Корпоративне управління в туризмі (англ. мовою) (242 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Грицишин А. Т.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сГрицишин А. Т.
ГрТМ-11сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Корпоративне управління в туризмі» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами корпоративного управління;
 • сформувати необхідні навички і вміння корпоративного управління;
 • сформувати корпоративну культуру підприємницької діяльності.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і принципів корпоративного управління в туризмі;  вивчення методів корпоративного управління;
 • засвоєння принципів управління на основі цінних паперів;
 • визначення проблеми управління корпоративними правами власників.

Рекомендована література

Основна:

 • Bajpai N. The Essential Book of Corporate Governance. Sage Publications Pvt. Ltd; 1st edition. 2016. 361 p.
 • Csedő, Z.; Magyari, J.; Zavarkó, M. Dynamic Corporate Governance, Innovation, and Sustainability: Post-COVID Period //Sustainability 2022, 14, URL: https://doi.org/10.3390/ su14063189
 • Deng F., Zhou C. Sustainable Development of Corporate Governance in the Hospitality and Tourism Industry: The Evolution and the Future // Sustainability 2022, 14, 4286. URL: https:// doi.org/10.3390/su14074286
 • Dorosh N. Essence and Principles of Corporate Governance. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. Collective monograph. Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. рр. 177 – 191.
 • G20/OECD Principles of Corporate Governance. URL: https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/
 • Groysberg B., Lee J., Price J., Cheng J. The Leader’s Guide to Corporate Culture: How to Manage the Eight Critical Elements of Organizational Life // Harvard Business Review 96, no. 1. 2018. pp 44–52.
 • Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Hospitality and tourism of the future: scientific and practical horizons: a collection of abstracts of reports of the 2nd international scientific and practical conference. Kyiv: NUBiP of Ukraine. 2023. pp. 23-26.
 • Krasko A., Hrytsyshyn A. Corporate Culture as a Tool of Successful Business Management in the Hospitality Industry // Geographic education and science: challenges and progress: materials of the international scientific and practical conference. Lviv: Prostir-M, 2023. Volume 3. 158–162.
 • Li Y., Singal M. Corporate Governance in the Hospitality and Tourism Industry: Theoretical Foundations and Future Research // Journal of Hospitality & Tourism Research, 2021. URL: https://doi.org/10.1177/10963480211011718
 • OECD Corporate Governance Factbook – 2021. URL: https://www.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-Governance-Factbook.pdf
 • Pechlaner H., Raich F., Kofink L. Elements of Corporate Governance in Toutism Organizations // TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM Volume 6, Number 3, 2011, pp. 57-76.
 • Zaman R., Jain T., Samara G., Jamali D. Corporate Governance Meets Corporate Social Responsibility: Mapping the Interface // Business & Society, 2022, 61(3), pp. 690–752. URL: https://doi.org/10.1177/0007650320973415

Додаткова:

 • Гриньова В.М., Попов О.Є. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні. – Харків: Вид. ХДЕУ, – 2003. – 324с.
 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 • Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 3 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 • Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
 • Мальська М.П. Корпоративне управління / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько – Київ: Знання, 2012. – 348 с.
 • Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.
 • Принципи корпоративного управління України – К.: ДКЦПФР, 2003. – 35 с.
 • ssmsc.gov.ua
 • ukrse.kiev.ua
 • www.zakon.rada.gov.uа

Силабус: Силабус: Корпоративне управління в туризмі (англ. мовою), 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус