Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Клапчук М. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРГ-31сКлапчук М. В.
ГРГ-32сКлапчук М. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є сформувати необхідні теоретичні знання та практичні компетенції з основ івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві, сформувати у майбутнього фахівця у сфері послуг глибокі знання з предмету та принципи його вивчення, а також різні аспекти зміни у ході розвитку сучасного готельно-ресторанного бізнесу.

Вивчення проблеми відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері послуг, а також процесів розвитку сфери в цілому.

Завдання дисципліни «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві» полягає в опануванні студентами за допомогою різних форм і методів (лекції, семінари, самостійна робота, написання рефератів, аудиторних контрольних робіт) програмного матеріалу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • теоретичниі засади івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • характеристику основних видів івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • фактори і сучасні умови розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • тенденції розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • методи наукового дослідження івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • розвиток в’їзних та виїзних тур бізнес потоків України;
 • ресурсну базу івент та МІСЕ-менеджменту.

вміти:

 • не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз;
 • виділяти ключові пункти в матеріалі, що вивчається;
 • закріпити знання понятійно-категоріального апарату курсу «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві»;
 • аналізувати статистичні дані;
 • уміти працювати з першоджерелами, науковими публікаціями, різними документами, рекомендованою літературою;
 • систематизувати свої переконання, відпрацювати навички наукової дискусії;
 • використовувати важливі теоретичні положення, методичні рекомендації і практичні поради в професійній діяльності.

Програмні результати навчання: РН5, РН22, РН24.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни.
 • Навчальна програма з навчальної дисципліни.

 Рекомендована література

Базова

 • Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. Гойхман. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 136 с.
 • Голдблатт Дж. Special Event / Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 2010.
 • Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів / Л. Зеленська, А. Романова / К. : НАКККІМ, 2015. – 84 с.
 • Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер при участии Ж. Нантель, С. Билодо, Дж. Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. Мочаловой]. – Санкт-Петербург: АРТ-Пресс, 2004. – 255 с.
 • Костюк О. История ивента / О. Костюк // Теория и практика организации специальных мероприятий. – 2008. – № 3. – С. 17-21.
 • Маркетинговые коммуникации: учебник / под ред. И.Н. Красюк. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 272 с.
 • Назаров О.І. Занимательная ивентология, или ивент-рынок Украины в цифрах и мнениях / Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-14.
 • Романцов А.Н. Event-маркетинг: Сущность и особенности организации / Романцов А.Н. – М.: Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 116 с.
 • Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие/Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музики», 2007. – 528 с.
 • Тульчинський Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. – 384 с.
 • Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2010. – 384 с.
 • Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технологии и практика event management / А. В. Шумович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 336 с.

Допоміжна:

 • Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event-менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent
 • Event-менеджмент. Профессиональная организация успешных мероприятий. – М.: ЭКСПО, 2010.
 • Shone A., Parry B. Successful event management: a practical handbook. – Cengage Learning EMEA, 2004. – P. 13.
 • Tum J., Norton P., Wright Nevan J. Management of Event Operations. – El sevier Butterworth–Heinemann, 2006.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус