Фестивальний та конференційний туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Грицишин А. Т.ГРТ-41с, ГРТ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сГрицишин А. Т.
ГРТ-42сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Мета:

 • формування системи знань про розвиток фестивального туризму та виставкової діяльності  в Україні та світі, особливості виставкової діяльності та фестивального  туризму, історія їх розвитку та  привабливість для туристів.
 • ознайомити студентів із сутністю, значенням, принципами, формами фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • сформувати фундаментальні знання та поняття фестивального туризму та виставкової діяльності;

Основними завданнями цього курсу є:

 • ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • освоєння принципів, методів, функцій та сучасних підходів до організації фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • вивчення теоретико-методологічних засад фестивального туризму та виставкової діяльності туризму; основ історії становлення й розвитку фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат фестивального туризму та виставкової діяльності, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади  організації цих видів туризму, історію виникнення та розвитку фестивального туризму у світі та Україні, туристичні ресурси  фестивального туризму в різних країнах.

вміти: проводити дослідження географії фестивального туризму та виставкової діяльності  в Україні та світі, оцінювати рівень конкурентоспроможності туристичного потенціалу фестивального туризму тої чи іншої країни з метою порівняння загального конкурентного потенціалу країни на туристичному ринку загалом,  та формувати стратегічний план його розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література

Основна: 

 • Бабкин А.В. Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.
 • Грицишин А. Т. Фактори розвитку фестивального туризму у другій половині ХХ століття / А. Т. Грицишин // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – No 3 (47). – Т. 2. – С. 40–44.
 • Грицку Ю., Бучко Ж. Фестивальний туризм в системі рекреаційно-туристської діяльності// Науковий вісник Чернів. у-ту. Вип.519-520. – 2010. – С.56-60.
 • Зима А. Г. Подієвий туризм: карнавали, фестивалі, свята,виставки, парки: препринт / А. Г. Зима, О. Ю. Шейко. – Харків:ХНЕУ, 2010. – 160 с.
 • Мальська М. П., Грицишин А. Т. Функції та дисфункції фестивального туризму в контексті впливу на туристичний простір / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2021. – No 4.
 • Топорницька М. Місце фестивального туризму у класифікаційній схемі масових видів туризму / М. Топорницька // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. -Вип. 29(2). – С. 246-253.
 • Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище /Л. М. Устименко // Культура і сучасність. – 2013. – No 1. – С. 88-92.
 • Худоба В. В. Фестивалі, як складова культурного та етнічного туризму : лекція з навчальної дисципліни “Культурний та етнічний туризм ” / Худоба В. В., Четирбук О. Р. – Львів, 2018. -12 с.

Допоміжна: 

 • Габчак Н. Ф. Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика / Н. Ф. Габчак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 44. – С. 256-262.
 • Грицку-Андрієш Ю. Фестивальний туризм на Буковині як інноваційний інструмент залучення інвестицій у розвиток сільських територій / Ю. Грицку-Андрієш, В. Грицку // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43(1).
  – С. 191-197.
 • Давыденко И.В. Доминанты рынка событийного туризма / И.В. Давыденко // Перспективы развития науки в современном мире : мат. междун. начно-практич. конф. – Краков, 2012. – С. 97–103.
 • Клочковська В. О. Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Вінницькій області / В. О. Клочковська, О. В. Клочковський // Економіка і організація управління. – 2019. – Вип. 1. – С. 110-115.
 • Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навчальний посібник / Смаль І.В. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
 • Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. – Науковий вісник Ужгородського університету, 2011.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с.
 • Cudny Waldemar. FESTIVAL TOURISM – THE CONCEPT, KEY FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS IN THE CONTEXT OF TOURISM GEOGRAPHY STUDIES. – GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL, Vol. 65, Issue 2, 2013. – P. 105–118.
 • Donald Getz. Event Tourism – Definition, Evolution and Research –Calgary : Elsevier, 2008. – P. 403–428.
 • José Manuel Hernández-Mogollón, José Antonio FolgadoFernández, Paulo Alexandre Oliveira Duarte. Event tourism analysis and state of the art. – European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol. 5, Issue 2, Portugal, 2014. – P. 83–102.
 • O’Sullivan Diane, Marion J. Jackson. Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic Development? – Journal of Sustainable Tourism, Vol. 10, Issue 4, 2002. – P. 325–342.
 • Skoultsos Sofoklis G., Paris Tsartas. EVENT TOURISM: STATEMENTS AND QUESTIONS. – TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, Vol. 4, Issue 4, Spring 2009. – P. 293–310.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Фестивальний та конференційний туризм

Завантажити силабус