Управління попитом (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Мункачій І. З.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ГРГ-41сГанич Н. М.
ГРГ-42сГанич Н. М.

Опис курсу

Управління попитом – відносно нова наука, що відділилася від  маркетингу наприкінці 60-х – початку 70-х років XX століття, хоча до сьогоднішнього дня більша частина наукових праць у цьому напрямі виконується в рамках маркетингу товарів і послуг. З дослідженнями в управління попитом пов’язано роботи з мікро- і макроекономіки, маркетингу. Важливо не просто знати, що являє собою концепція попиту, який набір його інструментів, але найважливіше зуміти в потрібний час і в потрібному місці вжити ці інструменти на практиці для швидкого, цілеспрямованого вирішення завдань і забезпечення гнучкої поведінки підприємства в умовах сучасного ринкового середовища. Це необхідно як для забезпечення економічно ефективної діяльності, так і для максимального задоволення купівельних потреб споживачів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління попитом» є набуття теоретичних, методологічних та організаційно-практичних засад управління маркетингом, що дає змогу студентам не лише опанувати теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю, а й допомагає їм отримати практичні навички.

Для реалізації зазначеної мети необхідно окреслити та виконати такі завдання:

 • з’ясувати та уточнити теоретичний зміст понять “управління попитом”, “управління маркетингом”, “маркетингове управління”, “маркетинг-менеджмент”, “управління маркетинговою діяльністю”;
 • розкрити суть ринкового механізму та його елементів: попит, пропозиція, ціна, рівновага та еластичність;
 • вивчити місце та роль попиту у системі маретингу;
 • дослідити сутність і класифікацію попиту;
 • визначити фактори впливу на формування споживчого попиту;
 • проаналізувати види та детермінанти ринкового попиту;
 • розкрити сутність та відмінності між категоріями: ринковий попит та попит на продукцію компанії;
 • вивчити види попиту та взаємозв’язок видів попиту й завдання маркетингу та ін.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління попитом» є: формування знань і навичок в маркетингу та управлінні попитом; ознайомлення з методами управління попитом; опанування теоретичних основ та практичних навичків щодо формування та використання комплексу знань щодо маркетинг-менеджменту.

Цілями навчальної дисципліни є вивчення понятійно-термінологічного апарату маркетинг-менеджменту, а також ознайомлення студентів з основами застосування набутих знань та вмінь на практиці.

Рекомендована література

Основна:

 • Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник : у 2 т. / Л. В. Балабанова. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Т. 2. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 392 с.
 • Балабанова Л. В. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / Л. В. Балабанова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – 290 с.
 • Балабанова Л. В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Л. В. Балабанова, Н. М. Гуржій. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 184 с.
 • Белявцев М. І. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. заклад. / за ред. М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова. – К. : Донецький нац. ун-т., 2006. – 407 с.
 • Белянцева М. І. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / М. І. Белянцева, В. Н. Воробйова. ‒ К. : Центр учбової літератури, 2006. ‒ 407 с.
 • Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 332 с.
 • Бородкіна Н. О. Маркетинг : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2007. – 362 с.
 • Бондаренко В. М., Поліщук І. І., Шарко В. В Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник. ‒ Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 224 с.
 • Бурцева Т. А. Управління маркетингом : навчальний посібник / Т. А. Бурцева, В. С. Сизов, О. А. Цень. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 271 с.
 • Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2008. – 300 с.
 • Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с.
 • Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 1998. – 384 с.
 • Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 1994. – 327 с.
 • Єрмоленко М. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / М. М. Єрмоленко. – К. : НАУ, 2001. – 204 с.
 • Комарницький І. М. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник / за ред. д.е.н. І. М. Комарницького. – Львів : Апріорі, 2007. – 132 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер ; под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2000. – 896 с.
 • Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко та ін. – К. : Хімджест, 2008. – 720 с.
 • Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / В. М. Куценко. – К. : МАУП, 2003. – 184 с.
 • Левків Г. Я. Маркетинговий менеджмент : підручник / Г. Я. Левків, Р. М. Минів, Б. Б. Батюк. – Львів : Сполом, 2010. – 227 с.
 • Лепейко Т. І. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик, І. О. Кінас. – Х. : Видавництво ХНЕУ, 2012. – 103 с.
 • Майовець Є. Й. Маркетинг : теорія та методологія / Є. Й. Майовець. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 450 с.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська,  Н. Л. Мандюк. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 364 с.
 • Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М. П. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363 с.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю у сфері туризму: теорія, методологія, практика : монографія / М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 224 с.
 • Мальська М. П., Жук І. З. Управління маркетингом у сфері туризму : підручник / М. П. Мальська, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 328 с.
 • Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З. Організаційно-економічний механізм управління сфери готельного господарства в Україні : монографія / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 217 с.
 • Мальська М. П., Кізима В. Л., Жук І. З. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.
 • Мальська М. П., Мандюк Н. Л. Основи маркетингу у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.
 • Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / В. П. Пелішенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 200 с.
 • Петруня Ю. Є. Маркетинговий менеджмент у сучасній світовій практиці : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, С. П. Кожушко, Г. І. М’ясоїд. – Донецьк, 2008. – 272 с.
 • Савицька Н. Л. Управління попитом : навч.-метод посібник / Н. Л. Савицька, О. М. Прядко. – Х. :   ХДУХТ,                    – 197 с.
 • Хамініч С. Ю. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / С. Ю. Хамініч, О. О. Кононова, М. В. Матвієць. – Дніпропетровськ : Видавець Маковецький Ю. В., 2011. – 192 с.
 • Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / В. М. Щербань. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 224 с.

 

Допоміжна:

 • Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.
 • Басій Н. Ф. Стратегічний маркетинг : навч.-метод. посіб. / Н. Ф. Басій. – Львів : Вид. Львів. комерційної академії, 2006. – 192 с.
 • Берман Б. Маркетинг : пер. с англ. / Б. Берман, Р. Дж. Аванс. – М. : Сирин, 2002. – 308 с.
 • Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі : монографія / М. Г. Бойко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 524 с.
 • Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н. В. Карпенко. – Полтава, 2008. – 363 с.
 • Косенков С. І. Маркетингові дослідження / С. І. Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с.
 • Косянчук Т. Ф. Маркетинговий потенціал підприємства: особливості формування та оцінювання : монографія / Т. Ф. Косянчук, Л. В. Григор’єва. –Хмельницький : ХНУ, 2013. – 172 с.
 • Крикавський Є. В. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 255 с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. ‒ 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2005. – 436 с.
 • Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.
 • Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак ; за наук. ред. А. Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.