Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Грицишин А. Т.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРГ-31сГрицишин А. Т.
ГРГ-32сГрицишин А. Т.
ГРГ-33сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є сформувати необхідні теоретичні знання та практичні компетенції з основ івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві, сформувати у майбутнього фахівця у сфері послуг глибокі знання з предмету та принципи його вивчення, а також різні аспекти зміни у ході розвитку сучасного готельно-ресторанного бізнесу.

Вивчення проблеми відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері послуг, а також процесів розвитку сфери в цілому.

Завдання дисципліни «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві» полягає в опануванні студентами за допомогою різних форм і методів (лекції, семінари, самостійна робота, написання рефератів, аудиторних контрольних робіт) програмного матеріалу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • теоретичниі засади івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • характеристику основних видів івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • фактори і сучасні умови розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • тенденції розвитку івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • методи наукового дослідження івент та МІСЕ-менеджменту у готельно-ресторанному господарстві;
 • розвиток в’їзних та виїзних тур бізнес потоків України;
 • ресурсну базу івент та МІСЕ-менеджменту.

вміти:

 • не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його аналіз;
 • виділяти ключові пункти в матеріалі, що вивчається;
 • закріпити знання понятійно-категоріального апарату курсу «Івент та МІСЕ-менеджмент у готельно-ресторанному господарстві»;
 • аналізувати статистичні дані;
 • уміти працювати з першоджерелами, науковими публікаціями, різними документами, рекомендованою літературою;
 • систематизувати свої переконання, відпрацювати навички наукової дискусії;
 • використовувати важливі теоретичні положення, методичні рекомендації і практичні поради в професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна 

Додаткова 

 • Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навчальний посібник / Смаль І.В. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.
 • Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. – Науковий вісник Ужгородського університету, 2011.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С.  Дорош, А. В. Ребенко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 328 с.
 • Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. – 2013. – № 1. – С. 88–92.
 • Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event- менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91 –listprevent
 • José Manuel Hernández-Mogollón, José Antonio FolgadoFernández, Paulo Alexandre Oliveira Duarte. Event tourism analysis and state of the art. – European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol. 5, Issue 2, Portugal, 2014. – P. 83–102.
 • Lau C. Manual on Elective I – Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE). – The Hong Kong Polytechnic University, 2009. – 149 р.
 • Skoultsos Sofoklis G., Paris Tsartas. EVENT TOURISM: STATEMENTS AND QUESTIONS. – TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, Vol. 4, Issue 4, Spring 2009. – P. 293–310.