Мункачій Ірина Зеновіївна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239–46–03

Електронна пошта: iryna.munkachii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • теоретичні засади менеджменту та маркетингу;
 • менеджмент та маркетинг туризму;
 • правове регулювання туристичної галузі.

Вибрані публікації

Монографії і посібники

 • Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю у сфері туризму: теорія, методологія, практика : монографія / М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 224 с.
 • Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З. Організаційно-економічний механізм управління сфери готельного господарства в Україні : монографія / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 217 с.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Управління маркетингом у сфері туризму : підручник / М. П. Мальська, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с.
 • Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.

Статті

 • Сенишин О. С., Чопко Н. С., Мункачій І. З. Досвід розвинутих країн у сфері державного програмування охорони довкілля та його адаптація до умов України / О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, І. З. Мункачій // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). – Дніпро. – Випуск 1. (67). – 2020. – С. 47–53.
 • Білоус С. В., Мункачій І. З., Масюк Ю. О. Застосування окремих методів менеджменту задля підвищення конкурентоспроможності ресторанного підприємства / С. В. Білоус, І. З. Мункачій, Ю. О. Масюк // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя. – 2020. – С. 60–65.
 • Мункачій І. З. Чинники формування розвитку сфери готельного господарства / І. З. Мункачій // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи”. – Умань, 2020. – С. 151–154.
 • Мункачій І. З. Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України / І. З. Мункачій // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 256–259.
 • Мункачій І. З. Туристичний сектор економіки України / І. З. Мункачій // ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Współczesne formy turystyki i recreacji”. – Lublin, 2018. – С. 45–46.
 • Мальська М. П., Кізима В. Л., Мункачій І. З. Адаптація підприємств індустрії гостинності до вимог зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Мункачій // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 1. (22). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_12
 • Senyshyn O., Chopko N., Zhuk I. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of state target programs for the protection of the natural environment in Ukraine / O. Senyshyn, N. Chopko, I. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga : Publishing House “Baltija Publishing”, 2017. – P. 391–399. (ESCI) by Web of Science
 • Purska I. S. Technologies of tourism projects management effectiveness increase in the framework of transboundary cooperation programme / I. S. Purska, I. Z. Zhuk // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Lublin : Vincent Pol University. – Volume 1, 2017. – P. 121–134.
 • Purska I. S. Using principles of sustainable tourism in management of tourism enterprises in Ukraine / I. S. Purska, I. Z. Zhuk // Proceeding of International conference “Sustainable tourism for development”. – Zhovkva, Lviv region, 2017. – P. 52–55.
 • Жук І. З. Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Соціально-економічні проблеми і держава. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №1 (14). – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16zizdou.pdf.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні як складової національної економіки / М. П. Мальська, І. З. Жук // Науково-теоретичний журнал “Evropský časopis ekonomiky a managementu”. – Praha. – 2016. – Svazek 2, 2.vydání. – С. 173–177. – Режим доступу : https://eujem.cz/wp-content/uploads/2016/eujem_2016_2_2/eujem_2016_2_2.pdf
 • Жук І. З. Нормативно-правове забезпечення у системі державного регулювання розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – Вип. 1 (16). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_9
 • Мальська М. П., Жук І. З., Кізима В. Л. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання / М. П. Мальська, І. З. Жук, В. Л. Кізима // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 127–138.
 • Жук І. З. Туризм як пріоритетна галузь національної економіки / І. З. Жук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди”. – Київ, 2016. – С. 27–28.
 • Zhuk I. Z. Reforming of the tourism industry in Ukraine / I. Z. Zhuk // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 233–240.
 • Жук І. З. Маркетинговий інструментарій як чинник підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку туристичних послуг / І. З. Жук // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 2. – С. 217–225.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні / М. П. Мальська, І. З. Жук // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу. – ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 150–152.
 • Жук І. З. Адміністративна відповідальність за порушення у галузі туризму / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 232–242.
 • Жук І. З. Конкурентоспроможність вітчизняного туристичного продукту в умовах євроінтеграції / І. З. Жук // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 216–224.
 • Жук І. З. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2013. – Вип. 2 (10). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_26.pdf
 • Жук І. З. Підходи до визначення сутності та значення ринку туристичних послуг в національній ринковій економіці / І. З. Жук // Сучасні погляди розвитку економіки : новації, проекти, гіпотези. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : НО “Перспектива”, 2012. – С. 118–120.
 • Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів підприємництва як об’єкт теоретичного аналізу / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Вип. 49. – С. 41–45.
 • Жук И. З. Формирование оптимальной системы планирования маркетинговой деятельности субъектов туристического предпринимательства в Украине / И. З. Жук // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 4. – Т. 30. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013. – ЦИТ : 413-0201 – С. 51–57.
 • Жук І. З. Актуальні проблеми та перспективи управління туристичною індустрією в Україні / І. З. Жук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні : теорія і практика // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2013. – С. 68–70.
 • Жук І. З. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку туристичних послуг України / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 219–230.
 • Жук І. З. Структуризація ринку туристичних послуг як об’єкта маркетингового управління / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 51–62.
 • Жук І. З. Формування та реалізація туристичної політики держави / І. З. Жук // Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції : 22 травня 2011 року / За заг. ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця, І. М. Назаркевича : у 3 ч. – Ч.2. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – С. 42–44.
 • Жук І. З. Теоретико-методологічний аналіз змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу” / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 45. – С. 89–95.
 • Жук І. З. Концептуальні засади формування системи управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств / І. З. Жук // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 24. – С. 144–149.
 • Жук І. З. Особливості управління розвитком підприємств сфери туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро–2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії). Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2010. – С. 42–46.
 • Жук І. З. Сутність та особливості підприємницької діяльності в сфері туризму / І. З. Жук // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 17–23.
 • Жук І. З. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 71–76.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. У 2013 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень юриста.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 035.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: “Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні” (науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Мальська Марта Пилипівна).

Проекти

У лютому 2021 році закінчила курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою: “Діловий етикет педагога: новації ХХІ століття: ” за дистанційною формою навчання.

У березні 2021 року закінчила курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою: “Емоційний інтелект: модна тенденція чи важливий аспект формування успішної особистості” за дистанційною формою навчання.

У 2016 році пройшла наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка) за програмою: “Публікаційна та проектна діяльність  в країнах Євросоюзу: від теорії до практики”.

У 2015 році закінчила курси підвищення кваліфікації: “Інформаційні технології в освіті” в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Нагороди

2017 р. – лауреат обласної премії молодим вченим та дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення,які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Методичні матеріали

 • Мальська М. П., Жук І. З. Туризмологія : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство” /       М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 29 с.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство”/ М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 31 с.
 • Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.
 • Романів П. В., Жук І. З. Основи туризму : навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.
 • Мандюк Н. Л., Жук І. З. Маркетинг : навчально-методичні матеріали / Н. Л. Мандюк, І. З. Жук. – Львів, 2012. – 34 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!