Фестивальний та конференційний туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Грицишин А. Т.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сГрицишин А. Т.
ГРТ-42сГрицишин А. Т.
ГРТ-43сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Мета:

 • формування системи знань про розвиток фестивального туризму та виставкової діяльності  в Україні та світі, особливості виставкової діяльності та фестивального  туризму, історія їх розвитку та  привабливість для туристів.
 • ознайомити студентів із сутністю, значенням, принципами, формами фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • сформувати фундаментальні знання та поняття фестивального туризму та виставкової діяльності;

Основними завданнями цього курсу є:

 • ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • освоєння принципів, методів, функцій та сучасних підходів до організації фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • вивчення теоретико-методологічних засад фестивального туризму та виставкової діяльності туризму; основ історії становлення й розвитку фестивального туризму та виставкової діяльності;
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат фестивального туризму та виставкової діяльності, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади  організації цих видів туризму, історію виникнення та розвитку фестивального туризму у світі та Україні, туристичні ресурси  фестивального туризму в різних країнах.

вміти: проводити дослідження географії фестивального туризму та виставкової діяльності  в Україні та світі, оцінювати рівень конкурентоспроможності туристичного потенціалу фестивального туризму тої чи іншої країни з метою порівняння загального конкурентного потенціалу країни на туристичному ринку загалом,  та формувати стратегічний план його розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література

Основна: 

 • Бабкин А.В. Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.
 • Долженко Г.П., Шмиткова О.В. Подієвий туризм в західній Європі і можливості його розвитку // Известия вищих навчальних закладів. Північно-кавказький регіон. Серія : суспільні науки. -2007.- №6. – С. 116-119
 • Кирчів А….І сказав володар: «Ту стань!» // Карпати. Туризм. Відпочинок – №10 (22), жовтень 2007.
 • Шаповалова В. Майбутнє event-маркетингу 2 // eventmarket.ru: on-line журнал Теорія та практика організації спеціальних заходів.- 2008 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.intacadem.ru/statji

Допоміжна: 

 • Лавриненко Г. Формування міжнародного іміджу України в Західному світі (на прикладі Польщі) / Г. Лавриненко / Журнал «Схід». – № 4 (111). – 2011. 4. Онисько М.Б. Міжнародний туризм: світові тенденції та українські реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html
 • Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навчальний посібник / Смаль І.В. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
 • Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. – Науковий вісник Ужгородського університету, 2011.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко.   — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug.

    Інтернет-ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус