Кулінарні тренди та гастрономія (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Грицишин А. Т.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРГ-21сГрицишин А. Т.
ГРГ-22сГрицишин А. Т.
ГРГ-23сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Мета: формування знань з технології виробництва страв та напоїв оздоровчого спрямування народів різних країн, особливостей подання страв та споживання напоїв, набуття практичних навичок і умінь керування технологічними процесами виробництва кулінарної продукції високої якості із заданими властивостями.

При вивченні дисципліни студенти ознайомляться зі складовими компонентами їжі, з поняттям про корисну їжу і її позитивний вплив на збереження і зміцнення здоров’я дорослих і дітей, з основами культури харчування, з традиціями харчування різних країн; викликати інтерес до традиційного харчування українців та прагнення вживати національні страви як засіб збереження і зміцнення здоров’я; розвивати гнучке самостійне мислення, спонукати бачити незвичайне у звичайному; виховувати естетичний смак, дбайливе ставлення до здоров’я.

Завдання:

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

 • основи організації закладів ресторанного господарства, як ланки з надання послуг;
 • організація постачання закладів ресторанного господарства;
 • організація складських процесів з елементами логістики;
 • організація тарного господарства;
 • особливості організації виробництва кулінарної продукції в ринкових умовах;
 • загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного госпо-дарства;
 • характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;
 • організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;
 • організація обслуговування банкетів та прийомів;
 • організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку, на пасажирському транспорті тощо;
 • організація обслуговування туристів.
 • основні принципи організації процесу обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства;
 • раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • суть і основні принципи організації виробничих процесів підприємств харчування в туристичних закладах;
 • основні вимоги до послуг харчування;
 • основні юридичні закони, що регулюють організацію обслуговування в громадському харчуванні;
 • структуру і зміст технологічних процесів ресторанних послуг, їх соціально-економічне значення;
 • типологію закладів ресторанного господарства і планувальної організації технологічних процесів;
 • основні засади технологічного забезпечення якості продукції і послуг;
 • зміст і функцій операційних процесів і технології надання послуг харчування;
 • сучасні вимоги до мотивованої поведінки персоналу в аспекті професійної гостинності.

вміти:

 • правильно спроектувати і оцінити надання послуг харчування різним категоріям споживачів;
 • застосовувати організаційно-правову та нормативно-технічну документацію в роботі на підприємствах харчування;
 • бути конкурентоспроможними на ринку організації послуг харчування;
 • застосувати набуті знання в закладах туристичної індустрії;
 • планувати меню і прейскуранти закладів ресторанного господарства;
 • володіти методикою структурування меню;
 • володіти технікою сервісного обслуговування;
 • вміло користуватися нормативно-технічною та технологічною документацією;
 • мати мотивовану поведінку в аспекті професійної гостинності.

Рекомендована література

Базова:

 • Архіпова В.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані / В.В.Архіпова, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 382 с.
 • Архіпов В.В.Організація ресторанного господарства. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.
 • Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.
 • Брайченко О. Україна. Їжа та історія / О. Брайченко, М. Гримич, І. Лильо, В. Резніченко. – Київ : ФОП Брайченко О. Ю., 2021. – 286 с.
 • Кулінарне мистецтво країн світу: курс лекцій / А. В. Слащева. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 177 с.
 • Мальська М. П. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. – Київ: Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 232 с.
 • Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021. – 304 с.
 • Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства: навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с.
 • Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент / Л.І.Нечанюк, Н.О.Нечанюк. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник [для вищ.навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.
 • Островська Г.Й. Кухні народів світу: курс лекцій / Г.Й. Островська.– Т.: ТНПУ ім. Пулюя, 2018 – 162 с.
 • Пересічний М. І. Технологія продукції ресторанного господарства: Опорний конспект лекцій. II частина / М.І. Пересічний. – К., 2011. – 182 с.
 • Радченко Л.О. Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів: Навчальний посібник / Л.О. Радченко, П.П. Пивоваров, О.В. Новікова, Л.Д. Льовшина, А.М. Ніколаєнко- Ломакіна. – Х.: Світ книг, 2020. – 288 с.
 • Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005.– 324 с.

Додаткова:

 • Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навчальний посібник. / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 365 с.
 • Кучер Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Профессиональное образование / Учеб.пос. – М.: 2005. – 352 с.
 • Литвиненко Т.Є. Організація виробництва у громадському харчуванні: Опорний конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 235 с.
 • Ростовський В.С. Теоретичні основи технології громадського харчування. Загальна частина: навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Ростовський. – К.: Кондор, 2006. – 200 с.
 • Ростовський В.С. Барна справа: Підручник [для студ. вищ. навч. закл. ] / В. С. Ростовський С. М. Шамян – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.
 • Ростовський В.С. Система технологій харчових виробництв: Навчальний посібник / В.С. Ростовський, А.В. Колісник. – К.: Кондор, 2008. – 256 с.
 • Технологія виробництва ресторанної продукції: Опорний конспект лекцій ; [уклад. М.I. Пересічний, С.М. Пересічна, І.Ю. Антонюк] .
  – М. : ЦПНМВ КНТЕУ, 2005. – 370 с.
 • Устаткування закладів ресторанного господарства : Навч. посібник / І.О. Конвісер, Г.А. Бублик, Т.Б. Паригіна, Ю.М. Григор’єв . – К.: КНТЕУ, 2005. – 566 с.
 • Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В.Г. Федцов М.: «Дашков і К», 2008. – 248 с.
 • Шаповал С.Л. Устаткування закладів ресторанного господарства. Механічне устаткування: навч. посіб. / С. Л. Шаповал, І. І. Тарасенко, О. П. Шинкаренко; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2010. – 240 с.