Корпоративне управління в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мандюк Н. Л.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Мандюк Н. Л.
ГрТМ-11сдоцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Корпоративне управління в туризмі» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами корпоративного управління;
 • сформувати необхідні навички і вміння корпоративного управління;
 • сформувати корпоративну культуру підприємницької діяльності.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і принципів корпоративного управління в туризмі;
 • вивчення методів корпоративного управління;
 • засвоєння принципів управління на основі цінних паперів;
 • визначення проблеми управління корпоративними правами власників.

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (11.12.18)
 • Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (11.12.18)
 • Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (11.12.18)
 • Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: Знання, 2012. – 348 с.
 • Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

Допоміжна:

 • Борзунов В.И. Принципы и методы корпоративного управления. – Сумы: Козацкий вал, 1998. – 25 с.
 • Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні. – Харків: Вид. ХДЕУ, – 2003. – 324с.
 • Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків: Еспада, 2003. – 688 с.
 • Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Коренєв Е.Н. Основи корпоративного управління: Навч. посібник. – Луганськ: Вид. СНУ, 2001. – 480 с.
 • Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 288 с.
 • Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления. – М.: Финстатинформ, 2002.- 240 с.
 • Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.
 • Принципи корпоративного управління України – К.: ДКЦПФР, 2003. – 35 с.
 • Управление акционерным обществом (корпоративное управление в Украине): пособие МФК. – К.: Столетие, 1999.- 196 с.
 • Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. – М.: Альпина, 2000.- 198 с.
 • ssmsc.gov.ua
 • ukrse.kiev.ua
 • www.zakon.rada.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус