Романів Павло Володимирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Pavlo.Romaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Дослідження в галузі спортивно-оздоровчого туризму;
 • впровадження активних видів туризму в межах Карпатського регіону України;
 • туристично-географічного регіонознавства та регіонології;
 • Робота над докторською дисертацією на тему «Структурно-просторовий розвиток туристично-рекреаційної сфери Західного регіону України».

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Романів П. Контексти активного туризму / Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. 258 с. С. 153-158.
 • Романів П. Концептуальні засади сталого розвитку активного туризму та рекреації у Західному регіоні України / Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль : СМП «Тайп». №1 (випуск 54). 2023. С. 178-187.(Фахове видання) ISSN 2311-3383 (print) ISSN 2319-4577 (online) DOI: http://doi.org/10/25128/2519-4577.23.1.19
 • Романів П. «Клаптик землі і шматочок неба, і більше нічого не треба…». На спомин про Михайла Гамкала: Людину, Товариша, Колегу, Науковця, Педагога, Воїна. / Всеукраїнський екологічний науково-популярний журнал «Зелені Карпати», Карпатський біосферний заповідник. 2022, No 1-4 (72-75). Рахів. С. 262-268.
 • Романів П., Мальська М. Слово про Людину, Друга, Приятеля, Колегу, Науковця, Педагога, Воїна (У пам’ять про Михайла Гамкала) // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2022. – 312 с. С. 13-19.
 • Романів П.В. Класифікація розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону // Географія та туризм: науковий журнал: ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – 88 с. С. 29-36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.66.29-36 (Фахове видання, Copernicus, Google scholar).
 • Романів П.В. Класифікація розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону // Географія та туризм: науковий журнал: ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2021. – Вип. 66. – 88 с. С. 29-36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.66.29-36 (Фахове видання, Copernicus, Google scholar).
 • Манько А. М. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Буковині / А. Манько, П. Романів, В. Монастирський // Людина та довкілля // Проблеми геоекології. 2021. Вип. 36. С.43-55.https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/18202
 • Гамкало М., Романів П. Історія розвитку активного туризму в Карпатському регіоні // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середняк Т. К., 2021. 506 с. С. 290-300.
 • Романів П. Умови міжнародно-туристичного позиціонування регіону / Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част.3, 2021. –218 с. С. 119-122.
 • Романів П. Факторні та структурно-функціональні засади формування ресторанних мереж / П. В. Романів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 57. ‒ 211 с. С. 11-14.
 • Бордун О. Романів П. Системна класифікація туризмознавства: наукові традиції та сучасні виклики // О. Бордун, П. Романів / Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2019. Випуск 53. С. 59–69. (Фахове видання, Copernicus).
 • Романів П.В. Структурно-функціональні аспекти сталого розвитку рекреаційно-туристичної галузі / Географія та туризм : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2020 р., м. Харків) / за заг. ред. Муромцевої Ю.І. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2020. – 295 с. С. 133-142.
 • Романів П.В. Маркетинг мережевих структур у ресторанному господарстві / Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 201 с. С. 145-148.
 • Романів П. В. Функціональні засади формування туристичного господарства у Придністерському туристичному районі / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні // Збірник наукових праць. – Київ – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2020. ‑ 383 с. С. 145-162. (Стаття).
 • Романів П. Структурна організація франчайзингових структур у ресторанному господарстві України / П. Романів // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 57. ‒ 514 с., С. 33-37.
 • Oresta Y. Bordun, Pavlo V. Romaniv, Wolodymyr R. Monasryrskyy. Tourism geography: functional structure and role in tourismology / Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (2), 2020. – Р. 233–242. geology-dnu-dp.ua.
 • Романів П. В. Регіональні активи розвитку промислового туризму / Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) – Чернівці: Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», 2020. – 352 с. – С. 329-333.
 • Романів П. Фактори розвитку активного туризму в регіоні // П. Романів, В. Вареницький / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 305-309.
 • Романів П. Регіональні аспекти туристичного брендингу // П. Романів, О. Товт / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 309-313.
 • Романів П. Активи міжнародної співпраці Жидачівського району Львівської області / Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – 376 с. С. 231-237.
 • Романів П. Інвестиційна привабливість Жидачівського району Львівської області як туристичної дестинації / П. В. Романів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2019. – 425 с. С. 75-83.
 • Романів П. Деякі аспекти у реалізації кластерної моделі регіонального туризму / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ 272 с. С. 20-23.
 • Романів П. Диференціація видів туристичної діяльності у Жидачівському районі. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2019. – 298 с. 190-193.
 • Романів П. Аналіз розвитку туристичного господарства Жидачівського району Львівської області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 48. С. 22-25. ‒ 227 с.
 • Романів. П. В. Детермінанти розвитку спортивно-оздоровчого туризму у Чернівецькій області / Геогафія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Стадника О.Г. – Харків:ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019. – 252 с. С. 119-128.
 • П. Романів. Розвиток туризму в басейні р. Дністер у контексті сталого розвитку / М. Гамкало, П. Романів, А. Манько // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – 343 с. С. 296-298. 
 • Романів П. Особливості організації та перспективи окремих видів спортивно-оздоровчого туризму у Тернопільській області / П. Романів // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с. С. 65-68.
 • Романів П.В. Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. С. 112-121.
 • Гамкало М.З., Романів П.В. Розвиток туризму у межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Актуальные проблемы физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: сб. науч. ст. / Брес. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; под общ. ред. А.А. Зданевича. – Брест : БрГУ, 2018. – 137 с. С. 11-15.
 • Романів П., Додурич М. Туристично-ресурсні та інфраструктурні активи Жидачівського району Львівської області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2018. С. 269-273.
 • Романів П.В. Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. С. 112-121.
 • Гамкало М.З., Романів П.В. Розвиток туризму у межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Актуальныепроблемыфизическойкультуры и спорташкольников и учащейсямолодежи: сб. науч. ст. / Брес. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; подобщ. ред. А.А. Зданевича. – Брест : БрГУ, 2018. – 137 с. С. 11-15.
 • QuiriniPopławski Łukasz, Semczuk Marcin, Hamkało Michajło, Romaniv Pavlo, MasyukJulia. IDENTYFIKACJA FUNKCJI OBIEKTÓW W STARYCH REGIONACH TURYSTYCZNYCH. Przykład badań terenowych studentów Wydziału Geograficznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2018. С. 186-189.
 • Романів П. В. Подієвий сегмент туристичної діяльності в Покутсько-Буковинських Карпатах / П. В. Романів // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 191–196.
 • Romaniv P. Ethnic tourism in Huzulschyna in the context of sustainable development of the region / Romaniv P., Hamkalo M. / Sustainable tourism for development // Proceedings of International conference. – Zhovkva, Lviv region. – 2017. – P. 22-25.
 • Романів П.В. Деякі аспекти інституційного забезпечення туристичного господарства Чернівецької області / П.В. Романів // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 316-318.
 • Романів П. В. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини // Гамкало М. З., Романів П. В. // Гульні і забавы ў культурыправядзеннявольнага часу дзяцей і моладзі: зменысацыяльнайпарадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імяА.С.Пушкіна ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч (старш) [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2017. – С. 142-147.
 • Романів П.В. Інноваційна політика формування регіонального туристичного продукту Хмельницької області / П.В. Романів // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 травня 2017 року, м.Львів). – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 97-102.
 • Романів П.В. Кластери Львівського регіону як форма організації туристино-рекреаційного господарства // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 40 – 194 с. С. 67-77.
 • Гамкало М., Романів П. Ґрунти Карпатського регіону України як об’єкти наукового туризму // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2017. Випуск 51. С. 80-87.
 • Романів П.В., Гамкало М.З. Ґрунти як об’єкти наукового туризму / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 305 с. С. 44-45.
 • M. Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak.Active tourism development in the Carpathian region // Archives of tourism, hospitality and sport science – Vol. 1, Year 2017, Univ. Vincent Paul, Lublin – P. 41-54.
 • Романів П. В. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини / Гамкало М. З., Романів П. В. // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна [і інш.] ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2016. – С. 148-153.
 • Романів П. В. Бренд-платформа Волинської області як туристичної дестинації / П. В. Романів // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю); до 25-ї річниці Незалежності України, м. Умань, 14-15 квітня 2016 року / відп. ред.. О. Браславська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 р. – С. 158-161.
 • Романів П. В. Видова диференціація бренд формуючих туристичних продуктів Волинської області. / Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи : збірник праць за матеріалами всеукр. наукового симпозіуму. 13-14 травня 2016 р. / Редкол. : С. Е Баженова (співгол.), С. А. Копилов (співгол.), Л. В. Баженов (наук. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 130 с. С. 65-73.
 • Романів П. Потенціал природних туристсько-рекреаційних ресурсів Буковинських Карпат // Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 362-365.
 • М. Гамкало, П. Романів Розвиток активного туризму в Карпатському регіоні // ІІІ MiedzynarodowaKonferencjaNaukowa «Wspolpracatransgraniczna w gospodarceturystycznejPolski I Ukrainy», Lublin – Lwow 20-22 Pazdziernika 2016 r. / Drukarnia i WydawnictwoAkademickieWyzs. SzkolySpoleczno-Przyrodniczejim. W. Pola. – Lublin – Р. 42.
 • Романів П. В., Гамкало М. З. Інновації у туризмі: підходи до означення і класифікації // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – С. 129-131. 
 • Романів П. Платформа формування іміджу Рівненської області як туристичної дестинації /Павло Романів // Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. ‑ 2016. ‑ Випуск 40. ‑ С. 205–214.
 • Романів П. В. Комплементарність фізичних властивостей ґрунтів Передкарпаття / П. В. Романів // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «ГРУНТИ І СУЧАСНІСТЬ» (Львів – Ворохта, 11-13 вересня 2015 р.) / [Відповід. редактори: проф. С. П. Позняк, проф. З. П. Паньків]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 207-213.
 • Романів П. В. Основні напрямки розвитку туризму у єврорегіоні «Верхній прут» / П. Романів // «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. — Львів: ЛІЕТ, 2015. — 285 с. С. 226-232. 
 • Романів П.Вплив природно-географічних чинників на формування туристичного продукту Волинської області / П. В. Романів/ Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 346-348.(
 • Романів П. Актуальні та потенційні можливості туристичної діяльності у Наддністерському туристичному районі / П. Романів // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ міжнародної конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 164-168.
 • Романів П. В. Диференціація бренду Чернівецької області як туристичної дестинації / Романів П. В., Наконечний А. Р. // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10-11 квітня 2014 р. / відп. ред. О. В. Браславська – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 375 с. С. 267-272.
 • Романів П. В. Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької області // Романів П. В., Манько А. М. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013 – Випуск 42. – С. 298-305.
 • Романів П. Природні чинники та умови здійснення туристичної діяльності у гірських районах Чернівецької області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2014. – 163 с. С. 126-130.
 • Романів П. В. Деякі аспекти інноватики у туризмі / П. Романів // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – 296 с. С. 275-276.
 • Романів П. В. Аспекти організації туристично-рекреаційної діяльності у Віньковецькому рекреаційному районі // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 27. – 334 с. С. 136-142.
 • Романів П. В. Економіко-організаційні та географічні аспекти туристичної діяльності в гірських районах Чернівецької області // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. ‑ 2014. Випуск 34. ‑ С. 87-95.
 • Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80.
 • Романів П. В., Гамкало М. З. Особливості організації активного туризму у Волинській та Рівненській областях / Романів П. В. // Гульні і забавы ў культурыправадзеннявольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле: традыцыі і навацыі : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.].– Брэст: Альтернатива, 2013. – 120 с. С. 111-114.
 • Романів П. В. Територіальні та структурно-функціональні засади організації туристично-рекреаційного господарства Віньковецького рекреаційного району / Романів П. В. // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: [Текст]: зб. матер. Міжнар. наук. –практ. конф. (Львів, 25-26 квітня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки, Львівський інститут економіки і туризму. Департамент міжнародного співробітництва та туризму ЛОДА – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 460 с. С. 321327.
 • Романів П. В. Регіональні особливості розвитку велосипедного туризму у Хмельницькій області / Романів П. В. // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практич. Інтернет-конферен. / ред. кол. А. Л. Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 314 с. С. 247-250.
 • Павло Романів, Андрій Манько Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької області// Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 42. С. 298–305.
 • Романів П. В. Передумови організації туристичного процесу у Путильському районі Чернівецької області. / Романів П. В. / Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). − Київ: Відділ оперативної поліграфії КУУП.− 2013. − С. 210-212.
 • Романів П. В. Інновації у туризмі: підходи до означення та класифікації / П. Романів / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов] У 3-ох томах. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − Том 3. − 306 с. С. 211-215.
 • Романів П. В. Основи туризму: навчально-методичні матеріали / П. В.Романів, І. З. Жук – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
 • Романів П.В. Екологізація фізичного стану ґрунтів Передкарпаття /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 44. – С. 309-316. 
 • Романів П., В. Фізичний стан ґрунтів Передкарпаття / В. кн. Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів. До 20-річчя заснування / за ред. д-ра геогр. наук, проф. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 100-101.
 • Романів Павло.Ресурсно-інфраструктурні можливості розвитку міжнародного туризму у Чернівецькій області // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VII міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 382-387.
 • Романів П. В. Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській області / Романів П. В. // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. − К.: Альтерпрес, 2012. − Вип. 21. − 278 с. С. 73 – 80.
 • Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80. 
 • Романів П. В. Інновації у туризмі: підходи до означення та класифікації / П. Романів / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов] У 3-ох томах. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − Том 3. − 306 с. С. 211-215.
 • Романів П. В. Діловий туризм у Львівській області: проблеми та перспективи організації / П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 211–219.
 • Романів П. Ресурсна обумовленість розвитку туристично-рекреаційної галузі Новоушицького району Хмельницької області / П. Романів // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012. – С. 199–205.
 • Гамкало М. З., Романів П. В., Наконечний А. Р. Туристичний потенціал Українських Карпат у контексті активного проведення дозвілля молоді / Гульні і забавы ў культурыправадзеннявольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна [і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Люкевіч [і інш.].– Брэст: Альтернатива, 2012. – 136 с. С. 116-119.
 • Романів П. Туристично-рекреаційні активи Віньковецького району Хмельни-цької області / П. Романів // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 323–328.
 • Романів П.В. Проблеми та перспективи використання актуальних та потенційних туристичних ресурсів Жидачівського району Львівської області. // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції. проведеної 10-11 травня 2011 р. – Камянець Подільський: Мошинський, 2011. – С. 178-182.
 • Ковальчук О., Романів П. Тенденції розвитку індустрії МІСЕ у Львівській області. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 91-95.
 • Романів П. Гамкало М. Тенденції формування туристичного продукту на території Наддністровського туристичного району. Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 174-178.
 • П. Романів. Структурно-агрегатний стан ґрунтів Передкарпаття / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Спеціальний випуск: стале природокористування підходи, проблеми, перспектива – № 1 (випуск 27). – 2010. – 427 с. С. 213-219. 
 • П.В. Романів. Щільність будови ґрунтів як показник екологічного стану ґрунтів Передкарпаття. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск (У надзаг.: «ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»»), Книга 2. Житомир, «Рута», 2010. – С. 147-149. 
 • Романів П.В.Чинникиорганізаціїзимовоїрекреації у смтСлавськеЛьвівськоїобласті. Географія і туризм: європейськийдосвід / Матеріали ІV міжнародноїнауковоїконференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 154-158.
 • П. Романів, В. Монастирський. Перспективні напрямки використання природно-рекреаційного потенціалу Коломийського району Івана-Франківської області. Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 159-166.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunki rozwoju obszarow wiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • Гамкало М.З., Романив П.В. Естественно-туристический потенциал Прикарпатья / Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: (Белгород, 10-11 апр. 2008 г.) / БулГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. С. 52-56.
 • П.В. Романів. Еколого-географічні аспекти дослідження фізичного стану ґрунтів Передкарпаття. Вісн. ОНУ. Т. 14, вип. 7. Географічні та геологічні науки. – Одеса. – 2009 р. С. 199 – 203.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunkirozwojuobszarowwiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • П. Романів. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України для цілей розвитку пізнавального туризму / Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 143-147.
 • Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunkirozwojuobszarowwiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.
 • Романів П. Деякі проблеми оцінки фізичного стану ґрунтів. Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – 2008, С. 447-454.
 • Романів П. Аспекти розвитку пізнавального туризму в Українських Карпатах. Географія і туризм: європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 129-131.
 • Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття. Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008 – Вип. 35, С. 299-305.
 • Осінчук О., Романів П. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 279-285.
 • Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Авторефдис. канд. геогр. наук. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. 2007. 20 с.
 • Романів П.В. Оцінка фізичної деградації ґрунтів Передкарпаття /П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Випуск 34. 324 с. С. 228-235.
 • P. Romaniv. Geographic-genetic characteristics of physical condition of soils in Precarpathia / 27th congress of the Polish soil science society September 3-7, 2007. Warsaw, Poland, Soil in Space and time. – s. 130.
 •  Романів П. Туризм як форма природокористування / Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка. 2007. – С. 36-37.
 • Романів П.В. Оцінка фізичної деградації ґрунтів Передкарпаття /П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2007. Випуск 34. 324 с. С. 228-235.
 • P. Romaniv. Geographic-genetic characteristics of physical condition of soils in Precarpathia / 27th congress of the Polish soil science society September 3-7, 2007. Warsaw, Poland, Soil in Space and time. – s. 130.
 •  Романів П. Туризм як форма природокористування / Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. І. Франка. 2007. – С. 36-37.
 • Романів П. Фізична деградація ґрунтів Передкарпаття як деструктивний екологічний процес / П. Романів // Тези доп. І Всеукр. науково-практ. конф. “Географія та екологія: наука і освіта”, Київ, “Інтерлінк”, 2006 р. С. 133-136.
 • Романів П.В. Генетико-екологічна обумовленість шпаруватості та аерації ґрунтів Передкарпаття / П. Романів // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: географія, випуск 12, 2006 р. С. 235-241.
 • Романів П.В. Агрогенний вплив на фізичний стан ґрунтів Передкарпаття / П Романів // Вісн. Львів. ун-ту, серія географічна, вип. 33, 2006 р. – С. 350-358.
 • Романів П. Кількісно-якісна оцінка макроструктури ґрунтів Передкарпаття / П. Романів // Наук. вісн. ВДУ ім. Л. Українки, серія географія, №2, 2006 р. – С. 230-237.
 • Романів П. Оцінка фізичного стану ґрунтів Передкарпаття / Агрохімія і ґрунтознавство. Харків, кн. 2, 2006 р. – С. 135-139.
 • Романів П. Генетико-географічна диференціація щільності будови ґрунтів Передкарпаття / П. Романів, С. Позняк // Вісник ЛДАУ: Агрономія, №9., 2005 р. – С. 324-330.
 • П. Романів. Фізична деградація ґрунтів Передкарпаття / П. Романів, С. Позняк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту, Біологія, вип. 259, 2005 р. – С. 256-163.
 • Романив П. Структурное состояние серых лесных почв при окультуривании / П. Романив // Человек и почва в ХХІ веке. Тезисы Всеросс. Конф. «УІІ Докучаевские молодежные чтения» в рамках Междунар. Форума «Сохраним планету Земля». – СПб., 2004г. – С. 62-63.
 • Романів П. В. Фізичний стан ґрунтів Передкарпаття та його екологічне значення / Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна, вип. 30., 2004 р. – С. 232-238.
 • Романів П.В. Агровиробнича оцінка структури ґрунтового покриву і типізація земель Північно-Подільського лісостепу / Романів П.В. // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Зб. наук. праць., Львів, 2003 р. – С. 331-336.

Біографія

Народився 2 липня 1980 р. у смт Журавно Жидачівського району, Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2002 р. та здобув кваліфікацію «Географ-ґрунтознавець. Викладач». 2001 – 2003 рр. – вчитель географії СЗОШ №43 м. Львова. 2003 – 2006 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття”. 2006-2007 рр. асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007-2009 рр. – асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 р. – доцент цієї ж кафедри.

Опубліковано 130 наукових та методичних праць, серед яких 1 монографія, 1 підручник, 1 посібник, 2 навчально-методичних матеріали.

Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси:

 • Державне та регіональне управління в туризмі (242 М)
 • Основи економіки (241 Б)
 • Основи туризмознавства та рекреалогії (242 Б)
 • Професійний кар’єрний розвиток (241 Б)
 • Управління інноваційним розвитком туризму (242 М)
 • Управління якістю туристичних послуг (242 М)
 • Подієвий та етнотуризм (242 Б)
 • Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві (241 Б).

Керує виробничими, асистентськими, навчальними практиками, здійснює керівництво дипломними та курсовими роботами.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!