Романів Павло Володимирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Pavlo.Romaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • дослідження в галузі спортивно-оздоровчого туризму;
 • впровадження активних видів туризму в межах Карпатського регіону України;
 • туристично-географічного регіонознавства та регіонології;
 • Робота над докторською дисертацією на тему «Структурно-просторовий розвиток туристично-рекреаційної сфери Західного регіону України».

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Манько А. М. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Буковині / А. Манько, П. Романів, В. Монастирський // Людина та довкілля // Проблеми геоекології. 2021. Вип. 36. С.43-55.https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/18202
 • Гамкало М., Романів П. Історія розвитку активного туризму в Карпатському регіоні // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середняк Т. К., 2021. 506 с. С. 290-300.
 • Романів П. Умови міжнародно-туристичного позиціонування регіону / Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част.3, 2021. –218 с. С. 119-122.
 • Романів П. Факторні та структурно-функціональні засади формування ресторанних мереж / П. В. Романів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 57. ‒ 211 с. С. 11-14.
 • Бордун О. Романів П. Системна класифікація туризмознавства: наукові традиції та сучасні виклики // О. Бордун, П. Романів / Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. Випуск 53. С. 59–69. (Фахове видання, Copernicus).
 • Романів П.В. Структурно-функціональні аспекти сталого розвитку рекреаційно-туристичної галузі / Географія та туризм : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю.І. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2020. – 295 с. С. 133-142.
 • Романів П.В. Маркетинг мережевих структур у ресторанному господарстві / Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 201 с. С. 145-148.
 • Романів П. В. Функціональні засади формування туристичного господарства у Придністерському туристичному районі / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні // Збірник наукових праць. – Київ – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2020. ‑ 383 с. С. 145-162. (Стаття).
 • Романів П. Структурна організація франчайзингових структур у ресторанному господарстві України / П. Романів // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 57. ‒ 514 с., С. 33-37.
 • Oresta Y. Bordun, Pavlo V. Romaniv, Wolodymyr R. Monasryrskyy. Tourism geography: functional structure and role in tourismology / Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (2), 2020. – Р. 233–242. geology-dnu-dp.ua.
 • Романів П. В. Регіональні активи розвитку промислового туризму / Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) – Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. – 352 с. – С. 329-333.
 • Романів П. Фактори розвитку активного туризму в регіоні // П. Романів, В. Вареницький / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 305-309.
 • Романів П. Регіональні аспекти туристичного брендингу // П. Романів, О. Товт / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 309-313.
 • Романів П. Активи міжнародної співпраці Жидачівського району Львівської області / Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – 376 с. С. 231-237.
 • Романів П. Інвестиційна привабливість Жидачівського району Львівської області як туристичної дестинації / П. В. Романів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2019. – 425 с. С. 75-83.
 • Романів П. Деякі аспекти у реалізації кластерної моделі регіонального туризму / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ 272 с. С. 20-23.
 • Романів П. Диференціація видів туристичної діяльності у Жидачівському районі. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2019. – 298 с. 190-193.
 • Романів П. Аналіз розвитку туристичного господарства Жидачівського району Львівської області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 48. С. 22-25. ‒ 227 с.
 • Романів. П. В. Детермінанти розвитку спортивно-оздоровчого туризму у Чернівецькій області / Геогафія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Стадника О.Г. – Харків:ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019. – 252 с. С. 119-128.
 • П. Романів. Розвиток туризму в басейні р. Дністер у контексті сталого розвитку / М. Гамкало, П. Романів, А. Манько // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – 343 с. С. 296-298. 
 • Романів П. Особливості організації та перспективи окремих видів спортивно-оздоровчого туризму у Тернопільській області / П. Романів // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с. С. 65-68.
 • Романів П.В. Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. С. 112-121.
 • Гамкало М.З., Романів П.В. Розвиток туризму у межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Актуальные проблемы физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: сб. науч. ст. / Брес. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; под общ. ред. А.А. Зданевича. – Брест : БрГУ, 2018. – 137 с. С. 11-15.
 • Романів П., Додурич М. Туристично-ресурсні та інфраструктурні активи Жидачівського району Львівської області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2018. С. 269-273.
 • Романів П.В. Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. С. 112-121.
 • Гамкало М.З., Романів П.В. Розвиток туризму у межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Актуальныепроблемыфизическойкультуры и спорташкольников и учащейсямолодежи: сб. науч. ст. / Брес. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; подобщ. ред. А.А. Зданевича. – Брест : БрГУ, 2018. – 137 с. С. 11-15.
 • QuiriniPopławski Łukasz, Semczuk Marcin, Hamkało Michajło, Romaniv Pavlo, MasyukJulia. IDENTYFIKACJA FUNKCJI OBIEKTÓW W STARYCH REGIONACH TURYSTYCZNYCH. Przykład badań terenowych studentów Wydziału Geograficznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2018. С. 186-189.
 • Романів П. В. Подієвий сегмент туристичної діяльності в Покутсько-Буковинських Карпатах / П. В. Романів // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 191–196.
 • Romaniv P. Ethnic tourism in Huzulschyna in the context of sustainable development of the region / Romaniv P., Hamkalo M. / Sustainable tourism for development // Proceedings of International conference. – Zhovkva, Lviv region. – 2017. – P. 22-25.
 • Романів П.В. Деякі аспекти інституційного забезпечення туристичного господарства Чернівецької області / П.В. Романів // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 316-318.
 • Романів П. В. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини // Гамкало М. З., Романів П. В. // Гульні і забавы ў культурыправядзеннявольнага часу дзяцей і моладзі: зменысацыяльнайпарадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імяА.С.Пушкіна ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч (старш) [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 142-147.
 • Романів П.В. Інноваційна політика формування регіонального туристичного продукту Хмельницької області / П.В. Романів // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 травня 2017 року, м.Львів). – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 97-102.
 • Романів П.В. Кластери Львівського регіону як форма організації туристино-рекреаційного господарства // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 40 – 194 с. С. 67-77.
 • Гамкало М., Романів П. Ґрунти Карпатського регіону України як об’єкти наукового туризму // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 80-87.
 • Романів П.В., Гамкало М.З. Ґрунти як об’єкти наукового туризму / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 305 с. С. 44-45.
 • M. Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak.Active tourism development in the Carpathian region // Archives of tourism, hospitality and sport science – Vol. 1, Year 2017, Univ. Vincent Paul, Lublin – P. 41-54.
 • Романів П. В. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини / Гамкало М. З., Романів П. В. // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна [і інш.] ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2016. – С. 148-153.
 • Романів П. В. Бренд-платформа Волинської області як туристичної дестинації / П. В. Романів // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю); до 25-ї річниці Незалежності України, м. Умань, 14-15 квітня 2016 року / відп. ред.. О. Браславська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 р. – С. 158-161.
 • Романів П. В. Видова диференціація бренд формуючих туристичних продуктів Волинської області. / Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи : збірник праць за матеріалами всеукр. наукового симпозіуму. 13-14 травня 2016 р. / Редкол. : С. Е Баженова (співгол.), С. А. Копилов (співгол.), Л. В. Баженов (наук. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 130 с. С. 65-73.
 • Романів П. Потенціал природних туристсько-рекреаційних ресурсів Буковинських Карпат // Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 362-365.
 • М. Гамкало, П. Романів Розвиток активного туризму в Карпатському регіоні // ІІІ MiedzynarodowaKonferencjaNaukowa «Wspolpracatransgraniczna w gospodarceturystycznejPolski I Ukrainy», Lublin – Lwow 20-22 Pazdziernika 2016 r. / Drukarnia i WydawnictwoAkademickieWyzs. SzkolySpoleczno-Przyrodniczejim. W. Pola. – Lublin – Р. 42.
 • Романів П. В., Гамкало М. З. Інновації у туризмі: підходи до означення і класифікації // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – С. 129-131. 
 • Романів П. Платформа формування іміджу Рівненської області як туристичної дестинації /Павло Романів // Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. ‑ 2016. ‑ Випуск 40. ‑ С. 205–214.
 • Романів П. В. Комплементарність фізичних властивостей ґрунтів Передкарпаття / П. В. Романів // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «ГРУНТИ І СУЧАСНІСТЬ» (Львів – Ворохта, 11-13 вересня 2015 р.) / [Відповід. редактори: проф. С. П. Позняк, проф. З. П. Паньків]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 207-213.
 • Романів П. В. Основні напрямки розвитку туризму у єврорегіоні «Верхній прут» / П. Романів // «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2015. — 285 с. С. 226-232. 
 • Романів П.Вплив природно-географічних чинників на формування туристичного продукту Волинської області / П. В. Романів/ Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 346-348.(
 • Романів П. Актуальні та потенційні можливості туристичної діяльності у Наддністерському туристичному районі / П. Романів // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ міжнародної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 164-168.
 • Романів П. В. Диференціація бренду Чернівецької області як туристичної дестинації / Романів П. В., Наконечний А. Р. // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014 р. / відп. ред. О. В. Браславська – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 375 с. С. 267-272.
 • Романів П. В. Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької області // Романів П. В., Манько А. М. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013 – Випуск 42. – С. 298-305.
 • Романів П. Природні чинники та умови здійснення туристичної діяльності у гірських районах Чернівецької області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2014. – 163 с. С. 126-130.
 • Романів П. В. Деякі аспекти інноватики у туризмі / П. Романів // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – 296 с. С. 275-276.
 • Романів П. В. Аспекти організації туристично-рекреаційної діяльності у Віньковецькому рекреаційному районі // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 27. – 334 с. С. 136-142.
 • Романів П. В. Економіко-організаційні та географічні аспекти туристичної діяльності в гірських районах Чернівецької області // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. ‑ 2014. Випуск 34. ‑ С. 87-95.
 • Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80.
 • Романів П. В., Гамкало М. З. Особливості організації активного туризму у Волинській та Рівненській областях / Романів П. В. // Гульні і забавы ў культурыправадзеннявольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле: традыцыі і навацыі : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.].– Брэст: Альтернатива, 2013. – 120 с. С. 111-114.
 • Романів П. В. Територіальні та структурно-функціональні засади організації туристично-рекреаційного господарства Віньковецького рекреаційного району / Романів П. В. // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: [Текст]: зб. матер. Міжнар. наук. –практ. конф. (Львів, 25-26 квітня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки, Львівський інститут економіки і туризму. Департамент міжнародного співробітництва та туризму ЛОДА – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 460 с. С. 321327.
 • Романів П. В. Регіональні особливості розвитку велосипедного туризму у Хмельницькій області / Романів П. В. // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практич. Інтернет-конферен. / ред. кол. А. Л. Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 314 с. С. 247-250.
 • Павло Романів, Андрій Манько Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької області// Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 42. С. 298–305.
 • Романів П. В. Передумови організації туристичного процесу у Путильському районі Чернівецької області. / Романів П. В. / Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). − Київ: Відділ оперативної поліграфії КУУП.− 2013. − С. 210-212.
 • Романів П. В. Інновації у туризмі: підходи до означення та класифікації / П. Романів / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов] У 3-ох томах. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − Том 3. − 306 с. С. 211-215.
 • Романів П. В. Основи туризму: навчально-методичні матеріали / П. В.Романів, І. З. Жук – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
 • Романів П.В. Екологізація фізичного стану ґрунтів Передкарпаття /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 44. – С. 309-316. 
 • Романів П., В. Фізичний стан ґрунтів Передкарпаття / В. кн. Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. До 20-річчя заснування / за ред. д-ра геогр. наук, проф. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 100-101.
 • Романів Павло.Ресурсно-інфраструктурні можливості розвитку міжнародного туризму у Чернівецькій області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VII міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 382-387.
 • Романів П. В. Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області / Романів П. В. // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. − К.: Альтерпрес, 2012. − Вип. 21. − 278 с. С. 73 – 80.
 • Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80. 
 • Романів П. В. Інновації у туризмі: підходи до означення та класифікації / П. Романів / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов] У 3-ох томах. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − Том 3. − 306 с. С. 211-215.
 • Романів П. В. Діловий туризм у Львівській області: проблеми та перспективи організації / П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 211–219.
 • Романів П. Ресурсна обумовленість розвитку туристично-рекреаційної галузі Новоушицького району Хмельницької області / П. Романів // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012. – С. 199–205.
 • Гамкало М. З., Романів П. В., Наконечний А. Р. Туристичний потенціал Українських Карпат у контексті активного проведення дозвілля молоді / Гульні і забавы ў культурыправадзеннявольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.].– Брэст: Альтернатива, 2012. – 136 с. С. 116-119.
 • Романів П. Туристично-рекреаційні активи Віньковецького району Хмельни-цької області / П. Романів // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 323–328.
 • Романів П.В. Проблеми та перспективи використання актуальних та потенційних туристичних ресурсів Жидачівського району Львівської області. // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції. проведеної 10-11 травня 2011 р. – Камянець Подільський: Мошинський, 2011. – С. 178-182.
 • Ковальчук О., Романів П. Тенденції розвитку індустрії МІСЕ у Львівській області. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 91-95.
 • Романів П. Гамкало М. Тенденції формування туристичного продукту на території Наддністровського туристичного району. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 174-178.
 • П. Романів. Структурно-агрегатний стан ґрунтів Передкарпаття / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива – № 1 (випуск 27). – 2010. – 427 с. С. 213-219. 
 • П.В. Романів. Щільність будови ґрунтів як показник екологічного стану ґрунтів Передкарпаття. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск (У надзаг.: «ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»»), Книга 2. Житомир, «Рута», 2010. – С. 147-149. 
 • Романів П.В.Чинникиорганізаціїзимовоїрекреації у смтСлавськеЛьвівськоїобласті. Географія і туризм: європейськийдосвід / Матеріали ІV міжнародноїнауковоїконференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 154-158.
 • П. Романів, В. Монастирський. Перспективні напрямки використання природно-рекреаційного потенціалу Коломийського району Івана-Франківської області. Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 159-166.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunki rozwoju obszarow wiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • Гамкало М.З., Романив П.В. Естественно-туристический потенциал Прикарпатья / Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: (Белгород, 10-11 апр. 2008 г.) / БулГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. С. 52-56.
 • П.В. Романів. Еколого-географічні аспекти дослідження фізичного стану ґрунтів Передкарпаття. Вісн. ОНУ. Т. 14, вип. 7. Географічні та геологічні науки. – Одеса. – 2009 р. С. 199 – 203.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunkirozwojuobszarowwiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • П. Романів. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України для цілей розвитку пізнавального туризму / Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 143-147.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunkirozwojuobszarowwiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • Романів П. Деякі проблеми оцінки фізичного стану ґрунтів. Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – 2008, С. 447-454.
 • Романів П. Аспекти розвитку пізнавального туризму в Українських Карпатах. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 129-131.
 • Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття. Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008 – Вип. 35, С. 299-305.
 • Осінчук О., Романів П. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 279-285.
 • Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Авторефдис. канд. геогр. наук. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2007. 20 с.
 • Романів П.В. Оцінка фізичної деградації ґрунтів Передкарпаття /П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Випуск 34. 324 с. С. 228-235.
 • P. Romaniv. Geographic-genetic characteristics of physical condition of soils in Precarpathia / 27th congress of the Polish soil science society September 3-7, 2007. Warsaw, Poland, Soil in Space and time. – s. 130.
 •  Романів П. Туризм як форма природокористування / Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка. 2007. – С. 36-37.
 • Романів П.В. Оцінка фізичної деградації ґрунтів Передкарпаття /П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Випуск 34. 324 с. С. 228-235.
 • P. Romaniv. Geographic-genetic characteristics of physical condition of soils in Precarpathia / 27th congress of the Polish soil science society September 3-7, 2007. Warsaw, Poland, Soil in Space and time. – s. 130.
 •  Романів П. Туризм як форма природокористування / Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка. 2007. – С. 36-37.
 • Романів П. Фізична деградація ґрунтів Передкарпаття як деструктивний екологічний процес / П. Романів // Тези доп. І Всеукр. науково-практ. конф. “Географія та екологія: наука і освіта”, Київ, “Інтерлінк”, 2006 р. С. 133-136.
 • Романів П.В. Генетико-екологічна обумовленість шпаруватості та аерації ґрунтів Передкарпаття / П. Романів // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: географія, випуск 12, 2006 р. С. 235-241.
 • Романів П.В. Агрогенний вплив на фізичний стан ґрунтів Передкарпаття / П Романів // Вісн. Львів. ун-ту, серія географічна, вип. 33, 2006 р. – С. 350-358.
 • Романів П. Кількісно-якісна оцінка макроструктури ґрунтів Передкарпаття / П. Романів // Наук. вісн. ВДУ ім. Л. Українки, серія географія, №2, 2006 р. – С. 230-237.
 • Романів П. Оцінка фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, кн. 2, 2006 р. – С. 135-139.
 • Романів П. Генетико-географічна диференціація щільності будови ґрунтів Передкарпаття / П. Романів, С. Позняк // Вісник ЛДАУ: Агрономія, №9., 2005 р. – С. 324-330.
 • П. Романів. Фізична деградація ґрунтів Передкарпаття / П. Романів, С. Позняк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту, Біологія, вип. 259, 2005 р. – С. 256-163.
 • Романив П. Структурное состояние серых лесных почв при окультуривании / П. Романив // Человек и почва в ХХІ веке. Тезисы Всеросс. Конф. «УІІ Докучаевские молодежные чтения» в рамках Междунар. Форума «Сохраним планету Земля». – СПб., 2004г. – С. 62-63.
 • Романів П. В. Фізичний стан ґрунтів Передкарпаття та його екологічне значення / Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна, вип. 30., 2004 р. – С. 232-238.
 • Романів П.В. Агровиробнича оцінка структури ґрунтового покриву і типізація земель Північно-Подільського лісостепу / Романів П.В. // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Зб. наук. праць., Львів, 2003 р. – С. 331-336.

Біографія

Народився 2 липня 1980 р. у смт Журавно Жидачівського району, Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2002 р. та здобув кваліфікацію «Географ-ґрунтознавець. Викладач». 2001 – 2003 рр. – вчитель географії СЗОШ №43 м. Львова. 2003 – 2006 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття”. 2006-2007 рр. асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007-2009 рр. – асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 р. – доцент цієї ж кафедри.

Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси: «Організація спортивно-оздоровчого туризму», «Управління регіональним розвитком туризму», «Державне та регіональне управління». Керує виробничими, асистентськими, навчальними практиками, здійснює керівництво дипломними та курсовими роботами.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!