Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мункачій І. З.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Романів П. В.
ГРГ-42сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Формування у студентів системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), принципів ефективного їх функціонування, методів контролю та оцінювання рівня якості, уміння й навичок застосування загальнотеоретичних засад для розв’язання конкретних завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення та управління якістю продукції і послуг
готельно-ресторанного господарства.
Результати навчання за навчальною дисципліною:
знати:
– історію створення та застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 у світі та в Україні; основні поняття в галузі управління якістю;
– принципи управління якістю;
– вимоги до документації системи управління якістю;
– роль компетентності та кваліфікації персоналу у досягненні високої якості послуг;
– вимоги до постійного поліпшення, ефективності та результативності діяльності організацій, що надають послуги;
– методи моніторингу якості послуг під час їх надання.

вміти:
– застосовувати набуті знання у практичній роботі, зокрема для розроблення та впровадження систем управління якістю за моделлю міжнародних стандартів ISO 9000 в організаціях, що надають ресторанні і готельні послуги, а також для визначення політики та цілей у сфері якості та розроблення комплекту документації системи управління якістю.
Зміст дисципліни (тематика):
Об’єкт, предмет, задачі вивчення та основні поняття дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві». Якість як об’єкт управління.
Розвиток систем управління якістю. Загальна характеристика системи управління якістю (СУЯ) продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Процеси СУЯ продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Основні методи визначення якості продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Методика комплексної оцінки якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. Вимоги до показників якості у
готельно-ресторанному господарстві. Оцінка якості продукції та послуг готельно ресторанного господарства.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.
 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
 • Богорад О.Д., Тевелєв 1О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учебное пособие. – Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2000. – 146 с.
 • Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. – Смоленск: СГУ, 2000. – 224 с.
 • Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003. – 580 с.
 • Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М.:Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. І: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • 14. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.
 • Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід. ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 • Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации.- М.: Международные отношения, 1990. – 254 с.
 • Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 2005. – № 1. – С. 81.

Допоміжна:

 • ДСТУ ISO 9000-01. Система управління якістю. Принципи та поняття. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • ДСТУ ISO 9001-01. Система управління якістю. Вимоги. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • ДСТУ ISO 9004-01. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. — К.: Держстандарт України, 2001
 • ДСТУ ISO 10011-1:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 1. Перевiрка.
 • ДСТУ ISO 10011-2:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 2. Квалiфiкацiйнi вимоги до експертiв-аудиторiв з перевiрки систем якостi.
 • ДСТУ ISO 10011-3:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi. — К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 3. Керування программами перевiрок.
 • Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг. — К.: Держстандарт України, 1999.
 • Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Довідник / За ред. В. Іванова. — Львів, 2000.
 • Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник / Ю. І. Койфман, О. В. Герус, Т. М. Кисельова. — К.; Львів.
 • Робертсон А. Управление качеством. — М.: Прогресс, 1974.
 • Менеджмент систем качества: Учеб. пособие / М. Г. Круглов, С. К. Сергеев, В. А. Такташов и др. — М.: Изд-во стандартов, 1997.
 • Семь инструментов качества в японской економике. — М.: Изд-во стандартов, 1990.
 • Руководство по применению ISO 9002 в готельной индустрии и общественном питании. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

Інформаційні ресурси:

 • 1. Сайт держстату України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 2. Дубодєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти:
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dubodjelova.htm.
 • 3. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.iso.org/.
 • 4. Томаля Т.С., Щипанова Я.І. Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип.2(12).
  Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі Режим доступу:
  https://tourlib.net/statti_ukr/tomalya.htm