А. Т.] Теоретичні підходи до визначення критеріїв достатності міжнародних резервів в історичній ретроспективі / А. Т. Шеремета // Наука молода. – 2011. – № 15–16. – С. 141–144.
 • Hrytsyshyn A. The International Reserves Management in the Baltic States / А.Hrytsyshyn // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. –  – № 4. – P. 3–7.
 • Грицишин А. Нові тенденції МВФ в управлінні міжнародними резервами: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичноїконференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», 26 травня 2017 року. Том І. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 67–
 • Грицишин А. Т. Діяльність центральних банків країн Балтії у сфері управління міжнародними резервами: Матеріали III Міжнародноїнауково-практичноїконференції «Інноваційна економіка», 28–29 квітня 2017 року. – К.: 2017. – С. 14–
 • Hrytsyshyn A. Сучасні аспекти управління міжнародними резервами у країнах Центральної та Східної Європи / А. Hrytsyshyn// Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 3 / [red. R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska i in.]. Lwów-Olsztyn : Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. –  50–62.
 • Шеремета А. Т. [Грицишин А. Т.] Аналіз досліджень впливу режиму валютного курсу на формування міжнародних резервів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст..: сучасна теорія і практика», 17–18 листопада 2011 року. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 155–158.
 • Шеремета А. Т. [Грицишин А. Т.] Ризики управління міжнародними резервами: Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції: «Актуальні проблеми розвитку національної економіки України», 13–14 травня 2011 року. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 558–559.
 • Шеремета А. Т. [Грицишин А. Т.] Фактори вибору резервної валюти в контексті управління міжнародними резервами: Матеріали VIIIміжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», 24–25 лютого 2011 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 113–
 • Шеремета А. Т. [Грицишин А. Т.] Особливості валютної політики України під час фінансової кризи 2008–2009 років: Матеріали Наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка: «Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти», 8–9 лютого 2011 року. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 119–121.

Біографія

Народилася 1988 року в місті Львові.
У 2010 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».
У 2017 році закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
2017-2020 рр. – працювала на посаді старшого лаборанта кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи».
З 2020 року працює на посаді асистента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Нагороди

 • Стипендіатка стипендії Президента України (2007-2008)
 • Стипендіатка обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови обласної ради (2007)

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!